stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Viga Gyula

Sztripszky Hiador, Erdély együtt élő népeinek kutatója

 

A tudománytörténet, valamely diszciplína korábbi históriája egy-egy szakaszának és az abban eredményes elődök munkásságának feltárása alapvetően szubjektív műfaj. Különösen az a hozzám hasonló habitusú kutatóknak, akik hajlamosak belehelyezkedni és belefeledkezni egy előttünk járt személyiség életébe, s könnyen elkövetik azt a hibát, hogy olyannak láttassák, amilyennek maguk látják, s a már lezárult életpályának csak azokra a pilléreire fókuszálják a figyelmet, amelyeket maguk a legfontosabbnak tartanak. Nagyon nehéz tehát ezzel a közelítéssel egy életpályát értékelni, de – meggyőződésem – csak így emberi, s csak így érdemes.

Különösen nehéz helyzetben vagyok akkor, amikor egy olyan személyiségről kell beszélnem, akit életpályájának az egyik legaktívabb és legeredményesebb korszaka köt Kolozsvárhoz és Erdélyhez, s aki ehhez képest kevéssé ismert és jegyzett az itteni tudományosságban. Ebben erősít meg Gaal György néhány napja hozzám küldött levele: Sztripszky Hiadorral kapcsolatos kérdéseimre így reflektált. „Az EMKE, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület – amiből az EKE is kivált – 1910-es nagy emlékkönyvének névmutatójában Sztripszky neve nem szerepel. Az EKE 1996-ban kiadott történetében sem említik. Végül Az Erdélyi Múzeum-Egyesület háromnegyed százados tudományos működése 1859–1934 című, 1937-ben megjelent kötetben sem fordul elő a neve. Mindezek arra utalnak, hogy Sztripszky kolozsvári tevékenysége nem volt az illető intézmények szempontjából jelentős.”

Ez bátorít fel arra, hogy felhívjam rá a jelen lévő utódok figyelmét. Meg kell még jegyeznem, hogy a témát magam kiváló barátomnak, a Nyíregyházán tevékenykedő, szlavista nyelvész Udvari Istvánnak köszönhetem, akit a rutenisztika vitt Sztripszky Hiador munkásságához, s akitől számos más közös munkánk során is igen sokat tanulhattam.

 

Sztripszky Hiador magyar és ruszin néprajzkutató, bibliográfus, nyelvész és irodalomtörténész, műfordító 1875. március 7-én született a Bereg vármegyei Selesztó faluban. Az elemi iskolát Ruszkóc községben, középiskolai tanulmányait pedig az ungvári Királyi Katolikus Gimnáziumban végezte. A gimnázium 1893-ban való befejezése után a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára iratkozott be, amit azonban otthagyott, és a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemre iratkozott át, ahol régészeti, néprajzi és nyelvészeti tanulmányokat folytatott. Itt diplomát, majd tanári képesítést szerzett, 1909-ben pedig – néprajz tárgykörből – bölcsészdoktori címet nyert el.

A kolozsvári évek (1897–1908) meghatározóak voltak Sztripszky szakmai fejlődésében, látásmódjának alakulásában. Mindez egyaránt köszönhető néhány tudós személyiség közvetlen hatásának s a város pezsgő tudományos-kulturális közéletének, melyben a honismereti, néprajzi, népnyelvi és helynévgyűjtő mozgalmak igen erőteljesek voltak. A kolozsvári egyetemen Sztripszky diákévei alatt, 1898-ban létesült az ország első néprajzi tanszéke. Az egyetemes és magyar etnográfia professzora, Herrmann Antal (1851–1926) személyén át Sztripszky szorosan kapcsolódott az Erdélyi Kárpát-Egyesülethez, melynek egy időben néprajzi előadója volt. Herrmann Antal oktatóként, az EKE néprajzi osztályának tisztviselőjeként s az Erdély népei című lap szerkesztőjeként személyesen is, írásaival is hatott a fiatal kutató szemléletének, érdeklődési körének fejlődésére. Szerepe lehetett Sztripszky átiratkozásában is a kolozsvári egyetemre, ő ajánlhatta a fiatalembert – az 1896/97-es tanév téli szemeszterében – egy lembergi tanulmányútra is, mivel Herrmann – Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben című sorozat néprajzi szerkesztőjeként – rendszeres kapcsolatot tartott a galíciai lengyel és ukrán néprajzosokkal.

A jeles történészprofesszor, Márki Sándor (1853–1925) ösztönzésére Sztripszky Kolozsvárt két adatközlő írást készített Erdély históriájából: először, 1908-ban a szombatosok történetéhez szólt hozzá, majd a magyar vezényszó alakulását világította meg számos adattal.[1] Kapcsolatuk vélhetően korábbi keletű, s a pozitivista adatgyűjtés Sztripszky munkamódszerének egyik fontos jegye lett.

Külön kell szólnunk Pósta Béla (1862–1919) régészprofesszor szakmai és emberi befolyásáról Sztripszky életútján. Különösen Sztripszky halászati tanulmányai tükrözik, hogy számára a régészeti leletanyag kontinuitása a recens népi kultúra közönséges vonása, különösen az archaikus technikákban és eszközökben. Nagyon érdekes, hogy Pósta éppen a Néprajzi Értesítőben, Sztripszky második halászati tanulmányát a szerkesztőnek ajánlva fordul levélben a folyóirat köréhez és a néprajzos szakmához, kifejtve véleményét a néprajz és a régészet „viszonyáról”. Megfogalmazása a recens régészetről és az ásatag néprajzról máig sokat idézett gondolata a műveltség kontinuitását valló kutatóknak.[2]

Sztripszky – kolozsvári professzorai támogatásával – már egyetemi hallgató korában alkalmazást nyert az Erdélyi Kárpát-Egyesületnél, s Jankó János (1868–1902) asszisztenseként kapcsolódott be az egyesület néprajzi gyűjteményének kialakításába. A néprajzi terepmunka gyakorlatába Jankó vezette be, akinek hatása – ha véleményét Sztripszky nem mindig tette is magáévá – a halászati közléseiben is felismerhető. Jankóval Sztripszky sokat gyűjtött, s jelen volt akkor is, 1902. július 29-én, amikor Borszéken Jankó meghalt. Sztripszky bizonyára az ő nyomán tervezte a magyar halászat oroszországi párhuzamainak feltárását.

Hatással volt Sztripszky néprajzos-muzeológus szemléletének alakulására Semayer Vilibáld (1868–1928) s vélhetően a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának több munkatársa is, akik a néprajzi tárgygyűjtésre kiképezték, és különféle feladatokkal látták el. Mint Sztripszky levelezése elárulja, mind magánéletének alakulására, mind kutatói szemléletére erőteljes befolyást gyakorolt Herman Ottó (1835–1914). Személyes oka is volt annak, hogy Sztripszky úgy érezte, Herman nyomdokain jár: Herman Ottó 1864–1871 között Kolozsvárott dolgozott az Erdélyi Múzeum-Egyesület Múzeumában.[3] A fiatal kutató így fogalmaz Hermanhoz írott levelében (1908): „…régóta táplálódó reménységem, hogy a mester nyomdokiba lépve megírom Az erdélyi halászat Könyvét…” Másutt is utal arra, hogy kifejezetten Herman anyagát kívánja kiegészíteni erdélyi adatokkal és megfigyelésekkel, s többször említi, hogy az „alig ismert Erdély valóságos tára a felfedezésre váró kincseknek”.[4]

Fokozatosan, de igen fiatalon kapcsolódott be a néprajz, illetve a tudomány intézményrendszerébe. Egyik forrásunk szerint 1901-ben, a másik szerint 1904-ben lett tagja az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, ajánlója az EME titkára, Szádeczky Lajos professzor volt. 1903-ban lett a Magyar Néprajzi Társaság tagja, 1911-ben a Társaság választmányi tagjainak sorába került. 1901-ben nyerte el az Erdélyi Kárpát-Egyesület gyakornoki állását, kolozsvári múzeumi pályafutása azonban igen rövid ideig tartott: 1903 tavaszán, miután részt vett  a Mátyás király emlékünnepségek megrendezésében, pénzhiány miatt elbocsájtották. A rövid időszak múzeumi termése azonban igen jelentékeny, amint azt Semayer Vilibáld megfogalmazta: „Az első kalotaszegi gyűjtésen Jankó János asszisztense megtanulván a gyűjtést, később önállóan folytatta a Székelyföldön, s közel 7000 tárgy, amely az [EKE] múzeum mai állapotát [1902] teszi, az ő fáradozásának és szakértelmének gyümölcse.”[5] Dr. Kós Károly szerint Sztripszky szakszerű tárgygyűjtése alapozta meg az Erdélyi Múzeum-Egyesület önálló néprajzi gyűjteményét is, amely aztán 1942-ben magába olvasztotta az EKE hányatott sorsú etnográfiai kollekcióját.[6]

1903–1909 között, bár évről évre folyamodott, nem jutott végleges múzeumi kinevezéshez. Tanári képesítést szerzett, 1906–1909 között – magántanári státusban – lektori órákat adott oroszból a kolozsvári egyetemen. Herman Ottónak 1908. december 17-én írott levelében a következőképpen számol be méltatlan helyzetéről: „Eddigi 8 évi múzeumi szolgálatom mind kútba esett, mert hiszen kinevezetlen tiszteletdíjas, jobban mondva napidíjas vagyok. Hiába pályáztam azóta polgári iskolába, hiába saját püspököm (Firczák) ungvári tanítóképzőjébe, hiába a Nemzeti Múzeum régiségtárához, éppúgy hiába a néprajzi osztályba meg az Iparművészeti Múzeum tollnoki állására: semmit se értem el sok bélyegeimmel és utazási költségeimmel. Mikor az ember 33 éves, nős, és ilyen lógó állapotban van, kész akárhová is elmenni, csak éppen tisztességes megélhetéshez jusson. Nagyon is kapóra jött nekem most tehát, hogy a minisztérium 20 új segédtanfelügyelői állást szervezett…”[7]

Sztripszky Hiador szülőföldje és az általa rendszeresen kutatott Erdély hagyományos népélete és tárgyi néprajzának világa adta a fiatal kutató érdeklődésének keretét, ami Kolozsvárott folyamatosan töltődött fel a magyar néprajz legjobbjainak eredményeivel. Szellemi horizontja – nyelvtudása révén – hamar kiterjedt a szláv népek irodalmára is. Nem csupán az összehasonlító adatokat kezelte biztonsággal, a történelmi és néprajzi folyóiratokban szemlézte is a szláv irodalmat. Érdeklődése a néprajz – és a már említett történettudomány és régészet – körén is túlnőtt: Kolozsvárt ivódott bele a népnyelv adatainak és vizsgálatának fontossága, a filológiai és bibliográfiai készség, a muzeológiai tevékenység tisztelete. Mindezeket igyekezett átültetni a máramarosi ruszinság, illetve görög katolikusság históriájának, vallástörténetének és népéletének kutatásába, munkásságában meghatározó elemként húzódik végig a Kárpát-medence együtt élő népeinek kulturális problematikája. A fiatal kutató tudományos munkában való eredményessége, felkészültsége, gyakorlati munkássága olyan fokon mondott ellent annak, hogy Kolozsvárt – Pósta Béla és mások, nem utolsósorban a budapesti néprajzos kollégák ajánlása ellenére – nem jutott múzeumi álláshoz, hogy amögött talán éppen Sztripszky származását, vallását, a keleti kereszténység melletti elkötelezettségét, fel-felsejlő baloldaliságát is okként vélhetjük megjelenni.

1909-ben – vélhetően Herman Ottó közbenjárására – segédtanfelügyelővé nevezték ki Máramarosszigetre, amiben azonban szerepe lehetett egy oda tervezett vármegyei múzeum elképzelésének is. Itt rövid ideig tartott a szolgálata: 1910–1918 között a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának munkatársa volt. 1918 őszén, az őszirózsás forradalom után a Vallás és Közoktatási Minisztérium kisebbségi osztályát vezette, lemondván múzeumi állásáról. A Tanácsköztársaság idején a ruszin népbiztosságon (minisztériumban) működött. A proletárdiktatúra bukása után a Nemzetiségi Minisztériumban alkalmazták, aztán 1921-ben először rendelkezési állományba helyezték, majd hamarosan (47 éves korában) nyugdíjazták. Ezzel együtt a trianoni döntés, a történelmi Magyarország szétesése után Magyarországot választotta lakhelyéül. Hogy megélhetését biztosítsa, a viszonylag szerény nyugdíj mellett hiteles tolmácsolást végzett orosz, ukrán, lengyel és szlovák nyelven. Néprajzi tevékenysége ekkor már nem volt számottevő, de filológusként és bibliográfusként az 1920–30-as években rendkívül eredményes.[8] A Tolnai új világlexikon szerint a sorozat munkatársaként is tevékenykedett.[9] A bécsi döntés, Kárpátalja visszatérése után aktívan bekapcsolódott a Kárpátaljai Tudományos Társaság Ruszin Nyelvi és Irodalmi Szakosztályának munkájába, s rendszeresen publikált annak periodikáiban, főleg a Literaturna Negyilja és a Zorja/Hajnal hasábjain.

1946. március 9-én hunyt el, 72 esztendős korában.

 

Sztripszky munkásságának első szakaszát a tárgyi néprajz területén végzett kutatásai határozták meg. Magyarázható ez tárgygyűjtő tevékenységével is: nem lévén állandó múzeumi állása, leginkább tárgyi gyűjtésekre alkalmazzák megbízásokkal a különböző intézmények. De befolyásolta ebben érdeklődése az archaikus tárgyak és technikák iránt, ahogy 1902-ben megfogalmazta: „Legjellemzőbbek a tárgyi néprajz tekintetében az ősfoglalkozások (halászat, pásztorélet, vadászat) szerszámai.”[10] Magyarország északkeleti és keleti peremvidékei, ahol gyűjtőmunkát végzett, a leglassabban polgárosodtak, így kitűnő lehetőséget biztosítottak a hagyományos népi kultúra – még használatban levő – archaikus tárgyi rétegének gyűjtésére. Mind az erdélyi muzeális gyűjtemények, mind a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya elsősorban ezek beszerzését támogatta, így adván munkát a fiatal kutatónak. Az erdélyi halászat tárgyi anyagának és emlékeinek gyűjtése az Erdélyi-Múzeum Érem- és Régiségtára számára, annak költségén történt.[11]

Halászati vizsgálatainak homlokterében a természeti feltételekhez alkalmazkodó, a halak viselkedését megfigyelő és ismerő ember áll, kiemelkedő szerep jut természetesen a leleményes székely embernek. Ebben elsősorban Herman követőjének tarthatjuk. Meg is fogalmazza, hogy egy-egy eszköztípus bemutatásánál kifejezetten Herman anyagának bővítését, a halászszerszámok Herman által bemutatott elterjedésének kiterjesztését tartja céljának.[12] Kutatásaiban Sztripszky nagy figyelmet szentel a változásoknak, különösen a táj átalakulásának, illetve a halászati eszközökre és módszerekre gyakorolt hatásuknak. Figyelmét nem kerülik el a változások etnikai-nyelvi és társadalmi vetületei sem, elsősorban mégis a tavak és a Tisza lecsapolása, a térképeken felismerhető táji módosulások és vízrajzi változások azok, amelyekből – a régészeti leletekkel induló történeti sorozatok lezárásaként – a halfogó eszközök és -technikák változását levezeti.

Mind Herman, mind Jankó hatásának vélhetnénk, de Kolozsvár és a magyar néprajz szellemi környezete s maga Sztripszky érdeklődése is magyarázza nagy figyelmét a szavak, a nyelvi adatok kutatására, együtt az általuk jelölt tárgyakkal, eszközökkel. Ez – megelőzve RudolfMeringer 1909-ben indult, nagy hatású folyóiratának megjelenését (Wörter und Sachen) – benne volt a magyar néprajz „levegőjében” a század elején.[13] Kolozsvári filológus körökben a népnyelv a nyelvész tanulmányának legfontosabb tárgya volt. A népélet és a népnyelv együttes tanulmányozása olyan mélyen ivódott Sztripszkybe is, hogy élete végéig foglalkoztatták nyelvészeti problémák.[14]

Bár halászati vizsgálataiban – divatos szóval – ökológiai érzékenysége nyilvánult meg, nagy figyelmet szentelt a problematika etnokulturális kérdéseinek is. Például – Jankóval vitatkozva – elvetette a mezőségi  dobvarsa német eredeztetését. Utalt rá, hogy amíg a Délvidéken, a Mosztonga halászatában annak alkalmazása egyértelműen magyarázható a németek 1763–1768 közötti Doroszlóra való településével, addig a Mezőségen csak a beszterce-naszódiak közvetítő szerepe jöhetne szóba, de ők ezt az eszközt nem ismerik. Nem oldja meg a problémát, de elveti Jankó véleményét, s jelzi, hogy az erdélyi németség kezén az eszköz nem ismert, s csak közvetett hatások merülhetnek fel megoldásként.[15]

Cáfolja Jankó vélekedését a fonott varsák formai megítélésében is: Jankó négy formai elem alapján etnikumhoz köti az egyes típusokat. Sztripszky szerint ezek a formai jegyek a vizsgálat területén nem állnak meg, s figyelmeztet arra, hogy: „A varsák eredetének kutatása, illetve a kapcsolatkeresés köztük és más nemzetek e nemű tárgyai között még a jövő feladata.” Úgy foglal állást, hogy a vándorló magyarság az orosz halászoktól vehette át ezt az eszközt, de jelzi, hogy a breton és normandiai formák szinte közelebbiek a begyűrt szájú varsákhoz.[16]

Az emelő halászat kapcsán utal a román terminológia hatására is: például a csorpágnak nincs magyar megfelelője a mezőségi nyelvben. A románosodás folyamatára is felfigyel. „Hogy miként változik múlttá a jelen, azt még saját szemeinkkel is láthatjuk, illetve napról napra figyelhetjük a változást. Az oláhosan öltözködő s teljesen környezetébe beolvadt halász keservesen panaszkodik, s bocsánatot kér, hogy már nem tudja magát egészen jól magyarul kifejezni – noha magyar volna –, mert itt az oláhság közepette be van ékelve, kénytelen magyarul elfelejteni. Gyerekei már semmit sem tudnak magyarul. Így lesz a magyarból oláh. Az egész Mezőség túlnyomó része ma oláh, ámde családi neveik ilyenek: Csontos Ilea, Forgó Dumitru, Huszár Gavrile, Csikós Juon, Csatlós Jusztinián és – Uram bocsá! – Farcádi Romulus. Vegyük most ehhez, hogy ezek az oláhok a magyar vejszét vészunak, a mereggyűt meregyévnek, a nádvágót csáklyának mondják: s előttünk áll a múlt egy darabja.”[17]

Az 1920-as évektől – tudomásunk szerint – kifejezetten néprajzi munkákat Sztripszky már nem írt, ám nyelvészeti közléseiben, szómagyarázataiban nagyban támaszkodott etnográfiai tapasztalataira. Tanulságos példája ennek a Magyar Nyelvben napvilágot látott Sztronga, esztrengába fog című írása. Ebben nem csupán a kifejezés elterjedésére, a különböző vlach jogú pásztornépek nyelvi-kulturális érintkezésére mutatott rá jó érzékkel, hanem a kárpáti pásztorkodás technikájának regionális összefüggéseire és üzemmódjára is. Korrigálta TakátsSándor véleményét, aki a sztronga szó másodlagos jelentését, az adózás nemét értette a forrásokból. Sztripszky igazolta, hogy az adót a próbafejés alapján rótták ki, a sztronga pedig elsődlegesen ’fejőnyílás’ jelentésű; az a hely, ahol a pásztorszálláson a juhokat fejésre megfogták.[18]

Ugyancsak Takáts tévedését korrigálta a bajka-juhról írott dolgozatában, rámutatva, hogy a bajka nem juhfajta, hanem helyesen lajka, ami barna arcú leányt, fekete juhot jelent, ebből a rajka barna leány és a rajkó cigánygyerek.[19] Fontosabb azonban ennél írásában, hogy a szlovákiai magashegyi pásztorkodás terminológiája kapcsán felsorolja annak vlach, román jövevényszavait, s számos román eredetű helynevet említ Trencsén és Zemplén vármegye területéről.[20]

 

Sztripszky életműve sugallja, hogy fokozatosan értek meg benne azok a néprajzi kérdések, amelyekben erősödő filológiai felkészültsége, nem utolsósorban nyelvtudása révén mélyült el. Fontos egyezéseket mutatott ki a magyarság és a környező népek szájhagyományában, amit ő a térség műveltségének organikus kapcsolataiból vezetett le.

Szemléletében már igen fiatalon komplex módon jelent meg az anyagi műveltség elemeinek, a társadalom jellemzőinek és a vallási-folklorisztikai vonatkozásoknak az értelmezése. A földrajzi, táji adottságokat mindenütt a műveltség legfőbb meghatározójának tartotta. „A történelmi tényezők is hatalmas eszközök a népek kulturális életében, de a legnagyobb úr mégiscsak a földrajz mindörökké. A föld, a levegő, az éghajlat: ezek parancsolnak a tömegbe verődött embereknek, ezek szabják meg sorsukat.”[21] Megfogalmazásában az etnográfia a kutatók tudománya a népről, a folklór viszont magának a népnek a tudománya. Az utóbbi persze elsősorban a rutének vonatkozásában foglalkoztatta, bár – kialakulásában, életfeltételeiben és korai vallásában hasonlónak tartva ahhoz – rendre kitekintett a románságra is. A keleti kereszténységnek és egyháznak a két nép egész kultúrájában és habitusában meghatározó szerepet tulajdonított. A keleti egyházat, illetve annak követőit írásaiban többször összevetette a nyugatival és annak híveivel, s egyértelműen a keleti egyház gyengébb szervezetében vélte felfedezni annak okát – mivel az egyház szervezeteit nem építette ki –, hogy a kereszténység a pogány időkből a szellemeket is átvette. A ráolvasásokat a templomon kívüli kultusz eszközeinek tartotta, s rámutatott a keleti vallás papjainak szerepére az ördögűzésben, az esővarázslásban. (A keresztény vallás szent alakjai szerepelnek benne, az új vallás terjesztésének eszközei lesznek.) Felhívta a figyelmet a román pap ilyetén szerepére is.[22] Szerinte a Kelet volt a régi és az új vallás keveredése folytán előállt babonák első rendszerezője is. Itt a bogumilizmus szerepét húzta alá, ami az ördögkultuszt szállította Nyugat-Európának, s a régi természeti vallásokban csírájában mindenütt élő rossz szellemet egész teljességében kifejlesztette. Rámutatott, hogy „Magyarország földrajzi helyzeténél fogva ugyan inkább Nyugat-Európához tartozik, társadalmában azonban igen sok keleti hatást is őrzett meg”. A ráolvasások szerinte magyar–rutén, magyar–román (nála oláh) szövegbéli analógiák, amelyeket keleti papok által másolt román és rutén könyvek őriztek meg.[23]

A fentieket is tükrözi érdeklődése a korai ruszin és román könyvek iránt. Ebben az egyházi és világi irodalom problematikája éppen úgy foglalkoztatta, mint a liturgia története vagy a nyomdák és nyomtatványaik históriája.[24] A fentebb említett, komplex látásmódját leginkább Szegedi Gergely énekeskönyve kapcsán figyelhetjük meg. (Mint Sztripszky utal rá, a munkát eredetileg ő írta meg, de Alexics Györggyel utóbb társulva, a „munka nemcsak kultúrtörténeti részében nyert mélyítést, hanem ehhez az énekek román nyelvészeti ismertetése is csatlakozhatott”.[25]) A könyvben, melyet 1911-ben fedezett fel antikváriumi böngészései során, egy a 16. században magyar nyelvről románra fordított református énekeskönyvet, illetve annak körülményeit és keletkezéstörténetét elemzi. Felvázolja azonban azt a környezetet, a ruténség és románság 17. század előtti műveltségének állapotát, ami a munka keletkezésének hátterét jelenti. Ennek során önálló fejezetet szánt a görög vallású hazai népek etnikuma és műveltsége egybevetésének. Rámutatott, hogy Magyarország keleti felében, az országhatár mentén, Orsovától kezdve Brassón, Besztercén, Munkácson keresztül egészen a Szepességig egy nagy ívben, szinte megszakítatlan láncolatban „majdnem ugyanazon ethnosú lakosság él: románok és rutének”. Ezek a 17. század végéig kifejezetten pásztornépek voltak, ezt a vonásukat később is sokáig megtartották. Műveltségük nagyon lassan és nagyon keveset változott, a változások inkább a különböző medencék peremén, az alacsonyabb térszíneken zajlottak, ahol valamelyest városi hatások is érvényesültek. A román és a rutén nép a létfenntartás földrajzi környezetében és életmódjában tökéletesen megegyezett. Ez az egyezés kiterjedt a vallásra és az államjogi helyzetre: abban, hogy a ruténeket és a románokat jövevényeknek tekintették, s azt, hogy ezek a népek politikailag a múltban súlytalanok voltak, szerinte részben a keleti vallás idézte elő. „A görög vallásból fakadó erkölcsi felfogás, a miszticizmusra hajló természet, a babonák tengere, az egyéniség teljes elnyomása az egyházéletben, a hierarchia autokratikus iránya stb. tökéletesen azonos vonások a két népben.”[26]

A kultúrabeli különbözőség s az elmaradottság és igénytelenség okának földrajzi okaira is rámutatott: főleg a szórványtelepülésekkel, az elzárt völgyekkel, a városok hiányával magyarázta azt az elszigeteltséget, amit egyaránt jellemzőnek vélt a kényszerű földművelésre, a népi építkezésre, viseletre. „A földrajzi körülményektől megszabott életmód az első oka tehát annak, hogy a román és a rutén köznép a XVII. századig hazánkban minden más nép mögött kultúrában olyannyira éspedig egyformán visszamaradt.”[27] Bár a városok hiányát is meghatározó jelentőségűnek vélte, úgy látta, hogy az egyháznak mint a régi idők egyetlen kultúrtényezőjének volt talán a legdöntőbb szerepe. A nyugati egyházhoz képest keleten az egyháznak nagyon fogyatékosak voltak az intézményei, s így „nem vihette híveit a kultúrában olyan tempóban előre, mint az a Nyugaton történt”.[28]

A kötet egészének ismertetésére itt nem térhetünk ki, csupán utalunk rá, hogy a kálvinizmusnak a románságra gyakorolt hatásán túl igen sok vallási és folklorisztikai adatot közöl a görög rítusú népek, főleg a rutének és románok históriájából, vallási néprajzából. A munka, különösen annak a nyugat és kelet műveltségi tényezőit összevető fejezete érdemes lenne a vallási néprajz kutatóinak részletes elemzésére. Igaz ez Sztripszky más, könyvészeti közléseire is.

 

Ha azt nézzük, hogy Sztripszky néprajzi-folklorisztikai életműve lényegében két évtized munkájának termése, akkor egy igen eredményes és gazdag pálya áll mögötte. Ha ezekhez hozzátesszük könyvészeti és irodalomtörténeti, valamint nyelvészeti és fordítói tevékenységét, akkor egy komoly, igen jelentős életpálya bontakozik ki előttünk. Ha nem szakítjuk szét az életpálya vizsgálatát a különböző szaktudományok mentén, akkor Sztripszky tevékenysége organikus egészet mutat. Indíttatásából, tanulmányaiból, felkészültségéből és elkötelezettségéből egységes vonulatként nő ki egész tudományos pályája. Annak legfőbb rendező elve végig ugyanaz, csupán a kutatói munka súlypontjai kerülnek át egyik tudományterületről a másikra.

Ha annak okait keressük, hogy Sztripszky munkássága miért oly kevéssé ismert a magyar néprajzban, akkor csak részben jelent magyarázatot, hogy élete delén abbahagyta a néprajzi tevékenységet. Kellő adatok hiányában nem lehet a kérdésre szabatos választ adni. Bizonyos azonban az, hogy Sztripszky érdeklődésében már az 1910-es évek elején bekövetkezett egy erőteljes váltás, ami főleg a rutén műveltség korai történetének, a térség vallási és művelődéstörténeti históriájának megismerésére inspirálta. Ebben benne volt – olykor alig burkolt – elkötelezettsége a marginális helyzetben levő népcsoport helyzetének javítására, művelődésének elősegítésére. Ezekben a kérdésekben olykor nagyon markánsan veti fel az egyház szerepét és felelősségét is. A néprajzban szerzett tudását, ismereteit is egyre inkább a szülőföldjén szerette volna hasznosítani. Elkötelezettsége és felkészültsége természetes módon sodorta bele a politikába, ami akkor is tragikusan kettétörte életpályáját, ha az továbbra sem lesz tudományosan kevéssé sikeres, eredményes. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Trianon traumája a legkevésbé segítette azokat az életpályákat, amelyek valamely „kisebbség”, illetve az együtt élő népek műveltségének vizsgálatára épültek.

Többet sejtetett a néprajz számára is Sztripszky pályájának induló szakasza. Az elméletileg is jól felkészült, az együtt élő népek nyelvét ismerő kutató néprajzi szemléletében elválaszthatatlanul kapcsolódott egybe a tárgyak világa a néprajz elméleti problematikájával. Problémalátó képessége, igen hamar megformálódó, sokirányú érdeklődést tanúsító kutatói felfogása igen eredményesen kamatozhatott volna a magyar és az együtt élő népek néprajza számára.

Amit Sztripszky Hiador a magyarság és a Keleti-Kárpátok népeinek ősfoglalkozásáról, folklórjáról és vallásáról,  nyelvük és műveltségük egymásrahatásáról, a rutének történetéről és a magyarsággal való kapcsolatának mibenlétéről megalkotott, az a magyar és a közép-európai néprajz alapvető eredményei közé tartozik.

 [1] Sztripszky Hiador: Adalékok a szombatosok történetéhez. Századok 1908. 42. 567–568; Uő: A magyar vezényszó történetéhez. Századok 1909. 43. 129–142, 203–217.

[2] Pósta Béla: Levél a szerkesztőhöz. Néprajzi Értesítő IV. 1903. 153; Pósta tevékenységéhez: Kelemen Lajos: Pósta Béla. Erdélyi Lapok  1911. IV. 14. 413–415;  Pósta Béla szemléletének hatása ebben a vonatkozásban igen széles körű volt a magyar múzeumügyben is.

[3] Huszty Sándor: Herman Ottó a kolozsvári múzeumban (1864–1871). = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XI. Miskolc 1972. 9–42.

[4] Sztripszky és Herman levelezéséhez lásd Udvari István–Viga Gyula: Sztripszky Hiador és négy levele Herman Ottóhoz. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXVIII. Miskolc 1999. 1299–1314; Lásd még: Sztripszky Hiador: Adatok Erdély őshalászatához. Néprajzi Értesítő III(1902). 157–178; Uő: Adatok Erdély őshalászatához. V. A mezőségi tavak őshalászata. Néprajzi Értesítő IV(1903). 163.

[5] Semayer Vilibáld: Az EKE kolozsvári táj- és néprajzi múzeuma. Néprajzi Értesítő III(1902). 143–144. Vö. még Semayer Vilibáld–Radnóti Dezső: Képes kalauz az EKE Múzeumában. Kolozsvár 1902. 7–8.

[6] Dr. Kós Károly: Herrmann Antal jelentősége a századforduló körüli néprajzi mozgalomban. Ethnographia C(1989). 183.

[7] MTA Könyvtára Kézirattára MS 279/222.

  [8] Udvari István: Adatok Sztripszky Hiador munkásságáról. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Közleményei, 189. Debrecen 1998. 67–97.

  [9] XVI. kötet 258. Bp. 1929.

[10] Sztripszky Hiador: Adatok Erdély őshalászatához. 1902. 9.

[11] Pósta Béla: i.m. 157.

[12] Sztripszky Hiador: Adatok Erdély őshalászatához. 1903. 163.

[13] Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Bp. 1989. 146.

[14] Sztripszky Hiador: Egyházi schematizmusaink és a helynevek. Zorja (Hajnal) III(1943). Ungvár 206–228. Erről árulkodnak Melich Jánoshoz 1942-ben írt levelei is. MTA Kézirattár MS 5344/413–414.

[15] Sztripszky Hiador: Adatok... 1903. 174–175.

[16] Jankó János: A magyar halászat eredete. Budapest–Leipzig 1900. 200; Sztripszky Hiador: 1903. 178.

[17] Sztripszky Hiador: Adatok... 1903. 189–190.

[18] Uő: Sztronga, esztrengába fog. Magyar nyelv XX(1924). 80–82. Vö. Földes László: Az állattartás és a pásztorélet magyar néprajzi szakirodalma. Index Ethnographicus VIII. Budapest 1963. 169.

[19] Sztripszky Hiador: A bajka-juhról meg a cigány-rajkóról. Nép és Nyelv IV(1944). 37–40.

[20] Vö. Földes László: i.m. 164.

[21] Sztripszky Hiador–Alexics György: Szegedi Gergely énekeskönyve XVI. századbeli román fordításban. Protestáns hatások a hazai románságra. Budapest 1911. 12.

[22] A témáról újabban: Keszeg Vilmos: A román pap és hiedelemköre a mezőségi folklórban. Ethnographia CVII(1996). 335–370; Komáromy Tünde: Rontásformák Aranyosszéken. A gyógyító román pap. Néprajzi Látóhatár V(1996). 87–98.

[23] Sztripszky Hiador: A ráolvasásról. A Magyar Nemzeti Múzeumban tartott előadás kivonata. Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1911. évi állapotáról. Bp. 1911. 209–213. Az 1911. október 28-án tartott előadás vázlata.

[24] Összegzően: Udvari István: Sztripszky Hiador (1875–1946) a kárpát-medencei ruthenisztika jeles képviselője. = Relaţii Româno-Ucrainene – Istorie şi contemporaneitate. 1–30. Satu Mare 1999. 67–97.

[25] Sztripszky Hiador–Alexics György: i.m. 7.

[26] I.m. 11–15. és köv.

[27] I.m. 18–19.

[28] I.m. 27.

stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret