Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 220
51. évfolyam
2008. augusztus 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 812/2008/EK rendelete (2008. augusztus 11.) a többek között Oroszországból származó, egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 954/2006/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 813/2008/EK rendelete (2008. augusztus 11.) az Indiából származó pamutféle ágyneműk behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről szóló 74/2004/EK rendelet módosításáról

6

  

A Bizottság 814/2008/EK rendelete (2008. augusztus 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

9

 

*

A Bizottság 815/2008/EK rendelete (2008. augusztus 14.) a Zöld-foki-szigeteknek a Közösségbe irányuló egyes halászati termékek exportjával kapcsolatos különleges helyzetére figyelemmel a „származó termék” általános preferenciális rendszer alkalmazásában használt fogalmának meghatározása tekintetében a 2454/93/EGK rendelettől való eltérésről

11

  

A Bizottság 816/2008/EK rendelete (2008. augusztus 14.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

14

  

A Bizottság 817/2008/EK rendelete (2008. augusztus 14.) a gabonaágazatban a 2008. augusztus 16-i alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

16

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/670/IB

 
 

*

A Tanács határozata (2008. július 24.) a „SISNET” elnevezésű kommunikációs infrastruktúrának a schengeni környezetben történő kiépítéséről és működtetéséről a Tanács főtitkárhelyettese által egyes tagállamok nevében kötött szerződéseknek a főtitkárhelyettes által történő igazgatására vonatkozó költségvetési szempontok pénzügyi szabályozásának megállapításáról szóló 2000/265/EK határozat módosításáról

19

  

Bizottság

  

2008/671/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. augusztus 5.) a rádióspektrum 5875–5905 MHz-es frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggő alkalmazásai érdekében történő harmonizált felhasználásáról (az értesítés a C(2008) 4145. számú dokumentummal történt) (1)

24

  

2008/672/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. augusztus 11.) Bulgária és Románia csatlakozási okmánya VI. melléklete függelékének egyes bolgár tejfeldolgozó létesítmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 4269. számú dokumentummal történt) (1)

27

  

2008/673/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. augusztus 13.) a 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról szóló 2005/928/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 4311. számú dokumentummal történt) (1)

29

  

2008/674/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. augusztus 13.) Magyarország egyes területein a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására vonatkozó terv jóváhagyásáról szóló 2007/683/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 4321. számú dokumentummal történt)

30

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/675/IB kerethatározata (2008. július 24.) az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való figyelembevételéről

32

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelethez (  HL L 148., 2008.6.6.)

35

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office