Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 141
51. évfolyam
2008. május 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 480/2008/EK rendelete (2008. május 26.) az Európai Gazdasági Közösség és a Seychelle Köztársaság között létrejött, a Seychelle-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 2005. január 18-tól2011. január 17-ig terjedő időtartamra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

1

  

A Bizottság 481/2008/EK rendelete (2008. május 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 482/2008/EK rendelete (2008. május 30.) a léginavigációs szolgáltatók által kialakítandó, szoftverbiztonságot garantáló rendszer létrehozásáról és a 2096/2005/EK rendelet módosításáról (1)

5

 

*

A Bizottság 483/2008/EK rendelete (2008. május 30.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (OEM), Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (OFJ), Chodské pivo (OFJ))

11

  

A Bizottság 484/2008/EK rendelete (2008. május 30.) a gabonaágazatban 2008. június 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

13

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/404/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. május 21.) a 2003/467/EK határozat Olaszország egy közigazgatási területének hivatalosan szarvasmarha-tuberkulózistól mentessé nyilvánítása, valamint Lengyelország egyes közigazgatási területeinek hivatalosan a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentessé nyilvánítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 1876. számú dokumentummal történt) (1)

16

  

AJÁNLÁSOK

  

Bizottság

  

2008/405/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2008. május 28.) a következő anyagok kockázatcsökkentési intézkedéseivel kapcsolatban: 2-nitrotoluol és 2,4-dinitro-toluol (az értesítés a C(2008) 2233. számú dokumentummal történt) (1)

20

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.) Helyesbített változat: az  HL L 136., 2007.5.29., 3. o.)

22

 

*

Helyesbítés a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvhez (  HL L 268., 1991.9.24.) (Magyar nyelvű különkiadás, 3. fejezet, 12. kötet, 58. o.)

22

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office