stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Fábián Gyula

A kisebbségi jogérvényesítés nemzetközi fórumai

 

A nemzeti, etnikai, faji kisebbségekhez vagy népcsoportokhoz tartozó személyeknek, akik egy bizonyos „többségi” ország állampolgárai, általában biztosítva van az a lehetőségük, hogy amennyiben jogaikat megsértették, a sérelmek jogorvoslásáért az illető ország bírósági szerveihez forduljanak. A kisebbségek esetében azonban gyakran előfordul, hogy a bírósági szervek a többségi politikai hatalomtól befolyásolva vagy többségi hovatartozásuk miatt elfogultan, a nagynemzeti érdeket védendő döntenek, igazságtalanul hátrányos helyzetbe hozva ezzel a kisebbségekhez tartozókat. Éppen ezért a nemzeti kisebbségeknek nagyon fontos, hogy ismerjék, melyek azok a nemzetközi szerződések, amelyekre hivatkozhatnak, hogy panaszaikat eljuttassák nemzetközi fórumok, bíróságok elé, ahol a bírói függetlenség nagyobb mértékben biztosított. A nemzetközi védelemre vagy nemzetközi garanciára való jog mint alapvető emberi jog a kisebbségek esetében különös fontossággal bír, mert erre a jogra hivatkozva lehetővé válik egy semleges fórum döntőbíróként való bevonása a kisebbség és a többség közötti viták, konfliktusok megoldására.

Az első nemzetközi fórum, amely ilyen garanciákat biztosított a kisebbségeknek, az 1919. június 28-án létrehozott Népszövetség volt. A Népszövetség garanciája kiterjedt az első világháborút lezáró békeszerződésekbe foglalt kisebbségvédelmi rendelkezések állandóságára, végrehajtására és magyarázatára. A garancia megvalósításának útja az volt, hogy a panasz, beterjesztése után, emlékirat vagy petíció formájában a főtitkárhoz került, aki kivizsgálta, hogy elfogadható-e. Ezek után tárgyalták meg az úgynevezett kisebbségi bizottságban, és ez a legtöbbször azzal zárult, hogy a bizottság közvetlen tárgyalást kezdett az illető kormány genfi képviselőjével. A kisebbségi bizottságnak azonban egy másik megoldás is a rendelkezésére állt, éspedig az, hogy az ügyet az Állandó Nemzetközi Bíróság elé terjessze.

1939-ig összesen 885 panasz került kivizsgálásra, s rendszerint el is akadt a kisebbségi bizottságban. Az Állandó Nemzetközi Bíróság a Népszövetség működése alatt összesen három ízben indított ítélethozatali eljárást, és öt ízben kellett tanácsot adnia vagy véleményt mondania.[1]

Minthogy az új államhatárokat a nagyhatalmak jelölték ki, az egyes államok nem szűntek meg panasszal élni újdonsült kisebbségeik ellen, féltékenyen óvták nemzeti érdekeiket, és nemigen hittek a nemzetközi garanciákban. A kisebbségek viszont ellenkező állásponton voltak, és „anyaországuk” kormányától követelték a hatékony nemzetközi fellépést, főképp ügyeik, helyzetük nyilvános, jogilag tisztázott rendezését.

A Népszövetség Tanácsa azonban kitartott amellett, hogy a kisebbség az adott állammal egyezzen meg, s így a kisebbségek intézményes nemzetközi támogatottsága egy ördögi körbe jutott, és a harmincas években gyakorlatilag kifulladt.

Napjainkban sajnos nem beszélhetünk olyan nemzetközi vagy európai bíróságról, amely kizárólag az etnikai vagy nemzeti kisebbségekhez tartozók panaszaival foglalkozna, és az ilyen jellegű ügyekben jogerős ítéleteket tudna hozni. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a létező és működő globális vagy európai igazságszolgáltatási fórumoknak meg volna tiltva az ilyen természetű ügyekben eljárni. Így például az Európai Emberi Jogi Bíróság Strasbourgban, az Európai Bíróság Luxemburgban vagy a Nemzetközi Bíróság Hágában az utóbbi ötven évben többször is foglalkozott kisebbségjogi kérdésekkel.

Felvetődik azonban a kérdés, milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy egy jogsérelem juszticiábilis legyen. Juszticiábilis minden olyan jogkonfliktus, ami bíróságilag eldönthető.

Először is a megsértett kisebbségi jogot kielégítően, érthetően kell megfogalmazni, és egy tényleges, konkrét lehetőséget kell a jogalany számára biztosítani. Ez nem jelenti azt, hogy a törvényhozó vagy a nemzetközi szerződést elfogadó hatalom minden gyakorlati helyzetre ki kell hogy térjen, le kell hogy fedjen minden ilyen lehetőséget. Vannak ugyanis olyan nemzetközi szerződések (mint például a kisebbségjogi keretegyezmény az Európa Tanácson belül), amelyek annyira „lazán” vannak megszövegezve, hogy többféleképpen lehet az előírásaikat magyarázni, és inkább célkitűzéseket, megvalósításra váró szándékokat írnak elő, és nem konkrét lehetőségeket, jogokat.

Egy másik feltétel az, hogy a nemzetközi dokumentum, amelyik a sértett jogra vonatkozik, tételes nemzetközi jogszabály legyen, tehát kötelező az aláíró vagy ratifikáló országok számára. Nemzetközi szinten példás szövegek vannak, amelyek konkrétan, egyértelműen előírják a kisebbségi jogokat, magas szintű nemzetközi fórumokon születtek, sőt még a külügyminiszterek vagy miniszterelnökök kézjegyét is viselik, de jogi szempontból nem kötelezőek. Ezeket a nemzetközi szerződéseket nevezik „soft-law”-nak, vagyis ajánlott jognak, mert habár e szerződések az államok legfőbb képviselőinek a politikai határozatai, amelyeket közös megegyezéssel fogadtak el, nincs kötelező érvényük, és az aláíró államokra csak politikai és erkölcsi kötelezettségeket rónak. Ilyen például az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) koppenhágai dokumentuma 1990 júniusából, amelynek hatalmas politikai jelentősége van, de nincs jogi ereje; az Európa Tanács sokat hangoztatott 1201-es ajánlása 1993-ból, amelyet a Parlamenti Közgyűlés fogadott el, de nem kötelező érvénnyel.

Harmadik feltételként szükség van egy igazságszolgáltatási szervre, amelyet nemzetközi szerződés által kellő illetékességgel hatalmaznak fel, hogy ilyen természetű konfliktusokban dönteni tudjon.

Az utolsó és a legfőbb feltétel a bírósági döntés végrehajthatósága. Jelenleg azonban nemzetközi szinten nem beszélhetünk olyan rendőri vagy más szervről, amely „gondoskodjék” a bírósági ítéletek végrehajtásáról, mint a nemzeti végrehajtási szervek esetében. Így nem marad más hátra, mint az államok önkéntes, elsődleges beleegyezése, hogy a nemzetközi bíróság ítéleteit végre fogják hajtani.

A négy alapfeltétel szemszögéből a következő nemzetközi jogérvényesítési fórumokat említhetnők meg, amelyekhez a nemzeti kisebbségek vagy más kisebbségekhez tartozók folyamodhatnak:

I. Világviszonylatban elsősorban meg kell említenünk a Nemzetközi Bíróságot, amely mint ENSZ-szerv Hágában székel, és csak közvetett módon ítélkezhet kisebbségjogi problémákban. Azért közvetett módon, mert csak államok közötti vagy államok által felhozott jogsérelmekkel foglalkozik, és csak olyan esetekben, amikor mind a két állam elfogadta az illetékességét. Az utóbbi ötven évben voltak esetek, amikor bizonyos államok, főleg mint „anyaállamok”, felkarolták határaikon kívül élő honfitársaik problémáit, és azt az NB elé vitték. Ilyen eset volt az, amikor a német állam a Lengyelországban lakó német kisebbség erőszakos elköltöztetését, áttelepítését kifogásolta.

II. Szintén világviszonylatban a Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya vagy paktuma, amit az ENSZ keretén belül fogadtak el 1966-ban, előírja, hogy az emberi jogokat, mivel az egyén és az állam közötti viszonyt fejezik ki, elsősorban az állami igazságszolgáltatás hivatott megvédeni, de ha az állami igazságszolgáltatás nem nyújt kielégítő megoldást, akkor a nemzetközi fórumokat is igénybe lehet venni. Ez az egyezségokmány a következő kisebbségvédelmi és jogérvényesítési formákat biztosítja (2. szakasz, 2. bek. és 27. szakasz):

1. Az állami jelentések rendszere (40. szakasz). A szerződést aláíró államok kötelesek rendszeresen az országukban megvalósuló kisebbségvédelmi helyzetről jelentéseket tenni. Ezt a jelentést átnézi az Emberi Jogok Bizottsága (EJB),[2] és ha nincs megelégedve a helyzettel, újabb jelentést kérhet. A jelentések nemcsak puszta törvénykezési adatokkal kell hogy szolgáljanak, hanem feladatuk az etnikum valós helyzetét tükrözni.[3]

Miután átnézi a jelentéseket, az EJB párbeszédet kezd a helyzet javítását szorgalmazva azokkal a tagállamokkal, ahol a helyzet nem kielégítő. Ez az ellenőrző mechanizmus az EJB zárójelentésével ér véget, amelyben ez elmarasztalhatja az illető államot, majd ezzel kapcsolatos állásfoglalást tesz közzé. A Bizottság a jelentések alapján levont következtetéseket évi jelentés formájában az ENSZ közgyűlése elé terjeszti, és azokban az esetekben, amikor az emberi jogok súlyos megsértését észleli, értesíti az ENSZ főtitkárát és rajta keresztül a többi illetékes ENSZ-szervezetet.[4]

2. Az állami panaszok eljárása (41, 42. szakasz). Az EJB fel van hatalmazva arra, hogy a tagállamoktól olyan panaszokat fogadjon el, amelyekben ezek egy másik tagállambeli kisebbségvédelmi rendszert kifogásolnak. A panasz benyújtása előtt a panasztevő államnak kötelessége figyelmeztetni a másik államot, amelyik három hónapon belül választ kell hogy küldjön, és ha hat hónapon belül nem tesz lépéseket a helyzet vagy az esetleges konfliktusok orvoslására, lehetőséget ad a másik államnak panasztételre, de ugyanakkor ő is panaszt emelhet az EJB-nél. Az EK a panasz benyújtása után vizsgálatot rendel el, és megpróbálja békés úton megoldani a konfliktust. Ha ez tizenkét hónapon belül nem sikerül, akkor egy ad hoc  egyeztető-békítő bizottságot hív össze, amely békés megoldásokat hivatott kidolgozni. Ha az államoknak nem sikerül megegyezniük, akkor az ad hoc bizottság saját megoldást javasolhat, amely nem kötelező erejű, viszont a visszautasítást az EJB jelenti az ENSZ-főtitkárnak.

3. Az egyéni panaszok eljárása. A Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya (PPJE) alapján fizikai vagy természetes személyek is tehetnek le panaszt, amelyben azt kifogásolják, hogy etnikai vagy faji diszkrimináció áldozatai lettek egy szerződő államban, ha ez az állam ratifikálta a PPJE fakultatív protokollját is. Jogi személyek és szervezetek viszont nem élhetnek ezzel a lehetőséggel, tehát nincs elismerve a kollektív panaszra való jogosultság.

Az EJB két részben foglalkozik a kérdéssel.

Miután megvizsgálja ratione temporis, loci és materiae illetékességét, és ha ezt elfogadhatónak találja, értesíti a bepanaszolt államot az üggyel kapcsolatban, amelynek hat hónapon belül választ kell adnia az ellene felhozott vádakra.

Az eljárás második felében az EJB elbírálja a panaszt, és közli a véleményét egy anyagi jogi állásfoglalásával együtt, amelyet nyilvánosságra is hoz. Habár a nemzetközi jog szerint ennek a döntésnek nincs végrehajtási ereje, az államok a nemzetközi közvélemény nyomására rendszerint megoldják a konfliktust okozó problémát. Az elmarasztalt állam köteles jelentést tenni azokról az intézkedésekről, amelyeket a jogsértés orvoslására foganatosított.

III. Mint elméleti lehetőséget meg lehet említeni az ENSZ Bizottsági Tanácsának az 1503 (VIII)/1970-es határozatát, amely előírja, hogy a kisebbségeknek mint csoportoknak vagy a hozzájuk tartozó egyéneknek joguk van panaszt emelni az ENSZ Emberi Jogi Bizottságánál vagy ennek albizottságánál (26 tagból áll), amely a faji megkülönböztetés megelőzésével és a kisebbségek védelmével foglalkozik. Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága és ennek albizottsága nem azonos az Emberi Jogok Bizottságával, amelyet a Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya hozott létre, ugyanis az előbbi az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának (ECOSOC) a keretén belül működik (53 tagja van),[5] és általános politikai illetékessége van az emberi jogok védelmének területén, míg a második csak a fent említett paktum által biztosított jogok területén gyakorolhatja illetékességét.

Az 1503-as határozat által előírt eljárás meghatalmazza a diszkrimináció megelőzésével és a kisebbségek védelmével foglalkozó albizottságot, hogy elfogadja és kivizsgálja azokat a bejelentéseket, amelyek szerint ésszerű okok állnak fenn annak feltételezésére, hogy valamely országban az emberi jogok és alapvető szabadságok tömeges és megbízhatóan bizonyítható megsértésének sorozatosan előforduló eseteit tárhatják fel, beleértve a faji megkülönböztetés és elkülönítés, valamint az apartheid politikáját. Ebben az esetben, habár az egyének saját nevükben fordulhatnak az albizottsághoz, panaszaikban egy általánossá vált emberjogi sérelmet kell hogy felhozzanak, ami nemcsak őket, hanem az egész csoportot érinti. Nem fontos, hogy a panasztevő maga is áldozata legyen ezeknek a sérelmeknek, és ami nagy előrelépést jelent, a panasztevő nincs arra kötelezve, hogy csak a belföldi jogorvoslási lehetőségek kihasználása, igénybevétele után fordulhasson az albizottsághoz, abban az esetben, ha ezek gyakorlása haszontalan és elnapolást eredményező lenne.

A felmerülő jogsérelmet egy ún. „helyzeti” vagy „ad hoc” munkacsoport vizsgálja ki, mielőtt az ügy a bizottság elé kerülne. Abban az esetben, ha a bizottság identifikálta az elmarasztalható államot, értesíti a Gazdasági és Szociális Tanácsot. Ez utóbbi vagy pedig az ENSZ közgyűlése elítélheti az illető állam viselkedésmódját, és ajánlhatja a tagállamoknak bizonyos önkéntes szankciók kirovását az elmarasztalt állam kárára.

IV. A Szerződési és Ajánlási Bizottság (Comitee on Conventions and Recomandations vagy CRE) a 104 Ex/3.3/1978-as UNESCO-döntés alapján illetékes foglalkozni azokkal a panaszokkal, amelyeket az UNESCO által elfogadott, a nevelésben való diszkriminációt megtiltó egyezmény alapján nyújtanak be, és minden más panasszal, amely az UNESCO keretén belül az emberi jogok megsértését kifogásolja. A PPJP által előírt egyéni panaszeljárással ellentétben a panasztevők ebben az esetben lehetnek természetes és jogi személyek egyaránt, sőt még nem állami vagy civil szervezetek is. A CRE titkos üléseken dönti el, hogy fennáll-e az emberi jogok megsértése, és mivel ez az eljárás inkább politikai természetű, megpróbálja megegyezésre rávenni a konfliktusban lévő feleket. Ha ez nem sikerül, a problémát az UNESCO Végrehajtó Bizottsága és közgyűlése fogja megtárgyalni és fog megoldást keresni.

V. Egy másik nemzetközi jogérvényesítési fórum, amelyhez panasszal fordulhatnak a jövőben a kisebbségek, a Nemzetközi Büntető Bíróság, amelynek az alapszabályzatát 1998. július 17-én fogadta el az ENSZ diplomáciai konferenciája Rómában, és amely főleg nemzetközi bűncselekmények (tömeggyilkosság, etnikai tisztogatás, apartheid) esetében illetékes.

VI. Ugyanakkor megemlíthetjük az ENSZ nemzetközi egyezményének a faji megkülönböztetés minden formájának kiküszöbölésére kialakított felügyelő rendszerét is. Ezt a szerződést 1965-ben fogadta el az ENSZ közgyűlése, és 1969-ben lépett érvénybe, a faji és etnikai diszkrimináció eltörlését tűzve ki céljául. A szerződés alapján hozták létre azt a bizottságot, amely a szerződés betartására vigyáz fel. A bizottság előtti eljárás hasonló a PPJE alapján létrehozott EJB eljárásával. A különbség annyi, hogy az államok kötelesek jelentéseket tenni (nem fakultatív), és aki aláírta a szerződést, automatikusan elfogadja azt a lehetőséget, hogy abban az esetben, ha nem tud megegyezésre jutni egy másik állammal, akkor a feljelentést tevő állam az ügyet a hágai Nemzetközi Bizottság elé viheti.

VII. Az EBEÉ (létrehozva 1975-ben), a későbbi (1994-től) EBESZ szintjén is voltak próbálkozások arra, hogy egy nemzetközi kisebbségvédelmi vagy jogérvényesítési formát hozzanak létre.

Így a bécsi EBEÉ-találkozón (1989. január 15.) megalkottak egy olyan állami panasz/állami jelentések rendszert, amely az emberi jogi konfliktusok politikai megoldását célozta, de az információcsere fejlesztésén kívül más eredményeket nem ért el.

Az EBEÉ koppenhágai dokumentuma ennél tovább megy, és leszögezi, hogy a tagállamok elismerik a más nemzetközi szinten létező, a megkülönböztetés ellen irányuló jogérvényesítési formákat, állami és egyéni panasz-eljárásokat.

Az EBEÉ szintjén azonban a legnagyobb lépést a Helsinki Dokumentum hozta 1992-ben, amely az EBEÉ emberi dimenzióinak gyakorlatba ültetése keretében létrehozta a Nemzeti Kisebbségi Főbiztos hivatalát. A főbiztos feladata, hogy etnikai feszültségek esetén sürgősen „korai figyelmeztetést” tegyen le, és „korai intézkedéseket” foganatosítson. Ezek által a főbiztosnak meg kellene akadályoznia azoknak a konfliktusoknak a kirobbanását, amelyek az etnikumok békés együttélését és az államok közötti stabilitási kapcsolatokat veszélyeztetik.

A főbiztos nem foglalkozik egyéni panaszokkal, viszont feladata, hogy felülvizsgálja a tagállamokban a minimális kisebbségvédelem biztosítását. A főbiztos, miután helyszíni információkat gyűjtött, és úgy gondolja, hogy fennáll a konfliktus kirobbanásának a kockázata, köteles értesíteni a Vezető Tisztségviselők Bizottságát egy „korai figyelmeztető nyilatkozattal”, hogy ezek további lépéseket tegyenek a konfliktus békés megoldása érdekében. Pontosabban, ha a főbiztos, miután közvetlenül értékelte az érintett felek szerepét, a feszültség és az azzal kapcsolatos fejlemények természetét, és ezek után úgy ítéli, hogy fennáll az összetűzés azonnali kirobbanásának lehetősége, kétféleképpen járhat el: előrejelzést küldhet, amelyet az EBEÉ soros elnöke azonnal továbbít a VTB-nek, hogy a kérdést tűzze napirendre, és foganatosítson intézkedéseket, ami a válsághelyzet ún. „berlini” mechanizmusának beindítását jelenti, vagy ajánlást tehet arra nézve, hogy felhatalmazást kapjon további kapcsolatok kialakítására és szorosabb tanácskozások megkezdésére az érintett felekkel a lehetséges megoldások megtalálásának érdekében.

Ennek a rendszernek az a hátránya, hogy nem teszi lehetővé az egyéni panaszokat, abban a tekintetben viszont rendkívül előnyös, hogy csak a kisebbségekkel foglalkozik, és csak az ezeket veszélyeztető konfliktusok kirobbanásának a megelőzésére összpontosít. Így a főbiztos a kisebbségek nemzetközi szószólója az EBEÉ–EBESZ tagállamai előtt. Az EBESZ-nek tehát most már megvannak a kellő eszközei, hogy ellenőrizze az elfogadott standardok alkalmazását, és erről értesítheti a közvéleményt, de még mindig hiányoznak a hatékony eszközök azok kötelezővé tételére.[6]

VIII. Mind ez ideig a kisebbségek leghatékonyabb igazságszolgáltatási fórumának az Európa Tanács keretén belül működő egységes Európai Emberi Jogi Bíróság (EEJB) bizonyult.

Az Európa Tanács szintjén, főleg ami a megkülönböztetés (diszkrimináció) leküzdését illeti, az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Európai Egyezménye (EJASZEE) eléggé konkrétan fogalmazza meg az emberi jogokat. Ez az egyezmény kötelező azokra az államokra nézve, amelyek ratifikálták. Ezeknek a jogoknak a tiszteletben tartását korábban az Európai Emberi Jogi Komisszió és az EEJB felügyelte, jelenleg[7] pedig csak az EEJB illetékes ezen a téren az Európai Tanács önálló és egységes igazságszolgáltatási szerveként.

Azt mondhatjuk, hogy az ítéletvégrehajtásban is az első helyen áll az EEJB, mert az EJASZEE 54. szakasza szerint: „A Bíróság ítéleteit a Miniszterek Tanácsának továbbítja, amely felügyeli ezek végrehajtását.” A végrehajtás továbbra is az államok feladata, és habár nem mindig ment zökkenőmentesen a „strasbourgi ítéletek” végrehajtása, még eddig minden tagállam eleget tett ilyen természetű kötelezettségeinek.

Sajnos a kisebbségvédelmi keretegyezmény nem teremtett olyan jogokat a kisebbségek számára, amelyeket érvényesíteni lehetne az EEJB előtt. Ez a keretegyezmény csak olyan alapelveket fektet le, amelyek, habár kötelezik az aláíró államokat, nem hozzáférhetőek az egyének számára.[8]

Az EEJB mint önálló bírósági szerv az Emberi Jogi Bizottságtól különválva 1998. március 3-tól létezik, és negyven Európa Tanács-beli tagállam negyven bírójából áll. A bírókat a tagállamok által javasolt három-három bíró közül választja ki az Európai Parlament, és hatéves mandátummal rendelkeznek.

A Bíróság illetékességébe tartozik minden olyan probléma, konfliktus, amely az EJASZEE értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban merülhet fel. Az EJASZEE Protokollum[9] (jegyzőkönyv) 32. szakasza szerint minden szerződő fél eljárást kezdeményezhet a bíróság előtt, amelyben azt állítja, hogy egy másik szerződő fél megsértette az egyezmény vagy a kiegészítő jegyzőkönyvek valamelyik előírását. Ugyanennek a protokollumnak a 34. szakasza alapján magánszemélyek is panasszal fordulhatnak a bírósághoz, ha úgy gondolják, hogy áldozatai lettek az egyezmény vagy a kiegészítő jegyzőkönyvek előírásai megsértésének a tagállamok által. Tulajdonképpen a 34-es szakasz szerint felperesi jogosultságot kap minden fizikai személy, nem kormányzati vagy civil szervezet vagy bármilyen más magánszemélyekből álló csoport.

A kisebbségek, népcsoportok vagy a kisebbséghez tartozók, ha saját hazájukban diszkrimináció áldozataivá válnak, ezeknek az előírásoknak az alapján panasszal fordulhatnak tehát a Bírósághoz. A panasztevő kisebbségek általában az EJASZEE 14. szakaszára támaszkodhatnak, amely mindenfajta megkülönböztetést tilt, és ezzel kapcsolatban egy alapvető emberi jog megsértését kifogásolhatják (például megkülönböztetésre hivatkoznak az iskolához, anyanyelvhez, valláshoz stb. való jog nem érvényesítése miatt).

A panaszt csak a belföldi jogorvoslási lehetőségek teljes kiaknázása után lehet igénybe venni, de nem később, mint az utolsó végleges ítélet kihirdetésétől számított hat hónapon belül. A panaszok elfogadhatóságát egy három bíróból álló bizottság dönti el, majd a végleges határozatot egy hét vagy tizenhét bíróból álló testület (Nagy Kamara) bírálja el (az államok panaszaiban kivétel nélkül tizenhét bíróból álló testület dönt). A bíróság határozatai a Nagy Kamaráénak a kivételével három hónapon belül megtámadhatóak, és a fellebbezést a tizenhét bíróból álló testület bírálja el.

A 11. Protokollum 46. szakasza szerint a szerződő felek kötelezték magukat, hogy a rájuk vonatkozó ítéleteknek eleget tesznek, ezeket végrehajtják. Ugyanakkor a határozatot a bíróság elküldi a miniszterek tanácsának is, amely felügyeli a végrehajtását.

Egy másik nemzetközi jogvédelmi eszközük a kisebbségeknek az anyaországaik által biztosított nemzetközi védelem. Anyaországon azt az államot értjük, amelynek államalkotó népéből valamikor kiszakadt az a népcsoport, amely most kisebbségként létezik egy másik államban; az a kisebbség, amely történelmi, kulturális és hagyománybeli örökségének alapján szellemileg az anyanemzet tagjának érzi magát. Ebben az esetben az egyik legnehezebb nemzetközi jogi kérdés az, hogy milyen alapon folyamodhat egy kisebbség mint kollektívjogi jogi személy külföldi védelemhez, vagy pontosabban: mikor kérheti egy másik állam támogatását? A kérdés fordítva is feltehető: mikor léphet közbe egy állam egy másik államban lakó kisebbség védelmében?

Ez az a pont, ahol a kisebbségvédelem és az államok szuverenitási joga ütközik. A nemzetközi jog a diplomáciai védelem útján elismeri az államok jogát, hogy saját állampolgáraikat megvédhessék más állam területén. Viszont ha ezt a kisebbségekre alkalmazzuk, akkor azt jelentené, hogy az illető népcsoport tagjainak kettős állampolgársággal kellene rendelkezniük, a többségi államéval és az anyaországéval. Ámde ebben az esetben a kettős állampolgárság szabályai szerint annak az államnak van előnye az állampolgár felett rendelkezni, amelynek a területén az illető tartózkodik. Tehát a kisebbségek esetében a kettős állampolgárság nem segít, mert az ellen az állam ellen, ahol laknak, és amelynek állampolgárai, nem hivatkozhatnak egy másik állam által biztosított diplomáciai védelemre. Az egyetlen út, amely által az „anyanemzet” vagy „anyaország” a kisebbségek védelmébe be tud avatkozni, az alapszerződésekben megfogalmazott és elfogadott jogi státus. Az alapszerződésekre való hivatkozással, önállóan vagy a kisebbségek panaszára, az anyaország követelheti és ellenőrizheti, hogy a másik állam, amellyel a szerződést kötötte, tiszteletben tartja-e az előírt jogokat az adott népcsoport számára. Ez a lehetőség főleg azokban az esetekben nagy jelentőségű, amikor a két állam nem tagja az Európa Tanácsnak, vagy nem ratifikálta a 11. Protokollumot, és nem tagja más közös nemzetközi emberjogvédelmi szervezetnek sem.

 

International law courts that validate minority rights. People belonging to minorities or groups which separate in nationality, race, language or ethnical features from a certain „majorrity” that from a state, being citizens/subjects of that statehave, most of the time, the assurance of an opportunity to appeal for legal remedy in case of infringement of their rights, to the courts of law of the state in question. However, there are cases when the law courts of the state do not provide the guarantee of independence and total fair-mindedness, and this is the reason why there is a need for involving a neutral power as an arbitrator in the dispute/conflicts between people belonging to minorities and majorities, and also a need on behalf of the minority to appeal to international law courts with their grievance, complaint.

This study deals with the main terms the fulfilment of which lead to the holding of a trial concerning an infringement, and with those international law courts that can sentence in such cases of complaint. These law courts function within the scope of UNO, CE, OSCE, some of them with general competence, and others whose competence is determined by a certain international treaty. In the same time the „mother nation” can take a major part in „internationalizing” the solutions of the offences people belonging to minorities are subjected to.

Withoutt validation of minority rights, which constitutes the formal procedure part of minority law, the rights of minorities are just a dead letter.

 [1] Bozóki Antal: Kisebbségi jogok. Újvidék 1995. 24.

[2] Ez a bizottság 28 tagból áll, akiket a tagállamok választanak, de akik függetlenül ítélkeznek, és nem képviselik államaik érdekeit.

[3] Johannes Niewert: Der kollektive und der positive Schutz von Minderheiten und ihre Durchsetzung im Völkerrecht. Berlin 1996. 192.

[4] Thomas Buergenthal–Renate Weber: Dreptul internaţional al drepturilor omului. Buc. 1996. 34–35.

[5] I. m. 57.

[6] Vö. Bozóki A.: i. m. 41–46.

[7] 11. Protokollum.

[8] Dieter Blumenwitz–Gilbert Gornig: Der Schutz von Minderheiten- und Volksgruppenrechten durch die EU. Köln 1996. 143–153.

[9] Románia a 11. Protokollt, amely  az EEJB betartásának az ellenőrzési módját változtatta meg, a 79-es számú törvény által 1995-ben ratifikálta (147-es számú Hivatalos Közlöny 1995. július 13.).


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret