stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Az Erdélyi Múzeum-Egyesület közgyűlésének jegyzőkönyve
2001. május 12.

1. Benkő Samu elnök megnyitó szavaiban köszönti vendégeinket, akik jelenlétükkel megtisztelték közgyűlésünket: Monok István, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója, Alföldy László kolozsvári magyar főkonzul, Szép Gyula, az RMDSZ alelnöke, Kötő József, az EMKE elnöke. Jelzi ugyanakkor, hogy más szervezetek képviselői különféle okok miatt nem vehetnek részt közgyűlésünkön, viszont üdvözlő táviratot küldtek, mint a Gróf Mikó Imre Alapítvány, a Magyar Tudományos Akadémia, a Pécsi Tudományegyetem, az Illyés Közalapítvány, az Apáczai Közalapítvány. Ezek az üdvözletek annak jelei, hogy sokan tudják még, az EME közfeladatokat ellátó egyesület.

Mindeddig sikerült az 1990 márciusában kijelölt úton járnunk, az akkor elfogadott Alapszabály szerint. Az elmúlt évtized tapasztalatait azonban az Alapszabály szükséges módosításában is rögzítenünk kell, ez a jövő évben megválasztandó új tisztikar feladata lesz.

Mai közgyűlésünk feladata a tavalyi munka értékelése és megfelelő terv készítése a folyó évre. Ugyanakkor feladatunk a jövő évi tisztújítás előkészítése és távlatosan az alapszabály módosítása. Javasolja egy bizottság kiküldését a jövő évi közgyűlés előkészítésére. E bizottság áttekintené a személyi kérdéseket az erdélyi tudományművelés szempontjai szerint, a nyilvánosság előtt, felméri azokat az Egyesületünk előtt álló feladatokat, amelyeket tapasztalataink szerint Egyesületünkön kívül más nem vállal fel. Javaslatát majd az indítványok rendjén bocsátja szavazás alá.

Tudomásul szolgál. ­

 

Megemlékezik 2000-ben elhunyt tagjainkról: Gáll Kornélia marosvásárhelyi muzeológus.

A közgyűlés egyperces néma felállással tiszteleg elhunyt tagtársunk emlékének.

 

Ismerteti a Közgyűlés napirendjét, amely javaslatként a Meghívóban is szerepelt:

Elnöki megnyitó, a főtitkári jelentés szóbeli kiegészítése, a gazdasági tanácsos jelentése a 2000. évről, a 2001. évi költségvetés előterjesztése, ellenőri jelentés előterjesztése, jogtanácsos jelentése, jelölőbizottság kiküldése a Választmány egyharmadának megújítására, a jelentések vitája, indítványok, javaslatok, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, szavazatszámláló bizottság kiküldése, szavazás, a szavazás eredményének kihirdetése, különfélék.

A körbeadott és visszaérkezett jelenléti ívek alapján az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

Tudomásul szolgál. A közgyűlés elfogadja a napirendet.

 

2. A jelölőbizottság felállítása megtörténik, elfogadva e bizottságba a szakosztályok elnökeit vagy titkárait. A szavazatszámláló bizottságba Várhelyi Csaba, Wolf Rudolf és Szőcs Katalin tagtársunkat javasolják.

A közgyűlés elfogadja a jelölő- és szavazatszámláló bizott­sá­got. A jegyzőkönyv hitelesítésére Dávid Gyula és Pál Judit tagtársunkat kéri fel.

 

3. Sipos Gábor főtitkár jelentése az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2000. évi munkájáról:

Újraindulásunk óta 10. jelentésünket is a lassan már közhellyé váló megállapítással kell kezdenünk, hogy szerzett jogaink helyreállításában és azok érvényesítésében semmi előrelépés sem történt. Egyesületi vagyonunk, ingatlanaink és gyűjteményeink tulajdonjogát illetően továbbra is a jogfosztottság állapotában élünk, igényünket azonban következetesen fenntartjuk. Evégett már régóta tervezünk tárgyalásokat a kormányzattal az RMDSZ közvetítésével, de mindeddig sikertelenül.

Nagy ünnepi esemény volt Egyesületünk életében tavalyi millenniumi közgyűlésünk, amelyet jelenlétével és távlatokat nyitó köszöntőbeszédével tisztelt meg Glatz Ferenc, az MTA elnöke és Monok István, az OSZK főigazgatója. Neves történész, nyelvész, régész szakemberek előadásai világították meg Erdély keresztény magyar királyságba való beilleszkedésének folyamatát. Ez alkalommal választottuk az Erdélyi Múzeum-Egyesület tiszteleti tagjává Szabó György, Puskás Ferenc és Gábos Zoltán professzort.

Együttműködési megállapodásunk keretében az Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde 2000. évi ülésszakát Egyesületünkkel és a BBTE-vel közösen rendezte meg, hat tagtársunk tartott előadást.

Egyesületi rendezvényeink közül kiemelkedik az ősszel rendezett szórványkonferencia, amely Tóth Pál Péter Szórványban című könyve kapcsán több előadó és hozzászóló részvételével magas tudományos színvonalon tárta fel a 20. század végi erdélyi szórványsors égető kérdéseit.

Egyesületi központunk/székházunk változása 2000 nyarán zajlott le, titkárságunk beköltözött a Debreceni Református Kollégium tulajdonában levő kolozsvári Rhédey-házba (Jókai/Napoca u. 2–4.). 2000 januárja óta a RoEduNet segítségével ingyenes internet és drótposta-kapcsolata van Egyesületünk titkárságának is, ezt a lehetőséget a titkárság alkalmazottai mellett nagy számban használták és használják ifjúsági kutatócsoportjaink tagjai is. Bitay Enikő elkészítette az EME honlapját, idén március óta használható.

Szervezés

Jelenlegi taglétszámunk nyilvántartásunk szerint 4351, ebből 102 alapító, 1178 rendes tag, 2277 pedig egyetemi hallgató. Rendes tagjaink közül 1014 fizette rendszeresen a tagdíjat, 984 pedig 1998 óta hátralékban van. Ez utóbbiakat alapszabályaink szerint nem tekinthetjük rendes tagoknak, nyilvántartásunkból azonban mégsem töröltük őket, gyakran előfordul ugyanis, hogy a hátralékosok utólag törlesztik többévi adósságukat. A tagdíjfizetést néhány év után felfüg­gesztő egyetemi hallgatók csupán könyvtárunk használata végett léptek be Egyesületünkbe, és az egyetem elvégzése után nem kívánják a kapcsolatot fenntartani.

Fiókszervezeteink közül a nagyváradi működött a legaktívabban, megalakulásának ötéves évfordulóját tudományos konferenciával ünnepelte. Dicsőszentmártoni fiókszervezetünket nagy veszteség érte Bereczky Ferenc alapító tagtársunk halálával, aki e legrégebben működő szervezetünket összetartotta. Munkáját dr. Fazekas Sándor tagtársunk vette át. Marosvásárhelyi és csíkszeredai fiókjaink rendszeresen forgalmazzák kiadványainkat.

Tavalyi közgyűlésünk köszönettel tudomásul vette Müller Ádám főtitkár lemondását, és a következő két évre Sipos Gábort bízta meg a főtitkári teendők ellátásával. Felhatalmazta az Elnökséget teljes munkaidős fizetett titkár alkalmazására, erre az állásra pályázat útján Nagy Zoltán biológust alkalmaztuk.

Szakosztályaink, kutatóműhelyeink

Szakosztályaink az elmúlt évben is a hagyományossá vált módon fejtették ki tevékenységüket, a felolvasóülések mellett egyre nagyobb hangsúlyt kaptak az évente megrendezett tudományos konferenciák.

1. szakosztályunk május 6–7-én Szatmáron rendezte meg évi vándorgyűlését a Szent István Körrel együttműködve. Október elején a Kolozsvár 1000 éve című, hazai és magyarországi előadókat felvonultató kétnapos tudományos konferencia nagy közönségsikernek örvendett. A szakosztály havonta tartott felolvasóüléseket.

A 2. szakosztály havi felolvasóülésein 7 erdélyi és 5 magyarországi szerző szerepelt. Az október 28-án tartott tudományos konferencián szakcsoportokra osztva több tucat előadó mutatta be dolgozatát. Május 26-án a szakosztály millenniumi emlékülést tartott. Novemberben megalakult a szakosztály hetedik, Genetika és molekuláris biológia szakcsoportja. Itt kell megemlítenünk az igen aktív ifjúsági kutatócsoportokat. Az Öko-Stúdium Társaság márciusban rendezte meg a Kolozsvári biológus napokat, augusztusban pedig a Természetvédelmi nyári egyetemet. A GEKKO társszervezője volt a kolozsvári Bányász kohász földtan konferenciának. A Cholnoky Jenő Földrajzi társaság főként tudománytörténeti kutatásokkal foglalkozott. Az ifjúsági szakcsoportoknak a Tamás András utcai EME-ház adott otthont.

A 3. szakosztály éves tudományos ülésszakát májusban tartotta Székelyudvarhelyen a megszokott nagyszámú résztvevővel. A Marosvásárhely központú szakosztály keretében 12 szakcsoport működik.

4. szakosztályunk tevékenysége sajnos elmaradt a várakozásoktól, a Regionális fejlesztési diákklub bizonyult a legaktívabbnak.

Az 5. szakosztály immár hagyományosan, ötödik alkalommal szervezte meg márciusban a Fiatal műszakiak tudományos ülésszakát, amelynek előadásai kötetben is megjelentek.

Kutatóintézetünk

Jelenleg nyelvész (Tamásné Szabó Csilla), középkoros, illetve jelenkoros történész (W. Kovács András, Nagy Mihály Zoltán), szociológus (Ilyés Szilárd) és informatikus (Bitay Enikő) kutatót foglalkoztat, részben a Lakatos utcai intézetben, részben az EME-házban. Nyelvészünk a Szótörténeti Tár XI. és XII. kötetének anyagán dolgozik, medievistánk az erdélyi oklevéltár anyagát gyűjti, jelenkoros kutatónk az 1944 novembere utáni forrásanyagot tárja fel, szociológusunk és informatikusunk pedig az erdélyi értelmiségi kataszter összeállításán dolgozik. A Kutatóintézet szervezeti és működési szabályzatát a kiküldött bizottság 2000 decemberében véglegesítette, januárban pedig az elnökség – szövegigazítás után – elfogadásra ajánlotta a Választmánynak és a 2001. évi közgyűlésnek.

Lakatos utcai részlegünk adott otthont az erdélyi királyi könyvek átírásán dolgozó 4 tagú történész munkacsoportnak.

Könyvtárunk

Több ingatlanban működő könyvtárunk helyhiánya egyre nyomasztóbb, ami a célszerű munkát és kihasználtságot nehezíti. Raktározási gondjaink mellett legnagyobb problémánk az olvasóhelyek hiánya, az egyetemi hallgatók igényeit főként vizsgaidőszakban csak kismértékben tudjuk kielégíteni. Könyvtárunk kettős funkcióját, az erdélyi tudományos hagyatékokat megőrző nemzeti és a friss tudományos irodalmat kínáló egyetemi könyvtári szerepet csak a legnagyobb nehézségekkel és nem az igények szintjén láthatjuk el.

Gondjaink megoldása végett terveztük a Mikó u. 14. sz. ingatlan megvásárlását, ez azonban nem sikerült. Pályáztunk a Sapientia Alapítványnál könyvtárfejlesztésre, sikeres pályázatunk után viszont kiderült, hogy az Alapítvánnyal együttműködve oldhatjuk meg a távlatos fejlesztést. A szükséges ingatlan megvásárlása a Sapientia Alapítvány feladata, mind ez idáig nem történt meg. Ugyancsak a jövő feladata az EME és a Sapientia Alapítvány közötti szerződés alapos kidolgozása a közös könyvtár létesítésére, fenntartására és működtetésére.

A kézirattárért felelős könyvtárosunk, Dáné Veronka novembertől az Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltárában dolgozik, helyébe pályázat útján alkalmaztuk Bogdándi Zsolt történelemtanárt.

Kiadványaink

Rendszeresen megjelenő szakosztályi kiadványaink: az Erdélyi Múzeum (a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály, valamint a Jog-, Közgazdaság és Társadalomtudományi Szakosztály folyóirata) 2000. évi 1–2. és 3–4. száma, a Múzeumi Füzetek (a Természettudományi és Matematikai Szakosztály évkönyve) 9. kötete, az Orvostudományi Értesítő (az Orvostudományi Szakosztály szemléje) 73. kötete jelent meg a tavalyi év folyamán. Az Erdélyi Tudományos Füzetek sorozatunkban a 228. számként megjelent Kovács Kiss Gyöngy A Habsburg-uralom erdélyi kiteljesedésének folyamata a korabeli magyar emlékirodalom láttatásában című értekezése, 229. számként Bicsok Zoltán Torda város története és statútuma című munkája, 230. számként pedig Sipos Gábor Az Erdélyi Református Főkonzisztórium kialakulása című értekezése.

A Collegium Geographicum című ifjúsági folyóiratunk első száma tavaly májusban jelent meg, a Collegium Biologicum 2. száma pedig tavaly ősszel.

A Székely Oklevéltár VI. kötete Demény Lajos munkája nyomán jelent meg, az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár sorozatából pedig a X. kötet látott nyomdafestéket.

A korábbi esztendőkhöz hasonlóan 2000-ben is jelentkeztünk önálló kötetekkel, Kun Imre Zoltán Klinikai endocrinologia című vaskos kötete máris könyvsikernek bizonyult.

Könyveink és folyóirataink megjelenése a magyarországi NeKÖM, a Nemzeti Kulturális Alapprogram, a romániai Művelődési Minisztérium támogatásának köszönhető, amelyet céltudatos és intenzív pályázással érhettünk el.

Kiadói tevékenységünk rendszerességéhez mérve forgalmazásunk még mindig nem elég hatékony, valószínűleg jóval több vásárlóra találnánk, ha kiadványaink a mostaninál jóval szélesebb körben, könyvesboltokban is kaphatók lennének.

Ösztöndíjak

Két ösztöndíjtípus esetében közvetlenül Egyesületünk ajánlása alapján történik a döntés. Ezek közül nagyon jelentős az a 10 öthónapos ösztöndíj, amelyeket a Magyar Tudományos Akadémia ajánlott fel Egyesületünknek. Ezeket az 1999-es év kedvező tapasztalataira alapozva továbbra is Romániában doktori tanfolyamra beiratkozott pályakezdő, az egyetemi besorolásokkor számba vehető vagy már tudományos pályán elhelyezkedett fiatalok számára hirdettük meg. A pályázatok elbírálása alapján 2000-ben vegyész, szemész, illetőleg gyermekgyógyász szakorvos, könyvtáros, nyelvész, történész, fizikus, irodalomtörténész, biológus és gépészmérnök részesült ebben az ösztöndíjban. Az Europa Institut által rendelkezésünkre bocsátott kéthetes ösztöndíjakat már önálló eredményeket felmutató, kutatómunkát végző tagjaink részére vesszük igénybe. Ez a rövid időtartamú ösztöndíjtípus folyamatban levő kutatásokat szolgáló kiegészítő tájékozódásokat, kutatásokat tesz lehetővé, főként társadalomtudományi vagy ezekkel összefüggő tematikák esetében. 2000-ben kéttucatnyi tagtársunk részesült ebben az ösztöndíjban.

A Magyar Országos Levéltárral való együttműködésünk keretében néhány tagtársunk budapesti kutatásai során a MOL vendégszobáját vehette igénybe.

Az Oktatási Minisztérium által folyósított posztgraduális ösztöndíjakat az Erdélyi Magyar Ösztöndíjtanács bírálta el, Egyesületünk szervezetten ebben nem vett részt, szakosztályaink azonban bírálóbizottságokat alakítva hathatósan közreműködtek a munkában, és titkárságunk biztosította az adminisztrációt. Idéntől az EMÖT saját hatáskörében fogja intézni az adminisztrációt.

Adományok, támogatások

Egyesületünk fenntartásához egyre kisebb arányban járulnak hozzá a tagdíjak és egyre nagyobb szerepe van a pályázatokon elnyerhető általános és céltámogatásoknak. Az Illyés Közalapítvány intézményfenntartási támogatása 2000-re is a megszokott késéssel futott be. Különféle rendezvényeinkre és kiadványainkra minden lehetséges helyen pályázunk Romániában és Magyarországon, ebben élen járnak ifjúsági szakcsoportjaink.

Az MTA céltámogatása segítségével sikerült megvásárolnunk Kohl István igen értékes madártani szakkönyvtárát.

Elhunyt tagtársunk, Nagy György tudományos hagyatékát kézirattárunk vette át, rendezése folyamatban van. Özvegye emlékdíjat alapított fiatal kutatók számára.

Ingatlanok, székhely, bérlemények

A Római Katolikus Státus már régóta igényelte Szentegyház utcai bérelt helyiségeinket, a Debreceni Református Kollégium tulajdonában levő Rhédey-házbeli (Jókai/Napoca u. 2–4.) bérlemény viszont csak tavaly márciusban szabadult fel. A Kollégium engedélyével június végén beköltöztünk egy helyiségbe, és megkezdtük több terem rendbetételét a Gróf Mikó Imre Alapítvány jelentős támogatásával. Itt kapott – egyelőre szűk – helyet titkárságunk, terveink szerint előadótermet és kutatói munkaszobákat alakítunk ki. A helyiségek bérleti díját ígéret szerint a NeKÖM fogja biztosítani, a helyreállítási költségekre pedig a Debreceni Kollégiummal közösen pályázunk. A renoválási munkálatok elhúzódása és a bérleti szerződés megkötésének lassúsága a tavalyi év második félévében jelentősen akadályozta az egyesületi munkát.

Kolozsvári főtéri ingatlanunk, a Wass Otília-ház visszaszerzésére továbbra sincs sok reményünk, mivel az ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló törvénybe a jogi személyek (egyházak, testületek) nem kerültek be.

Kolozsvár, 2000. április 6.

 

Sipos Gábor az írott főtitkári jelentéshez szóbeli kiegészítéseket fűz, jelezve, hogy 1999-ben a főtitkári jelentés többszöri átfogalmazása következtében sajnálatos módon kimaradt az alábbi adományok feltüntetése: Benczédi Lászlóné (Budapest): különnyomatok, Venczel József hagyatékából: könyvek, Palkó Attila: Ugron István 1841/43-as követjelentése, Miklósi Sikes Csaba: adatgyűjtés, Dr. Imre István Pál Miklós: fényképek, iratok, emlékbélyegek 1940-ből, Lőrinczi Réka (Budapest): Lőrinczi Mihály fényképhagyatéka, Goldner Gáborné Antal Angéla: Antal Dániel hagyatéka, Szabó Mária: dr. Traub Vilmos hagyatéka, Simon Katalin: 1940–1944 közötti népművelési és oktatási anyag, Magyaródi Mária: a Páthai Vörösmarty család nemességigazolása.

Nemzetközi kapcsolataink keretében kiadványcserét tartunk fenn magyarországi és németországi könyvtárakkal, intézményekkel. E kiadványcsere az utóbbi egy-két évben – részben a költözés miatt is – nem folyt a kellő rendszerességgel, hiányait pótolni jelentős feladatunk.

Sajnálatos módon kimaradt a jelentésből a tavaly alakult szatmári fiókszervezet megemlítése, amely aktív munkát végzett főként a konferenciaszervezés, tudománynépszerűsítés terén, egyes tagjai pedig jelentős tudományos tevékenységet mutathatnak fel. A fiókegyesület vezetője Mandula Tibor.

Egyelőre tudomásul szolgál.

 

4. Nagy Zoltán titkár felolvassa Soó Tamás gazdasági tanácsos jelentését a 2000. év gazdasági eredményeiről, a költségvetés teljesítéséről:

Az egyre romló romániai gazdasági-pénzügyi helyzet az Erdélyi Múzeum-Egyesület tevékenységére is kihatással volt a vizsgált időpontban. A bevételi és kiadási tervek túlteljesítése részben a pénzromlással is magyarázható. Erre a legjobb bizonyíték, hogy bevételeink közül tagjaink befizetései messze elmaradtak a tervezettől. A Főtitkári jelentés szerint is a 2162 rendes tagból csupán 1014 a rendesen fizető tagunk. Ennek eredménye, hogy a tagjainktól elvárt 150 millió lej bevételből csupán 84 946 000 lejnyi teljesült. Szerény véleményünk szerint ennek legfőbb oka az erősen megromlott országos gazdasági helyzet.

A költségvetési bevétel évi tervének a 26%-os túlteljesítése annak köszönhető, hogy az  elmúlt esztendőben pályázatokkal a különböző alapítványoktól a vártnál több támogatást kaptunk. Befolyásolta ezt az Orvostudományi Szakosztály sikeres pályázata is az Apáczai Közalapítványnál, ahonnan 546 068 226 lej támogatás érkezett 2000-ben orvosi műszerek beszerzésére, amiből a tárgyalt évben 255 millió lejt költöttünk el.

A tervbe vett 1 381 850 ezer lej kiadással szemben 1 692 233 lejt teljesítettünk.

Ennek keretében a dologi kiadások 79,5%-os túlteljesítéséhez nagymértékben hozzájárultak az Orvostudományi Szakosztály részére fentebb is említett műszerbeszerzési kiadások, valamint az Erdélyi Múzeum-Egyesület Jókai u. 2–4. szám alatti új székhelyének a tatarozási munkálataira fordított 280 milliós költség is. Megjegyezni kívánjuk, hogy erre a célra a Gróf Mikó Imre Alapítványtól jelentős támogatást kaptunk, s a munkálatokat szigorúan ennek a támogatásnak a terhére végezzük el.

A dologi kiadásoknak a fenti arányban való túlteljesítésében természetesen benne van a közszolgáltatási díjak, gáz, víz, telefon és postaköltségek jelentős emelkedése is. A személyi kiadások vonatkozásában a 14%-os túllépés a 2000. év folyamán bekövetkezett fizetésemelések következménye.

Az alapkutatások költségeire előirányzott kiadásokat nagyjából a tervezettnek megfelelően használtuk fel. Némi megtakarítás a kiadványok és a rendezvények költségalakulásánál jelentkezik mintegy 166 383 ezer lej összegben, a tervezett 33 000 ezer lejjel szemben.

Megjegyezzük, hogy a költségvetési tervben előirányzott kiadásokból egyeseket 2001-ben teljesítettünk és fogunk teljesíteni. Ennek egyik fő oka, hogy a 2000. évre megítélt támogatások egy része az év vége felé, sőt egyesek 2001. elején érkeztek be.

A 2001. évre készített költségvetési terv 1 938 322 ezer lej bevétellel és 1 938 329 lej kiadással számol. Ebből mintegy 540 millió lej az Illyés Közalapítvány támogatása, ami szűken fedezi a személyi kiadásokat és a dologi kiadások egy részét. A többiekre különböző alapítványokhoz nyújtottunk be pályázatot.

A 2001. évi költségvetés fejezetei a következőképpen alakulnak:

 

  I. Dologi kiadások

700 millió lej

 II. Személyi kiadások

550 millió lej

III. Alapkutatásokra

236 millió lej

IV. Kiadványokra

315 millió lej

 V. Rendezvényekre

137 millió lej

Összesen

1 938 millió lej

 

Kérjük a tisztelt Közgyűlést, hogy a 2001. évi költségvetést elfogadni szíveskedjenek.

 

Tisztelt Közgyűlés! Az Erdélyi Múzeum-Egyesület tevékenysége túlhaladta az amatörizmus határát, különösen a Tudományos intézet megalakításával olyan kutatási programokat vállalt fel, amelyeknek a költségvonzata csak komoly anyagi támogatással teljesíthető. 2001-re megpályáztuk a Magyar Tudományos Akadémia által meghirdetett, tudományos kutatásokat támogató programot. Reméljük, hogy a továbbiakban is lesz lehetőség pályázatok útján az anyagiak biztosítására. Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a Kulturális Alapprogramnál a Múzeumi Füzetek kiadási költségeinek támogatására benyújtott pályázatunkat indoklás nélkül visszautasították. Nem irigyeljük senkitől a kapott támogatásokat, de vidéki kis pletykalapok milliós támogatásokban részesültek, s egy természettudományos közleményeket megjelentető gyűjteményes kiadvány, amelyik az egyedüli közlési lehetősége a magyarul kutató és közlő tudományos munkát végzőknek, nem kap támogatást.

Újólag felvetjük azt a szükségletet, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület működésének biztosítására (dologi és személyi kiadásokra; hivatalos lapjaink megjelentetése költségeinek támogatására) valamilyen formában évente biztosíttassék a költségvetési fedezet. Meggyőződésünk, hogy azokat a feladatokat, melyeket az Erdélyi Múzeum-Egyesület az erdélyi magyar nyelvű tudományszervezés terén felvállal, más intézmény nem teljesíti. Valahogy ezt kell megértetnünk az illetékes vezető fórumokkal, hogy a kért támogatást megkaphassuk. Megjegyzem, hogy 5 éve az Illyés Közalapítványtól fenntartási költségeink fedezésére pályázattal elnyert támogatás összege 6 millió forint körül van. A romániai infláció mértéke (de még a magyarországi is) figyelmen kívül marad. Az 5–6 évvel ezelőtti támogatás csaknem minden költségünket fedezte, ma jó, ha a személyi kiadásokat és a dologi költségek egy részét fedezni tudjuk belőle. A kutatásra, kiadványok és rendezvények költségeire csak akkor jut, ha sikerül más forrásokat felderítenünk, egyébként úgy járunk, mint a Múzeumi Füzetek esetében, hogy puszta megjelentetése is veszélyben van.

Tisztelt Közgyűlés! Nehéz anyagi helyzetünket nem oldja meg, de kiadásaink egy részét mégiscsak fedezi a tagság anyagi hozzájárulása. Ezért javasolom, hogy a tagsági díjat az el­kö­vet­kezőkben 90 000 lejben szíveskedjék megállapítani (1 kg hús ára), amiből a nyugdíjasok 50%-ot fizetnének. Az egyetemi hallgatók részére a hozzájárulást 15 000 lejben állapítsák meg. Az alapító tagsági díj pedig maradjon az eddigi 300 000 lej.

Mint minden évben, most is felemlítjük az Erdélyi Múzeum-Egyesület elorzott ingatlanainak, gyűjteményeinek a román állam általi visszajuttatását vagy egyelőre legalább a tulajdonjogi elismerést. Érdekvédelmi képviseletünk gyakran hivatkozik az ingatlanok visszaszolgáltatására vonatkozó sürgősségi kormányrendeletekre, de semmit sem tett a rendelkezések végrehajtására. Ennek folyományaként a telekkönyvileg is tulajdonunkat képező Wass Otília-ház, bár rendeletileg visszaadták, most sincs tényleges tulajdonunkban, mivel a kormányzat nem tud vagy nem akar érvényt szerezni rendeletének.

Végezetül még csak egy – szerintem igen fontos – kérdésre bátorkodom felhívni a tisztelt Közgyűlés szíves figyelmét. 2002-ben a jelenlegi vezetésnek lejár a mandátuma, az Erdélyi Múzeum-Egyesület gazdasági vezetése nem megoldható már a gazdasági tanácsos önkéntesen végzett munkájával. A gazdasági vezetés – de a tudományos is – egész embert kíván. A 2002. évi tisztújításnál vétessék ez figyelembe. Legyen a gazdasági tanácsosi tovább is tiszteletbeli funkció, aki ellenőrzi és irányítja a gazdasági-pénzügyi feladatokat, a gyakorlati részére pedig alkalmaztassék egy képzett, könyvviteli vizsgával is rendelkező gazdasági-pénzügyi szakember, aki felelősséggel végzi ezeket a műveleteket a gazdasági tanácsos felügyelete mellett. Ma már nem lehet az Erdélyi Múzeum-Egyesület tevékenységének az irányítását, tervezését, ellenőr­zé­sét, koordinálását másod­-harmadállásban elvégezni. Kérjük a tisztelt Közgyűlést, fogadja el a gazdasági-pénzügyi beszámolót és a 2001. évre szóló költségvetést, hagyja jóvá a javasolt tagdíjakat a beérkezett módosító javaslatok figyelembevételével.

Elfogadásra ajánlja.

 

5. Kerekes Jenő felolvassa ellenőri jelentését.

Alulírott, az Erdélyi Múzeum-Egyesület megválasztott ellenőre, folyó év május 8-án és 9-én megvizsgáltam az Egyesületünk pénzügyi-gazdasági tevékenységére vonatkozó nyilvántartásokat, a 2000. naptári évre vonatkozó költségvetés teljesítését, valamint a 2001. naptári évre elkészített költségvetés tervezetét. Ezekre vonatkozó megállapításaimat, észrevételeimet s néhány javaslatomat megvitatás és tudomásulvétel, illetve jóváhagyás végett az alábbiakban terjesztem tisztelettel az Erdélyi Múzeum-Egyesület Közgyűlése elé.

1. 2000. december 31-én egyesületünk pénztárkönyvének egyenlege 19 935 000 lej volt. A Román Kereskedelmi Banknál nyitott bankszámlánk egyenlege 60 287 000 lej. Ugyanennél a banknál valutaszámlánkon 451 362 000 lej szerepelt.

Ezek az összegek mindegyike megfelel a főkönyvi számlákon szereplő egyenlegeknek, valamint az egyesületünk év végi mérlegében található összegeknek.

2. Egyesületünk elmúlt évi közgyűlése által a 2000. naptári évre jóváhagyott költségvetésé­ben 1 391 500 000 lej bevételt 26,3%-kal túlteljesítettük. Ugyanis a bevétel a beszámolási időszakban 1 756 898 lejt tett ki. A 365 398 000 lej túlteljesítés különböző alapítványi támogatásokból, kiadványaink terjesztéséből, valamint a bankszámláinkon elhelyezett összegek után kapott kamatokból keletkezett.

Gondos, körültekintő pénzgazdálkodásra mutat, hogy egyesületünk az elmúlt esztendőben is vigyázott arra, hogy megfelelő pénztartalék álljon rendelkezésre az esetleges támogatások következtében előálló nehézségek átvészelésére. E tartalék összege a tárgyidőszakban is 40 000 000 lej volt, amelynek igénybevételére, ilyen okokból, az elmúlt esztendőben nem került sor.

A költségvetésnél az évi mérlegben szereplő 1 692 233 000 lej egyenlő az évi teljes kiadások összegével. Az elmúlt évi jelentésben foglalt javaslat és megállapodás alapján 2000-ben a célpályázatok kiadásainak nyilvántartása is a költségszámlán történt. Így egyesületünk évi költségeiről sokkal reálisabb képet kaptunk.

3. Az adósok és hitelezőszámláink egyenlege megfelel a normál tevékenységnek. Az adósoknál 28 000 000 lej és az egyéb kintlevőségeknél 70 000 000 lej, összesen 98 000 000 lej szerepel. Ezek az összegek különböző csoportoknál levő elszámolási pénzekből, előlegekből, publikációink hitelben történő elszámolásából származnak. (Pl. a csíkszeredai Pallas–Akadémia részletekben eszközli fizetési kötelezettségeit.)

A hitelezőknél szereplő 147 000 000 lej tartozás főleg a Misztótfalusi Kis Miklós nyomdánál áll fenn. E tartozásunkat folyó 2001. évben kifizettük.

4. Ellenőrzésünk során megállapítottuk, hogy a nyilvántartások vezetése az érvényben levő törvényes rendelkezéseknek megfelel, a könyvelési szabályok által előírt bizonylatok alapján történik. A könyvelési tételek átvizsgálásánál nem találtunk hiányosságokat, pazarlásra utaló kiadásokat.

5. A költségvetés teljesítésével kapcsolatosan megjegyezzük, hogy akárcsak az 1999-es naptári évben, ebben az esztendőben sem sikerült a tagsági díjak befizetésének maradéktalan teljesítése. Egyesületünk elég sok tagjánál még mindig jelentős tagságidíj-tartozások mutatkoznak. A tartozás főleg volt egyetemi és főiskolai hallgatóknál szerepel, akik tanulmányaik befejezése után többnyire nem fizetik tagsági díjukat. Az elmúlt esztendőben javasoltuk, hogy nyissunk külön nyilvántartást diák tagjainkról s próbáljuk meg értesíteni helyi szervezeteinket a végzett diákok hazatéréséről, hogy lakhelyükön felvehessék velük a kapcsolatot. Javasoltuk továbbá, hogy írásban keressük fel tagsági díjukkal hátralékban levő tagjainkat, emlékeztetve őket e kötelezettségük teljesítésére. Sokan ugyanis pusztán feledékenységből évek óta nem fizetnek tagsági díjat. Más egyesületek tapasztalataiból tudjuk, hogy hasonló eljárások sikerrel járnak. E javaslatainkat ez alkalommal is megismételjük.

A tagsági díjakkal kapcsolatosan további javaslatunk, hogy tekintettel a lej elértéktelenedésére, mely előreláthatóan sajnos a folyó esztendőben is folytatódik, a közgyűlés fogadja el a tagsági díjak következő módosítását: rendes tagok számára a tagsági díj legyen 100 000 lej, nyugdíjasok számára 50 000 lej, diákok tagsági díja pedig 15 000 lej.

6. A dologi kiadásoknál 75,5% túllépés mutatkozik: előirányzat 555 000 000 lej, teljesítés 973 958 000 lej, a túlteljesítés 418 958 000 lej. A dologi kiadások majdnem valamennyi tételénél túllépték az előirányzatot. A túllépéshez nagymértékben hozzájárult az orvostudományi szakosztálynál eszközölt műszerbeszerzés. Megjegyezni kívánjuk, hogy az orvosi műszerek beszerzését orvostudományi szakosztályunk sikeres pályázata alapján az Apáczai Közalapítványtól erre a célra kapott 546 068 220 lej támogatásból fedeztük. A kapott összegből 2000-ben csak 255 000 000 lejt költöttünk el.

Hasonlóképpen a dologi kiadások túllépéséhez jelentős mértékben hozzájárultak a karbantartási munkálatokra fordított kiadások is. Ezek értéke elérte a 280 000 000 lejt. E kiadásokat a Gróf Mikó Imre Alapítványtól kapott jelentős támogatásból fedeztük.

A személyi kiadásoknál mutatkozó 13,8%-os túllépés fizetésemelés következtében állt elő. Ez szükségszerűen maga után vonta a különböző járulékok növekedését is (tb., munkanélküli alaphoz való hozzájárulás stb.).

Alapkutatásoknál, kiadványoknál és rendezvényeknél a teljesítés többnyire az előirányzatok szerint történt. Mindössze az alapkutatásoknál mutatkozik enyhe túllépés (5%).

7. A 2001. naptári évre elkészített és a tanácsos úr által előterjesztett költségvetési tervezet véleményünk szerint reális összeállítása a kitűzött feladatok és lehetőségek figyelembevételével történt.

8. Mindezek alapján úgy értékeljük, hogy Egyesületünk pénzügyi-gazdasági tevékenysége a beszámolási évben is hatékony és korrekt volt. Tisztelettel kérjük a közgyűlést, fogadja el a pénzügyi-gazdasági tevékenységre vonatkozó beszámolót és hagyja jóvá a 2001. naptári évre előterjesztett költségvetési tervezetet.

Megjegyzésként fűzi hozzá a jelentéshez, hogy a tagdíjak befizetése gyakran elmarad és késedelmes, főleg a diákok részéről. Javasolja, hogy küldjünk felszólítást a nem fizetőkhöz. Javasolja ugyanakkor, hogy a tagsági díj 2001-re 100 000 lej, nyugdíjasoknak 50 000, egyetemi hallgatóknak 15 000 lej legyen.

A költségvetést reálisnak tartja, elfogadását ajánlja.

Jóváhagyásra ajánlja a jelentést és a költségvetést.

 

6. A Kutatóintézet működési szabályzata kiosztva olvasásra és véleményezésre.

A közgyűlés tagjai tanulmányozzák a szöveget.

 

7. Az indítványok bemutatása rendjén Vallasek István ismerteti indítványát, amelyet az elnökség megtárgyalt. Ennek értelmében javasolja, hogy az EME tervezett Kutatóintézetében a természettudományok művelése is kapjon helyet.

Sipos Gábor ismerteti az indítványra tett elnökségi választ, amely szerint a természettudományi szakok képviselete a Kutatóintézetben lehetséges, az Alapszabályzat szerint a Kutatóintézet nyitott más szakok befogadására is, de amíg az anyagi lehetőségek nem biztosítottak egy kutatási program levezetéséhez, addig nem tudjuk az Intézetet ebbe az irányba fejleszteni.

Jelzi, hogy Wanek Ferenc indítványát az elnökség nem tudta megtárgyalni, mert túl későn érkezett meg. Javasolja, hogy tegye meg szóban a javaslatát.

Tudomásul szolgál.

 

8. A hozzászólások rendjén Feszt György az Orvostudományi szakosztály tevékenységéről szól, kiegészítve a főtitkári jelentést, amiből ezek az információk kimaradtak a késői beadás miatt. A ­12 szakcsoport munkája nem egyforma színvonalú, pezsgő egyesületi élet folyik a gyógyszerészeti, a klinikai laboratóriumi és a kardiológiai szakcsoportban. A 13 területi központ közül Szilágysomlyón, Székelyudvarhelyen, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön és Szecse­le­városban folyik élénk tevékenység. Magyarországi kiadványterjesztésük javult a Gróf Mikó Imre alapítvány segítségével. Az ifjúság aktív bevonása megtörtént, választmányi tag lett a Marosvásárhelyi Diákszövetség képviselője, az éves tudományos ülésszakukon pedig 15 orvostanhallgató ingyenes részvételét biztosítják. A szakosztály is részt vesz a Pápai Páriz Ferenc-díj odaítélésében. Pályázatok alapján 60 fiatal kollégát sikerült ösztöndíjban részesíteni. Bár az Apáczai Közalapítványtól kaptak egy modern számítógépet, mégis szükséges a szakosztályi székhely informatikai felszerelésének kiegészítése az internet vonatkozásában, segítségével a kapcsolattartás is könnyebben menne. A szakosztály jó kapcsolatokat tart fenn a hasonló profilú polgári szervezetekkel (Magyar Egészségügyi Társaság, Magyar Tudományos Akadémia Magyar tudományosság külföldön elnöki bizottsága, Keresztény Orvosok Szövetsége stb.). Véleménye szerint az EME alapszabályzatába be kellene venni a szakosztály új alapszabályzatának módosításait, a Szakosztályi Alapszabályzat 1999. évi módosítása szerint a szakosztály neve Orvostudományi és Gyógyszerészeti szakosztály. Ugyanakkor az elnökség összetétele is megváltozott, 1 elnök, 3 alelnök, 1 jegyző áll a szakosztály élén. A Kutatóintézetben a szakosztály nem tud aktívan részt venni az alapfelszerelések hiányában.

Benkő Samu jelzi, hogy a szakosztály alapszabályzat-módosítása a szakosztály belső ügye, ebben teljes autonómiát élveznek.

Gaal György: A Kutatóintézet Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatban a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon folytatásának kérdését veti fel, évek óta várjuk a IV. kötet megjelenését. Az EME-nek kötelessége, hogy ennek a szerkesztését a Kutatóintézet feladatai közé vegye, és egy embert alkalmazzon erre a feladatra. Megjegyzi, prioritásunk kell legyen az erdélyi magyar kiadványok kötelespéldányainak gyűjtése, mivel egyetlen romániai könyvtár sem teljesíti ezt a feladatot. Az EME könyvtárának kellene e feladatot vállalnia az Országos Széchényi Könyvtár segítségével. Megjegyzi, hogy pl. az egyetemi Könyvtárban az utolsó Erdélyi Múzeum-szám az 1994. 1–2. füzet. Javasolja, hogy kiadványainkból adományozzunk az Egyetemi Könyvtárnak és más könyvtáraknak is.

Benkő Samu közbevetőleg válaszol a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon ügyében. Egyesületünk valóban felvállalta ezt a munkát, az Magyar Tudományos Akadémiához benyújtott pályázatba befoglaltuk ezt a munkaprogramot is. Az EME-nek mindig is a prioritásai közé tartozott az olyan kiadványok, mint az Szótörténeti Tár vagy a Székely Oklevéltár szerkesztése és megjelenésének biztosítása.

Wanek Ferenc a jövő évi választás ügyében előterjesztést tesz. A jövő évben esedékes választásokra való tekintettel javasolja, hogy a Múzeum-Egyesület elnöke és főtitkára teljes munkakörű, fizetett személy legyen. Megbízatásuk 4 évre, meghosszabbítással 8 évre szóljon. Pályázatot kell meghirdetni, kétfordulós választás legyen, első a pályázat elbírálása a Választmányban, második a Közgyűlés döntése titkos szavazással.

Javaslata szerint az Alapszabályzat-módosító bizottság kijelölését már most el kell dönteni és az idén kellene az Alapszabályzat-módosító Közgyűlést megtartani.

Egyed Ákos ismerteti az első szakosztály tevékenységét, melynek során a szakosztály 10 erdélyi millenniumi rendezvény társszervezőjeként, résztvevőjeként működött, ezek közül a Kolozsvár 1000 éve konferencia és a szatmári A magyar államiság 1000 éve című konferencia emelhető ki. A havi felolvasóüléseket nem eléggé rendszeresen tartották, a látogatottság sem nagymérvű. A színháztörténeti vagy a legújabb kori történetírás témájú értekezletek viszont sikeresek voltak, nagyszámú egyetemi hallgató részvételével. A fiókszervezetek munkája egyre szakszerűbb. A jövőbeli tervek között megemlíti az őszi nagyváradi vándorgyűlést, amelyen a Magyar Tudományos Akadémia I. szakosztálya is részt vesz. Tervezik szakcsoportok létrehozását is. A felolvasóülések keretében a jövőben vitákat is tartanak, egyik fontos téma a történetkritika, a mostanában elburjánzott történeti kiadványok szakmai bírálata.

Vincze Mária a 4. szakosztály tevékenységéről számol be. Elsősorban a fiatalok bevonására tették a hangsúlyt. Az egyetemen a magyar nyelvű közgazdasági oktatás a tavaly 49 elsőéves hallgatóval beindult, számukra a szakosztály keretében teljesítménytréninget szerveztek, és igyekeztek őket különféle kutatási projektekbe bevonni. A szakosztályi tevékenység egyik akadálya az igen heterogén tudományterületi összetétel, több területnek megvan a saját egyesülete.

Uray Zoltán arról beszél, hogy a szakosztály publikációs tevékenysége sikeres volt, beleértve az ifjúsági csoportok szaklapjait is. A hagyományos évi tudományos ülésszakot az ősszel is megszervezték. A természettudományos kutatások alig működtek. Hat szakcsoport van, többen is külön tudományos ülésszakot rendeztek, mint pl. a Treiber János geológus emlékünnepély, Kolozsvári Biológus Napok, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Biológia Fakultásával közösen.

Kötő József emlékeztet arra, hogy a Szabédi Házban 20. századi irodalmi kéziratgyűj­te­mény található, elsősorban szépirodalmi gyűjtemény, elképzelhető, hogy az EME-vel megosztott feladataik is legyenek. Felhívja a figyelmet a színháztörténeti kutatások fontosságára. A Kutatóintézetnek az anyaországból származó támogatások mellett más támogatások után is kellene néznie. A Kisebbségi Kutatóintézettel kell együttműködni, így romániai költségvetési támogatást is lehetne szerezni.

Kerekes Jenő véleménye szerint a fiatalítás kérdése ma is fontos mind a tudományos, mind a gazdasági tevékenységekben. A tisztújító közgyűlés jó előkészítése ilyen szempontból is lényeges. Más szervezetekkel az együttműködés jó, de vannak hibáink is, hiányzik a kooperáció a tudományos egyesületekkel. Pl. az RMKT évi közgyűléseire az EME nem küld képviselőt. Javaslata: az EME hívja össze az erdélyi tudományos szervezeteket és tanácskozzék velük.

Vallasek István a tudományos kutatás intézményesített hátterének létrehozását szorgalmazza és fontosságát hangsúlyozza, amely olyan kutatók munkahelyéül szolgálna, akiknek máshol nincs lehetőségük dolgozni. Ez az intézményi háttér különféle hazai és külföldi pályázatok elnyerésében is nagy segítség lenne. Az anyagtudományi kutatás fontosságát hangsúlyozza, európai integrációs projektek megpályázására is nyílna lehetőség. Mindehhez kezdetben épületre sincs szükség, amint a németországi és magyarországi példák mutatják.

 

Reflexiók a hozzászólásokhoz

 

Tonk Sándor a könyvtárproblémához szól hozzá, megjegyzi, hogy könyvtár létrehozása együttműködésen alapuló közös feladat a Sapientia és az EME között. Szakképzett könyvtáro­sok szükségesek! Az Erdélyben különböző egyesületi és intézményi berkekben folytatott kutatás igen sokrétű és nagyon különböző színvonalú, nehéz ezeket összefogni és értékelni.

Kiss András a könyvtárügyhöz szól hozzá, jelezve, nemcsak a mi hibánk, hogy kiadványaink nem találhatók meg közkönyvtárakban, hanem az is bizonytalan, hogy vajon a kiadványainkat katalogizálják-e gyorsan és rendesen. A folyóirat-kollekciónk bizonyos ágaiban teljes a 90-es évek anyaga is. Úgy gondolja, a Wanek Ferenc által benyújtott javaslat kerüljön a következő elnökségi és választmányi ülés elé, előterjesztéseket lehet tenni, de az Alapszabályzatot nem lehet közfelkiáltással megváltoztatni. Ezért Sipos Gábor javaslatát tartja elfogadhatónak, hogy az Alapszabályzat-módosító közgyűlés csak jövőre kerüljön megrendezésre. A javaslattevő kifogása, hogy időben nem tudta beküldeni a javaslatát, nem releváns, mert a meghívókat időben kiküldtük, és a napisajtóban is közzétettük. A fiatalítás kapcsán megjegyzi, a szakosztályok önállóak és maguk tehetnek arról, hogy fiatalokat bevonjanak az Egyesület tevékenységébe.

Sipos Gábor megjegyzi, egyelőre nem lehet tudni, hogy a Kisebbségi Intézettel hogyan lehet együtt dolgozni, mivel magáról az Intézetről sem tudunk sokat.

 

9. Határozati javaslatok rögzítése:

1) A tagdíjak tekintetében két javaslat volt a rendes tagok évi tagdíjára, a gazdasági tanácsosé (90 000 lej) és az ellenőré (100 000 lej).

A Közgyűlés elfogadja a 2001. évi tagdíjat: 100 000 lej, nyugdíjas tagdíj 50 000 lej, diáktagdíj 15 000 lej, alapító tagdíj: 300 000 lej.

 

2) A főtitkári jelentést a szóbeli kiegészítésekkel, a gazdasági tanácsos jelentését, az ellenőr jelentését

a Közgyűlés egyhangúan elfogadja.

 

3) A nem fizető tagokat 2 év elteltével írásos felszólításban kell figyelmeztetni és ha 3 év után sem történt meg a hátralék törlesztése, akkor törölni kell a tagok sorából.

A Közgyűlés elfogadja.

4) A Kutatóintézet tekintetében

a Szervezeti és Működési Szabályzatot a Közgyűlés 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadja.

5) A 2001-re szóló Költségvetés sarokszámait – Soó Tamás összeállításában – Sipos Gábor olvassa fel.

A Közgyűlés 1 tartózkodással elfogadja.

 

10. A különfélék rendjén Uray Zoltán jelzi, hogy a szakosztály negyedik választmányi tagja, Benedek Zoltán helyett mást, egy aktívabb tagot szeretne a Választmányba.

Benkő Samu szerint ez nem lehetséges, meg kell várni, amíg az illetőnek lejár a mandátuma, az alapszabályzat ugyanis nem teszi lehetővé a mandátum ideje alatti lecserélést.

Nagy-Tóth Ferenc a tagdíj vonatkozásában javasolja, hogy a késedelmes fizetőknek figyelmeztetésképpen küldjünk meg egy kiadványt utánvéttel.

Wanek Ferenc szóban tisztázza az írásban későn benyújtott, az Alapszabályzat módosítására vonatkozó javaslatát, jelezve, hogy igyekezett betartani az indítványok előterjesztésére vonatkozó előírásokat.

Újvári Mária a Romániai Magyar Irodalmi Lexikonnal kapcsolatban megjegyzi, hogy a két világháború közötti magyar napilapok bibliográfiai föltárását egyetemi hallgatók végzik, szakvizsgadolgozataik révén e feltárás befejeződik az idén. Továbbá egyházi lapokon is dolgoznak, kolozsvári közgazdasági, örmény–magyar szakbibliográfia is készül.

Tudomásul szolgál.

 

11. Wolf Rudolf ismerteti a választás eredményét, a szavazatszámláló bizottság által összeállított új választmányi tagok listáját:

1. szakosztály: Pál-Antal Sándor

2. szakosztály: Szilágyi Pál, Nagy-Tóth Ferenc, Kiss Szidónia

3. szakosztály: Péter Mihály

4. szakosztály: Szabó Árpád

5. szakosztály: Kerekes László, Sándor László

A Közgyűlés tudomásul veszi.

 

12. Benkő Samu jelzi, hogy az Alapszabály módosítása a következő vezetés feladata. Kiegészíti a határozati javaslatokat, föltéve a kérdést: foglalkozzon-e külön bizottság a közgyűlés előkészítésével? Tíztagú bizottságot javasol.

­A Közgyűlés 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadja.

 

Benkő Samu fölveti az ehhez kapcsolódó kérdést, hogy ennek a bizottságnak a személyi összetétele álljon-e a szakosztályok elnökeiből és titkáraiból, illetve az általuk tetszés szerint meghívott szakértőkből?

Wanek Ferenc javasolja, hogy legyen a mostani vezetőktől független a bizottsági tagság.

A Közgyűlés 41 szavazattöbbséggel (8 ellene, a többi tartózkodik) elfogadja a javaslatot egy tíztagú bizottság felállításáról, amelynek tagjai a szakosztályi elnökök, titkárok és behívott szakértők.

 

 

13. Benkő Samu javaslatot tesz, hogy a következő közgyűlés 2002 elején legyen.

A Közgyűlés elfogadja.

 

14. Benkő Samu zárószavaiban az előttünk álló sürgős feladatokat veszi számba még egyszer. Az EME alapfeladata az erdélyi magyarság kulturális és tudományos értékeinek feltárása, gyűjtése és őrzése. Gyűjteményeink hagyományosan kiterjedtek a tudományok minden ágára. Jelenleg viszont gyűjteményeink csak néhány tudományágban végezhetnek gyűjtőmunkát, könyv­tárunk például felvállalhatja a kötelespéldány-gyűjtést a lehetőségek függvényében. A különféle szervezetek közötti munkamegosztásban az EME-re hárul a tudományművelés és bizonyos gyűjtemények felállítása. Itt is van együttműködés, az 1920 utáni erdélyi irodalmi hagyatékokat az EMKE gyűjti a Szabédi Házban. A feltárás, a bibliográfiai feldolgozás azonban az EME feladata, a folyóiratok nem készítik el saját éves tartalomjegyzéküket sem. Bibliográfiai programunkat tehát folytatnunk kell, együttműködve az Országos Széchényi Könyvtárral.

Jó lenne, ha az EME az eddiginél szervesebben illeszkedne be a magyar nemzeti tudománypolitikai feladatok megoldásába. A régóta várt Magyar Nagyszótárnak a legfontosabb segédeszköze az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár, de a Magyar Tudományos Akadémia a Nagyszótár elkészítéséről még mindig nem döntött. Részünkről a hozzájárulás megtörtént, az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárt be fogjuk fejezni.

Változatlanul feladatunk a nagy értékű tudományos hagyatékok átvétele és megőrzése, az EME mindenkori vezetőségének kötelessége e hagyatékok megtartása, nem idegenítheti el.

Feladataink között hangsúlyosan szerepel a tudományművelés, amelynek során az egyéni megélhetést az egyetemes magyar tudományos célok elérésével és az erdélyi sajátos feladatok megoldásával kell összhangba hozni. Ezért a Magyar Tudományos Akadémia Arany János pályázatát örömmel fogadtuk, testületileg adtuk be az EME Kutatóintézete már futó kutatóprogramjaira a pályázatot. E támogatásból kézzelfogható eredményeket és a kutatóknak jobb megélhetést remélünk.

Egyesületünk olyan időben éledt újjá, amikor az erdélyi magyarságnak már nincsenek anyagi alapjai, és az áldozatkészség is csökkent. Feladatának érzi a támogatásokért való állandó közbenjárást, az EME fenntartása, a kiadványok megjelentetése enélkül nem lehetséges. Ez vár az új elnökre is.

Végül köszönetet mond a Teológiai Intézetnek a szíveslátásért, a tagoknak a részvételért, és berekeszti a Közgyűlést.

Tudomásul szolgál.

K.m.f.

Benkő Samu elnök

Nagy Zoltán titkár

Hitelesítők: Dávid Gyula, Pál Judit


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret