Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 50
51. évfolyam
2008. február 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 162/2008/EK rendelete (2008. február 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 163/2008/EK rendelete (2008. február 22.) a lantán-karbonát-oktahidrát (Lantharenol) készítmény takarmányadalékként való engedélyezéséről (1)

3

 

*

A Bizottság 164/2008/EK rendelete (2008. február 22.) az 1444/2006/EK rendeletnek a Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) takarmányadalék minimális tartalma tekintetében történő módosításáról (1)

6

 

*

A Bizottság 165/2008/EK rendelete (2008. február 22.) a 3-fitáz (Natuphos) takarmányadalékként való új felhasználásának engedélyezéséről (1)

8

 

*

A Bizottság 166/2008/EK rendelete (2008. február 22.) Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) készítmény takarmányadalékként való új felhasználásának engedélyezéséről (1)

11

 

*

A Bizottság 167/2008/EK rendelete (2008. február 22.) egy kokcidiosztatikum takarmányadalékként történő, tíz évre szóló engedélyezéséről (1)

14

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/17/EK irányelve (2008. február 19.) az acefát, acetamiprid, acibenzolar-s-metil, aldrin, benalaxil, benomil, karbendazim, klórmekvát, klórtalonil, klórpirifosz, klofentezin, ciflutrin, cipermetrin, ciromazin, dieldrin, dimetoát, ditiokarbamátok, eszfenvalerát, famoxadon, fenhexamid, fenitrotion, fenvalerát, glifozát, indoxakarb, lambda-cihalotrin, mepanipirim, metalaxil-M, metidation, metoxi-fenozid, pimetrozin, piraklosztrobin, pirimetanil, spiroxamin, tiakloprid, tiofanát-metil és trifloxistrobin megengedett szermaradék-határértéke tekintetében a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv bizonyos mellékleteinek módosításáról (1)

17

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/155/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. február 14.) a szarvasmarha-embriók Közösségbe irányuló behozatalára feljogosított, harmadik országokbeli embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok jegyzékének létrehozásáról (az értesítés a C(2008) 517. számú dokumentummal történt) (1)

51

  

2008/156/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. február 18.) a 2006/766/EK határozatnak a harmadik országok és területek – amelyekből halászati termékek emberi fogyasztásra alkalmas bármilyen formában behozhatók – jegyzékének tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 555. számú dokumentummal történt) (1)

65

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból és az Amerikai Egyesült Államokból származó triklorocianursav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2005. október 3-i 1631/2005/EK tanácsi rendelethez (  HL L 261., 2005.10.7.)

71

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office