Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 327
51. évfolyam
2008. december 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1207/2008/EK rendelete (2008. november 28.) a Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatásáról szóló 639/2004/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 1208/2008/EK rendelete (2008. december 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 1209/2008/EK rendelete (2008. december 4.) a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

5

  

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/103/EK irányelve (2008. november 19.) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelvnek az elemek és akkumulátorok forgalomba hozatala tekintetében történő módosításáról (1)

7

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/104/EK irányelve (2008. november 19.) a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről

9

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/903/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. november 27.) a schengeni vívmányok rendelkezéseinek a Svájci Államszövetségben történő teljes körű alkalmazásáról

15

  

2008/904/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. november 27.) a Régiók Bizottsága egy holland tagjának és két holland póttagjának kinevezéséről

18

  

2008/905/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. november 27.) a Közös Konzuli Utasítás vízumbélyegek kitöltéséről szóló 13. mellékletének módosításáról

19

  

2008/906/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. november 27.) a Régiók Bizottsága két dán tagjának és két dán póttagjának kinevezéséről

21

  

Bizottság

  

2008/907/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. november 3.) a lófélék egy harmadik országból egy másikba történő szállítására vonatkozó egészségügyi garanciáknak a 91/496/EGK tanácsi irányelv 9. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban történő megállapításáról (az értesítés a C(2008) 6296. számú dokumentummal történt) (1)

22

  

2008/908/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. november 28.) egyes tagállamok éves BSE ellenőrzési programja felülvizsgálatára történő felhatalmazásáról (az értesítés a C(2008) 7288. számú dokumentummal történt)

24

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/909/IB kerethatározata (2008. november 27.) a kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról

27

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok világító- és fényjelző berendezéseinek beépítéséről szóló, 1993. október 29-i 93/92/EGK tanácsi irányelvhez (  HL L 311., 1993.12.14.) (Magyar nyelvű különkiadás, 7. fejezet, 2. kötet, 119. o.)

47

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office