stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Tamásné Szabó Csilla

Megjelenőben a Nagyszombati Kódex új kiadása

A Nagyszombati Kódex a Régi Magyar Kódexek című sorozatban látnapvilágot Budapesten, várhatóan a jövő évben.[1]

A Nagyszombati Kódex (1512, 1513) óbudai klarisszák számára másolt könyv. Első harmada a hazai misztika legértékesebb nyelvemléke, párbeszédes formájú elmélkedés a Teljes bölcsességről címmel. A második rész a lélek üdvösségének kereséséről szóló tanításokat, a harmadik pedig katekizmust tartalmaz. Nevét korábbi őrzőhelyéről kapta: ez az esztergomi káptalan nagyszombati könyvtára volt.

A kódex leírása

A kódex az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár tulajdona. Jelzete: MSS III. 178, melyet ceruzával írtak a kötéstábla belső borítólapjának bal felső sarkába. A könyvtár pecsétje a 158. és a 403. lapok alján található. Ugyancsak tulajdonjogra vonatkozó, fekete tintával írt bejegyzés van az 1, 158, 161, 308, 402. lapokon; az írástükör fölött olvasható: Ex Libris, alatta pedig: Veri Capituli EM Strigoriensis.

A kódex anyaga egyforma, vastag, negyedrét hajtott papír, jelenlegi lapmérete 210x150 mm. Húsz ívfüzete 202 levélpárból, azaz 404 lapból áll.

Az egy kéz által írott könyv három önálló tartalmi egységből tevődik össze, ezeket valószínűleg külön-külön is használták, és csak később köthették őket egybe, mert első és utolsó lapjaik piszkosabbak, sarkaik kopottabbak a többinél, sőt az első és a második rész után egy-egy üres levél is található. Szintén az egyes részek önállósága mellett szól az a tény is, hogy az első rész későbbi a másodiknál: 1513-ban, a második rész 1512-ben készült a kódexbeli évszámok szerint. A papír vízjele mindenhol azonos, horgony csillaggal (vö. Piccard V. 371, 372, 373, 374. tételével[2]).

Kötése egykorú, 16. századi barna bőr, vaknyomású, fatáblára vont reneszánsz stílusú, két bordával a gerincén. A két rézkapcsot tartó pántot és a kapcsokat kicserélték, csak a fedőlapon maradt meg az alsó az eredetiből.

Kódexünket egyetlen kéz másolta, személye ismeretlen, írása egyenletes bastarda. A scriptorról annyit tudunk csak, hogy nagyon szorgalmas lehetett, hiszen ugyancsak e kéz írásaként tartjuk számon a Nádor-kódexet (1508), a Debreceni Kódex (1519) ötödik kezétől származó részt, valamint a Simor-kódexet, amelynek csak töredéke ismeretes.[3]

Legkarakteresebb betűje a kurzív a, melynek öble és szára elválik egymástól. Az írást zömök betűtestek, lendületes ívben meghúzott betűszárak, szögletes hurkok jellemzik. A farkas ÿkilenceshez hasonlít.

A sorvonalazás eléggé jól látszik, néhol a punctorium nyoma is megmaradt. Az írástükör mérete 157–164x100 mm között változik a sorok számától függően. Általában egy lapon 19–20 sor van, de találni 18 és 26 soros lapokat is.

A scriptor az íráshoz fekete tintát használt, a díszítéshez általában pirosat. Pirossal írja a címeket, az első részben a Sapiencia és Discipulus szavakat, az iniciálékat. Pirossal díszíti a nagy kezdőbetűket és többnyire rubrumozza a tagolójeleket, néha az ékezeteket is pirossal teszi ki. A rövidebb sorok mellé érdekes hullámvonalú piros sorkitöltő díszt rajzol. Két zöld színű iniciálé is van a kódexben, az első lapon az E-t, a 15. lapon az M-et rajzolta zölddel, ez utóbbit pirossal díszítette.

A kódexben négy apró rajzocskát találunk, mindig a tartalommal összefüggőt. Az 53. és 316. lapon az írástükör mellé fekete tintával egy-egy gyűrűt, a 248. lapon egy tőrt, a 331. lapon a keral' szó fölé kis piros koronát rajzolt.

Őrszavakat fekete tintával minden ívfüzet végére írt a scriptor, sajnos ezek erősen csonkultak, mert az egybekötéskor a lapokat körülvághatták. Sok helyen csupán a betűk felső szára látszik.

Többféle, korabeli és későbbi lap-, illetve levélszámozás is van a kódex lapjain.

A kódex története

A Nagyszombati Kódex másolójának személye ismeretlen.

A kódex, mint már jeleztük, három részből áll, az első kettőnek keletkezési évét ismerjük: maga a scriptor írta pirossal az egyes részek végére.

A 158. lapon, az első rész végén ez áll: „finis est Anno dominí Milesímo quingentesimo Tredecimo.” A másolás éve tehát 1513.

A második rész egy évvel korábbi, 1512-ben keletkezett. A 306. lapon ez áll: „Vr istennec segedsegeuel vege vaûon 1•5•12•.”

A harmadik rész évszám nélküli.

A szakirodalom szinte egybehangzóan állapítja meg, hogy a kódex óbudai klarisszák számára készült.[4] Karácsonyi[5] véleménye ettől eltér, szerinte a nagyváradi kláraszüzek számára másolták. Némethy[6] nem tudja biztosan eldönteni, hogy domonkos vagy klarissza apácák számára készítették-e a kódexet.

Timár[7] Karácsonyi és Némethy állításait azzal cáfolja, hogy a Nagyszombati Kódex tartalmilag domonkos kódexekkel (ÉrsK., WinklK.) is érintkezik, s ehhez a kódexeknek egymás közelében kellett lenniük. Ez a hely csakis Óbuda és a Nyulak szigete lehetett, mert itt találkozhattak egymással huzamosabb ideig a klarissza és domonkos apácák.

Az érintkezés mellett szól az a tény is, hogy a Nagyszombati Kódex első harmada egy német dominikánus misztikus művének fordításrészleteit tartalmazza.[8]

A helyhez kötés vitájában ugyanez a kérdés merült fel a Debreceni Kódex esetében is. Az új kiadás előszavában Madas Edit így vélekedik: „A vitában Timárnak lehet igaza, amennyiben a kódexet Budához, illetve Óbudához köti, a kérdés azonban nem ilyen egyszerű. Nyelvemlék kódexeink fordítói, másolói és a megrendelők vagy címzettek általában nem azonos személyek. A fordítók szerzetesek voltak, a másolók jelen esetben lehettek apácák is, a címzettek minden bizonnyal apácák. Az azonban biztos, hogy egy művet kétszer ugyanannak a címzettnek nem másolt le valaki, a Nádor-, a Simor- és a Nagyszombati Kódexben viszont több azonos kéztől származó azonos szöveg olvasható. Nem valószínű, hogy a három kódexet egyszerre egy helyen használták, mint ahogy ezt Timár állítja.”[9]

A kódex vándorlásának nem minden momentuma ismeretes. Timár[10] teljes bizonyossággal rajzolja meg útját Óbudától Pozsonyon, Magyardiószegen, Nagyszombaton át Esztergomig.

Arra nézve, hogy a kódexet Pozsonyba vitték volna magukkal a török elől menekülő óbudai apácák, csak közvetett bizonyítékok vannak. A következő állomás bizonyosságát igazolja a kötéstábla belső borítólapjára írt tulajdonosi bejegyzés. 1617-ben a kódex a senkvici születésű diószegi plébános, Kolenicz Márton birtokában volt: „Sum posessor huius libri Martinus Nomine, Cognomine kolenicz, natione Senquiciensis, et parochus moderno temple Dioszegieñ. Sub Anno Dnj 1617. Incipiens a Festo Exaltationis Sancta' Crucis usc. per tres integros Annos ad Festum interũ Exaltationis Sancta' Crucis seruire teneor.”

Timár[11] szerint Kolenicz 1617. szept. 14-től 1620. szept. 11-ig volt a Pozsony megyei Diószeg plébánosa. Ez a tény bizonyítaná a kódex Pozsonyon át történő vándorlását, mert a Magyar- és Németdiószeg községekre oszló régi Diószeg 1360 óta az óbudai klarissza apácák birtoka volt. Tőlük kaphatta 1617-ben a plébános a kéziratos könyvet.

Más tulajdonosi bejegyzés nincs a kódexben. Először 1811-ben említi Palkovich György teológiai tanár, aki összeállította az esztergomi káptalan nagyszombati könyvtárában található kéziratok jegyzékét, melynek címe: „Index codicum mss. antiquorum in Bibliotheca V. Cap. Ecc. Metr. Strig. A. 1811 confectus per Georg. Palkovich Theol. Profess. et Bibliothecarium ejusdem”. A jegyzékben 35. tételként szereplő kódex keletkezésének idejét Palkovich 1617-re teszi, nyilván Kolenicz tulajdonosi bejegyzése alapján. Ezt írja róla: „Sz. Anselmus tellyes Böltsességről könyve. Es Libris Martini Kolenicz Senquiciensis, Parochi Dioszeghiensis. In 4°. Comp. Gall. Vol. 1. S. III. N. 1.”[12]

Az esztergomi főkáptalan könyvtára 1852 őszéig Nagyszombatban volt, ekkor költözött Esztergomba Lányi Károly szentszéki jegyző és levéltáros gondozása, felügyelete alatt. 1852 óta tehát kódexünk az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár tulajdona. Nevét korábbi őrzőhelyéről kapta.

Az elnevezéssel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a 19. században az Érdy-kódex a nagyszombati érseki szeminárium könyvtárának tulajdonaként a „Nagyszombati kézirat” nevet viselte. Toldy Ferenc azonban, hogy megkülönböztesse a Nagyszombati Kódextől, Érdy-kódexnek nevezte el (első ismertetője Érdy János volt 1834-ben).

A kódex a múlt században többször is megtette az Esztergom–Budapest közötti utat. Kéziratos másolatot készítettek róla, amely az MTA Könyvtárának Kézirattárában van (régi jelzete: Magy. Cod. 4-r. 21, jelenlegi jelzete: Ms 878). Előtte egy aláírás és keltezés nélküli összefoglaló, amelyben a kódex tartalmát és bejegyzéseit ismerteti írója. Szerinte mindezeket vele Lányi Károly könyvtárnok közölte. A kódex másolatának végén hangjelölési és helyesírási jegyzék van, ezt a másoló készítette, akinek személyét nem ismerjük.

A kódexet felhasználták a Nyelvtörténeti Szótár munkálataiban is. E célból Simor János esztergomi érsektől elkérték a nyelvemléket. Erről néhány, az MTA Könyvtárának Kézirattárában őrzött levél tanúskodik. A kérést először Gyulai Pál osztályelnök intézte az Akadémia főtitkárához, Arany Jánoshoz (jelzete: RAL 1218/1874), majd Arany továbbítja Esztergomba, természetesen Lónyay Menyhért akadémiai elnök hozzájárulásával (RAL 95/1874). 1874. február 16-án Simor elküldi a kódexet egy levéllel együtt (RAL 145/1874), február 21-én Arany fogalmazványa szerint meg is érkezett (RAL 1395/1874). Végül 1875. március 31-én küldték vissza a munkálatok befejeztével egy köszönőlevél kíséretében (RAL 288/1875).

Kódexünket kiállították 1882-ben az Országos Magyar Iparművészeti kiállításon is. Erről tanúskodik a könyv elejére beragasztott kis cédula. A „Könyvkiállítási kalauz” 2. kiadásában (1882) a 72. katalógusszám alatt szerepel.

A kódex tartalma

A kódex három önálló tartalmi egységből áll.

Az első rész (1–158) Seuse (Suso) Henrik Amand (és nem Anselmus, amint a kódexben szerepel) német domonkos rendi szerzetes egyetlen latin nyelvű műve, a Horologium sapientiae (A teljes bölcsességről) egyes fejezeteinek a fordítását tartalmazza.[13] Az 1513-ból ránk maradt szöveg másolat. Vargha szerint a fordítás ideje a 15. század utolsó évnegyede lehetett, ekkor másolják Seuse műveit más nemzetek is. Vargha kódexünk scriptorát gépiesen másolónak tartja. A fordítás egészében nyomon követi az eredeti szöveget, amely azonban nem szó szerinti, hanem bizonyos önállóság jellemzi. Megtartja a latin Sapiencia, Discipulus és a consolál szavakat. Az előbbieket mindig értelmezi is (Sapiencia = bölcsesség, Discipulus = bölcsességnek fia).

A szövegben egy passióból önállósult Mária-siralom is van (145–153), amely típusában egyezik a NádK. (342–388), illetve a WinklK. (213) Mária-siralmával.

Az első részt a „Szent Alázatosságnak dicsérete” kezdetű elmélkedés zárja (156–158). Ez a téma megismétlődik a 251–273. lapokon.

A második rész (161–306) tanításokat, elmélkedéseket tartalmaz, amelyek a bűnbánatot segítik elő, valamint egy példázatot, amely az imádságból rózsakoszorút kötő deákról szól.

A harmadik rész (309–403) a lélek üdvösségének elnyeréséhez szükséges tudnivalókat, magyarázatokat, a gyónást megkönnyítő bűnlajstromot, a Credo, a Pater noster, az Ave Maria magyarázatát, valamint egy példát foglal magába. Ez a példa, amely a zsolozsmájukat tunyán mondó szerzetesekről szól, zárja kódexünk szövegét.

A kódex hangjelölése

A kódex egyetlen kéz írása. A Simor-, a Nádor- és a Debreceni Kódex ötödik kezének írásával azonos.

Helyesírása viszonylag egységes. Kniezsa a mellékjeles helyesírás II. C típusába sorolja.[14] Farkas az egyjegyes (mellékjeles) helyesírású kódexek B. típusának képviselőjeként tartja számon: „A típusalkotás alapja, hogy a lényegében és eredetében egyjegyes mellékjeles rendszerben a problematikus hangok közül a c, cs jeleként a várható ć, -féle betű mellett a másik rendszerből való cz, ch is használatos.”[15]

 

A maitól eltérő hangjelölések a következők:

Hang

Betű

á

a, aa

c

c, ch, ∟(14, 37. lap)

 

cz, tz

cs

, ch

é

e, ee

gy

û, ûý

i, í

i, ÿ, ú

j

i, ÿ, ý

k

k, c

ly

l', lý

ny

ń, n

ó

o, oo

ö

ÿ, ew

ő

ÿÿ

sz

z, sz

ty

t', tý, ti

u, ú

u, v

ü, ű

ú, w

v

v, u, w

zs

s

 

A hangjelölésben tehát megfigyelhető néhány következetlenség. A mellékjeles betűk mellett betűkapcsolatokat is használ, néha ugyanazokat más-más hang jelölésére. Meglehetősen gyakori a henye h, a j-t több alkalommal ' jellel rövidíti.

A kéz tagolójelei a / (virgula) és a • (középső pont, amely lehet kis- és nagypont egyaránt).

Gyakran megjelenik a ∫ („félparagrafus jel”) mint mondategységet kezdő jelölés. Ezt is általában rubrumozza. A szövegben három kérdőjelet is találunk, mindig a mondat elején a mire kérdőszó előtt (163/14, 22; 164/18). Az elválasztást a sor végén és a következő sor elején egyaránt jelöli egy ferde vonallal. A betoldások helyét szintén megjelöli, mind a szövegben, mind pedig a beiktatandó szó előtt találunk betoldójelet.

A kódex nyelvjárásáról D. Bartha Katalin[16] megállapítja, hogy labiális ö-zést és illabiális i(í)-zést mutat, mindkettőt erős fokon.

 

 [1] Eddigi kiadása: Nyelvemléktár III. Nagyszombati Kódex. Közzéteszi Komáromy Lajos és Király Pál. Bp. 1874. 1–128. IV: XII. Kéziratos másolata a 19. sz. elejéről: MTA Könyvtárának Kézirattára Ms 878. Régi jelzete: Magy. Cod. 4-r. 21. Mikrofilmen: MTA Könyvtárának Mikrofilmtára A 1516/VIII.

[2] Piccard, Gerhard: Wasserzeichen. 5. Wage. Stuttgart 1978.

[3] Jakubovich Emil: A Nagyszombati-codex írója. Mny. XIII(1917). 22.

[4] Timár Kálmán: Magyar kódexcsaládok. ItK. XXXVII(1927). 60–67.

[5] Karácsonyi János: Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig. I–II. Bp. 1922, 1924; II. 596.

[6] Némethy Lajos: Adatok Árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. Bp. 1884. 201–207.

[7] Timár Kálmán: i.m. 60–67.

[8] Vargha Damján: A Nagyszombati codex „teljes bölcsességé”-nek forrása. AkÉrt. XX(1909). 476–486.

[9] Madas Edit: Debreceni Kódex. Bp. 1997. RMKód. 21. sz. 11.

[10] Timár Kálmán: A Nagyszombati Kódex első ismertetése. Mny XXXII(1937). 330–331.

[11] Uo.

[12] Könyvkiállítási emlék. Kiadja az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum. A „Könyvkiállítási kalauz” 2. bőv. kiadása. Bp. 1882. 306–335.

[13] Vargha Damján: i.m. 476–486.

[14] Kniezsa István: Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig. Bp. 1952.

[15] Farkas Vilmos: Helyesírásunk hangjelölés-rendszerének története. Bp. 1971. NytudÉrt. 74. sz. 67.

[16] D. Bartha Katalin: A labiális-illabiális tendencia állapota a Nagyszombati Kódex nyelvjárásában. Mny. LXVI(1970). 300–312, 429–443.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret