stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Egyesületi közlemények

1994. évi eseménynaptár

január 14.: Elnökségi ülés. Az elnökség megtárgyalta az évi közgyűlési előkészületeket, megállapította a közgyűlést előkészítő választmányi ülés időpontját és napirendjét. Állást foglalt a magyarországi doktori ösztöndíjak odaítélése és az átképzési kérések ügyében. Döntött az együttműködésről az Ybl Miklós Főiskolával, az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár támogatásáról, valamint a kutatási megbízásokról.

február 18.: Az EME és a budapesti Ybl Miklós Műszaki Főiskola együttműködési megállapodást kötött.

február 26.: Választmányi ülés.: A választmány megtárgyalta és jóváhagyta az évi közgyűlésen előterjesztendő főtitkári, gazdasági tanácsosi és ellenőri jelentést, valamint a jogtanácsosi beszámolót. Megvitatta és jóváhagyta az évi munka- és kiadói tervet. Jóváhagyta az Egyesület ingatlanainak javításához szükséges költségeket, az újabb belépési kéréseket, elfogadta a tagdíjak felemeléséről szóló javaslatot, és a kutatások támogatására pályázat kiírását határozta el.

Temesvár, március 14.: Kossuth Lajos halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezések során az EME részéről Benkő Samu elnök tartott előadást.

március 19.: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület évi — tisztújító — közgyűlése a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. (Iratait lásd előző számunkban.)

március 26.: Elnökségi ülés. Az elnökség megtárgyalta az önálló szakosztályi műhelymunka kialakításának a támogatását, elhatározta egy jogi szakbizottság létrehozását azzal a feladattal, hogy dolgozza ki az Egyesület vagyoni követeléseinek érvényesítéséhez szükséges teendőket. Kiadványainak egységesítését kiadói tanácsra bízta (tagjai: Csetri Elek, Dávid Gyula és Faragó József); ugyanakkor felkérte Csetri Eleket az Erdélyi Múzeum felelős  szerkesztői teendőinek ellátására. Felkérte Jakó Zsigmond professzort, hogy továbbra is vállalja el az ingatlanok megfelelő helyreállításának és a könyvtár megszervezésének irányítását. Megtárgyalta részvételünket az RMDSZ Szövetségi Egyeztető Tanácsában, az Egyesület anyagi javainak leltározását, a tagdíjak nyilvántartását, a fiatalság és vidék bevonását az egyesületi munkába.

Budapest, március 28.: A Farkasréti temetőben Benda Kálmánt, Egyesületünk önzetlen barátját és támogatóját Jakó Zsigmond és Benkő Samu búcsúztatta.

március 31.: Az EME központi irodájában Benkő Samu elnöknek átnyújtották a Magyar Köztársaság érdemrendje középkeresztjét.

április 9.: A Romániai Magyar Könyvescéh alakuló ülése. A romániai magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem érdekvédelmi és érdekképviseleti szerveként megalakult Könyvescéhnek az EME is tagja. Az alakuló ülésen Egyesületünket Kiss András főtitkár képviselte.

április 16.: Kossuth Lajos halálának 100. évfordulója alkalmával Egyesületünk Kolozsvárt, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében tudományos emlékülést rendezett, ahol Kiss András bevezetője után a következő előadások hangzottak el: Csetri Elek: Kossuth és Wesselényi; Orosz István (Debrecen): Az úrbéres föld tulajdonjogi helyzete Kossuth nézeteiben; Egyed Ákos: Kossuth és a székelyek 1848-ban; Pölöskei Ferenc (Budapest): Kossuth és az államforma kérdése a szabadságharc idején; Imreh István: Kossuth a bálványosváraljaiak emlékezetében; Benkő Samu: Kossuth történetfilozófiája. Az előadások szövege megjelent az Erdélyi Tudományos Füzetekben (219. szám.)

április 19.: Együttműködési megállapodás-tervezet készült az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata és Kiadói Bizottsága között a diákok számára történő egyetemi jegyzetek adományozásáról.

Debrecen, április 28—29.: A Debreceni Akadémiai Bizottság Regionális Tudományos Rendezvényén az EME-t Egyed Ákos szakosztályi elnök képviselte.

április 30.: Választmányi ülés. A választmány megtárgyalta a magyarországi doktori képzés hazai vonatkozásait és a külföldön szerzett diplomák nosztrifikálásának ügyét. Állást foglalt amellett, hogy kizárólagos magyarországi doktori képzésre csak a hiány-szakterületek esetében tartja indokoltnak ösztöndíj juttatását, és javasolja, hogy az ösztöndíjkeret jó részét az országban doktorálók támogatására, magyarországi részképzésére fordítsák. Megtárgyalta és döntött az EME további jogfenntartó lépéseiről, könyvkiadói tevékenységünk megszervezéséről, Egyesületünk budapesti bemutatkozó rendezvényéről, valamint a romániai magyar értelmiség lehetséges feltérképezéséről. Jóváhagyta az újabb belépési és alapító tagsági kéréseket.

Szilágysomlyó, május 14.: Kossuth-emlékülés, halálának 100. évfordulóján. Kiss András bevezetője után előadást tartott Csetri Elek és Imreh István.

Budapest, június 17.: Gróf Bethlen István hamvainak a Kerepesi temetőben végleges nyugvóhelyére történt temetésén Jakó Zsigmond, az EME volt elnöke mondott búcsúbeszédet.

június 23.: Elnökségi ülés. A Magyar Tudományos Akadémia egyéves ösztöndíj-pályázatára beérkezett jelentkezések elbírálása.

Nagyenyed, szeptember 10.: Testvéregyesületünk, az Erdélyi Gazdasági Egylet megalakulásának százéves, valamint egykori nagyérdemű elnöke, Szász Pál halálának negyvenéves évfordulója alkalmával a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete által rendezett megemlékezésen Egyesületünk részéről Benkő Samu elnök vett részt és előadást tartott Az EMGE 150 éves tevékenysége az erdélyi mezőgazdaság szolgálatában címmel.

október 7.: Elnökségi ülés. Az Elnökség elfogadta az új központi irodába való költözésről, a vele járó költségekről és a személyi állományban történt változásokról szóló beszámolót, döntött részvételünkről az Illyés Alapítvány szakkuratóriumaiban, elfogadta az Egyesület kiadóbizottságának működési szabályzatát, megtárgyalta a budapesti tudományos ülésszak előkészítésével járó feladatokat. Kedvezően döntött Kovács Andrásnak a szombatosok emlékének megörökítésére vonatkozó javaslatáról. Határozott támogatási és pályázati ügyekben.

Az Illyés Alapítvány szakkuratóriumaiban az EME képviseletében a következő tisztségviselők vesznek részt: Oktatási Szakkuratórium: Tonk Sándor alelnök; Tudományos Szakkuratórium: Benkő Samu elnök, egyúttal a Szakkuratórium elnöke, Péter Mihály alelnök és Kiss András főtitkár. Az Országos Könyvtanácsban Egyesületünket Sipos Gábor titkár képviseli.

Hargitafürdő, október 21—23.: A Romániai Magyar Közgazdász Társaság III. Közgazdász Vándorgyűlésén Egyesületünket Soó Tamás gazdasági tanácsos képviselte.

Kézdivásárhely, október 21—23.: Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság által rendezett Országos Szakmai Napok című konferencián Egyesületünk részéről Jodál Endre szakosztályi elnök vett részt.

október 25.: Az EME és a Magyar Országos Levéltár együttműködési megállapodást kötött.

Budapest, november 25.: A Gróf Mikó Imre Alapítvány egykori elnökének, Entz Géza Erdély építészete a 11—13. században című, az EME kiadásában megjelent könyvének bemutatója. Egyesületünket Jakó Zsigmond és Benkő Samu elnök képviselte.

Temesvár, december 7.: Az Ormós Zsigmond halálának 100. évfordulója alkalmával tartott megemlékezésen Egyesületünk részéről Benkő Samu tartott előadást.

Székelyudvarhely, december 8.: Kossuth Lajos halálának 100. évfordulója alkalmával rendezett emlékülés. Előadók: Egyed Ákos és Imreh István.

 

Szakosztályi munka

 

Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály

február 3.: Az erdélyi magyarság története című készülő összefoglaló munka Egyed Ákos által írott részének (1791—1918) vitája, Antal Árpád, Benkő Samu, Csetri Elek, Imreh István, Jakó Zsigmond, Magyari András, Nagy György, Sipos Gábor, Tonk Sándor részvételével.

február 19.: A Szakosztály évi — tisztújító — közgyűlése. Elnök: Egyed Ákos tudományos főkutató; titkár: Wolf Rudolf történelemtanár.

Torda, március 22.: Az újraindított Erdélyi Történelmi Adatok első kötetének, Wolf Rudolf Torda város tanácsi jegyzőkönyve 1603—1678 című forráskiadványának bemutatója. Az Egyesület részéről részt vett: Csetri Elek és Wolf Rudolf.

 

Felolvasóülések:

március 25.: Nagy Jenő: Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár megjelenésének feleútján.

Szentkatolna, április 16.: Bálint Gábor születésének 150. évfordulója alkalmával az EME közreműködésével rendezett tudományos emlékülésen előadást tartott: Bodor András és Péntek János. Az előadások szövege az Erdélyi Tudományos Füzetekben (220. szám) jelent meg.

április 27.: Születésének 200. évfordulóján Jósika Miklós sírjának megkoszorúzása a Házsongárdi temetőben.

május 7.: Jósika Miklós-emlékülés Tordán. Egyesületünk részéről Antal Árpád vett részt és tartott előadást.

Csíksomlyó, május 16—22.: Tánczos Vilmos irányításával, az EME támogatásával hét egyetemi hallgató a csíksomlyói búcsúra vonatkozó gyűjtő- és kutatómunkán vett részt.

Nagyenyed, június 14.: Kemény Zsigmond emléktáblájának a Bethlen Kollégiumban történt leleplezésén Egyesületünk részéről Benkő Samu vett részt és tartott előadást.

Ajton, július 2.: Az id. Zeyk Miklósról Egyesületünk közreműködésével rendezett megemlékezésen előadást tartott Egyed Ákos: Id. Zeyk Miklós, a fényképezés és a magyar gyorsírás úttörője, valamint Ferenczi István: Ajton régészeti és történelmi jelentősége címmel.

Nagyvárad, július 9.: Bíró József emléktáblájának az EME közreműködésével történt leleplezésén Egyesületünk részéről részt vett, illetve előadást tartott: Benkő Samu, Gyurka László, Kovács András és Murádin Jenő.

Kolozsvár—Torda, július 16.: A Kőváry László születésének 175. évfordulójára rendezett megemlékezéseken Egyesületünk részéről Csetri Elek és Gaal György vett részt és tartott előadást.

Torockó, augusztus 29.—szeptember 3.: Ferenczi István és Vincze Zoltán irányításával, az EME támogatásával kolozsvári diákok a Torockói-medence régészeti tereptárgyainak kutatásán vettek részt.

november 19.: A Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály, valamint a Jog-, Közgazdaság és Társadalomtudományi Szakosztály közös tudományos ülésszakán a következő előadások hangzottak el: Nagy György: Az államnemzet meg a nemzetállam konok kísértete; Keszeg Vilmos: A romániai magyar néprajzkutatás öt évtizede; Egyed Emese: A megelevenedő költő (Eredmények és titkok a Barcsay Ábrahám-kutatásban); Gagyi Balla István: Az 1956-os kutatás helyzete, problémái és feladatai; Kovács András—Sipos Gábor—Tonk Sándor—Wolf Rudolf: Értelmiség és Erdély magyar társadalma a fejedelemség korában.

 

Természettudományi és Matematikai Szakosztály

 

február 18.: A Szakosztály évi — tisztújító — közgyűlése. Elnök: Kékedy László ny. egyetemi tanár; titkár: Nagy-Tóth Ferenc tudományos főkutató.

 

Felolvasóülések

január 28.: Vargha Jenő: Szent-Györgyi Albert élete és munkássága.

február 25.: Wanek Ferenc: Az Erdélyi-medence fejlődéstörténete a kagylósrák-faunák tükrében.

március 18.: Oláh Károly (Budapest): Termokinetika.

április 29.: Zsakó János: Az orvoskémia atyja — 500 éve született Paracelsus.

május 6.: Gulyás Sándor: Az anyaországi nektárkutatások eredményei.

május 27.: Csűrös István 80 éves címmel a tudós tiszteletére rendezett felolvasóülés.  Előadások: Kékedy László: Az ünnepelt köszöntése; Bakó Botond: Csűrös István — a tanár;  Kisgyörgy Zoltán: Növénytársulási kutatások Erdélyben.

június 24.: Farkas György: A vinil monomérek redoxi indítású oltásos kopolimerizációja.

október 29.: A Szakosztály tudományos ülésszaka. Két osztályban összesen 39 előadás hangzott el.

november 25.: Almási Miklós: Oláh György, az 1994. évi kémiai Nobel-díjas hozzájárulása a modern szerves kémia kialakulásához.

 

A székhelyen kívül tartott előadások:

Debrecen, július 30.—augusztus 1.: Kárpát-medence környezetvédelmi Konferencia. A Szakosztály tagjai 14 előadást tartottak.

* A Szakosztály munkájának részletes eseménynaptára a Múzeumi Füzetekben jelenik meg.

 

Orvostudományi Szakosztály

 

Marosvásárhely, február 19.: A Szakosztály évi — tisztújító — közgyűlése. Elnök dr. Pap Zoltán egyetemi tanár, titkár dr. Benedek István főorvos.

Budapest, április 30.—május 2.: A Magyar Kardiológusok Társasága, a Gábor György Alapítvány és az EME Orvostudományi Szakosztályának kardiológiai szakcsoportja által szervezett továbbképzésen 40 kardiológiában dolgozó romániai szakorvos vett részt.

Székelyudvarhely, május 23—24.: A Szakosztály és a MET közösen szervezett tudományos rendezvénye.

Csíkszereda, május 27—28.: Az Orvostudományi Szakosztály, a Keresztény Orvosok Szövetsége IV. Tudományos Ülésszakán  a Szakosztály 330 tagja vett részt, akik a 3 felkért előadáson kívül 3 osztályban 120 értekezést adtak elő. Az értekezések szövege az Orvostudományi Értesítő LXVII. kötetében jelenik meg.

Marosvásárhely, július 15.: Az EME Orvostudományi Szakosztálya és a budapesti Genersich Alapítvány kiadásában Genersich Antal születésének 150. évfordulója alkalmával megjelentetett Adatok a romániai magyar orvosok és gyógyszerészek munkásságáról című tanulmánykötet bemutatása a vártemplom gótikus termében.

Marosvásárhely, szeptember 24—25.: A Szakosztály és a MET közös tudományos ülésszakán dr. Balla Árpád és dr. Benedek István tartott előadást.

Marosvásárhely, október 22.: Az Orient Gyula születésének 125. évfordulója alkalmával a Szakosztály Gyógyszerészeti szakcsoportja szervezésében tartott emlékülésen Péter Mária, Kata Mihály (Szeged), Gyéresi Árpád és Kelemen Fazakas Hajnalka tartott előadást.

 

A Szakosztály kolozsvári csoportjának tevékenysége

február 22.: Havi ülés, dr. Széplaki Attila vitaindító előadásával.

április 14.: A Szakosztály kolozsvári csoportja, a Heltai és a Filantrop Alapítvány szervezésében a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának munkatársai adtak elő az orvosi adattárolásáról.

április 26.: Havi ülés, dr. Gaál Viola vitaindító előadásával.

* A Szakosztály tevékenységének részletes eseménynaptára az Orvostudományi Értesítőben jelenik meg.

 

Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály

 

február 16.: A Szakosztály évi — tisztújító közgyűlése. Elnök Nagy György egyetemi adjunktus, titkár Mócsy László kriminológus.

április 14.: Bővített szakosztályi választmányi ülés. A választmány elkészítette tudományos munkatervét és megtárgyalta az Egyesület vagyonának visszaszerzése érdekében teendő jogi jellegű intézkedéseket.

november 3.: Felolvasó ülés. Demény Pál Az államosított ingatlanok visszaadásának, illetve eladásának jogi vonatkozásai.

november 19.: A Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztállyal közösen szervezett tudományos ülésszak. (Lásd a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály eseménynaptári részét.)

 

Műszaki Tudományos Szakosztály

 

február 19.: A Szakosztály évi — tisztújító — közgyűlése. Elnök Jodál Endre mérnök, titkár Bitay Enikő mérnök.

 

Felolvasóülések

április 29.: Kerekes László: Forgácsolási folyamatok akusztikus emisszión alapuló felügyelete (I.)

május 20.: Kerekes László: Forgácsolási folyamatok akusztikus emisszión alapuló felügyelete (II.)

november 20: Barabás Tibor: A Kárpát-medence hidrológiai egységének jelentősége környezetvédelmi szempontból.

 

A Szakosztály tagjainak részvétele a székhelyen kívüli rendezvényeken:

Tusnád, február 21—26.: Műemlékek rehabilitásának elméleti és gyakorlati kérdései. Nemzetközi Tudományos ülésszak.

Illyefalva, április 25.: Az Ifjúsági Műemlékkonferencián a Szakosztály részéről Balogh Ferenc vett részt és tartott előadást.

május 18—20.: A Conferinţa Internaţională de materiale şi tehnologii de fabricaţie című konferencián Pálfalvi Attila és Marec V.tartott előadást.

Újvidék, június 22—24.: Kerekes László két előadást tartott.

július 23.: Az RMDSZ-konferencián Barabás Tibor tartott előadást.

Szeged, július 28.: Az Értelmiség '94 — Tradíció és megújulás Nyári Egyetemen Balogh Ferenc tartott előadást.

Debrecen, július 28.—augusztus 4.: A Kárpát-medence IV. Környezetvédelmi Konferenciáján Barabás Tibor mutatott be értekezést.

augusztus 30.: A Közös környezetünk Európa '94 című rendezvényen Balogh Ferenc tartott előadást.

Budapest, október 1.: Az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Építőanyagok konferenciáján Balogh Ferenc tartott előadást.

Eger, október 17—21.: A Kárpát-medence vízkészlete és vízi környezetvédelme című konferencián Barabás Tibor tartott előadást.

október 2.: A Romániai Magyar Közgazdász Társaság ülésszakán Kerekes László tartott előadást.

Kézdivásárhely, október 21—23.: Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományi Társaság által szervezett III. Országos Szakmai Napok konferencián Gyenge Csaba, Hollanda Dénes és Kerekes László tartott előadást.

Maribor, október 27—29.: A DAAM '94 konferencián Kerekes László két értekezéssel szerepelt.

 

Együttműködési tevékenység:

 

Gyergyószentmiklós, július 9—23.: Az Ybl Miklós Műszaki Főiskolával kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően a Főiskola Népi Építészeti Tudományos Diákkörének a Szabó László docens vezette diákjai által végzett felmérési és kutatási munkában Gál Szabolcs és Suciu Cristian kolozsvári műegyetemi hallgatók vettek részt. A búcsú-összejövetelen Egyesületünket Tonk Sándor alelnök, valamint Rokaly József gyergyószentmiklósi történelemtanár képviselte. Az utóbbi részt vett a helyi szervezésben is.

 

stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret