Orvoslás a régi Erdélyben

Arnold Huttmann: Medizin im alten Siebenbürgen. Beiträge zur Geschichte der Medizin in Siebenbürgen. Herausgegeben von Robert Offner unter Mitarbeit von Heinz Heltmann, Hansgeorg von Killyen und Georg Huttmann. Editura hora Verlag. Hermannstadt/Sibiu 2000. 574 lap, a szövegben számos ábra, térkép és fényképA kötetnek már a keletkezési módja is felkelti a figyelmet: Brassóban írták, Németországban szerkesztették, Nagyszebenben adták ki, Debrecenben nyomták, és párhuzamosan három országban forgalmazzák.

Egy tanulmánykötetről van szó, amelyben a szerkesztő Huttmann professzornak az évek folyamán nyomtatásban már megjelent orvos- és gyógyszerésztörténeti dolgozataiból 27-et választott ki, és azokat tetszetős könyv formájában adja közre. A tanulmányok nem megjelenésük időrendjében sorakoznak, hanem úgy, hogy az erdélyi orvoslás fejlődését tükrözzék az ókortól a 20. század kezdetéig.

Ezek a különben önálló munkák vagy fejezetek nagy vonalakban a következő témaköröket ölelik fel: orvoslás az erdélyi szászok bevándorlása előtti Erdélyben; orvoslás Erdélyben a magyar honfoglalás és a német betelepítés korában; a gyógyító foglalkozások fejlődése Erdélyben; kórházak, orvosiskolák és orvosi fakultások; Honterus és az orvostudomány; erdélyi és magyarországi egyetemi hallgatók a bázeli egyetemen 1460-tól 1600-ig; Paulus Kyr: Sanitatis studium; az erdélyi fejedelmi udvar orvosai a 16. században; adatok az erdélyi járványok történetéhez; M. Stopius, B. Bausner, M. Ascanius, A. Chenot, P. T. Meissner, F. Krasser, E. Gusbeth munkássága; Ioan Piariu-Molnár akadémiai fokozata; erdélyi gyógyszertárak és gyógyszerészek; valamint V. L. Bologa és Brassó. E dolgozatok elemzése (413 oldal) nem képezheti egy könyvismertetés tárgyát.

A továbbiakban önként vetődik fel a kérdés, hogy ki volt tulajdonképpen Arnold Huttmann, e tanulmányok szerzője, akinek emlékére és méltatására készült ez a könyv. Erre a jogos kérdésre részletes feleletet kapunk a kötet második részében, ami az összterjedelemnek mintegy harmadát teszi ki. Huttmann professzor életrajzát, családjának krónikáját, közleményeinek és előadásainak teljes és pontos jegyzékét különös gonddal és alapossággal idősebb fia, dr. Georg Huttmann írta, illetve állította össze.

Huttmann professzor 1912. január 4-én Brassóban született egy Bukovinából származó jómódú kereskedőcsalád gyermekeként. Középiskolai tanulmányait a helybeli ősi, német tannyelvű Honterus-Gymnasiumban végezte. Orvosi oklevelet a prágai német oktatási nyelvű Carolina Egyetemen szerzett 1935-ben. A kötelező katonai szolgálat után Bécsben szakosodik kardiológiából. 1937-ben szülővárosában magánrendelőt nyit, ami rövidebb-hosszabb megszakításokkal az államosításig működött. Ezzel párhuzamosan poliklinikai, majd kórházi állást is betöltött. Életrajzi adataiból hű képet kapunk arról, hogy miként folyt az akkori Romániában, 1938 és 1945 között a különben ügyesen leplezett zsidóüldözés: diploma-felülvizsgálat, egyes tárgyakból újravizsgáztatás, kizárás az orvosi kamarából, keresztény betegek kezelésének eltiltása, a rendelő tábláján a „zsidó orvos” minősítés és a Dávid-csillag feltüntetése, munkaszolgálat, zsidó házak államosítása, kilakoltatás, internálótábor.

Huttmann doktor 1949-ben létrehozza Brassóban az első kardiológiai és reumatológiai fektetőt, ami később országos viszonylatban is a legjobbak közé tartozó, önálló szív- és érrendszeri betegségek osztályává nőtte ki magát. Ezt az osztályt 1973-ig vezeti főorvosi minőségben. Közben megkapja az orvostudomány doktora címet. Gyógyítómunkája mellett intenzív kutatótevékenységet is folytat, aminek eredményeképpen számos szakdolgozatot közöl. 1973-ban feleségével és két fiával kitelepedik Németországba. Ott először rendelőintézeti szakorvosként dolgozik, majd teljesül régi álma, elnyeri az Aachenben működő Rajna-Vesztfáliai Főiskola orvostörténeti tanszékének megbízott előadói, majd 1979-ben professzori állását. Ezt 1991-ig, nyugdíjazásáig töltötte be. 1997-ben Pallingban hunyt el.

A kötet anyagából kiderül, hogy Huttmann professzor nagy műveltségű, széles látókörű, ambiciózus, több nyelven író és beszélő, jól képzett kardiológus, elismert orvostörténész és fáradhatatlan művelődéstörténész volt. Részletes életrajza megjelent az EME Orvostudományi Értesítőjének 71. kötetében Offner Róbert tollából.

Orvos- és gyógyszerésztörténészt az egyetemek nem képeznek. Az vállalja e munkát (rendszerint orvos vagy gyógyszerész), aki vonzódik e tárgykörhöz, és elég olvasott és művelt vagy elég bátor ahhoz, hogy ilyen jellegű kutatásokat végezzen és közöljön. Ezért a hivatásos történészek – talán jogosan – sosem felejtik el „amatőrnek” tekinteni őket, s így sajnos nem is figyelnek rájuk, pedig sokat segíthetnék munkájukat.

Huttmann professzor 1955-től kezd orvos- és gyógyszerészettörténeti, illetve honismereti kutatásokkal foglalkozni, G. Nussbächer, majd V. L. Bologa és Spielmann József professzorok biztatására. Érdeklődési területe igen széles. Már-már úgy tűnik, hogy szinte elaprózta erejét. Munkájához a feltételek adottak voltak, hiszen a brassói levéltárak valóságos kincstárát képezik a helyi, erdélyi, sőt még számos európai vonatkozású dokumentumnak. Ezek ismertetésére Huttmann doktor bibliográfiát állított össze, ami e kötettel párhuzamosan jelent meg. Ez brassói szerzők vagy Brassóban megjelent 599 orvosi és gyógyszerészi munka adatait tartalmazza (Arnold Huttmann: Kronstadts medizinisch-pharmazeutische Bibliographie 1530–1930. Verlag Südostdeutsches Kulturwerk, München 2000).

A továbbiakban a kötetet egészében áttekintve azt kell megállapítanunk, hogy az címéből adódóan tartalmaz a magyar olvasó számára egy negatív vetületet. A 27 közreadott dolgozat, a két román tárgyút kivéve, csaknem kizárólag szász (német) témákkal foglalkozik, anélkül hogy önálló fejezetként magyar vonatkozású kérdés szerepelne. Ezt valószínűleg a szerkesztő is észrevette, s ezért a fülszövegben már magyar orvosok neve is megjelenik. Ne értsük félre, nem a szász témák túlsúlyát kifogásoljuk, hiszen ez természetes egy német anyanyelvű brassói kutató részéről. De ha valaki csak a tartalomjegyzéket nézi át, az lehet az érzése, hogy itt Erdélyben a magyarok egészségvédelmi és gyógyászati téren nem sokat tettek. Szerencsére a fenti észrevétel csak látszat, hiszen alaposan átnézve a művet arról győződhetünk meg, hogy a szerző a kötet csaknem minden fejezetében említést tesz az erdélyi magyar történelmi személyiségekről és eseményekről, valamint foglalkozik neves magyar tudósok, így Lencsés György, Hunyadi Ferenc, Apáczai Csere János, Köleséri Sámuel, Enyedi Sámuel, Pápai Páriz Ferenc, Mátyus István, Nyulas Ferenc, Ferentzi József és mások munkásságával is. Így tehát nincs szó az érdemek részarányának szándékos módosításáról a nemzetiségek között. Sőt állandóan észlelhető a szerkesztőnek az a tiszteletre méltó szándéka, hogy valós egyensúlyt alakítson ki a szász, a magyar és a román megvalósítások bemutatása között. Külön figyelmet fordított arra is, hogy a szövegben a helységnevek magyar neve is szerepeljen.

Azért időztünk e „kényes” problémánál, mert a kötet a nemzetközi tudományosság felé fogja közvetíteni az erdélyi múltbeli egészségvédelmi megvalósításokat, s így semmiképpen sem mindegy, hogy milyen képet alkot majd az olvasó a 400–500 évre kiterjedő kultúrát teremtő munkánkról. Ezen megfontolások alapján, az egész könyv tartalmát figyelembe véve, talán megfelelőbb lett volna az „Arnold Huttmann Emlékkönyv” címet adni a kötetnek, ami a felvetett problémát megelőzhette volna.

Külön kell még szólnunk a szerkesztői munkáról, ami a közismert német alaposság és pontosság mellett óriási idő- és energiabefektetésről tanúskodik. Fáradságos és felelősségteljes munka lehetett a dolgozatok válogatása, hiszen azok mintegy négy évtized termését képezik. Ennek nyomait a szöveg egységesítésével sem lehetett mindig eltüntetni, ami például a gyakori ismétlésekből is kiderül. A jegyzetek pontosítása, kiegészítése, időszerűsítése, a nagyszámú ábra, térkép, fénykép, a gondos név- és helynévmutató, valamint a magyar, román és angol összefoglaló, illetve számos más eligazító és magyarázó szöveg a szerkesztő és munkatársai lelkiismeretes hozzáállását dicséri. Megérdemlik tehát, hogy őket is röviden bemutassuk, bár az erdélyiek számára nevük nem teljesen ismeretlen. Robert Offner dr. 1960-ban Csíkszeredában született. Orvosi tanulmányait Kolozsvárt végezte. Jelenleg a bayreuthi Vérellátó Központ igazgatója. Számos, jól dokumentált erdélyi vonatkozású orvostörténeti dolgozatot közölt. Tevékeny tagja az EME orvostudományi szakosztályának. A munkatársai is, Heinz Heltmann, Hansgeorg von Killyen és Georg Huttmann Erdélyben születtek. G. Huttmann dr.-t kivéve Kolozsvárt végezték egyetemi tanulmányaikat. Jelenleg Németországban élnek és dolgoznak. Szakmai tevékenységük mellett honismereti (Erdély) és orvostörténeti munkásságuk is számottevő.

Végezetül az emlékkönyv szép, gondos, ízléses külalakját kell megemlítenünk, ami a nagyszebeni hora kiadó és a debreceni Alföldi Nyomda igényes munkáját dicséri. Romániában a kötet a következő címen rendelhető meg: Editura hora Verlag, 2400 Sibiu, Str. Someşului nr. 13.

Péter Mihály

stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret