Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 21
52. évfolyam
2009. január 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 67/2009/EK rendelete (2009. január 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 68/2009/EK rendelete (2009. január 23.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődésre figyelemmel történő kilencedik kiigazításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 69/2009/EK rendelete (2009. január 23.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 1 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard és az IAS 27 nemzetközi számviteli standard módosításai tekintetében történő módosításáról (1)

10

 

*

A Bizottság 70/2009/EK rendelete (2009. január 23.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS-ek) javításai tekintetében történő módosításáról (1)

16

  

A Bizottság 71/2009/EK rendelete (2009. január 23.) az intervencióra rendelkezésre álló kukoricamennyiségnek a 2008/2009. gazdasági év második szakaszára történő meghatározásáról

38

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2009/4/EK irányelve (2009. január 23.) a menetíró készülékek által rögzített adatok manipulálásának megakadályozására és felderítésére irányuló ellenintézkedésekről, valamint a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (1)

39

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács és Bizottság

  

2009/50/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács és a Bizottság határozata (2008. december 18.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről

41

  

Bizottság

  

2009/51/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 15.) a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a szabályozott anyagokra vonatkozó, 2009. január 1. és december 31. között érvényes behozatali kvóták kiosztásáról (az értesítés a C(2008) 8100. számú dokumentummal történt)

43

  

2009/52/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 18.) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a Közösségen belül 2009-ben nem helyettesíthető felhasználásra engedélyezett szabályozott anyagok mennyiségi felosztásáról (az értesítés a C(2008) 8398. számú dokumentummal történt)

53

  

Európai Központi Bank

  

2009/53/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2008. december 12.) a nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről (EKB/2008/23)

66

  

2009/54/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2008. december 12.) az Európai Központi Bank tőkéjének a részt vevő nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések megállapításáról (EKB/2008/24)

69

  

2009/55/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2008. december 12.) az Európai Központi Bank tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról (EKB/2008/25)

71

  

2009/56/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2008. december 12.) az eurobankjegyek kibocsátásáról szóló EKB/2001/15 határozat módosításáról (EKB/2008/26)

75

  

2009/57/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2008. december 12.) az Európai Központi Bank felhalmozott tőkéjéhez való hozzájáruláshoz és a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához szükséges intézkedések megállapításáról (EKB/2008/27)

77

  

2009/58/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2008. december 15.) az Európai Központi Bank tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról (EKB/2008/28)

81

  

2009/59/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2008. december 31.) az Európai Központi Bank tőkéjének a Národná banka Slovenska általi befizetéséről, a Národná banka Slovenska devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek az Európai Központi Bank számára történő átadásáról, valamint a Národná banka Slovenskának az Európai Központi Bank tartalékaihoz és céltartalékaihoz való hozzájárulásáról (EKB/2008/33)

83

  

AJÁNLÁSOK

  

Bizottság

  

2009/60/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2009. január 23.) a menetíró készülékek közúti ellenőrzések alkalmával és jogosultsággal rendelkező műhelyek által végzett ellenőrzésével kapcsolatos helyes végrehajtási gyakorlatra vonatkozó iránymutatásokról (az értesítés a C(2009) 108. számú dokumentummal történt) (1)

87

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office