Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 268
51. évfolyam
2008. október 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 982/2008/EK rendelete (2008. október 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 983/2008/EK rendelete (2008. október 3.) a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátását célzó, a 2009-es költségvetési év terhére a tagállamok rendelkezésére álló erőforrások elosztására vonatkozó terv elfogadásáról

3

 

*

A Bizottság 984/2008/EK rendelete (2008. október 6.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I és IIb övezetben folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

8

 

*

A Bizottság 985/2008/EK rendelete (2008. október 6.) az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VI, VII és VIII övezet közösségi vizein és a harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizein folytatott, nagyszemű vörösdurbincsra irányuló halászat tilalmáról

10

 

*

A Bizottság 986/2008/EK rendelete (2008. október 7.) a tagállamok – kivéve Németország, Spanyolország, Észtország, Franciaország, Írország, Lettország, Litvánia, Lengyelország és az Egyesült Királyság – lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES V, VI, VII és XII övezetben (közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizek) folytatott, fekete abroncshalra irányuló halászat tilalmáról

12

 

*

A Bizottság 987/2008/EK rendelete (2008. október 8.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról (1)

14

  

A Bizottság 988/2008/EK rendelete (2008. október 8.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, szeptember 29. és 2008. október 3. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

20

  

A Bizottság 989/2008/EK rendelete (2008. október 8.) egyes GATT-kontingensek alapján 2009-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

25

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/780/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. szeptember 29.) az Indiai-óceán déli részére vonatkozó halászati megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről

27

  

2008/781/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. október 2.) a Régiók Bizottsága hét bolgár tagjának és hét bolgár póttagjának kinevezéséről

29

  

Bizottság

  

2008/782/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 7.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a kaptán, a folpet, a formetanát és a metiokarb hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról szóló 2007/5/EK bizottsági irányelv helyesbítéséről (az értesítés a C(2008) 5583. számú dokumentummal történt) (1)

31

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/783/KKBP határozata (2008. szeptember 15.) az Európai Unió és a Horvát Köztársaság között a Horvát Köztársaságnak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletében (EUFOR Tchad/RCA művelet) történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről

32

  

Megállapodás az Európai Unió és a Horvát Köztársaság között a Horvát Köztársaságnak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletében (EUFOR Tchad/RCA művelet) történő részvételről

33

 
  

IV Egyéb jogi aktusok

 
  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EGT-Vegyesbizottság

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 298/08/COL (2008. május 21.) Norvégiában a Gyrodactylus salarisra vonatkozóan a betegségtől mentes övezetekről és a további garanciákról

37

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a 2003/467/EK határozat Lengyelország egyes közigazgatási egységeinek a szarvasmarhák enzootikus leukózisától hivatalosan mentessé nyilvánításának tekintetében történő módosításáról szóló, 2007. augusztus 2-i 2007/559/EK bizottsági határozathoz (  HL L 212., 2007.8.14.)

40

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office