stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Egyed Emese

A labirintus jelentése

Közelítés régi magyar szövegekhez

Hogy van-e közvetlen rokonság az irodalom és az emberi civilizáció egyéb megjelenési formái között, vita tárgya lehet. A poéta sem akar mást, mint megérteni a teremtett világot és megtalálni a helyét benne. A tudományosság hitével. A beavatottak mesterségével. Kolozsvár iskoláival, nyomdáival, békés polgári életével és siralmas napjaival az európai városok egyike volt, vizsgálódásunkban az európai kultúrához mérhető jelekre figyeltünk.     

A csigavonal sajátos változata

A művészet- és kommunikációtörténet az ókorba és a reneszánsz idejére teszi a labirintusok kedveltségének idejét. A labirintus azonban mint a mítosz tere, mint az allegorikus gondolkodás kialakult egysége ott lappang lassan módosuló jelentéssel, változatos megjelenési formákban a barokknak nevezett  művészettörténeti periódusban is; merthogy a mítosz – strukturált ismerettömb, alkalmazható jelek együttese –  nem tűnt el sem a hellén, sem a római, sem a  reneszánsz kultúrával, és képi megjelenítésére, jelentéseinek aktualizálására a 17–18. században is gyakran tettek kísérleteket Magyarországon és Erdélyben is.

A korszak szöveges hagyományát tanulmányozva bukkantunk Ariadné alakjára és vele kapcsolatban Thészeusz egyik hőstettére, a várost rettegésben tartó labirintuslakó Minótaurosz elpusztítására: a szörnyeteg birodalma viselte a labirintus nevet. A hőstett pedig mit sem ért volna Ariadné segítsége, a magyarul útvesztőként, sőt tévelykertként is emlegetett zárt térből a külvilágba való visszatérés útját mutató fonal nélkül.

A veszélyt és a győzelmet megjelenítő sajátságos építmény, a labirintus látványként is megjelent a korszak műveltségében, igaz, nem túl gyakran; kerti építmény, falfestmény, könyvillusztráció, kéziratos ábra formájában. A mítosz egyes szereplői (Thészeusz és  Ariadné, kevésbé a Minótaurosz és még kevésbé Minósz vagy az áldozati ifjak) az eredeti történetből kiválva is kárpitokon, tézislapokon, új történetekben keretezték és szőtték-hatották át mind az  iskolás jellegű, mind a nemesi kultúrát.[1]

    Épített labirintusok

Az eltűnés és az előtűnés  nyilván az újjászületés mítikus formája is. A barokk hatásjellemzői között a káprázat kifejezést jegyezzük meg, a megismerés problémái közt Bacon Novum Organon és Leibniz Újabb vizsgálódások az emberi értelemről  című könyvében ma is feltáruló rendszerben kutatták az érzékelhető, a szellemben létező dolgok és a világban „forgolódó” embert.[2] 

Kert. Magas sövényfalak közt, tekergő ösvényekből alakították ki a 17–18. századi kerti útvesztő változatát. Erasmus Istenek eledele (1522) című könyve tartalmazza a kertjelképet, ebben a kertben a keresztény jelképiség kiszorítja a pogányt.

A barokk kori kertben levő labirintus a szerelemmel kapcsolatos leginkább: a giardino segreto, a titkos kert mint a labirintus védett találkahelye jelenik meg a széphistóriákban, a szentimentális regényekben és az árkádikus jellegű színjátékokban. A bejutás titkát fel kell fedni, gyakori az időbeli eltévedés.

Mondhatni az idő vesz fel a labirintusra jellemző ellenséges változatosságot Gergei Albert sokáig népszerű széphistóriájában – a szerelem beteljesülésének feltétele  pedig a tévelygés megszűnte, az utak összefutása. 

Padló. A mozaikpadló labirintusrajza a keresztény ember szimbolikus zarándoklatának lehetőségét jelzi: a konkrét út helyettesítése a jelképessel a lelki megújulás értelmi-akarati összetevőjére  épül.

A keresztény labirintust (például a chartres-i katedrálisban vagy a ravennai San Vitaléban levőt) végig kell járni – ez a feladat. A pogányban ki kell találni belőle. 

Város: világ. A világiság mint kísértés, a város mint a bűnök sokasága keresztény toposz, Comeniusnál könyv lesz belőle;  de a református Kalmár Györgynél, a katolikus Orczynál, Gvadányinál egyaránt axiómának számít. E szövegekben nem válik el olyan megnyugtató látványossággal az ördög szintje az emberitől, mint az egyház tanításaiban, hanem a város intézményeinek egymásmellettisége, közelsége hozza létre a veszedelmes labirintusképzetet.

 A protestáns iskolakultúra nagy mesterének, Comeniusnak ifjúkori  szatirikus-allegorikus regénye, A világ útvesztője (1623)az oktalan nyüzsgés, a rendezőelv nélküli fárasztó látvány erkölcstelenségét sugallja.[3] A képet maga rajzolta a könyvhöz, feltűnő rajta az utcák hiánya, a haláljelek gyakorisága (csontváz, koporsó, akasztófa). Később Bayer János eperjesi tanár könyve, a Labirintusi fonál  (Filium Labyrinthi seu Lux aut Cynosura mentium universalis... (Kassa 1663[4]) a jó tudományt mint a megbízható, labirintusból  kivezető módszert  nevezi meg és részletezi.[5]

A szellem labirintusai

Mint kulturális kuriózum a mitológiai tárgyú falfreskó (Ariadné vagy Thészeusz története) még a 18. század végén is (vagy akkor újra) foglalkoztatja a világi írástudót. Töprenghetünk azon, hogy csak a nőolvasók kedvéért történt-e, de Kármán József és szerkesztőtársa az Urániába valónak ítélte egy berlini palota antik tárgyú díszítményeinek leírását:  „Theseus – Most szállott meg Krétába. – Látni lehet a Révnél Hajóját – Minos Leánya Áriádné a Gombolyagot nyújtya, a mellynek Fonala által, a Tévelykertbűl (Labyrinthus) kiszabadúljon.”[6] (Mintha a hangsúly azért mégsem Thészeusz hőstettén, hanem Ariadné szerepén volna.)

Tánc 

Thészeusz és Ariadné története kicsit Odüsszeusz és Dido, kicsit Orfeusz és Eurüdiké históriájával keveredve, de a 18. század végéig ismerős Nyugat- és Közép-Európában. A latin iskolában auktorként tanulmányozott Lukianoszt még az autodidakta koreográfus Noverre is idézi, aki Leveleiben a balettnek időábrázoló képességet tulajdonít. „Ha pedig Krétára kerül a sor, a tánc művészete onnét is bőséges zsákmányt hoz, Európét, és Pasziphaét, a két bikát, a Labirintust, Ariadnét, Phaidrát, Androgeószt és Daidaloszt, Ikaroszt, Glaukoszt, Polüidosz jóstehetségét és Talószt, Kréta érctestű őrét.”[7] (Kiemelés tőlem – E.E.) Bécsben Noverre rendezésében mutatták be 1770-ben a Thészeusz című balettpantomimet., 1765-ben a párizsi Operában  egy hasonló tárgyú zenés darabnak Boquet készítette a kosztümjeit, Noverre a táncbetéteit.

A szubjektív lét jelképe

A labirintus befelé is hat: saját mélységeink keresésére késztet. „Nosce te ipsum”– idézte Huszti István a görögöket leydeni Dissertatio physiologica-jában (1693).[8] Kanyargós és kiszámíthatatlan életút vagy a lélek vak folyosói?  Mindkét jelentésben előfordul a labirintus, az első esetben gyakran a szerencse (a véletlen, a fátum) szinonimájaként. Ilyen értelemben a meglepetésekkel teli Erdély, a „Tündérország” maga is egyetlen nagy labirintusnak tekinthető...

A lélek a nyugalomra vágyik ezekben a jelképes történetekben (olyan helyre, mint amilyen az Elysium, a bölcsek  végső otthona Vergiliusnál), ehhez képest a világ a zaklató hangzavarnak is helye: „ahogy füleimmel figyeltem, hallottam, hogy az egész világ telve volt tompa zajokkal, dörömböléssel, robbanással, kopogással, suttogással és kiáltással.”[9]

 Az ember útja a veszélyekkel teli társadalomban a 18. század végén is, magánlevélben is könnyedén jelenik meg a példázatos stílus labirintus-képében. Barcsay Ábrahám Orczynak írja: „E pap ollyan érdemes ßolgája Istennek ’s az oltároknak hogy méltán lehet e főldőn kalauzza az ifjuságnak ottis a hol sikámlos ősvényeken tévelykertekben ollykor bé kell lépni, hogy emberi társaság tsinnyait, titkait jól meg esmérhessűk, bizonyos tzérna ßálon vißßa vezeti onnétis tanitvánnyát.”[10]

Lassanként Ariadné fonala a párkák által sodort, majd elszakított életfonállal azonosult: erre a jelentésre épül a (labrüsz) kettős szekerce: gyászvers; mivel a párkák által sodort életfonal könyörtelen elvágását jelzi; a sötétből fonal segítségével kivezető Ariadné szimbolikus ellentétének tekinthetjük.

A szöveges nagyforma mint  útvesztő

Comenius világvándora nevetséges buzgólkodásnak tartotta a szerelmes versek szerzését, a parányi szövegékszereket. Ugyanabban az időben a nagyformáknak is kijárt a kritika, ha más írástudótól is.

 Mihelyt nem a korabeli poétikák sablonillesztgető eljárásával készült (vagy nem annak ismeretében olvassuk), a nagyobb lélegzetű irodalmi munka mindjárt amorfnak tűnik. Érthetetlennek, bejárhatatlannak, még ha nyelve magyar is. Kalmár György Thesaurus Hungaricusa ilyen.[11]  Felette utálatos munka az Prodromus – mondotta róla indulatosan Rájnis József. Választott „levélműfaja” ötezer hexametersorához képest megtévesztő, eltévesztő – éppen a puritánus magatartás hangsúlyos és súlyos jelenléte, a szövegegész bonyolultsága jelentett és jelent ma is  a szokatlan olvasmányoktól visszarettenőnek rendetlen gubancot.

 A  labirintus mára többféle  jelentéssel telítődött, de régi definíciói közt is el lehet tévedni. Plutarkhosz – Philokhoroszra hivatkozva – egyszerű börtönnek tartja: „akit oda bezártak, nem tudott megszökni”.[12] (Eszerint nem létezett hajadon- és legényéleteket követelő szörnyeteg sem; a Minósz király által szervezett versenyjátékok győztesei ajándékba kapták a fogoly ifjakat és leányokat: például az első játékok győztese,  Taurosz...[13])

Értelmezhetjük tehát a labirintus elvével Mikes Kelemen kétszáznál is több hosszabb-rövidebb prózai „levélből” összeállított munkáját is: Mikes episztolázó alteregóját a megszólítható P. grófnő személye vezeti ki a bezártság Márvány-tengerparti „kerengőjéből”.

De a labirintus képzetéből a fény meglelésével is ki lehet jutni. Mikes Kelemen rodostói bujdosásában például.  „Kedves néném tsak nem egészen meg vakultam, három lépésnire mást meg nem üsmérhetek, anyomtatást épen nemolvashatom, az irást még is inkáb, magam pedig irok mert tudok irni de nem tudom mit irok, az ocularék semit nem használnak.”[14] A Kelemen-napi jótétemény csoda: akárha egy váratlan kapu a börtön falán. Mikes Kelemen levele tanúsága szerint másfél év után kapta vissza látását. Látását? A betűvel nem birkózott a szeme... Az egészségajándék itt nem más, mint az olvasás képességének visszanyerése! Kell ennél irodalmibb ünnep? Ez a visszatalálás a szabadság világába a keresztényi önátadás megerősödésével azonosítható Mikesnél: „Isten kegyelméből a szomoru setéttség el hagyta szemeimet... harmadnap nem érzettem azt a nehéz szurást a szemeimben és sokkal világosabban láttam, egy szoval az Isten kegyelmiböl. Ma az innepem napján az imádságos könyvnek hasznát vehettem. A mely nem lehetett más fél esztendőtől fogva.”[15] 

Az élmény verses párja valamivel később az iskola közelében született: professzor Baróti Szabó visszanyert látását mint a sötétség erői közül való kiszabadulást ünnepelte kassai hálaadó versében.

De kiszabadulás a bűnök labirintusából az eposzi hős isteni segítséggel történő megmenekülése, magasztos halála is. Zrínyi Obsidiójában a szigetvári hős ilyen értelemben Thészeusz.

A helyi irodalmi vonatkozások között is bőven találunk erre példát. A fenesi csata Kolozsvár mellett többféle verses leírás tárgya lett a 17. század folyamán: a nagy török  sereg és az álnok vezérek tanácsai, továbbá  valaha már elkövetett saját vétkei  jelentik II. Rákóczi György számára az útvesztőt: ebből hősi véráldozata és az isteni kegyelem jelenti (a fejedelem földi halálán keresztül) a szabadulást. Ha a megjelenített látványra gondolunk, a labirintus középpontjából emelik ki a hőst (lelkét pontosabban) a halál angyalai:  Elogium illustrissimi...[16]Rákoczi György Éneke[17]Rákoczj Györgyrülly[18].

(Örvény is vagy csak labirintus? A fókusz létezésében hasonlóak. A labirintusok ábrázolt darabjai többnyire jelzik a középpontot.)

Az ősjelkép  egy átírása

Tudomásunk van például Wesselényi Ferenc és Széchy Mária pozsonyi kertjének ékességei közt egy labirintusról.[19] Tény, hogy az 1600-as évek végén még erre a kertalakzatra mint a reprezentáció elemére figyelmet fordítottak.

De a kerti  tévelykert megkettőződik, ha a Márssal Társalkodó Murányi Vénust olvassuk. A főrangú pár híres-hírhedt szövetsége a vár birtoklásáért olyan eposzban öltött alakot, amely érdekesen épül a labirintus elvére, és egyszersmind módosítja is annak definíciós szabályait.

 

Dedalus szorulván Créta szigetében

S-tartatván Minostul rabságos inségben,

Szerelmes hazája jut gyakran eszében,

Mint szabadulhatna, hánnya elméjében.[20]

[...]

Ott, mint Ariadne, Ki Theseust várta

Mikor éjjel s-nappal tenger partyát járta,

Honnét gyön szerelme, ohajtva vigyázta,

S kevés oráit-is ezernek számlálta:

Hasonlatosképpen ő is serénykedik.[21]

 

Ariadné a fonalajándékkal Thészeuszt a labirintusból kijutni segítette. Gyöngyösi eposzában Széchy Mária Wesselényi Ferenc személyét (és vele a hozzá tartozó kis fegyveres sereget) valósággal becsempészni próbálta a várba, amely az őrzők ébersége folytán bevehetetlennek tűnt: de jól tette Wesselényi, hogy Venus segítségét kérte, hiszen hajdan Thészeuszt is a jól kifundált  segélykérés segítette bajában (a szerelem istennője); a szerelem fonala valóságos kötélhágcsóvá lett a szükséges éjféli órán: tizenkét ölnyi mélységbe kellett a lajtorját leereszteni; de a szerelem találékony: a lajtorját párnákba rejtett kötelekből csomóztatta össze a magyar Ariadné.  

Ékes énekek

Szenczi Molnár Albert Pithagorász betűje (képverse) a keresztút problémájára hívja fel a figyelmet: ez az útvesztő – minden útvesztő – lényeges alakzata. Bayer József aenigmatológiának nevezte a mesterséggel készült versek értelmezését. Az ünnepköszöntő vershurok, avagy A költő Paradicsomának megfejtését kezdjük most úgy, mint a gyermek szokta játékával: bontsuk széjjel, a szétterítéssel figyeljünk az előállt passzív jelentésre:


Vinculum natale Seu Paradysus Poéticus

Funebres cessent lacrimae doloris Exulent luctus sileant lamenta, Plausibus carmen Stephano venustum Musa sonabis, Musa sonabis. Orpheus ludat Cytherae peritus Increpet cordas manibus Choreabus, Dent novem plausus Heliconis almae Numina Musae, Numina Musae. Hunc ades nobis faveas Apollo, Phoebe laurato redimite serto Cursibus coelum recreans equorum, Plaude per astrum, Plaude per astrum.Turba divarum tradum Camoenae Euge votivos variate versus Vestra nec cessent lacerare Nubes, Gaudia Mille, Gaudia Mille.
Nestoris tangat tua vita vitam Vive longoevos patiat per annos, Parca, post mortem videas polorum, Tu Paradisum, Tu Paradisum.

Azután a hangzás alapján szerkesszük strófákba: öt szabályos szapphói szakaszt nyerünk.

 

Vinculum natale seu Paradisus Poéticus 1704

 

Funebres cessent lacrimae doloris

Exulent luctus sileant lamenta,

Plausibus carmen Stephano venustum

Musa sonabis,

Musa sonabis.

 

Orpheus ludat Cytherae peritus

Increpet cordas manibus Choreabus,

Dent novem plausus Heliconis almae

Numina Musae,

Numina Musae.

 

Hunc ades nobis faveas Apollo,

Phoebe laurato redimite serto

Cursibus coelum recreans equorum,

Plaude per astrum,

Plaude per astrum.

 

Turba divarum triadum Camoenae

Euge votivos variate versus

Vestra nec cessent lacerare Nubes,

Gaudia Mille,

Gaudia Mille.

 

Nestoris tangat tua vita vitam

Vive longoevos patiat per annos,

Parca, post mortem videas polorum,

Tu Paradisum

Tu Paradisum.

 

A szapphói strófa hagyományos sorkezdő verslába a krétikus: ez a labirintus-gondolathoz stílusosan (mondhatni elmésen illő), hiszen a labirintusjáró Thészeusz nagy kalandja Krétába érkezésével kezdődik! Ilyen erudícióval megválasztott versritmusfajtával csak a humanizmus és a mesterkedők idején találkozunk. Első lépés a vers antik szöveghagyományának megjelölése, a második a vakmerő költői ötlet, a labirintus mint versjáték alkalmazása: a már megformázott szapphói vers (mint női princípium szerint szervezett szöveg) beírása a labirintus csomójába (vinculum). Itt a kétdimenziós labirintus rajzát és a szöveget méretben kellett egymáshoz közelíteni, hogy kezdet és vég ( illetőleg „vers” és „út”) hossza megegyezzék.

 


A rózsarejtvény-tervező Kozma Mihály

Feladványszerű, a labirintushoz egymásba futó görbe vonalaival és verssoraihoz közelítő képvers az unitárius Kozma Mihály virág-verse is (1750, Kolozsvár). Érthetetlen is marad, ha nem leljük meg a helyes kezdőbetűt: a kulcsot; és ez nem véletlenül P (a virág felső tartományában), hiszen a felköszöntött személy Pákei Judit.[22]  A kiemelt nagybetűk rövidebb útját bejárva olvashatjuk magát a kívánságot: PÁKEI JUDIT ELLIEN.[23] A vers és a kívánság utolsó betűje (N) a kép, a virág középpontja: nem ki kell jutni ebből a labirintusból, hanem meg kell találni az utat a közepébe: a nő szívébe.


 A világ sokféleségében való biztos tájékozódás egyszerre jelenti a kétféle irány uralását: a veszélyből való kijutás irányáét és azét, amely a másik, a védettséget jelentő alakzat felé visz, oda bevezet. 

 


Másik, későbbi képverse ki is fejti (a rózsa keretében), hogy a tévelygés vége a középen várható: költői lelemény, hogy ez éppen az A betű...

 

Nem Labyrinthus ez, de tekervényében

Nyisd fel szemeidet; mert szövevényében

Nehéz menni, s rendet lelni ösvényében.

Nints itt szabadulás, hanem közepében.

 


Kelte: 1766. február 19. Zsuzsanna napjára készült tehát a költemény,[24] amely nemcsak kép, hanem kaleidoszkóp, jelentését a verstárgy elmozdításával nyeri.

 


A labirintus jelentésösszetevői tehát:

1. az irány  (vízszintes vagy függőleges, égtájak szerinti);

2. a helyváltoztatás  (a sétáló, a kiút-, szabadság-, boldogság-, Istenkereső emberé vagy a nézőszög változtatása);

3. az elmemozgás (feltételezés, összehasonlítás, következtetés); 

4. a lélekállapot-változás  (félelem, reménykedés dialektikája).

 

 

A labirintusmetafora két aspektusa pedig:

a közelítés kísértéshez, a veszélybe kerülés egyrészt, 

a fordulat (segítség megérkezése) és az ebből következő megmenekülés másrészt.

A belső teret megnyitó tükör a barokk útvesztő-gondolat másik megvalósulása. De ez már egy másik tanulmány tárgya lehetne.

 

(Kolozsvár alatt komoly pincerendszer, valóságos labirintus szolgált a barokk korszak idején gyakorlati célokat. Ma már csak zsákutcák, berendezendő turisztikai érdekességek. De ha a korabeli szellemieket nézzük: egyfelől az alkotmány bonyolult volta és a politikai berendezkedés  változandósága, másfelől  a korban gyorsan gyarapodó, egyeseket el is bizonytalanító tudás jeleníthető meg labirintusként, amelynek záróköve, kulcsa gyakorta éppen valami középpontban rejlik. Azt keressük.)

 [1] A történetkutatásban – a mentalitás rekonstrukciójában  például –  R. Várkonyi Ágnes fontos szerepet tulajdonít az iskolás kultúra mitológiakedvelésének: „A kor képzeletvilága merőben más volt, mint a miénk. A mitológia személyeivel az elit szinte együtt élt: a játék, a reprezentáció és az eszményítés, a valóságon fölülemelkedő eszmék síkján.” R. Várkonyi Ágnes: A rejtőzködő Murányi Vénus. Bp. 1987. 220. 

[2] Nem kívánjuk lebecsülni a korban elterjedt iskolás logikák és természetfilozófiák sokaságát, sem vulgarizálni a 17–18. század  bölcseleti gondolkodásának és a korabeli csoportok mentalitásának  kérdését, amely nyilván nemcsak klasszikussá lett filozófusok teóriái révén közelíthető meg. Esetünkben azonban a képi látásmód (a barlang, a piac ködképei, a monász és a fantázia megnevezése), a kint/bent viszony fontosságának hangsúlyozása  alkalmasnak mutatkozik  a szöveges és nem szöveges labirintus-természetű műalkotások  értelmezésére.

[3] „...úgy láttam, mintha az utcák helyenként megszakadtak volna, vagy mintha egyik a másikba futott volna: ez pedig könnyen okozhatott megzavarodást és eltévelyedést.” Johannes Amos Comenius: A világ útvesztője. Fordította Dobossy László. Bp. 1961. 17.

[4] RMK II.1003.

[5] Gustav René Hocke: Die Welt als Labirynth. Rowolts Deutsche Enzyklopädie, Reinbeck–Hamburg 1956.

[6] Leírása egy palotának Berlinben.  Első folyóirataink: Uránia

  [7] Lukianosz: Beszélgetés a táncról. Ford. Trencsényi-Waldapfel Imre. Lukianosz összes művei. I. 753 (49–50).

  [8] RMK III. 3805.

  [9] Comenius: i.m. 17.

[10] Harkaui maganosságombol 29dik 9bris –783. Nagybányai Orczy-gyűjtemény.  2. 190.

[11] A munka címe: Thesaurus Hungaricus vagy Magyar Ábécé, és a szerző nyelvtani értekezésének függeléke. Mégis az egyszerűség kedvéért  Prodromusként szokás emlegetni. Prodromus Idiomatis  Scythico Mogorico Chuno Avarici, sive Adparatus Criticus ad Linguam Hungaricam. Pozsony 1770.

[12] Plutarkhosz: Thészeusz–Romulus. Fordította Máthé Elek. Párhuzamos életrajzok. Bp. 1978. 19.

[13] Az eltérő magyarázatok okát Plutarkhosz abban látja, hogy olyan város haragját hívta ki maga ellen Minósz, amelyben virágzott az ékesszólás és a költészet – tehát hogy az elítélő  közvélemény  egyfajta szublimált bosszú: az irodalmi műben befeketítés, torzítás alakját ölthette... Plutarkhosz: i.m. 20.

[14] 191. levél. Rodosto 8 xbris 1753. Mikes Kelemen: Törökországi levelek és misszilis levelek. Sajtó alá rendezte Hopp Lajos. Bp. 1966. 283. 

[15] rodosto 23 9bris 1754. Mikes: i.m. 286

[16] Elogium Illustrissimi Atque Celsissimi Transsylvaniae princiis Georgii Rakotzi Secundi. Régi Magyar Költők Tára 9. XVII. század 454–458.

[17] RMK 9. 461–463.

[18] RMK 9. 463–464,

[19] Rapaics Rajmund: Magyar kertek. Bp. 1993. 79.

[20] Gyöngyösi István:  Márssal társalkodó Murányi Vénus. Sajtó alá rendezte Badics Ferenc. Bp. 1909. (III. rész 45. versszak).

[21] Gyöngyösi: i.m. 147. (III. rész 265. versszak). 

[22] Kilián 101.

[23] Értsd: Pákei Judit éljen.

[24] Kilián 273

stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret