stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Görög Hajnalka

Képmetamorfózisok. Protestáns képteológia és alkalmazásai
a 17–18. század prédikációelméletében és -gyakorlatában

 

Kultúránk viszonyulása a képekhez rendkívül ellentmondásos.

A reklámok, filmek, a tömegművészetek vizuális információözöne valamiképpen kiszolgáltatottá tesz a képekkel szemben, éppen azért, mert tehetetlenek vagyunk előttük, rácsodálkozunk működésük fel-felcsillámló logikájára, de örökké idegen marad számunkra ez a szó diszkurzivitására lefordíthatatlan nyelv. Textualizálódott kultúrában élünk, amelyben a különféle „szövegek” kommunikálnak egymással, az olvasás mindenféle megértés allegóriájává vált. Ilyenformán a képeket is olvassuk, aminek kétségtelenül van jogosultsága; megértésünk bizonyos tekintetben valóban hasonlóan viszonyul a különböző természetű feladatokhoz. A terminológia azonban azt igazolja, hogy kultúránk visszavonhatatlanul az olvasás kultúrája, a fennen hirdetett tolerancia és az intertextuális kapcsolatok elismerésének jegyében a más típusú kommunikációkat az olvasás szövegnyelvére fordítja (és természetesen ferdíti).

 Nem posztmodern jelenségről van szó; az, hogy erre korunkban kezdenek mindinkább felfigyelni, a reflexió megkésettségének bizonyítéka meg egy önreflexivitásra fogékonyult szubjektum önmagasságával elfoglalt kor problémalátásának eredménye. Ez a probléma a zsidó-keresztény kultúra formálódásával megfogalmazódik már a judaizmus képből és leképezésből való „exodusában”, a képromboló eretnekségekben, melyek a 16. századi reformáció mozgalmaiban csúcsosodnak.

A liturgia képei[1]

A zsidó törvény egyértelmű állást foglal a képhez való mágikus viszonyulás lehetőségével szemben a Tízparancsolatban megfogalmazott tilalom által: „Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben vagy amelyek alant a földön vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak.”[2]

A mózesi képtilalom értelmezéséről folytatott vitában azonban Luther azt vetette ellene a képrombolóknak, hogy „kétféle kép van”. Isten nem valamennyi képről beszélt, hanem csak azokról, amelyeket „az ember Isten helyére állít”. Isten tehát az Ószövetségben egyedül a kultuszképeket tiltotta meg. „A Szentírásból és a jó históriákból vett képeket ugyan már-már hasznosnak is tartom”, mondja, minthogy azok a bibliai szövegekhez hasonlóan Isten üdvhozó cselekedeteire emlékeztetnek. Luther értelmezésében nem tiltottak az „emlékeztetőül vagy tanúságképpen szolgáló képek”, amelyeken „az elmúlt történeteket és dolgokat szinte tükörben látjuk”.[3]

A kereszténység számára az ószövetségi tilalom érvényes ugyan, de története magának a képnek az affirmációjával kezdődik: a megtestesülés misztériumában megszületik az abszolút Ikon. Isten kilép önmagából, és emberi formában mutatkozik meg, de Krisztus emberi természete több, mint az Atyához való hasonlóság; nem de Lumine származó lumen, hanem a fénnyel megegyező természetű fény, a fény ragyogása. Tehát épp teremtményként való jelenlétében a láthatatlan Isten Ikonja.[4]

A kereszténységnek, mióta a Megtestesülés-Megváltás műve megtörtént, állandóan ezt a megtestesülést kell jelenvalóvá tennie. Nem elég emlékezni, újra és újra elő kell állítani. Az abszolút ikont kell újraélni, ám az ember által alkotott képmásban éppen az azonosság-mozzanat hiányzik, ami Krisztus ikonjában maga a misztérium. Enélkül pedig minden csak tükrözés, árnyék, visszfény, ami elébe áll, eltakarja a valóságot.

Az abszolút ikonhoz olyan tükör méltó, amely közvetlenül sugározza az ábrázolt Arc valóságát. Ha nem érhető el a jel és a jelölt egylényegűsége, akkor semmilyen képmás nem lesz méltó az Archoz, és minden képmás pogány idol alakját fogja ölteni (vagy mert a saját modelljétől való távolság, vagy mert az ahhoz való puszta hasonlóság fog megmutatkozni rajta).

A reformáció különféle irányzatainak kép-teológiája erre a lényegében feloldhatatlan dilemmára keres megoldást.

Luther, később radikálisabban Kálvin, elméletileg feloldja a problémát, méghozzá az ószövetségi törvényre hivatkozva, a „nekünk nem használ” racionális érvet helyezve a metafizikai paradoxon elébe. A képigény és képhez való viszony protestáns technikáiról természetesen nem esik szó az általuk felépített teológiai rendszerben.

A szisztematikus tudományok a vallás ilyen „elméleteiből”, a teológiákból kiindulva nem láttak problémát a protestáns használatú egyházi képek létezésében, ezt valamiképpen (többnyire hallgatólagosan) anomiának, a vallás tanaival összeférhetetlen devianciának könyvelték el, és a kérdést rövidre zárták egy totalitárius elmélettel: a protestáns képellenességgel.

Hatalmas, értelmezetlen korpusz szólít a gyakorlat felől megvizsgálni a protestáns képhasználat és a körülötte kialakult tudás jellemzőit, megkeresve azokat a réseket az elméletben (főleg a képteológiára gondolok), amelyeken át elburjánozhatott egy, a hivatalos „tudomány” hatalmi kormányzása alól többé-kevésbé kicsúszott, az elméletekkel félig igazolható nemhivatalos műfaj, a magyar 17–18. század protestáns egyházművészetének egy sajátos jelensége: a református (ritkán unitárius) templomok festett deszkamennyezeteinek alakos ábrázolásai.

 A „tabulatum depictum” protestáns sajátosságát a korábbi művészettörténet gazdasági okokkal és a primer díszítés igényével magyarázta. Tombor Ilona így érvel: „A templom nemcsak a hitélet, hanem a közélet színhelye is volt, a kis falusi közösség egyetlen középülete, azt saját céljainak megfelelően helyreállította, és szerény anyagi eszközeivel igyekezett széppé tenni: ahol freskót talált, lemeszelte, s más díszítési lehetősége nem is maradt, mint a festett asztalosmunka. Így a református egyház merev képtilalma a szó szoros értelmében felvirágoztatta ezt a virágdíszes kézművességet.”[5]

Tombor az alakos ábrázolásokat is az ornamentika részeként értelmezi: „Díszítmények közé foglalva maguk is díszítményként jelennek meg.”[6]

Kétségtelen, hogy a díszítő funkció is meghatározza ezeknek az ábrázolásoknak a jelenlétét, de ezek képtartalma talán túlmutat az ornamentális kereteken: egy-egy mennyezet figurái valóságos vadkertet vonultatnak föl, felirattal ellátva, hiszen a „név ismerete nélkül nem juthatunk el a jelentett dolog ismeretéhez, hacsak nem olyan közönséges képekről van szó, amelyeket a megszokás révén első pillantásra mindenki felismer”.[7]

 

 

Matthias Gerung: Babiloni parázna. Fametszet, 15. század

 


Hogy mennyire lehettek „közönségesek” a mennyezetek állatképei, nehéz lenne ma a használók oldaláról megvizsgálni, kétségtelen azonban, hogy a teve, elefánt, pelikán/publikán, strucc, majom, tigris, oroszlán, griff, sárkány, szirén már a 17. század magyarországi faunájában felettébb ritka állatnak számíthatott. Lennie kell ugyanakkor egy olyan hagyománynak, amelyben értelmet és jelentőséget kap ez a protestáns környezetben különös, a mai köztudatban levő képellenességnek ellentmondó, de a 17–18. század magyarországi (főként erdélyi) templomaiban nagyon elterjedt ábrázolási gyakorlat.

Milyen viszony lehet a protestáns liturgiában szinte abszolutizált prédikáció, az Ige szóbeli proklamációja és az ábrázolás, a képiség – a korban erősen megkérdőjelezett jogosságú – kategóriája között? Milyen funkcióval bír a protestáns igehirdetés terében az ábrázolt tematika, és mi a funkciója magának a „képnek”? Hogyan értelmezhető ez esetben a református egyház „merev képtilalma”? Milyen igény tarthatja meg és élesztheti ezt a reprezentációs formát, amikor a protestáns exegetikai és homiletikai hagyomány a sola scriptura elvét hangsúlyozza?

 Egy 1625-ben Kassán nyomtatott könyvecskére bukkanva kezdtem a sola scriptura doktrínájának prédikációkbeli értelmezése felől is feltenni a kérdést. A bekecsi templom felszentelésekor elhangzott prédikációkat, valamint „az Templum falaira és az Székekre fel-iratott Szent Irásbéli könyörgésec és szép mondásokat”egybegyűjtő kis könyv tartalmaz egy Szenci Molnár Albert által fordított Scultetus-prédikációt a bálványképekről,[8] ennek, valamint Pathai István Babillonnak tüköre[9] című polemizáló jellegű könyvének az „irott, öntött, faragot képekről” szóló részei alapján jutottam az alábbi következtetésekre.

 A protestáns képellenesség a platóni ideatan értelmében elítélt kettős utánzás miatt fordul el a képektől, de úgy, hogy azt összekapcsolja a kép–leképezett mágikus azonosságával. Az érvelés logikája tehát: a valóság mint idea – Isten ideája – nem képezhető le, mivel a képírónak nincs róla ismerete (Isten nem engedi magát fogva tartani az ikonban, ahogyan a nomenben sem), az Ember-Krisztus, az apostolok, Mária, más szentek azért nem, mert az időbeni távolság miatt ekphrasziszuk annyira eltorzult a hosszú hagyományozás folyamán, hogy már-már képírói invencióként[10] tételeződik, tehát költött mesének, fabulának[11] az igazságigény ellenében. Paradox módon mégis ott van az imperativus, amit az abszolút ikon megtörténése hordoz magában.

A reformáció erre a dilemmára a Szó egyedüli uralmába vetett hit gyakorlatával válaszol.

A másik hangsúlyos ellenvetés a „Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet” parancs és az 1Thess 5,22 („Mindentül az mi gonosz szint mutat őrizkedgyetec, és azt eltávoztassátoc”[12]) értelmezésében a „szegény kösség” féltése és a babonás emberek megóvása a kísértéstől: „Bátor csak ékességért és emlékezetért csinálnák s tartanák-is, még sem volna sem hasznos, sem el-tűrhetö dolog az isteni tiszteletnek hellyén tartani. Mert az szegény kösség, ki ennyi sok czigány fogásokat csak meg sem tud gondolni, hajlando annak imádással valo tiszteletére, a mit az imádságnak hellyén lát. Az Papi rend pediglen ellene nem szol, noha láttya, hogy Isten ellen tiszteli az vak parasztság az hitván régi meg-avult szú ötte képeket.”[13]

A protestáns reprezentációs és ikonográfiai gyakorlat azonban mintha azt látszanék igazolni, hogy a tükrözés megtöbbszörözésének van olyan formája, amely nem vezet bálványozáshoz, olyan képek, melyeket nem „ött meg a szú”. A festett famennyezetek alakos ábrázolásai már olyan emblematikus figurák, melyeknek kép volta az imágó konkrét azonosítása mellett ontológiailag magában hordozza a kép utalásos jellegét: az állatfigura a szentre utal, Isten országára vagy a Sátán állatkertjére, illetve a szimbolikus állattanok felől értelmezve Krisztusra vagy az Antikrisztusra. A képnek két leképezettje van: egy elsődleges szemléleti és egy másodlagos értelmezési. Az érzéki látható utal a valójában elsődleges jelentőségű másodlagos jelentésre. Ez a kiemelt és előtérbe, fénybe hozott utalásmozzanat eltávolítja annyira a leképezési viszony két elemét, hogy a szemlélő-befogadó számára kivédhetőnek tűnik a primitív azonosítás. Persze ehhez egy olyan értelmezési hagyományban kell benne állnia a szemlélőnek, amelyben az analógiás jelentések és jelenthetőségek bizonyos mértékben kanonizáltak és ismertek.

Ezen hagyomány határainak a kirajzolódása adhatna választ a protestáns ikonográfia reprezentációs funkcióinak máig nyitott kérdésére és ugyanakkor a prédikáció retorikájának néhány fontos problémájára is. 17. századi protestáns prédikációk exemplumhasználatában vizsgálom meg a kérdést, egy históriai eredetű példázat különféle argumentáció-típusokként való alkalmazásában, illetve más szimbólumokkal, képekkel, példázatokkal való szintaktikai és szemantikai érintkezésében.

 Hogy milyen képek ábrázolási tilalmára vonatkozik a protestáns képellenesség, arra a hitvita-irodalom és a rá vonatkozó prédikációk nem adnak konkrét választ. Néhány elejtett megjegyzésből derül ki, hogy a „radikális tisztítás” nem mindenféle ábrázolásra terjedt ki, illetve különböző létmódú képekről folyik a vita:[14]

„Lám az Istennec egynihány féle képei vóltac az Salomon Templumaban-is.

Felelet. Vóltac bizonnyal. De nem az megholt Szentec képei, ugy mint Abrahamé, Isaké és Iácóbé; semmi historiára emlékeztető képec nem vóltac, az mineműkről itt vagyon szó.”[15]

Vajon csak a szent história alakjainak tiltott az ábrázolása, vagy a szerző a históriát világi értelemben is használja? Az is feltűnő, hogy miközben a református exegézis és prédikációelmélet a sola scriptura elvét hangsúlyozza, az ábrázolások a mai befogadó számára nem egyértelműen bibliai szimbólumokra utalnak. Főként az általunk mitológiainak tartott alakok értelmezése veti fel élesen a kérdést: milyen funkciót szán a 17. századi hagyomány a vizuális és nyelvi képeknek, milyen minőségben írhatóak le a vero-elv szempontjából, mi hitelesíti őket, és milyen szintaktikai viszonyban állnak egymással?


Babiloni paráznát ábrázoló festett kazetta. Tancs, református templom.
A mennyezet Parajdi Illyés János munkája 1676-ból

Dolgozatom a szirén kazettás mennyezeteken megjelenő alakját[16] értelmezi a protestáns homiletika prédikációeszményében kijelölt/kijelölhető helye, az ebből adódó retorikai meghatározottság szempontjából, majd egy apokaliptikus figura, a Jelenések könyve 17. rész babiloni paráznájának szimbolikus hasonlóságát, illetve a két szimbólum jelentésszférájának összekapcsolódását. Mindez tekinthető a kazettás mennyezetek ikonográfiájának szöveg felőli értelmezésének, de a kép is működhet értelmezőként. Feltevésem, miszerint létezik valamilyen „kiábrázolási” viszony a liturgikus térben elhelyezett kép és az ugyanott hangzó szöveg között, korántsem bizonyított genetikusan. Ami azonban feljogosítja az értelmezőt az összefüggés-keresésre, az, úgy vélem, a szent tér különböző természetű szövegeinek közös szimbólumhasználata.

A szövegek kapcsolatát, az egymás-olvasata jelleget az intertextualitás tágabban értelmezett jelenségeként vizsgálom, nem térve ki az egyes szövegek élettörténet(ek)be ágyazott recepciós viszonyaira. (Itt a megrendelő–készítő meglehetősen csekély mértékben dokumentált viszonyára, a készíttető szándékának, ikonográfiai és tematikai elvárásainak feltáratlan voltára, illetve a mennyezetfestő invenciójának szerepére gondolok.)

A szövegköziségben aktivizálódó, részben az orális folklórhoz, részben vallásos irodalomhoz közelítő prédikációs gyakorlat exemplumhasználó és -értelmező hagyományát vázolnám néhány szöveg elemzésével, amely 17. századi nyomtatott prédikációinkban nyomon követhető, és újrafogalmazza az exemplum hasznainak kérdését.

 Megvilágítás – a hasonlóból vett példa

„A magyar nyelv noha parasztos nyelv, de fontos és bölcs nyelv, kiváltképpen a példa avagy köz beszédekben.

 

Az irodalomtörténeti exemplumkutatás Tüskés Gábor fogalommeghatározását tartja a leginkább használhatónak.[17] Tüskés a 16–17. század katolikus kegyességi irodalmában vizsgálta az exemplum mint másodlagos irodalmi forma műfajok közötti és műfajok feletti funkcióit, kitágítva a fogalmat oly módon, hogy figyelembe vette mindazokat a nem elbeszélő szövegeket, amelyek exemplum funkcióban szerepelnek, így az idézetekkel és hasonlatokkal való funkcionális összekapcsolódását is.[18]

„Az exemplum nem tartalmilag vagy formailag, hanem kizárólag funkcionálisan meghatározott szövegegység. Alapvető feladata, hogy érvelési, bizonyítási eszközként kézzelfoghatóvá teszi az elvont tartalmakat.”[19] Szerepelhet tanítás, bizonyítás, megvilágítás, meggyőzés, érvelés, erkölcsi tanítás és szórakoztatás funkciójában, a szerzői szándék, illetve a szöveg retorikájában elfoglalt helye függvényében.

 A hagyományos retorikával szemben, amely művészi bizonyítékokat használt az argumentációban, a protestáns „új retorika” a nem művészieket is alkalmazza, sőt egyre inkább privilegizálja az előbbiekkel szemben. A művészeten kívüli bizonyítékok (argumentationes inartificiales) között szerepel az exemplum vagy példa is. Pécseli Király Imre retorikájában a loci externi kategóriájában jelenik meg az exempla, Soareznek a protestantizmusra is nagy hatású retorikája a loci extrinseci de testimonio humano csoportjában szerepel, ugyanazon kategóriában a proverbiumokkal.[20]

 A klasszikus retorikák hagyományos locusait (artificiales) egyre értéktelenebbnek tünteti fel a protestantizmus igazság-éhsége, és miközben az invenciót empirikus érveléssel próbálja helyettesíteni, ellentmondásos kommunikációs helyzetet hoz létre. Az egyházi irodalomnak mindenekelőtt a teológia igazságairól kell beszélnie; a keresztény prédikáció már nem meggyőzni akar, mint az antik rétori gyakorlat, hanem az isteni kinyilatkoztatás hiteles és teljes igazságát közli. A kinyilatkoztatás verbális inspirációként való prekritikai értelmezése bonyolódik tovább a prédikátor igehirdetésében: a kinyilatkoztatás mint szóesemény mintegy elhív arra, hogy az Ige/Írás újból szóvá, proklamációvá, igehirdetéssé váljék.[21]A prédikátor felelőssége óriási: a Szentlélek sugallatára kell az Írást magával az Írással megvilágítania, és mintegy prófétai szerepvállalásban az igaz értelmet mint igazságot kimondania. A végső valóság megismerésének metafizikai igénye a proklamációban a foucault-i értelemben vett hatalomgyakorlási móddá válik; „a hatalom gyakorlása együtt jár az igaz diskurzusok valamiféle ökonómiájával”.[22]

A természettudományos gondolkodás eredményeivel való érvelésnek tehát feltétlenül a kimondandó igazságok megerősítésére, bizonyítására kell értelmeződnie. A kétségbevonhatatlan bizonyítékok felsorakoztatásával a prédikáló személy az abszolút, tudományosan is megalapozott igazság kinyilvánításának kommunikációs helyzetébe állítja magát. A közölt igazságokkal szemben nagyon magas követelményeket állít ez a beszédhelyzet, és innen eredeztethető a 17. századi prédikáción végigvonuló hangsúlyozott igazságigény, a vera közlésének keresztény igénye, szemben az antik retorika verosimile követelményével. Ez az igény irányítja az exemplumok használati módját, alkalmazhatósági kritériumait, a megcélzott hasznok természetét.

 Ugyanakkor az igazság kimondásának prédikátori feladata a tanítás célkitűzésében konkretizálódik. A melanchthoni retorikai modell módosítja az antik retorika genusainak rendszerét: a genus demonstrativum, genus deliberativum, genus iudiciale hármasából kiemeli a deliberativumot, és hozzárendel egy negyedik genust, a genus didascalicumot, központi szerepet szánva neki a gyakorlati jellegű prédikációban. (Kecskeméti egy szójátékkal világítja meg a retorikai újítás lényegét: a dialektikából a szent szónoklattanba átemelt „ars recte docendiből” így válik „ars recte dicendi” mint a prédikáció szövegszervezését meghatározó kitüntetett cél.[23])

 


Festett famennyezet részlete. Szilágylompért, református templom. Ismeretlen festő munkája 1778-ból

A reformációval az antik retorika docere–delectare–flectare hármas célkitűzéséből rendkívül felértékelődik a docere/tanítás feladata, a másik kettő, főként a gyönyörködtetés rovására. A megindítás, meggyőzés homiletikai kategóriáját a puritánusok állítják vissza eredeti fontosságába, a protestáns ortodoxiák „sensusra” való koncentrálását az „ususszal” helyettesítve.

Így rajzolódnak ki a szelekció irányvonalai, amelyek a hatalmas locus- és exemplumhagyományt megrostálják, azokat az érveket tartva meg, amelyek megfelelnek a prédikáció hatásszándékának. A homiletikai kézikönyvek, exemplumgyűjtemények csak a forrásokat nevezik meg, ahonnan az exemplumok meríthetők, de nem adnak pontos utasítást az alkalmazásra és az alkalmazás során rájuk ruházható funkciókra nézve. A beszéd írója alkalomszerűen, szándékának megfelelően ruházza fel különböző funkciókkal, egyúttal a maga számára is értelmezve és aktualizálva saját prédikáció- és kommunikációelméletét.

 Az exemplumok kitüntetett forrása a Biblia, elsődlegesen a használás, utilitas céljával, de az érvelésben bizonyos esetekben világi exemplumok is helyet kapnak. Egyházi szónokok gyakran kijelentették, hogy az exemplum ugyan mint a kegyességet közvetítő eszköz fontos, de ennek hatékony közvetítésére azáltal képes, hogy a tanítást megédesíti, szórakoztatóvá teszi.

A prédikáció elemeit, a „külső Históriákat” és fabulákat szigorú forráshivatkozással lehet alkalmazni. Legfrappánsabban a jezsuita Pázmány fogalmaz: „lopva semmit sem vettem, mert (Seneca) valaki irásában valami jót találok, enyém.” „Én is, noha a pogányok rossz fabuláit és hiuságos vagy ártalmas csevegésit irásomba nem elegyitem, de a hol keresztyén emberhez illő jóságokrúl és dícsíretes erkölcsökről tisztességes mondásokat és cselekedeteket tanultam, azokat elő-hozom.” Az előhozás azonban megfelelő kritikával történik: úgy kell eljárni a pogányok írásaival, mint a zsidók, ha pogány asszonyt akarnak feleségül venni: „El kell haját beretválni, körmét vagdalni, ruháját változtatni: hogy se hamisság körmeivel meg ne sértse; se hiuságos szó hajával és fabulákcsintalan öltözetivel meg ne mocskolja az igazságot, hanem eléb kitisztúljon a hiuságiból.”[24]

 Ennek az „átöltöztetésnek” és „elberetválásnak” a módjára kérdezek rá a megvizsgált exemplumkorpuszban, arra, hogy minek a függvényében válik ugyanaz az exemplum hol művészi, hol művészeten kívüli bizonyítékká, következésképpen mennyiben határozza meg az argumentáció hatásosságát, és milyen retorikai célkitűzésnek rendelődik alá. A szirén példázatának funkcióira való kérdezéssel főként a trópus (szókép) funkcióját, illetve valóság és fikció határainak elmozdulását próbálom végigkövetni négy református prédikációszövegben: Bornemisza Péter Ördögi kísírtetekről című prédikációs kötetének egyik utolsó prédikációjában[25], Kecskeméti JánosA Sámuel könyvének prédikációk szerint való magyarázatja Negyedik Praedicatiójában[26], Keresszegi Herman István A keresztyén hit ágazatiról való Praedicatiók Tarhaza című kötetéből a hetedik parancsolatot magyarázó III. Concióban[27] és Medgyesi Pál Bünön buskodo lelek kenszergése a reménségnek s-kétségben esésnek Szorosi közöt[28] című prédikációjában.

 

 

 

 

A szirén exempluma a mai értelmezés számára egyértelműen mitológiai példázat, a szimbólum első, narratívában való megjelenéseként az Odüsszeiát nevezhetjük meg. A pszichoanalitikus mítoszértelmezés a psziché legfélelmetesebb tartományainak legyőzését látja Odüsszeusz történetében. A tudattalant szimbolizáló, kettős természetű keveréklények ellenállhatatlan kísértők: a nő–állat, menny–pokol, vonzás–halálba taszítás dichotómiáit hordozzák magukban. Odüsszeusz viasszal tömi be társai fülét, de magának meg kell küzdenie a kísértéssel. Ellenállása egy próba kiállását, részsikert jelent a narratíva egészének perspektívájából.

Szövegdoboz: Szirént ábrázoló festett kazetta. Gyerővásárhely, református templom, 
Id. Umling Lőrinc munkája 1752-ből
A pszichoanalízis szimbólumként szelídíti meg, teszi megérthetővé és ezáltal legyőzhetővé a szirén képzetét, de szimbólumként él tovább a hellenizmus letűntével ennek a hatalmas kultúrának a recepciójában. A szimbolizáció klasszikus útját járja be: a történet egyetlen elem jelentésszférájába tömörül, és a szimbólum előhívja – akár csupán egy kép formájában – a teljes narratívát.

 A keresztény kultúra is asszimilálja a szimbólumot: az 1Kor. 9,19–20. verseiben[29] meghirdetett misszióelv értelmében nagy lélegzetű szimbólumadaptációt végez. Pál apostol tudja, hogy noha a megtérés egy másik létállapotba történő ugrás, az ember mégsem képes egyszerűen kilépni a kultúrájából, már csak azért sem, mert az Evangélium üzenetének megértése mindig saját hagyományban állva történhet meg. Ezért az üzenet hirdetőjének kell megtalálnia a nyelvet, amellyel az illető hagyomány dialógusba hozható. „Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megnyerjek némelyeket” – mondja Pál, és a kereszténység a szimbólumokkal való fordítással igyekszik eleget tenni az imperatívusznak, egy sokkal dinamikusabb viszonyban, mint a gyarmatizáló jellegű „átkeresztelés”, szimbólum-eltulajdonítás.

Egy archetipikus kép minden új jelentése megkoronázza és beteljesíti a régieket. Így a pogány Odüsszeusz-történetből kiemelkedő szirén képe, miközben a zsidó-keresztény kísértőképzet szinonimájává, sőt amazt magába olvasztó kitüntetett jelképpé vált, megőrzi a görög fabulában foglalt egzisztenciális léthelyzet lélektani feszültségét. Ezért annyira alkalmas a sátán kísértésének példázására.

 A keresztény recepció ugyanakkor a maga képére is formálja a szimbólumot. A szirén mitológiai lényként való realitása kétséges, a keresztény értelmezésnek viszont „erős valóságokra” van szüksége. Az átírás első nyoma a Physiologus.Ebben a hozzávetőlegesen a 2. századi Alexandriában görög nyelven íródott, furcsa műben a természet elveszti objektív valóságát (a hellenizmus megfigyeléseken alapuló kutatási célkitűzéséhez viszonyítva), és a vallásos morál hátterévé válik. Olyan világban születhetett a „Természet ismerőjének” műve, ahol az Ószövetség és a görög műveltség a legszorosabb szimbiózisban élt egymással, és míg az ókorban az underground irodalom részeként rejtőzködött, a bizánci időkbeli könyvsikere után a középkorban rengeteg fordítása látott napvilágot.[30] A Physiologus szimbolikus természetrajz, amelyben a bibliai locusokra való hivatkozással hitelesített szimbólumértelmezések egy olyan élővilágot (ásványokról szóló fejezetei is vannak) tárnak fel, ahol a lények nem élnek önmagukért, és nem önmagukat jelentik, hanem a szent történet valamelyik részéhez kapcsolódva a keresztény értékvilág erényeit vagy/és bűneit testesítik meg. Ebben az állatvilágban természetesen él egymás mellett az oroszlán, búbos banka, gólya, pelikán, főnix, szirén és kentaur, egyszarvú, „antilópé”, „eléfánt”, strucc és vadszamár (a különböző változatok több-kevesebb állatot tárgyalnak). A természet ismerője tudós módszerességgel írja le a „szirénnek nevezett állatokat”: Ézs. 13,21-ből kiindulva bemutatja testfelépítésüket („fejtől a köldökig nő alakjával bírnak, végső teste pedig a madáréhoz hasonló”), állandó tulajdonságukat („édesen énekelnek, mint a múzsák, s az arra hajózók, ha meghallják, a tengerbe vetik magukat és elpusztulnak”), végül pedig, hogy milyen embert példáznak (kétszínű, állhatatlan, eretnek).[31]

 A Physiologus számos változatának és fordításának továbbéltetői a bestiáriumok, melyek a Physiologus mellett az antik természetrajzi műveket (Arisztotelész, Plinius munkáit) is kivonatolják és beépítik természetismeretükbe. A magyar irodalomban először Temesvári Pelbárt Aureum Rosarium című hittudományi enciklopédiája tartalmazza a középkor bestiárium-anyagát, de az a fajta természetrajzi hagyomány lecsapódik azokban a locus- és exemplumgyűjteményekben,[32] amelyek a keresztény prédikáció történetét segédanyagként, „a világirodalom szolgálólányaként”[33] végigkísérik.

 A hagyományozás folyamata így vezet el a protestáns prédikációig, amely sajátos kritikai elveket alkalmaz az írásmagyarázatban. Az általam vizsgált exemplumanyagban Bornemisza használja először a szirén példáját az ördögnek „barmokhoz hasonlittatott nevei” között. „Syrena” az ördög, „mert édesget szavával, és angyal képébe is elváltoztatja magát. Homérus irja, hogy az Syrenák az tengeri kősziklák közt szép asszonyok képébe csuda édesen éneklettek, de valakik oda mentek, mind elvesztek. Ezek ördögök voltak: Ulysses eszesen oltalmazta magát és társait.”[34]

 Bornemisza a margináliák közt részletesen feltünteti azokat a helyeket, ahol ezek az ördögökre magyarázható csodaállatok szerepelnek (a szirénen kívül szól oroszlánról, az Apocalypsis sárkányáról, vérszopóról, kígyóról, skorpióról és struccmadárról). Borzsák szerint a szirének említésére Ézsaiás 34,13 verse indíthatta Bornemiszát vagy forrását. Az illető locust azonban, akárcsak a Physiologus idézte Ézs. 13,22-t, sem a protestáns bibliafordítások, sem a Káldi-fordítás nem szirénnek fordítja, hanem struccnak. Az eredeti héber szöveg a választott nép ellenségén beteljesülő isteni büntetésként hozza a verset: „fölveri palotáit tövis, csalán, és bogáncs a bástyáit, és lesz sakálok hajléka és struccok udvara”.[35] A héber szöveg rejtélyes állatait a Septuaginta szakértői nem „sakáloknak”, nem is „struccoknak”, hanem sziréneknek fordították (lásd még Jób 30,29; Ézs 43,20; Ézs 13,22). A Physiologus idézte Ézs. 13,22 az egyetlen hely, ahol Hieronymus a latin fordításban is meghagyta a sziréneket: „et Sirenes in delubris voluptatis”.[36]

Bornemisza még bibliai locusszal hitelesített antik példázatként használja az exemplumot, tehát argumenta inartificiosaként, mivel vagy ő maga, vagy forrása a Vulgatát használta. Odüsszeusz történetét interpretálja mint keresztény üzenetet (a kísértőnek való ellenállásra intő példastatuálás) hordozó históriai példát, de mégsem válik művészi bizonyítékká az argumentációban, mert a szirén bibliai locusa mintegy hitelesíti az egész történetet, és ilyenformán Bornemisza lehetséges értelmezésében Homérosz írása csupán részletezi a Bibliában lefektetett igazságot. A feltehetőleg a Vulgatából való szentíráshely az argumentatio inartificiosa eszközévé „háziasítja” az exemplumot.

A magyar Ószövetség-fordítások már struccal helyettesítik a Septuaginta idézett helyeinek szirénjeit,[37] ám a jelképes állat nem hull ki a protestáns szövegek példázatvilágából. Antik históriai példázatként, hivatkozással vagy anélkül él tovább a református ortodoxia homiletikai gyakorlatában.

 Kecskeméti János 1622-ből való Sámuel könyve-kommentárja a IV. Prédikációban a bűn tulajdonságait példázza a szirénnel:

„Szintén ollyan azért az bűn, mint amaz Sirenes nevű tengeri hal, kik öveken felől szép leányi formát viselnek, alól penig hal formát, azt íriák felölle, hogy azok felette szép énekléseket tésznek, kik az ő éneklésekkel az haiosokat nagy messze földről magokhoz vonnyák, kik mikor el közelítenek, az haiokat el fordíttyák, el aluvatván őket szép éneklésekkel, es így vesztik el. Illyetén tulaydonságh azért a bűn is, mert noha egy elsőben gyönyörködtetik az embereket, de az után veszedelmet hoznak reáiok, melyre való képest mellitum venenum mézes méregnek neveztethetik.”[38]

Kecskeméti a „Dávid poenitentiájáról” szóló exordium után a narrációt divisiókra osztja, a második divisio („Hány dolgokban és mellyekben áll Dávid poenitentiája”) négy subdivisióra oszlik tovább. Az első subdivisiónak a bűnmegismerés fontosságára vonatkozó tanulsága hozza argumentációként a példát. „Minémü tulajdonsaga légyen az bűnnek, innen megh tanulhattyuk, ez hogy magát hogy inkább az emberben furhassa, felette igen hizelkedik, lelki ismeretit sertegeti, faydalmat indít, szomoruságot indit az embernek szivében: kellé példa?”[39]

Az első példa a Genezis bűnbeesés-története (argumenta inartificiosa), a második külső exemplumként állítja a homéroszi szövegből hagyományozódott, időközben tengeri hallá átalakult szirén történetét. Kecskeméti nem nevezi meg a forrást, de hivatkozik írott hagyományból való eredetére. Tudva azt, hogy általános gyakorlat szerint a széljegyzeteken a citátumként vagy parafrázisként kölcsönzött anyagnak csak egy része szerepel hivatkozás formájában, és annak figyelembevételével, hogy Kecskeméti eléggé nagy pogány idézetanyagot használ,[40] szirén-példázatát világi históriából vett érvnek, argumenta artificiosának értelmezem. A syrenest tengeri halként helyezi el az állatvilágban, a középkor biológiájának megfelelően; Kádár Zoltán megjegyzi a magyar Physiologus-fordítás utószavában,[41] hogy a Physiologusok korában mindennemű vízi állatot piscis néven emlegetnek, holott a szó eredeti jelentése hal. A szirén szó is szenvedhetett efféle jelentésmódosulást.

 Keresszegi Herman István a hetedik parancsolatról szóló prédikációcsoportban használja a szirén hasonlattá zsugorodott exemplumát. A paráznaságról szóló prédikációk egymásba épülve bontják ki a gondolatmenetet, nem annyira az egyes conciók, mint inkább a textus, illetve téma köré szerveződő egyetlen narratívában. Az egyes prédikációk egy-egy kérdés köré csoportosítva, pontokba foglalva magyarázzák a paráznaság különböző sajátosságait. A 2–3. prédikácó a paráznaságra való kilenc „alkalmatosságot” tárgyalja sorra: 1. a parázna szemek, „mellyek által mint edgy tsatornán származnak-ki a bűnnek parázna indulati, hunyorgatással, villogatással, szemek által őltegetésével fajtalan indulatit jelentgetvén”; 2. a hivalkodás, „melly a sátánnak párnája”; 3. „ételben és italban való tobzódás”; 4. „a ruhában való bujálkodás”; 5. „tisztátalan beszéd”; 6. „a lator tánc” mint „ál-ortzás paráznaság”, „bujaságnak élezgető taploi”; 7. „az buja természetű asszony embereckel valo társolkodás, a mi az jó indulatu iffiaknak még tsak szivekben sem őtődnék, affele szerelmeskedések felől, ez illy természetű asszony embereknek rusnya beszédek s tisztátalan magok viseléseckel másoknak is alkalmatosságot adnak a paráznaságra”; 8. „Ama festéckel való ál-ortza tsinálás, artzul való kendőzés, szemöldök, ortza, haj festés, melyeckel szoktanak némelly paráznaságra gerjedező asszonyok élni”; 9. „A házasok között való egyenetlenség és esz-veszés”.[42]

 A harmadik concio a 4. alkalmatossággal kezdődik; a szirén példázatát mindezekre az „alkalmatosságokra” mint megannyi bűn, parázna praktika hasonlatosságára alkalmazza a peroratióban: „Ollyanok ezek mint a Syrenesek, kik igen gyönyörüségessen énekelnek ugyan, hogy az embereket énekléseckel el-alutván meg-ölhessék könnyebben. Igen tetzenek ezek az alkalmatosságok az embereknek, el-annyira, ha ebben gyönyörködtethetik magokat, ugyan ujulni láttatnak, mindazonáltal, mérges kigyo vagyon alatta, ez alkalmatosságoktul emberek el-tsábittatván az veszedelemre jutánd végre.”[43]

Keresszeginél nem derül ki, hogy históriai példát vagy természetből vett hasonlóságot állít, de az argumenta inartificiosa biztonságával, hivatkozás nélkül összegzi benne a beszéd tanulságát.

 Természeti példaként jelentkezik az exemplum a puritánus prédikáció szigorított, hangsúlyozottabban biblikus argumentációs rendjében. Maga Medgyesi Pál a Doce praedicareban, a „szidgató atyafi” vádjaira válaszolva erősíti meg álláspontját, hogy ti. „nem javallyuk a külső Historiákat, Fabulákat, s egyéb emberi bizonyságokat az Praedicatiokban, szükség kivöl”.[44]

A „szükség kivöl” azonban nem teljes elzárkózást jelent, hanem inkább óvatosságra és mértékletességre int a példák használatára nézve. A Doce praedicare Kezdődésről szóló táblázata az Előbeszéd milyenségénél így fogalmaz: „Oda tartozó legyen, ennek okáért vétessék a Végből, okokból, hozzá köttetett dolgokból, hasonlatosságokból, különbözőségekből, historiákból.”

A példák használatára utal a Tanuság Meg-állatásával kapcsolatban, a „meg-erőssittésre” való „kevés példákkal”, illetve okokkal, melyek a „természet könyvéből” is vétethetnek. A „Meg-oltalmazott igazságnak Meg-világosítása” történhet „Hasonlatosságokkal, Példákkal, Külömbözésekkel, Egybe-vetésekkel”. Végül a bérekesztésről megjegyzi: „Es itt valami jeles mondást hozzon elő, melyet az előt emlitet s-ott aljon meg.”[45] A prédikáció elkészítése kapcsán a Rá-szabásnál kiemelt Rá-intés vagy meggyőzés eszközei között a „Sz. Irás hellyeiből, a béli példák” is szerepelnek.

Nyilvánvaló tehát, hogy noha Medgyesi „nem javallya” felettébb a példák használatát, prédikációmodelljében mégsem zárkózik el tőle, sőt az I. Tabula részeit véve alapul, a prédikáció öt részében juttat helyet neki, és talál ráháruló funkciót (A Kezdődés, A Tanuságnak meg-állatása, A meg-óltalmazott igazságnak Meg-világositása, Rá-Szabása és A Bé-Rekesztés).[46]

 A gyakorlatban Medgyesi még szigorúbb a világi példákkal szemben, mint elméleti művében – állítja Győri L. János.[47] Csakhogy a világi és bibliai példák közti különbséget nem határozhatjuk meg csupán mai jelentésük alapján. A szentírásbeli példák (alkalomadtán és bizonyos álláspontok szerint[48]) magukba foglalják a bibliai elokúciós fogásokon kívül a köznapi életből vett hasonlatokat, azzal az indoklással, hogy ezzel a módszerrel Krisztus és az apostolok is éltek. És magukba foglalják a „természet könyvéből” vett példákat, melyekre forrásanyagot a Biblia is bőven szolgáltat, de amely kiegészül a mindennapi élet tapasztalatával.

 Ebben a kontextusban tudom értelmezni Medgyesi szigorú prédikációs érvrendszerében azt a különös exemplumot, amely „köznapi természeti életből” vett példa gyanánt állítja a szirén exemplumát először a csábító Delila metaforájaként, majd „a tengeri leány forma állatoknak” Medgyesi állatpéldázataira jellemző életképszerű leírásával, a bűnre alkalmazva.

A szirén exempluma (vagy inkább képe?) egy olyan paradigmasorba illeszkedik a Bünön buskodo lelek kenszergése[49] című prédikációban, amelyben az analóg példák, hasonlatok és metaforák a bűn természetét hivatottak kifejezni: „Dalilah”, „Syrenes”, „magunk tulaydon Teste”, „kebelbéli kigyó”, „Judás”, „csalárd Ördög”, „ravasz Horgász”.

Az első szirén-exemplum a Tanuság megerősítése céljából szerepel; a prédikációban Medgyesi az elméleti mű ide tartozó két pontját („1. A Sz. Irásnak világossabb bizonyságával, leg-fellyebb hárommal vagy néggyel; 2. kevés példákkal”) úgy kapcsolja össze, hogy az exemplum vagy hasonlat két pólusává teszi: Sámson esetét a Syren képe példázza: „Féltő marha hát bizony, s mindeneknél féltőbb az Istennec Szent Lelke, és annak el-vesztése mindeneknél nagyobb veszteség. Ezent bizonyitjác a Sámson, Saul példájok-is. Amaz nagy erejű Sámson, hogy osztán végtére ama fül sőt sziv meg-lippesztő, s meg-babonázó szép szavu Syrenesnec, Dalilahnac[kiemelés tőlem – G. H.] sürü kisztetésire, az Isten lelkét magában el-árulá, s ki-mondván, s-ne mondjam, ki-fecsegvén és illy lator incselkedő személynec nyelvére akasztván, miben állana az ő nagy ereje [...] El-alutja ölében a szem fény vesztő szép szavu Hölgy, s-fel-beretválván, reá hija a Philistaeusokat.”[50]

Ugyanezt a példát hozza fel a Hasznokban, „Közönséges Intésre” (Feddő vagy El-Intő Haszon a Doce praedicare szóhasználatában): „Először-is Közönséges Intés, hogy mivel im értjüc minémő keserves praedára juttatja az Isten ellen cselekedett bűn embert; annak okáért a bűnt mint a tüzet úgy kerüljüc. Edes a bűn kezdetiben, de a végiben látjuc, minémő keserő méreggel fordul-fel. Ollyan a bűn, mint ama tengeri leány forma állatoc; kiknek arczulatjoc emberinec láczic, de also és hátulso részec oktalan rút csuda. [kiemelés tőlem – G. H.] A csalárd Eördög, mikor bűnre akar vinni, csak az ideig tartó kicsiny gyönyörű voltát, azt a kis kedves ábrázatocskáját fitogtatja annac; szomoruságos kimenetelit (mely mint egy oktalan farka a bűnnek) el-takarja; és csak akkor mutatja osztán elő, mikor már késő, a bűn immár végben-is ment.”[51]

 A Doce praedicare nem szól a Hasznokban alkalmazható példákról. Medgyesi abban a részben érvel a szirén hasonlatával, amelynek a leghatásosabban kell megindítania, megtérésre késztetnie a hallgatóságot. Olyan érvekre van szüksége tehát, amelyek valóságosságához és igazságához nem fér kétség, másrészt pedig elég hatásosak a figyelem felkeltése és a hallgatóság befolyásolása céljából. Természetesen hiba volna a hallgatóság egyneműségét feltételezni, de azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a prédikáció kinyomtatott formája bizonyosan nem azonos a gyülekezet előtt ténylegesen elhangzott szövegével; az olvasmányul szánt prédikáció akaratlanul is magasabb műveltséget kívánóvá, több vonatkozásban szakszöveggé alakul át.[52]

Győri János megjegyzi még, hogy a közölt beszédek exemplumokban általában szegényebbek, mint az élőszóbeli eredetijük.[53] Keresszegi Herman István prédikációskötetének ajánlásából idézem ennek illusztrálására: „mert megh se gondold azt, hogy tsak illyen simpliciter mondottam vólna én ezeket ki, a mint itt fel-irván találod, holott ha de verbo ad verbum ugy irtam vólna le, a mint én ki-praedicállottam, három vagy négy-ennyire is terjedt vólna a munka, mellyet mind ki-nyomtatni sok időre terjedet vólna s-mind penig árra nagyra nevekedet vólna, és nem minden ember vehette vólna meg. Én ebben néztem mind a ki-praedicállónak s-mind a halgatónak könnyebben elméjében való bé-vételére, hogy mint edgy újján részeit, citkeletit és minden follyását fel-jegyezvén, hamaréb meg-tanulhassa, számán tarthassa, és az hol illik vélle magának idvösségére, másoknak-is épületekre élhessen.”[54]

 A „de verbo ad verbum” szöveg viszonylagos terjedelmességében bizonyára közrejátszhattak a különféle exemplumok, melyek olyan mozgékony, előre elkészített illusztrációs anyagot szolgáltattak a beszéd készítőjének, amit szabadon szerkesztve, különböző funkcióadással igazíthatott a beszéd hallgatóságának lelki és szellemi igényeihez, additív módon illesztve különféle eredetű példázatokat a prédikációmintához (a nyomtatott prédikációk ilyesféle tetszőlegesen bővíthető/szűkíthető beszédminták).

 A puritánok által meghirdetett egyszerűség és közérthetőség elve vajon nincs ellentmondásban Medgyesi szirén-exemplumának hasznával? Milyen közönséget célozhatott meg ez a prédikáció? A szerző már-már a bibliai példa otthonosságával kezeli, azt a benyomást keltve, hogy hallgatósága előtt nem ismeretlen ez az állat.

A természetből vett példák valóban nagyon szoros kapcsolatban állnak a Biblia, főként az Ószövetség példázataival. De gyakori az olyan eljárás is, amely a Szentírásban nem példázatként szereplő locust a különböző szimbolikus állattanok moralizáló értelmező hagyománya felől dolgozza fel és építi be mint bibliai példát a prédikációba.

Medgyesi feltehetően nem Vulgatát használt, hogy bibliai hivatkozásként kezelhesse a szirént. De mivel kétkedés nélkül valóságosan létező állatnak tartotta (mint ahogy Pápai Páriz Ferenc 1708-as Dictionariumában is tengeri állat[55]), az isteni teremtés részeként transzcendens igazságok „.kiábrázolója”.

 A Biblia és az evangéliumi írásmagyarázat a láthatatlan világra nem mint különálló és magasabb rendű valóságra gondol: inkább mint közvetítő elemre, mely láthatóvá teszi a világot.[56] Ez a láthatatlan világ rajzolódik ki a teremtett állatokban, amint azt a Vizsolyi Biblia Elöljáró beszédében hangsúlyozza Károli: „az teremtett állatokrais annira reiá nyomta Isten az ő ditsőségénec iegyét, hogy az ember ha az ő szemét fel emeluén meg tekinti az teremtet állatokat ez világon, nem tagadhattya semmiképpen az Istent.”[57]

Miskolczi Gáspár pedig Franzius-fordításának kegyes szándékát a következőképpen bizonyítja:

„E nagy látható világnak alkotmánnyát, és ebben élő sok-féle oktalan állatoknak, Fene vadaknak, Barmoknak, égi Madaraknak, Férgeknek, Bogaraknak Companiáját, és mind ezek sanyaru disciplinájú skoláját. Ezek pedig melly hathatósan tanítsák az Istennek esméretire még azokat-is, a kiknél nintsen az Istennek sz. Könyve, meg-tetszik Róm I:19. A mit Isten felöl az emberek meg-tudhatnak, nyilván vagyon ö bennek; mert az Isten meg-jelentette nékiek. De holott és miképen? Lásd-meg a 20-dik v.-ben. Mert a mi Istenben láthatatlan, t. i. Az ő örökkévaló hatalma és Istensége, e világnak alkotmánnyából, és a teremtett állatokból meg-értetvén, meg-láttatnak a végre, hogy magok menthetetlenek legyenek.”[58]

 A 16–17. századi szimbolikus állattanok ennek a tanításnak a következtetéseit vonták le a természettudományos és allegorizáló-tipologikus világkép keveredésének furcsaságaival. Az életszentség megvalósításának része Isten nyomainak a világban való meglátása; a természet, akárcsak a történelem, Isten keze nyomát viseli, és az ő országának „kiábrázolója”.

Az élet megszentelésének eszménye a puritán praxis pietatis számára is magában foglalta az élővilág teremtett voltában megnyilvánuló szentség meglátását. Az életnek egy magasabb rendű létállapottá, istentiszteletté szublimálásának eszménye a naponkénti megszentelődés (illetve megtérés, mortificatio–vivificatio), az élet szentségében való gyönyörködés és azon való elmélkedés útján érhető el.

 Minden állat Isten dicsőségének ábrázolója, „a teremtett állatoknak tüköre” Istenre mutat, azok is, amelyek bűnöket szimbolizálnak, hiszen a kísértő is Isten szolgája a lutheri szemlélet értelmében. Bornemisza Ördögi Kísírtetekrőlje teljes egészében erre a gondolatra épül; a „kísírteteket” Isten bocsátja az emberre, hogy a nyugodalmas életben el ne tunyuljon. „Az gonosz erkölcsök miatt jó törvények lesznek: így az gonosz kísírtet miatt jó erkölcsök épülnek bennünk.”[59]

 Épp a kísértésről való gondolkodás, a vele való szüntelen harc, imádkozás óv meg a lelki kísértéstől; mindig látni kell a kísértőt, hogy a felőle való gondolkodással, a rá való reflektálással védekezni lehessen ellene. A szem előtt tartásnak ezt a szerepkörét képesek a legmegfelelőbben ellátni a képek.[60]

 A Biblia állatvilága tipologikusan szerveződik: vannak gonosz és jó állatok, az Antikrisztus és Krisztus megtestesítői. A már említett fordításbeli eltérések kapcsán a választott nép ellenségének, illetve a nép elhajlása büntetésének profetikus képeiben megjelenő állatok a gonoszt testesítik meg. Ilyenek a szirén, „strucz-madarak” (Káldi), „báglyok” (Károli), „füles baglyok” (Káldi), denevér/„pupteneuer” (Méliusz Péter), „kánya” (Méliusz), „erdei maczkák” (Károli), „sárkányok” (Káldi, Károli), sün, vadeb, sakál, sas, vadmacska (Károli-átdolgozás). De ezeknek az állatoknak az antitípusát is megjeleníti a Biblia, illetve az értelmezési hagyomány, méghozzá legtöbbször oly módon, hogy ugyanaz az állat egy teljességgel ellentétes morális szerepet kap (különösen figyelemre méltó Miskolczi Gáspár Jeles Vad-kertje). A szirénnek is megtalálható a 17. század irodalmában a pozitív értelmezése: Zrínyi Miklós Adriai tengernek Syrenájában, illetve Rimay Jánosnál,[61] de a prédikációkban a csábító, kísértő példázataként honosodott meg.

 Létezik egy negyedik viszonyulási mód is az exemplumhoz, amely természettudományos cáfolatát adja a szirén létezésének, pusztán fabulává, poétai mesévé fokozza le (az argumenta artificiosa a puritanizmus értékrendjében jóval alacsonyabb rendű a nem művészi bizonyítékoknál). Tolnai F. István a pogány szerzők műveihez egyértelműen a fabulációt kapcsolja. Kalauzának purgatóriumról szóló részében Homérosz írását teljes mértékben fikciónak, nemvalóságnak tartja: „A mint sok más fabuláknak igy a Purgatoriumnak is Homérus pogány bölcs lőn első koholója: Odisz. II. A holott Ulyssesnek pokolra való le-szállásáról, és a meg-holt lelkeknek meg-szóllitásáról, vélek való beszélgetéséről sok hazug szó-fia beszédet irt Homérus.” [kiemelés tőlem – G. H.] Platón is „álmodozza” a purgatórium létét.[62]

 Mi módon hihették a prédikátorok a szirén valós létezését? Mesebeli, mitológiai lényként semmiképpen: „Leg-elősször azért ezt a Madarat kitsoda gondolta légyen ki, azt nem tudhatjuk, ezt az egyet mindazáltal sokszor igen kedvünk ellen tapasztaljuk, hogy a mostani időbéli Könyvirók többire, mind a magok irásit más régibb könyvekből minden helyes itélet tétel nélkül szedegetvén, nem annyira a magok értelmeket irják-le, mint inkább tsak a mások találmányit magoké gyanánt adják-ki; nem annyira vigyázván ebben az Isten ditsőségére, mint az ő magok betsületekre, hogy még-is láttassanak ők-is könyveket irni. Ezenképen minden kétség nélkül az Oktalan Állatokról irók osztán azoknak irásit holmi kőtött dolgokkal tóldották és motskolták.”[63]„A Grif madárhoz számlálandók a Syrenesek és Hárpiák; mellyekben a régi poéták akarták kiábrázolni a lator fajtalan asszonyi-állatoknak, és ragadozó könyörületlen tolvajoknak természeteket. Ha annakokáért efféle képtelen rémítő forma állatok láttatnak vagy mais láttatnak valakiktől, a minémü emberi ábrázatúakról a régi Poéták irásban emlékeznek, azt avagy hogy tsak igen kevés ideig élő természet tsúfjának, vagy a sátántól az ember elméjébe öntetett irtóztató képzésnek, és nem valóságnak kell itélni, mellyel a sátán tsak az embereket akarja vagy ijeszteni, vagy pedig tsak játszatni.”[64]

 Miskolczi históriájában jelenik meg először mitológiai alakként, következésképpen nemvalóságként a szirén, abban az egész könyvön végigvonuló törekvésben elhelyezve, hogy megvonja a természet valóságának és az azon élősködő fikciónak a határait, hogy a hívő a „sátán irtóztató képzésének” áldozatául ne essen és el ne tévelyedjen.

A fabula–história arisztotelészi ellentéte éleződik ki a Miskolczi-féle kritikai magatartásban. A realitás–fikció antagonizmusán nyugvó szemlélet nem tűrheti meg az isteni kinyilatkoztatást verbalizáló prédikációban a valósággal szemben hazugságként tételezett fikciót. Ezért int elővigyázatosságra Miskolczi a griffmadárról való beszéd hivatkozásainál: „Ha ki azért ma-is a Grif madár felől iro Authorokat akarja említeni, meg-tselekedheti az ilyen meghatározással (mindazonáltal hogy igaz valóságos Madár helyett, más valami költött dolgot mások előtt ne láttassék állatni) mindenkor hozzá tévén ezt: A mint némellyeknek tetszik; avagy A mint a régiek irják [...] A mint a régiek állatják.”[65]

Az oktalan állatok históriájának „holmi kőtött dolgokkal tóldása és motskolását” a puritánok a docere–delectare–flectare hierarchiájában a voluptas értelmezése felől ítélik el mint olyasmit, ami öncélú „czifra”, nem szolgálja Isten dicsőségét, következésképpen Isten ellen való bűn. Komáromi Csipkés György a retorikának erre a kísértésére hívja fel a figyelmet: „az Vallásnak dolgaiban fölötte káros és veszedelmes az beszédnek czifrázása, és az halgatók avagy olvasók füleit csiklándoztató és édesgető ékes szóknak vadászása”. A prédikáció ugyanis „nem valami piperés és szemen szedett szókból öszve rakosgattatott oratio”, hanem teológiai megalapozású szöveg, „hol még csak az saraglyában sem adattatik hely a féle beszédekben valo bujálkodásnak és himes szollásnak”.[66]

Ha összegezni próbálom a négy szirénpéldázat és Miskolczi Gáspár okfejtésének „genealógiáját”, érdekes valóságképek rajzolódnak ki: Bornemisza számára a bibliai locussal hitelesített egzotikus állat helyet kap az isteni teremtésben mint Ulysses megkísértésének, próbára tételének eszköze. Az ördög a Syrena álarcát ölti magára, de a kísértés eredménye az isteni transzcendencia igaz valóságában értelmeződik. Kecskeméti János exemplumában hivatkozás történik ugyan a hasonlat írott hagyományból kölcsönzött voltára, de tengeri halként, melynek állandó tulajdonsága íratik le, egy olyan dichotomikusan felépített természeti világ koncepcióját rajzolja ki, amelyben elkülönülnek az Isten országához tartozó jó és a Sátán birodalmának gonosz állatai. Keresszegi példázatáról nem derül ki, honnan származik, mindenesetre az író a természetből vett bizonyíték könnyedségével érvel.

 A különleges állat természeti példáját ölti magára a szirén exempluma Medgyesi Pál prédikációjában is. A „tengeri leány forma állatok” éppen kettős természetük és átváltozó képességük révén válnak a bűn és a bűnre csábítás példáivá. Aminek valóságossága Miskolczi Gáspárnál éles kritikát kap, Medgyesinél meg sem kérdőjeleződik: a természet csodálatos és titkokat rejtő világában az egzotikus állat bűnt példázó természetével mintegy az ember tüköréül teremtetett, hogy annak szemlélésével megvizsgálja önmagát és a hasonlatosságból tanúságot vegyen, amivel megoltalmazhatja magát a kísértéstől.

 A példázatok felváltva szerepelnek művészi és nem művészi bizonyítékként. Ilyen labilis volna a határ az „erős valóságok” és a „meséző fabulák” között? Hiszen a prédikációk tanítása mindvégig az elválasztáson munkálkodik!

A prédikációk exemplumaiban a hasonlító mind a négy esetben állat, melyet soha senki nem látott, de pusztán ez a tény nem vonja kétségbe létezhetését. Miskolczi Gáspár a „Fénix” hosszadalmas leírását ezzel fejezi be: „Ez legyen elég e költött mese-forma madárról.” Megkérdőjelezi a hárpia, griff, szirén létezését, de unikornisról, szfinxről, szatírról, sárkányról a „természettudományos valóság” bizonyosságával ír.

Apáczai Encyclopaediájában[67] említés sem történik szirénről, ám főnixmadárról és sárkányokról annál inkább. Az „empirikus tapasztalat” eredményét vajon csupán az határozta meg, hogy az ember hajlandó volt-e elhinni létezhetését? Tény az, hogy egyes állatokat és állatneveket teljesen másként értettek eleink, mint ahogyan az a mai szimbólumokban, mitológiákban való gondolkodás felől értelmezhető.

Miskolczi kifejti, hogy „a régi Histórikusok is eleinte a Grif madáron a Saskeselyűknek valami leg-öregebbik nemét értették”,[68] az unikornis a rinocéroszok családjába tartozó „monocerosz”, a sárkány pedig hatalmasra nőtt kígyóféle. A 17. század végén „tudós” állattani munkák születnek az erdélyi sárkányokról.[69]A szirén is békességesen beilleszkedik a tengeri halak amúgy is távoli, egzotikus világába.

 A korban megfogalmazott „központosított elméletek” (képteológia, prédikációelmélet) rendszerint elítélik és „nem javallyák” a képek használatát sem vizuális-fizikai hordozójú kép, sem világi eredetű trópus minőségben. A gyakorlatban azonban maga az elméletíró sem képes lemondani olyan hasonlatokról, példázatokról, melyek forrása az antik „pogány” elbeszélő hagyomány ugyan, de a megcélzott hallgatóság számára loci communes és páratlan hatóerejű affektív argumentumok.

A Doce praedicare szerzőjének szirén-exempluma jól példázza ezt a dilemmát, amit a szerző oly módon fed el hallgatói/olvasói előtt, hogy a nagy hagyományú antik argumentációs toposzt könnyed mozdulattal természeti példázattá változtatja, és a megbízható valóság bizonyosságával érvel. Ezzel a csavarral sikerül ugyanakkor ellentmondásmentes „alkalmazási viszonyban” maradnia „rigurózus” elméletével.[70]

A legtöbb szimbólumértelmező a szirént a paráznaság, bujaság jelképének tekinti, a Miskolczi-értelmezésű exemplumfunkció vonalában („lator fajtalan asszonyi állatok”[71]példázása). Mint láttuk azonban, a különféle exemplumok a bűn fogalmának sokkal általánosabb és tágabban értelmezett megtestesítőjét látják a szirén szimbólumában, mely fogalmat a Biblia mint Isten ellen való vétek, az Isten és választottja viszonyban bekövetkező hűtlenség metaforájával, a paráznaság képzetkörével is kifejez.

Ezen a ponton válik szinonimmá a szirén szimbóluma egy újszövetségi apokaliptikus képpel, a jelenések könyve babiloni nagy paráznájának szimbólumával.

Bibliából vett érv: a babiloni parázna mint allegória

A szirén és a babiloni kéjnő szimbolikus kapcsolatára a magyar szakirodalomban először Szacsvay Éva figyelt fel, a protestáns templombelső ábrázolásainak ikonográfiai sajátosságaival bizonyítva a két jelkép felcserélhetőségét; az exegetikai szöveghagyomány felől még nem vizsgálták a kapcsolat mibenlétét.

 Ami feltűnő az apokaliptikus hangvételű prédikációkban, az az, hogy a végidők közeledésének pánikszerű érzését csak ritkán fogalmazzák meg a jelenések könyvének szöveghelyeivel, sokkal inkább az ószövetségi próféciák Babilon, Egyiptom, Szodoma, Gomora pusztulásáról jövendölt képeivel. Valószínű, hogy ebben közrejátszott a Jelenések teológiai kérdésessége is: a keleti egyház csak a 4. században kanonizálta János jelenéseit; a reformáció korában Erasmus nem tekinti a szent könyv részének, Luther bibliafordításában helyet kap ugyan, de igen óvatosan kezeli. Kálvin is kétségbe vonja apostoli eredetét, és nem is ír róla kommentárt. Takács Béla[72] az idegenkedés okát abban látja, hogy a könyvben nem találták a kegyelemből hit által megigazulás tanítását abban a tiszta formában, ahogyan azt a páli levelek protestáns értelmezése elénk tárja. Az idegenkedés másik oka, hogy az apokaliptika képvilága mögött nem tudták felfedezni az újszövetségi próféciát. Mindezek feltételezések, mert a protestáns prédikációszövegek feltűnően hallgatnak e tekintetben.

 Luther a jelenések könyvét a szent emberek Szentlélektől származó álmával, látomásával együtt a magyarázatok nélküli, képek és alakzatok által történő jövendölések csoportjába sorolja. Érvelése a „nyelveken szólás” páli értelmezéséhez hasonló.[73] A verbális inspiráció doktrínája mögött ott áll annak felismerése, hogy a kinyilatkoztatott isteni Szó továbbmondásra s ezáltal értelmezésre szorul. Luthert épp az bizonytalanítja el, hogy tudja: az Igének proklamálhatónak kell lennie, hiszen Isten maga korlátozza magát arra, hogy emberi nyelven szóljon, a megértetés érdekében. Kétséges tehát az olyan szöveg Istentől inspirált volta, amely nem adja meg egyértelműen a maga értelmezési kulcsát (scriptura sacra sui ipsus interpres). Luther a kánon peremére szorult könyvekben szembesül erőteljesen az értelem elrejtettségével. Az egyetlen igaz jelentés felmutatásának igénye ütközik itt a literális értelem homályosságával. A Szent János jelenésekről való könyvéhez írott előszavában ilyen magyarázatát adja a szöveggel szembeni bizalmatlanságának-bizonytalanságának: „Amíg az efféle jövendölés magyarázatlanul áll, és semmi bizonyos értelmet nem adhatunk neki, rejtett és néma jövendölés marad, mely még nem hozott hasznot, azaz gyümölcsöt, amit a kereszténység elébe adhatna. Így állunk máig e könyvvel is. Sokan nekiveselkedtek már, hanem mind ez idáig semmi bizonyos nem derült ki felőle azonfelül, hogy némelyek saját fejükből igen sok ostobaságot beleköltöttek. A homályos magyarázatok és az elrejtett értelem miatt korábban mi is békét hagytunk neki, különösképpen mert néhány régi atya úgy találta, hogy nem is János evangélista írta [...], s efelől a magunk részéről továbbra is kétséggel viseltetünk.”[74]

 A „sok nekiveselkedésnek” Magyarországon is van folytatója: két kommentár jellegű könyvre bukkantam, melyek a Jelenéseket magyarázzák: Méliusz Péter: Az Szent Ianosnac tött Ielenésnec igaz es Irás szerint valo Magyarazata Praedikatioc szerint[75]1568-ból, valamint Szathmári Ötvös István Titkok jelenése[76]című , 1668-ban megjelent könyvecskéje.

 Ha Luther még hiányként határozta meg a Jelenések igaz értelmének megvilágosodását – „szívesen bizonyosak lennénk az értelmében” –, de a 17. rész summájában már nem annyira bizonytalan a babiloni parázna látomásképének értelmezésében, a „császári pápaság és pápai császárság”-nak való megfeleltetéssel, ezek a könyvek egy olyan, hitvitákban kiforrott értelmezést nyújtanak, amely a katolikus ellenfélre vonatkoztatva, allegóriaként „fejti meg”, fordítja a szöveg metaforikus nyelvét, a „lelkiképpen” való szólásnak a mondottak „tulajdon jegyzésben” vett értelmét feleltetve meg. Így a nagy parázna képe a bálványozás legfőbb okán értelmeződik, a pápaságnak, illetve magának a pápának a személyeként. „A pártoló Anti-Christusi gyülekezet hasonlittatik egy mesterséges paráznához, ki az egyetlen egy Vőlegény Christust el-hagyván, mint parázna Asszonyi állat hites egy urával meg nem elégedvén más férfiakhoz, azaz bálványozokhoz és egyéb gondviselőkhöz adgya magát.”[77]

Mivel a literális értelem a metaforikus nyelvezet miatt nem egyértelmű (ezt nagyon jól érzi a kommentátor), a magyarázat gyakran folyamodik allegorikus értelem kereséséhez, olykor az értelmezésben használt analógiás példákban is. A bálványozás főbűne a rossz értelmezés vádjával is kiegészül. Szathmári a 17. rész 2. verséből az „És meg-részegültenek az ő paráznaságának borából” mondat „lelkiképpeni” értelmét így magyarázza: „a lelki részegség miatt elméjek az igaz okosságtol el-fordulván, és el-fordult értelemre adattatván, sem Istennek intésit és tanitását, sem az ő itiletit eszekben nem vehetik.”[78]

A vallási polémiára koncentráló értelmezések minduntalan szembesítenek a kérdéssel: az „igaz okosság” miért csak a másik kijelentésének ellenében mondható? Az igaz értelem keresése miért nem feladat? Hogyan jelentheti ki az értelmező a Szentlélek általi ihletettség állapotában, hogy értelmezése az egyedül helyes értelem, minden azzal ellenkező pedig hamis, a Sátán műve? Ha az írás magyarázata értelmezésként funkcionál, az értelmezés a maga természete szerint elváltoztatja az „eredetit”. Miért nem fér meg akkor egymás mellett a magyarázatok pluralizmusa?

A prekritikus kinyilatkoztatás-értelmezés a kinyilatkoztatást az Isten által ihletett emberi beszéddel teszi egyenlővé, ami szent, igaz és tévedhetetlen. A református prédikátor szavaiban – a verbálinspiráció válaszának megfelelően – Isten nyilatkoztatja ki magát. De mi történik a hagyománnyal, amelyből a beszélő értelmez? Mint vallásos hagyományt, amely tehát feltételezi más felekezeti hagyományok létezését is, ez az értelmezés különböző indoklással (régiségének bizonyításával, a megromlott hagyományból való visszaállítással, de legfőképpen a más hagyomány ellen hozott bizonyítékokkal) a többiek fölé, a kinyilatkoztatás egyedüli helyes interpretálójává, szent hagyománnyá alakítja. (Ebben a kontextusban értelmezem később a „magyar Izráel” és „testi-lelki Babilon” toposzait.)

 Szathmári az „el-nem-fordult” értelem birtoklásának bizonyosságával a „nagy Babyllon” metaforát így értelmezi: „zavarodásnak és rendetlen öszve elegyedésnek Városa, melyet a nyelveknek Isten büntető itileti által lőt öszve zavarodásnak, és az Isten népét kemény fogságban valo tartásának hirével, hiresült régi nagy Babyllon példázott.”[79]

 Az Ószövetség legbűnösebb népe a babiloni; ez a város pusztulásáról mint az ellenfél romlásáról való próféciákban a legnyilvánvalóbb.[80] Isten büntetés eszközéül választotta Babilont, hogy ítéletet tegyen az elpártolt Izrael felett (ennek analógiájára, a zsidó–magyar sorspárhuzamban értelmezi a reformáció flagellum Dei-nek a török veszélyt, a wittenbergi történelemszemléletnek megfelelően), a büntetőből azonban elbizakodottsága miatt legfőbb bűnös válik. Legnagyobb bűne a választott nép nézőpontjából értelmezett visszaélése az isteni megbízatással, mint paráznaság, sátánnak való szolgálás és bálványozás, valamint gőgje, mely a Jelenésekben így fogalmazódik meg: „Ülök, mint királyné asszony, özvegy nem vagyok, siralmat nem látok.”[81]

A református értelmező a pápa dicsekvésével von párhuzamot: „Ez tulajdon dicsekedése annak, a ki az Isten Templomában ugy ül mint Isten [...] és ki azzal dicsekedik, hogy ő az Ecclesiának Annya, és királyné Asszony lévén sem el nem fogyatkozhatik, sem meg nem tévelyedik, sem az ő széki el nem romolhat, mely dicsekedésekkel, kik az istennek és az Christusnak méltósága ellen vadnac, az Istennek meg-kettőztetett bosszu-állását vonnya magára, nem külömben, mint a régi Babyllon.”[82]

A dicsekvés és gőg állandó jelzőinek ad létjogosultságot a Bábel-eset hagyományos értelmezése is: a gőg büntetése, mellyel Isten elválasztja az embereket egymástól, a meg nem értés alaptípusát teremtve meg a bibliai történelemben a nyelvek szétszórásával.

Babilon tehát egyetemes bűnszimbólum, akárcsak Szodoma és Gomora, Egyiptom, az ezek pusztulásáról való próféciák nemcsak a városok teljes eltörlését jövendölik meg, hanem a hely megátkozását is kilátásba helyezik, a gonosz birodalmába hullatva, gonosz állatokkal népesítve be a néhai dicsőséges várost.[83]

A református prédikációk szirén-exemplumai olyan általános bűnszimbólumot teremtenek a keveréklény alakjából, melyet a testi-lelki paráznaság metaforája ír le. Méliusz Péter ugyanezt a metaforát alkalmazza a babiloni kéjnőre: „Másodszor neuezi Babilloniai paráznánac a Papat, Sergiust, a Sidoc hitit, Glagolyakat, es minden éretnekeket, kic az teremtöt állatockal paraználkodnak, az az baluanoznac, tobzodnac, mint Nabugodonozor, reszegesec, keuelyec, toluaioc, kobzôc, vér szopôc, kurualkodnac, ferfi kuruakat tartnac, mint az Babillonyaiac.”[84]

Érdekes, hogy Méliusz értelmezésében nincs jelentésbeli különbség a veres fenevad és a hátán ülő asszony allegorikusan értett képei között, mindkettő az Antikrisztus, a sátán, illetve a pápaság megtestesítője.

Ez a különbségeltörlés a parázna népi ábrázolásain feltűnő még.

A reformáció korabeli német protestáns ikonográfiában hétfejű sárkányon ülő, pompás ruhákba öltözött koronás asszonyként ábrázolják a babiloni parázna Apokalipszis-figuráját, aki kezében kelyhet tart, és a föld méltóságai (királyok, püspökök, szerzetesek, világi urak) hódolnak neki.

A magyar protestáns mennyezetfestés ezzel szemben egy olyan alakot ábrázol, amely egyesíti a fenevad és az asszony attribútumait, egy, a szirénhez hasonló keveréklényt hozva létre. (Ebből a hasonlóságból vonta le a következtetést Szacsvay Éva, hogy a babiloni paráznát szirén alakban ábrázolják.[85])

A tancsi református templom 1676-ból való kazettás mennyezetén látható babiloni parázna figura (felirat erősíti meg az azonosítást) kígyó- vagy halszerű hosszú farokkal, derékig ruhátlanul, kezében uralkodói pálcával és serleggel, nyakában gyönggyel, fején koronával ábrázolt, kissé torz nőalak, arca festett, haja dús, trombitát fújva hirdeti a végidő közeledtét. Az uralkodói jelvények és az apokaliptikus trombita kivételével ezek az attribútumok mintha a Keresszegi prédikációjában leírt paráznaságra való alkalmatosságok képei lennének, melyek a szirén szimbólumában koncentrálódnak. Egy másik mennyezetfigura ikonográfiai különössége látszik ezt a szimbólum-azonosságot megerősíteni: a szilágylompérti mennyezet kettős szirént ábrázoló kazettája szinte teljes mértékben ugyanezt az ikonográfiát alkalmazza, csak a feliraton babiloni parázna helyett szirén szerepel. Más szirénábrázolások már nem vonultatják fel az összes attribútumát a paráznának, de a korona és a kard igen gyakori elem marad az ábrázolásokon.

Feltételezhetően szimbólumszinonímia alakulhatott ki, amely a reprezentációban egyetlen képben olvad össze. Nem funkcionális, hogy két azonos jelentésű kép éljen egymás mellett, ezért egyik kép magába szippantja a másik lehetséges konnotációinak körét is, és kitüntetett szimbólummá válik. Hogy a szirén javára dől-e ez a szimbólumkontamináció, arra a Jelenések literális értelmének kérdésessége és a puritánok vele szemben tanúsított óvatossága adhatna választ. Hangsúlyoznám, hogy nem egy magasabb szimbolizációs fázist látok a babiloni parázna ekképpen értelmezett alakjában, hanem egyidejű, ekvivalens szimbólumot a példázat szirénalakjaival. Ám míg a szirén megkövesedett, antik históriából származó jelentésével, forrásra hivatkozással vagy anélkül képes egy meghatározott formatartalmat kifejezni, a Jelenések paráznájának képe mintha inkább ki lenne szolgáltatva az értelmezés kénye-kedvének vagy inkább eszkatologikus távlatú, tipologikus jellegű értelmezésnek a maga kevésbé kanonizált „nem bizonyos” értelmével. Míg a református ortodoxiában exegetikai szöveghagyománya van a babiloni parázna apokaliptikus alakjának, a felekezeti polémia céljaira alkalmazott értelemadással, a puritán prédikációirodalomban a kép nagyon ritkán jelenik meg, többnyire az ószövetségi eredetű, kitágított Babilon-jelkép jelentéskörében.

Egyetlen, különös alkalmazására találtam Verőczi Ferenc[86] halotti prédikációjában, ahol a parázna képét egy vizionárius képsorozat egyik allegorikus alakjába illeszti: „A kik job felül mellette állanak, azok közül egyik, egy fenyes es idegen országokból költ külömb külömb-fele selyem, vont arany és vont ezüst materiákból épitetet drága ruhában öltöztetet kenyes asszoni állat, kinek fel-fodoritot haja, fején egy arany Koronka vagyon, abban egy fel-emelt gyemánt kereszt aranyban foglalván, homlokán arany függők, füleiben drága násfák, nyakában drága kövekkel rakatott arany lánczok, mellyén ékes kösöntyűk, ujjaiban halhatatlan mesterséggel készitet gyűrűk, előtte szkophiummal varot fátyol kötők, lábaiban csikorgó, szoros csismák; ennek bal-kezében egy arany alma, job-kezében penig egy drága kövekkel rakot arany csésze, ki szinig töltve vagyon világi minden gyönyörűségnek részegítő borával. Abrázatja annak hizelkedő, szemei hunyorgatók, ajaki csalárdul mosolygok. Egyszoval azt itélhetem, hogy e légyen ama Pandora, a minden Istenektől egy egy ajándékkal ékesitet Vulcanus mester remekje, ki ez-isa lelki Prometheus ellen, a vitéz fegyveres ellen minden szepelkedésselharczol. Ennek neve Világ, kinek fejénél illyen irást látok: E világnak barátsága ellensége az Istennek, és a ki baráttya akar lenni e világnak, ellensége lészen az Istennek. Lábánál ezt látom: tágas az ut, mely viszen a veszedelemre, és sokan vannak, kik azon járnak. Előtte ezt olvasom: mit használ valakinek, ha mind e világot meg-nyeri is, ha az ő maga lelkét el-veszti.”[87]

 A Jelenések paráznáját írja le Verőczi, de az alakot a mitológiai Pandorának nevezi, aki az igaz keresztényre ezernyi kísértéssel leselkedő Világot szimbolizálja. Ez a kép jobban kihangsúlyozza az asszony csábító voltát, az allegóriát itt már nem felekezeti polémiára vagy dogmatikai magyarázatra, hanem inkább az igaz keresztény lelki harcának segítésére alkalmazza, rámutatva a kísértőre, mely ellen a naponkénti praxis pietatis nyújt védelmet.

Az igazi váltás a szimbólum értelmezésében a puritanizmus apokaliptikus nemzetromlás szemléletében történik az egész Babilon-metafora áthelyezésével a dogmatikából a személyes kegyességi élet szférájába, a praxis pietatis retorikájába.

Míg az ortodox protestantizmus Jelenések-magyarázata a bibliai paráznaság fogalmát a választott nép ellenségein bekövetkező büntetés legfőbb okaként értelmezi, a 17. századi prédikációk ismerik és alkalmazzák a paráznaságnak egy másik ótestamentumi jelentését: a választott nép paráznaságát. Ez a jelentés is a bűn szinonimájaként tételeződik, de itt az Istennel kötött szövetség megszegésére tevődik a hangsúly. A Biblia eseményeiben testet öltő „féltőn szerető Isten” a jegyes-misztika metaforájával Izrael hűséges vőlegénye, akitől az állhatatlan menyasszony időről időre elfordul, a házasságtörő asszonyoknak az ószövetségi törvény értelmében alkalmazott büntetését vonva magára. „De elbízád magadat szépségedben és paráznává lől híred szerint, elárasztál paráznaságaiddal minden melletted elmenőt: legyen kedve szerint! És vevél a te ruháidból s csinálál magadnak magaslatokat különböző szinnel borítva, s paráználkodál azokon; ilyen még nem volt és nem is lesz. És vevéd a te ékességidet az én aranyomból és ezüstömből, melyeket néked adtam, és csináltál magadnak férfiú képeket, és azokkal paráználkodál. [...] És minden keresztútnál megépítéd magaslatodat, s útálatossá tevéd szépségedet, és kétfelé vetéd lábaidat minden melletted elmenőnek, és sokasítád paráznaságodat. És paráználkodál Égyiptom fiaival, szomszédiddal, a nagytestűekkel, és sokasítád paráznaságodat, hogy engem ingerelj. [...] Mily gyenge a szíved, azt mondja az Úr Isten, hogy mindezeket cselekedted, egy rakonczátlan rima cselekedeteit! [...] Te házasságtörő asszony! Férje helyett idegeneket fogad el! Minden rimának bért adnak, te pedig magad adtad ajándékidat minden szeretődnek, így megvásárlád őket, hogy bemenjenek hozzád mindenfelől paráznaságidért. [...] Azért te rima, halld meg az Úr beszédét! [...] És megítéllek téged a házasságtörő és vért ontó asszonyok ítéletével, és véredet kiontatom búsulásomban és féltő szerelmemben.”[88]

 Ebben a jegyességben kötött szövetség a szentségre hívja el a választott népet, aki következésképpen minden egyes bűnével megsérti a szövetséget, házasságtörést, paráznaságot követ el mennyei vőlegényével szemben. A törvény nem halott követelményrendszer a zsidó nép életében, hanem maga az Istennel kötött házassági szerződés. A törvény megsértése nemcsak megbántása a szerető Úrnak, hanem a Sátánnal való paráználkodás. Az ószövetség Istene bosszúálló Isten: „Véredet kiontom búsulásomban és féltő szerelmemben.” (Ezékiel próféciái rajzolják a legfélelmetesebben az ítélő Isten haragját, aki elfordult népe eltörlésére kel fel. Ezek a próféciák azonban soha nem végződnek úgy, ahogyan a Babilon és Egyiptom büntetéséről szólók: a földnek a gonosz hatalmába adásával, gonosz állatokkal való benépesítésével. Izrael Istene legnagyobb haragjában sem szűnik meg ígéretként maradni népe számára.)

 A kereszténység az Ószövetség tipologikus értelmezésével nemcsak a maga előképévé teszi a választott nép sorsát, hanem mintegy beköltözik a zsidó nép történelmébe, spirituális előtörténetévé teszi azt, és a választott nép öntudatával lép fel saját történelmében. A választott nép fogalom azonban a kereszténységen belül osztódni kezd választott nemzet értelmű népfogalmakra. A zsidók számára a népek (ethné) nagyjából egyet jelentettek a pogányokkal, mint nem-választottakkal. A judaizmus (a zsidó nép azon programja, hogy zsidó legyen) ellentétpárjaként kialakuló ethniszmosz kifejezés a programszerűen pogányt jelentette. A zsidók népekkel szembeni viszonya viszonylag egyszerű; a keresztény „választott népek”, „igaz Izraelek” helyzete azonban már bonyolódik: a különböző minőségekhez (vallás, szekta, nemzetiség stb.) igazított választottság kritériuma alapján az egyetlen érvényes üzenet igazságát egy másik, szintén „választott nép” ellenében kénytelen megfogalmazni, hiszen „Két ellenkezők közzül edgyiknek hamissnak kel lenni”.[89]

 A kereszténység, kilépve a nemzetvallás szűkebb köréből, kozmopolita vallássá válik, és univerzalizmusra törekszik, következésképpen idővel minden kereszténységhez tartozó nép elkezd választott néppé válni. Ez a „választott nép” metafora nemcsak „ethné” szinten működik, hanem a reformációval kezdődően tovább osztódik „religiókra”, és választottságát az igaz értelemmel kezdi egyenértékűvé tenni (főként a hitviták polémiáira gondolok).

 A reformáció krisztológiai értelmezése a megváltástan hangsúlyozásával a törvénnyel szembeni elégtelenségnek egy másfajta, a maga módján szintén apokaliptikus finalitását helyezi kilátásba: a megtéréssel egyenértékű újjászületés (mortificatio–vivificatio) bűneltörlését és a szent élet elkezdésének meg-megújuló lehetőségét.

A puritanizmus központba állított megtérés-imperatívusza a bűnbánatot teszi a megtérés gyakorlásának központi elemévé, az újjászületés szinte kizárólagos lehetőségévé. A puritán lelki élet nem képzelhető el a bűn megismerése, számonvétele és bűnbánat nélkül. A bűn anomia, Isten törvényének megrontása, mindaz, ami nem egyezik a törvénnyel; tipologikusan paráznaság. Megvallása és megbánása azonban eltörli a bűnt, és eltörli a büntetést is. Noha a puritán bűnbánat felébredésének igazi oka nem a büntetéstől való félelem, hanem az Isten ellen elkövetett paráznaság meggondolása és a fölötte való bánkódás kell hogy legyen, a magyar bűnbánó prédikációkban a büntetés megszűnése vagy kegyelemből való eltörlése is távlatává válik a nemzeti kiterjedésűvé növelt kollektív bűnbánatnak.[90]

A formálódó nemzeteszmét megfogalmazó „magyar Izrael” metafora minduntalan átfordul a „lelki Babilon” bűnelőszámláló toposzába. A 17. század végének szenvedélyes hangvételű bűnbánó prédikációi a felrázás, megindítás, megtérésre sürgető intés céljával sorolják elő a magyarság – csupán kiáltó! – bűneit.

 Mintha ellentmondást rejtene ez a kollektív bűnbánatra szólító, kollektív bűnbánatot sürgető imperatívusza a puritán prédikációnak. A megtérés az egyén életében bekövetkező ugrás egy megromlott életből egy másik létállapotba, és maga az ugrás mutatja meg az előbbi élet romlottságát. A megtérés alkalmanként kiszólít abból a közösségből, amelynek az óember tagja volt (akár a népből is). Hogyan tud megtérni a nép mint imaginárius közösség? Milyen értelemben, kinek szól Medgyesi Rohogo tűz[91] című prédikációjának zárása? „...el-fogyando Nép, nyakas Magyarság! [...] Oh vajha meg-hatodtál volna ennyi romlásidra, hogy fájna immár valaha a sok ostor, s emelhetnéd romlásodnak érdemes okaira elmédet! Mert ebben lehetne valami remenség gyogyulásod felöl: melyhez enélkül ingyen sem kezdhetni. [...] Megtérhetünc talám még az Isten gazdag kegyelméből!”

 Az ószövetségi népek bűneit tipologikusan magában foglaló Babilon-toposz a méliuszi „testi-lelki paráznaság” jelentését fogalmazza újra, és azt egy újabb, jellegzetesen puritán konnotációval gazdagítja, a paradigmasort a Világ metaforával bővítve. Medgyesi Lónyai Susanna temetési prédikációjában idézi Jn 15. részéből a 19. verset: „Ha e világból valók voltatoc vólna, e világ a mi övé szeretné azt; de mivel hogy nem e világból valóc vattoc, hanem én választottalac tikteket é világ közzől, annakokáért gyülöl tikteket e világ”, és a ragadozó madarak példájával értelmezi, következtetésként fogalmazva meg: „Igy dongnac minket a lelki legyec, a ragadozó Hárpiác, az ördög és e világ.”[92]

A szirén–paráznaság paradigmasor ezen újabb metaforája a mindennapok „kísírteteit”, a csábítás mindenütt jelen való voltát fogalmazza meg.

 A narratíva fokozatosan lekopik a funkcionálisan értett exemplumról, csak a képek maradnak, reprezentációként, bővíthető-szűkíthető szinonimasorokként. Lazább szerkezetükkel, egyetlen pontba sűrített tartalmukkal a befogadóra bízzák a felvillantott kapcsolatok végiggondolását, gondolati kibővítését, eszközök a kegyesség gyakorlására, bűnbánatra és megtérésre szólító érvelésben.

Képi argumentáció a prédikáció terében

A retorika az elmúlt századokban az írott szövegek tanulmányozására koncentrált; a szövegalkotás olyan kategóriáira, mint az inventio vagy dispositio. Az actio, mely a szóbeli előadás és a vele járó gesztusok számára ad útmutatást, háttérbe szorult, noha épp itt válhatna világossá az argumentáció vizuális elemeinek jelentősége.

A retorika-szakemberek főként az argumentáció írásos, esetleg szóbeli jelenségeivel foglalkoznak, jóllehet már a barokk kortól felhasználtak vizuális képeket mint locusokat az argumentációban.[93]

Felmerül a kérdés, miféle argumentumokat közvetíthet egy kép. A hagyományos retorika osztályozásában (racionális és affektív argumentumok) a kép többnyire affektív argumentumnak számít. Kérdés azonban, vajon a kép csak az indulatok retorikájának hordozója-e, vagy tartalmazhatja a racionális argumentáció formáit.

A szóbeli exemplumok mellett illusztrációként értelmezett mennyezetábrázolások épp a példázatokban hangsúlyozott valóságigényük révén tartanak számot a racionális argumentum minőségre.

Ezeknek a képiségükben lényegükben lefokozott képeknek sikerül kivédeniük a pogány idollá válás veszélyét:

1. Megszüntetik a kép–leképezett mimikus viszonyt a jelműködés egymásra helyezett megtöbbszörözésével, ami a jelfunkciók átváltozásával is jár. A kép nem ábrázol hasonlóságot; nem tart igényt arra, hogy Isten ikonjává legyen; a prédikáció argumentációs terében azonban utalásos jelentésekkel telítődik, másrészt az állatalak előtt nem kísért az az azonosításigény, amellyel a hívő ember áhítozik a Kimondhatatlan megtapasztalására, a szó erejével védik ki azt a naiv azonosságélményt, amely minden mágikus gondolkodás sajátja (saját mágikus gondolkodásunknak is).

Az ilyen emblematikus ábrázolások legnagyobb haszna, hogy mindig tartalmaznak önreflexiót, magára az ábrázolási viszonyra utalást, ami nem azonosítás, hanem megmutatás, nem a rejtőzködő megmutatása – ami minden esetben totalizációhoz vezetne, és a tipikusan keresztény paradoxon rövidre zárásához, lényegében bálványozáshoz –, hanem magának a rejtőzködésnek, a rejtettségnek a megmutatása.

2. Nem bálvány a kép a saját modelljétől való távolság miatt sem.

A képek a templom mennyezetén rendkívül összetett és ugyanakkor paradox létmódot képviselnek. A reformáció képről való tanításának szellemében olyan létmódhoz közelítenek, amelyben a szó kommunikatív erejének túlsúlya megsemmisíti a kép lehetséges kultikus minőségeit. Maga a kivitelezés igénytelensége is az ikon, imágó mivolt ellen tiltakozik: festőasztalosok díszítménye egy olyan korban, amelyben a képeknek a művészi értékét becsülik, nem tart igényt az eredetiség személyiségorientált erényére, hanem egy „lecsúszott”, folklorizálódott műfaj – az olcsó metszet, vásári ponyvalapok, vizuális közhelygyűjteménynek számító mintakönyvek – keretén belül ismétel.

Ebben az eredetnélküliségben a kép képisége kitör a képmás minőségből, és a szimbólum–embléma felé tart. Argumentációs eszközzé válik a prédikáció retorikájában, a szóképek, a metaforikus, tropikus beszédmód megannyi megnyilvánulásának illusztrációjává. A képek nem közvetlenül mesélnek, hanem utalnak egy szövegre, amely nélkül narrációjukat nem lehetne pontosan rekonstruálni. Ez a másodlagosság a vizuális narrációt az illusztrációhoz és a kommentárhoz közelíti, amelyek mindig valami már meglévőre utalnak vissza.

A 17. század megvívta a nagy retorikai vitákat a példázatok, exemplumok, világi történetekkel, illetve fikcionált narratívákkal való argumentáció kapcsán. A történetek maradnak, igaz, egy új interpretációban. Ezért eshet meg, hogy alkalmasint a „racionalizálódó empirikus világ- és természetszemléleten” szükséges kisebb-nagyobb bővítéseket eszközölni, hogy ne kelljen lemondani a legerősebb érzelmi reakciót kiváltó archetipikus képekről. Így vonul be a szirén a legnagyobb természetességgel a tenger csudás-különös állatvilágába.

 Mégis ezek a képiségüktől megfosztott, szóképek uralma alá vetett képek tematikájukban valami olyasmire mutatnak, ami túl a reformáció képkritikáján, túl a retorika képesbeszéd-vitáján egyszerre mutatja meg – argumentációként használva a kép mint hordozó labilitását is – az ember életéről, akár a természetről, hogy mulandó, romlandó tükre annak, ami múlhatatlan. Az emberi természet állandó változásban mutatkozik, melynek trópusai a szimbolikus állatképek (ezek paradox módon ugyanakkor a teremtés gazdagságát és Istent dicsérik:most míg időd vagyon, addig nagy lelki serénységgel tanúlj az Istentől oktatásodra rendeltetett helyes Tanítóktól. Most tanúlj ember a barmokról, hogy a jövendőben ne kénszerittessél tanúlni a barmoktól. Mert más a barmokról, más pedig a barmoktól tanúlni.”[94])

A mennyezetekre festett széles panoráma metakommunikációs irányultsága Cusanus értelmezésével írható le: „Most még tükör, ikon, jelkép által szemlélem az örök életet, minthogy az örök élet nem más, mint a boldog színről színre látás.”[95]

Ami a mennyezeteken látható, az tükör voltát felmutató tükör; ami szemlélhető rajta, az intencionáltan csak tükrözés; az ember árnyéklétének, árnyék-látásának ábrázolója. Tükörlétében mutat egy olyan állatvilágot, amely majd az öröklét tisztánlátásában nyeri el valódi jelentését (a teremtés jó), és szünteti meg egyúttal önmagát mint képi reprezentációt. A szirén csak nagyon elterjedt, erős archetipikus energiákat halmozó jelképe annak, amire a teljes ábrázolásegyüttesek hivattak, és amit Verestói György így fogalmaz a világ hiábavalóságairól, mulandóságáról és változásáról szóló prédikációjában: „az egész látható világ tündérvilág”.[96][1] „Képen” mind valóságos, vizuális képeket, mind pedig szóképeket, úgynevezett képes beszédet is értek. A két különböző fogalom azonos névvel jelölését indokolja, hogy a vizsgált képanyag vizuális képei saját kontextusukban mintegy vizuális locus szerepben, a szóbeli retorikák figuratív beszédének kiegészítőjeként, illusztrációkként működnek. Ezért látom indokoltnak az azonos terminológiát.

[2] 2Móz.20: 4 , átdolgozott Károli-fordítás.

[3] Belting, Hans: Kép és kultusz. Bp. 2000. 485–519.

[4] Lásd Cacciari, Massimo: A törvény ikonjai. Atheneum 1993. I. 4. füzet. 180–215.

[5] Tombor Ilona: Magyarországi festett famennyezetek és rokonemlékek a XV–XIX. századból. Bp. 1968. 27.

[6] I. m. 15.

[7] Ripa, Cezare: Iconologia. Bp. 1997. Elöljáróbeszéd az olvasóhoz.

[8] Consacratio Templi Novi. Kassa 1625. 161–190. Szent Iras szerint valo rövid Tanitas az Bálvány Képekről, mellyet Németül Scultetus Abraham boczátott ki, mostan pedig az Bekeczi Templumnac commendalására Magyarrá forditott Szenci Molnár Albert.

[9] Pathai István: Amaz het fejü es tiz szarvu fene bestian ülö Barsonnyal' s Draga kövekkel fel-ruháztatott parázna Babillonnak, melly az ö tisztátalan paráznaságának, arany pohárba töltött részegitö utálatosságával meg-részegétette ez  földnek lakozoit, mezitelenségének tüköre. Sárospatak 1671. fol. C5,C6, C7, D.

[10] [Krisztus] nem is irattathatic immár le az ő embersége szerint, mert czak egy ember sem él most ez világon az ki őtet látta vólna. Innen vagyon, hogy némelly ő nékie sárga szakállat, némelly barna szinőt, harmad gesztenye szinőt, némelly fekete szakállat ir es fest. Es igy azt kell az Christus képe felől tartanunc, az mit az képiro az ő tetszése szerint legjóbnak itilt, vagy az melly festékre es formára ő szert tehetett. Consacratio Templi Novi. 173.

[11] Lásd Pathainál: „Mitsoda tiszteletet érdemelyen azért és minémü innep szentelést az, a ki soha nem volt? Könnyen meg-gondolhattya, a kinek Isten valami kicsiny értelmet adott, nem nagy balgatagságoc? Nem Isten ellen valo bálványozásé a költött fabuláknak nevére és tiszteletire szentegyházat rakni, oltárokat néki dedicálni, és a fabulát a magoktol költött hazugságot segitségre hini?” Pathai: i. m. fol. E3.

[12] Consacratio Templi Novi. 173.

[13] Uo.

[14] Érdekes művelődéstörténeti adalékot jelenthet ehhez a feltételezéshez az a tény, hogy a 17. századtól a protestáns templomfestés (főként kazettás mennyezetek, karzatok, padmellvédek, ládák festésére gondolok) átkerül a képíróktól a festőasztalosok, ezen belül a mennyezetfestők (mennyezők) hatáskörébe. Tombor Ilona ezzel magyarázza az ábrázolások művészi kvalitásának csökkenését (i. m. 27), de elképzelhető, hogy emögött az ábrázolások kép státusában bekövetkezett változás is állhatott.

[15] Consacratio Templi Novi. 185.

[16] Húsz kazettás mennyezeten talált szirénfigura képezi azt a képkorpuszt, amelynek értelmezését a prédikáció retorikájában, főként az argumentációban (orális és képi argumentációban) elfoglalt lehetséges funkcióiban kísérelem meg. Az ábrázolások helye a keletkezés sorrendjében a következő: Tancs (1676); Nyárádszentimre (1676?); Noszvaj (1700); Küsmöd (1712–1714); Biharpüspöki (1720); Kraszna (1736); Csenger (1745); Técső (1748); Gyerővásárhely (1752); Bogártelke (1760); Erdőszentgyörgy (1760); Maksa (1766); Gyügye (1767); Magyarcsaholy (1777 előtt); Szilágylompért (1778); Bánffyhunyad (1787); Szenna (1788); Mezőkeszü (1792); Drávaivány (1795); Almásmálom (?).

[17] Tüskés Gábor: Az exemplum a 16–17. század katolikus áhítati irodalmában. ItK 1992. 2. szám. 133–151.

[18] A klasszikus retorika a módból vett érvek csoportjában helyezi el a hasonlóból vett érvet és példát is, melyeket végeredményben nem lehet szétválasztani egymástól; mindkettő azonos módszerrel, a rávezetéssel (inductio) készül. Lásd még a példák alfajainál ahasonló példát (exemplum simile). Szabó–Szörényi: Kis magyar retorika. Bevezetés az irodalmi retorikába. Bp. 1997.

[19] Tüskés Gábor: i. m. 150.

[20] Kecskeméti Gábor: Prédikáció, retorika, irodalomtörténet. A magyar nyelvű halotti beszéd a XVII. században. Bp. 1998. 37–54.

[21] Vö. Ebeling, Gerhard: Isten és szó. Hermeneutikai Füzetek 7. Bp. 1995. 34.

[22] Foucault, Michel: A hatalom mikrofizikája. =Uő: Nyelv a végtelenhez.. Debrecen 1999. 319.

[23] Kecskeméti Gábor: i. m. 64–65.

[24] Pázmány Péter: Prédikációk. A keresztény Olvasókhoz. = Pázmány Péter összes munkái. I. Bp. 1895–1905.

[25] Borzsák István: Az antikvitás XVI. századi képe (Bornemisza-tanulmányok). Bp. 1960 ide vonatkozó részét és jegyzetanyagát használom.

[26] Kecskeméti János: A Sámuel könyvének prédikációk szerint való magyarázatja. Negyedik Praedicatió.Bártfa 1622.

[27] Keresszegi Herman István: A keresztyén hit ágazatiról való Praedicatiók Tarhaza, Concio III. Várad 1640.

[28] Medgyesi Pál: Bünön buskodo lelek kenszergése a reménségnek s-kétségben esésnek Szorosi közöt. = M.P.: Magyarok Hatodik Jajja. Sárospatak 1660.

[29] „És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem; »A törvény nélkül valóknak törvénynélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg.« Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megnyerjek némelyeket.” 1Kor.9,19–20. Átdolgozott Károli-fordítás, Bp. 1990.

[30] Kádár Zoltán: Utószó. = Physiologus. Ford. Mohay András. Bp. 1986. 95–100.

[31] Physiologus. 29–30: „Ézsaiás próféta mondta: »Ördögök, szirének és sünök fognak táncolni Babilonban.« A Physiologus így szól a szirénekről és a hipokentaurokról: a tengerben élnek a szirénnek nevezett állatok, amelyek édesen énekelnek, mint a múzsák, s az arra hajózók, ha meghallják éneküket, a tengerbe vetik magukat és elpusztulnak. Felsőtestük köldökig ember formájú, alsótestük pedig akár a lúdé.[…] Ilyen a kétszínű, a minden útjában állhatatlan ember. Forgolódnak néhányan a gyülekezetben, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét: a gyülekezetben ember módjára viselkednek, de mikor elbocsátják őket, vadállattá változnak. Az ilyenek tehát a szirének és hipokentaurok képét öltik magukra, azaz az ellenséges hatalmakét s a csúfolkodó eretnekekét, mert nyájas beszéddel meg hízelkedéssel megcsalják – miként a szirének – az ártatlanoknak szívét. »Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.« Helyesen szól tehát a Physiologus a szirénekről és hipokentaurokról.”

1921-ben Horváth Sándor közreadott az Ethnographiában két Physiologus-fordítást, egy görög és egy latin eredetiből (Ethn. 1921. 10–41). A 13. század végi latin Physiologus fordításából idézek:

„A szirénákról és onocentaurokról mondja Izaiás próféta: »A sziréna gonosz szellem, és szörnyek a gyönyörűség palotáiban« (Izai. XIII. 22). Mindegyiknek az alakját a philosophus így írja le: A szirénák, mondja, halált hozó állatok, amelyek fejtől a köldökig nő alakjával bírnak, végső testük pedig a madáréhoz hasonló. Rendkívül bájos dalaikkal a hajósokat megtévesztik, elaltatják. Ezt látván a hajókra rontanak és szétszaggatják őket. Tehát úgy tévesztődnek meg, mint azok, akik ördög pompájában és a színházi gyönyörökben gyönyörködve és az ész álmától elnyomatva a gonoszság zsákmányává lesznek.”Horváth Sándor: i. m. 26.

[32]Lásd Bárczy Ildikó: Ars compilandi. A kérdés megoldatlansága. = Bitskey I.–Tamás A. (szerk.): Toposzok és exemplumok régi irodalmunkban. Studia Litteraria XXXII(1994). Debrecen 99–116; Dömötör Ákos: Hondorff-hatások Keresszegi Herman István exemplumaiban. Acta Hist. Lit. Hung. XXV(1988). 15–30.

[33] Sinkó Ferencet idézi Papp Andrea: „Példákbul faragott tükrök”. Utak és lehetőségek az exemplumkutatásban. = Bitskey I. –Tamás A. (szerk.): Toposzok és exemplumok régi irodalmunkban. 91.

[34]Bornemisza Péter: Postillák IV.Lásd Borzsák István: i. m. 383–384.

[35] Ézs 13, 22. Új fordítás. Bp. 1995.

[36] Borzsák István: i. m. 383–384.

[37] Ézs 13, 21–22: „Hanem laknac ott vadac, és annac házait ártalmas állatoc töltic be, lakoznac báglyok, és vad emberec szögdösnec ott. Az erdei maczkák kiáltanac az ő el pusztittatott palotáiban, és az ő gyönyörüséges házaiban az sárkányoc, közel vagyon pedig az ö romlásánac ideie, és az ö napiai meszszére nem halladnac.” Károli Gáspár: Vizsolyi Biblia. Vizsoly 1590.

Ézs 13, 21–22: „Hanem a vadak nyugosznak ott, és az ő házok bé-telnek sárkányokkal: és strucz-madarak laknak ott, és a szőrösök ugrálnak ott: és ott meg-felelnek a füles-baglyok az ő házaiban: és a sárkányok a gyönyörüséges palotákban.” Káldi György: Szent Biblia. Bécs 1626.

[38] Kecskeméti János: i. m. fol. 5.

[39] Uo.

[40] Csupán az Elöljáró beszédben: „azt iria Plinius az méhek felől”; „Erasmus ismét azt mondgya”; „mondotta tehát az pogánj bölcz-is Plautus”;„az pogánj bölcz Cicero-is”.Kecskeméti: i. m.

[41]Kádár Zoltán: i. m. 99.

[42]Keresszegi Herman István: i. m. 828–844.

[43] Keresszegi Herman István: i. m. 844.

[44] Medgyesi: Doce nos orare, quin et praedicare.Bártfa 1650. Elöl-járo beszéd.

[45] Uo. K3–K7.

[46] Medgyesi prédikációelméleti munkáját elemzi Bartók István: Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk. Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630–1700 között. Bp. 1998. 200–211, 264–265.

[47] Győri L. János: Az exemplumok szerepe 17. századi református prédikációinkban. = Bitskey I.–Tamás A. (szerk.): Toposzok és exemplumok régi irodalmunkban. Studia Litteraria XXXII(1994). 157–169.

[48] Lásd Kecskeméti Gábor: i. m. 93–96.

[49] Medgyesi Pál: Bünön buskodo lelek kenszergése a reménségnek s-kétségben esésnek Szorosi közöt. = Uő:Magyarok Hatodik Jaja. Sárospatak 1660.

[50] Uo. 14.

[51] Uo. 24–25.

[52] Lásd Kecskeméti Gábor: i. m. 42–43.

[53] Győri L. János: i. m. 160.

[54] Keresszegi Herman István: i. m. A Kegyes Olvasonak.

[55] Pápai Páriz Ferenc: Dictionarium Latino–Hungaricum. Leutschoviae 1708. 534: „Siren, renis: Tengeri állat, fellyül félig leány, alól hal.” A szócikket változatlanul átveszi Szenczi Molnár Albert Lexicon Latino–graeco–ungaricumából. Frankfurt 1645. 876.

[56] Vö. Frye, Northrop: Kettős tükör. A Biblia és az irodalom. Bp. 1996. 215.

[57] Károli Gáspár: Vizsolyi Biblia. Vizsoly 1590. Elöljáró beszéd.

[58] Miskolczi Gáspár: Egy jeles Vad-kert.Lőcse 1702. Elöljáró beszéd.

[59] Bornemisza Péter:Ördögi Kísírtetekről. Válogatta Nemeskürty István. Bp. 1977.

[60] Mintha a román kor szemérmetlen ábrázolásainak (vulváját mutató boszorkány a templom vízköpőjén; a kolostorok kerengőinek szirénábrázolásai) rontáselhárító, mágikus funkciója értelmeződne át a protestantizmus racionálisabb, konfesszionális kálvini világában. A kazettás mennyezetek szirénképeinek (és a Gonoszt megtestesítő állatok mindenikének) is lehet egy ilyen rámutató, figyelmeztető funkciója.

[61] Zrínyi Miklós: Adriai tengernek Syrenaiacímű kötetének (Bécs 1651. reprint) címlaprajza erre az értelmezéstípusra hasonlít. A metszet eredetileg Vittorio SiriIl Mercurio overo historia de corrent tempi című, 1647-ben megjelent kötetét díszítette: háborgó tengeren hajó úszik, benne Mercurius ül, és fogja a kormányt, miközben a hajóban egy meztelen nő tükröt tart elébe; a hajó jobb oldalán lévő vitorlán olvasható a mű címe, az árbocra csavarodó szalagon pedig a szerző jelmondata. Ezt az illusztrációt alakítja a saját művének megfelelőre Zrínyi. Klaniczay Tibor értelmezésében a címben az Adriai-tenger költőjének nevezi magát a szirén szóval. „Ezzel azt a kifejezést alkalmazza magára, mellyel Tasso Vergiliust illette; a nápolyi Marino pedig a Tirrén-tenger szirénájának nevezte magát. De már a magyar irodalomban is ismeretes volt a szirén szónak bűvös szavú költői értelemben való használata; Rimay írja Balassiról: »Vagy Syren, vagy Circe, vagy magyar Amphion«”. Kovács Sándor Iván: Utószó az Adriai tengernek Syrenaia hasonmás kiadásához. Bp. 1980.

[62] Tolnai F. István: Kalauz. Kvár 1679. 851.

[63] Miskolczi Gáspár: i. m. 501.

[64] Uo. 502.

[65] Uo.

[66] L. Kecskeméti Gábor: i. m. 104.

[67] Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia. Buk. 1977. 280–296.

[68]Miskolczi Gáspár: i. m. 501.

[69]Paterson Hain János: De Draconibus Carpathicis. h. n. 1672; Vette György: De Draconibus Transsilvaniae eorumque dentibus. Szeben 1672.

[70] Persze saját gondolatmenetemben is ugyanilyen csavarok bújnak meg, hiszen annak ellenére, hogy a tudományos diskurzusokban egyre hangsúlyosabban jelen levő objektivitásról való lemondás bátorított fel a téma vizsgálatára, terminológiámban, minősítéseimben ugyanolyan önkényesen vonok határokat „valóság” és „fikció” között, mint 17. századi elődöm. Ha a puritán prédikátor úgy tudta: a tenger csudálatos állatai között valóságosan vannak szirének, én talán még magabiztosabban „tudom”, hogy márpedig szirének a valóságban nincsenek, noha józanabb pillanataimban magam is belátom, mindketten erőszakot követünk el a valóságon.

[71]Miskolczi Gáspár: i. m. 502.

[72] Takács Béla:Bibliai jelképek a magyar református egyházművészetben. Bp. 1986. 181–182.

[73] 1Kor.14. Átdolgozott Károli-fordítás: „szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy prófétálnátok; mert nagyobb a próféta, mint a nyelveken szóló, kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön” (5. vers); „Azért aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza” (13. vers); „ De a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólani értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogy nem mint tízezer szót nyelveken” (19. vers); „A nyelvek tahát jelül vannak, nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek; a prófétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek” (22. vers).

[74] Luther, Martin: Előszó Szent János Jelenésekről való könyvéhez. 1530. = Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez. Magyar Luther könyvek 2. Bp. 1995. 161–162.

[75] Méliusz Juhász Péter: Az Szent Ianosnac tött Ielenésnec igaz es Irás szerint valo Magyarazata Praedikatioc szerint.Várad 1568.

[76] Szathmári Ötvös István: Titkok jelenése Avagy Sz. János apostol Mennyei latasa. Szeben 1668.

[77] Szathmári Ötvös István: i.m. fol. 03.

[78] I. m. fol 04.

[79] I. m. fol. 05.

[80] Ezék. 16; Ézs.47; Jer. 25; 51.

[81] Jel. 18,7; idézi Szathmári Ötvös István: i. m. fol. 05.

[82] Szathmári Ötvös István: i. m. fol. 05.

[83] „Ördögök, szirének és sünök fognak táncolni Babilonban.” Vö. 31. jegyzet.

[84] Méliusz Juhász Péter: i. m. A Szent Ianosnac tött Ielenesnec Sommaia.

[85] Szacsvay Éva: A szirén mint jelkép. Apokaliptikus szimbólumrendszer elemei a református ábrázolásokon. = Hagyományos női szerepek. Nők a populáris kultúrában és a folklórban. Szerk. Küllős Imola. Bp. 1999. 200–208.

[86] Verőczi Ferenc:Lelki hartz, Avagy Olly Halotti Praedicatios rövid Tanitas, Melyben a Keresztyén Léleknek Ellenségivel való kemény tusakodása, erre való fegyveri, bajviadallyának módgya, és végre minden Ellenkezőin vehetendő igaz győzedelme, Szemelejiben adatik. Várad 1556.

[87] I. m. 50.

[88] Ezék 16, 15–17; 25–25; 30; 32; 35; 38.

[89] Pathai István: i. m. fol. C4.

[90] A kollektív büntetés–bűnbánat dialektikája a wittenbergi történelemszemléletben gyökerezik. Imre Mihály figyelt fel a halotti prédikációk már-már szenvedélyesen önostorozó bűnvallásának a Querela Hungariae toposszal való összefonódására. L. Imre Mihály: Nemzeti önszemléletünk XVII. századi irodalmi változatai. Körösök vidéke, Honismereti füzet. Gyula 1989.

[91] Medgyesi Pál: Rohogo tűz.= Uő: Magyarok Hatodik Jaja. Sárospatak 1660. 30.

[92] Medgyesi Pál: Igazak sorsa e világon. = Uő: Sok Jajjokban s bánatos szivvel ejtett könnyhullatásokban merült, és feneklett, szegény igaz Magyaroknak egy-nehány keserő siralmi. Sárospatak 1658. 18.

[93] Lásd Kibédi Varga Áron: Vizuális argumentáció és vizuális narrativitás. Atheneum 1993. I. 4. füzet. 166–179.

[94] Miskolczi Gáspár: Egy jeles Vad-kert. fol. A6.

[95] Cusanus, Nicolaus: Libellus iconae. 1453. Idézi Belting, Hans: i. m. 582.

[96] Verestói György: A Tündérországról. Idézi Kibédi Varga Áron: Verestói György és a halotti beszéd. = Uő: Noé könyvei. Kvár 1999. 132. Verestóinál a tündérességnek nem a folklórelemei a fontosak, hanem az a gondolat, hogy a tündér a hiedelem szerint képes átváltozni, sőt el is tűnni, de ez a tulajdonsága, az állandó változás, tulajdonképpen minden teremtett lényre vonatkozik.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret