Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 345
51. évfolyam
2008. december 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1322/2008/EK rendelete (2008. november 28.) a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról

1

 

*

A Tanács 1323/2008/EK, Euratom rendelete (2008. december 18.) az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2008. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról

10

 

*

A Tanács 1324/2008/EK, Euratom rendelete (2008. december 18.) az Európai Közösségek tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó nyugdíjjárulékok mértékének 2008. július 1-jétől történő kiigazításáról

17

  

A Bizottság 1325/2008/EK rendelete (2008. december 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

18

 

*

A Bizottság 1326/2008/EK rendelete (2008. december 15.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplő egyik elnevezéshez tartozó termékleírás kisebb jelentőségű módosításainak jóváhagyásáról (Chaource (OEM))

20

 

*

A Bizottság 1327/2008/EK rendelete (2008. december 19.) a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 1580/2007/EK rendelet módosításáról

24

 

*

A Bizottság 1328/2008/EK rendelete (2008. december 22.) a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet I., II., III., V., VII. és VIII. mellékletének módosításáról

28

 

*

A Bizottság 1329/2008/EK rendelete (2008. december 22.) a magántárolási támogatás formájában a sertéshúspiac vonatkozásában az Egyesült Királyság egy részén megvalósítandó rendkívüli támogatási intézkedések elfogadásáról

56

 

*

A Bizottság 1330/2008/EK rendelete (2008. december 22.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 103. alkalommal történő módosításáról

60

  

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/110/EK irányelve (2008. december 16.) a közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv (vasúti biztonsági irányelv) módosításáról (1)

62

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/112/EK irányelve (2008. december 16.) a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, és a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (1)

68

 

*

A Tanács 2008/114/EK irányelve (2008. december 8.) az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről (1)

75

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/971/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. december 16.) harmadik országban előállított erdészeti szaporítóanyag egyenértékűségéről

83

  

2008/972/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. december 18.) a Közös Konzuli Utasítás vízumbélyegek kitöltéséről szóló 13. mellékletének módosításáról

88

  

Bizottság

  

2008/973/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 15.) a 2002/56/EK tanácsi irányelvnek a harmadik országokból származó vetőburgonya egyenértékűségére vonatkozó határozatok időbeli hatályának kiterjesztésére a tagállamoknak engedélyezett, a 21. cikk (3) bekezdésében megállapított határidő tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 8135. számú dokumentummal történt) (1)

90

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/974/KKBP határozata (2008. december 18.) a ballisztikus rakéták elterjedése elleni hágai magatartási kódexnek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtása keretében történő támogatásáról

91

 

*

A tanács 2008/975/KKBP határozata (2008. december 18.) az Európai Unió katonai vagy védelmi vonatkozású műveletei közös költségei finanszírozása igazgatási mechanizmusának (Athena) létrehozásáról

96

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Franciaország által a Fonds de prévention des aléas pêche nevű alap és a halászati vállalkozások részére nyújtott támogatásokról (C 9/06 számú állami támogatás) szóló, 2008. május 20-i 2008/936/EK bizottsági határozathoz (  HL L 334., 2008.12.12.)

115

 

*

Helyesbítés a 992/95/EK rendeletnek a Norvégiából származó egyes halászati termékek közösségi vámkontingensei tekintetében történő módosításáról szóló, 2007. november 15-i 1337/2007/EK bizottsági rendelethez (  HL L 298., 2007.11.16.)

115

 

*

Helyesbítés az élelmiszerekben használható színezékek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló, 1995. július 26-i 95/45/EK bizottsági irányelvhez (  HL L 226., 1995.9.22.) (Magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 218. o. )

116

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office