Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 93
51. évfolyam
2008. április 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 310/2008/EK rendelete (2008. április 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 311/2008/EK rendelete (2008. április 3.) az egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 312/2008/EK rendelete (2008. április 3.) az Európai Gyógyszerügynökségnek fizetendő díjakról szóló 297/95/EK tanácsi rendeletnek a díjak inflációs rátához való igazítása tekintetében történő módosításáról

8

 

*

A Bizottság 313/2008/EK rendelete (2008. április 3.) az 1445/95/EK rendelettől a Brazíliából származó szarvasmarhafélék húsára vonatkozó behozatali követelmények tekintetében való eltérésről

11

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/42/EK irányelve (2008. április 3.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról (1)

13

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/286/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. március 17.) a 2007/176/EK határozatnak az elektronikus hírközlő hálózatokra, az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra és a kapcsolódó eszközökre és szolgáltatásokra vonatkozó szabványok és/vagy előírások jegyzéke tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 1001. számú dokumentummal történt) (1)

24

  

2008/287/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 3.) az élelmiszerbiztonság, állategészségügy, állatjólét és növényegészségügy területén a képzési eszközökre vonatkozó 2008-as munkaprogram finanszírozásáról

25

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 255., 2005.9.30.)

28

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office