Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 312
50. évfolyam
2007. november 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1404/2007/EK rendelete (2007. november 26.) a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2008. évre történő meghatározásáról

1

  

A Bizottság 1405/2007/EK rendelete (2007. november 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

10

 

*

A Bizottság 1406/2007/EK rendelete (2007. november 29.) a Kínai Népköztársaságból származó borkősav behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 130/2006/EK tanácsi rendelet „új exportőrre” vonatkozó felülvizsgálatának megindításáról, az ezen ország egyik exportőrétől származó behozatalra vonatkozó vám eltörléséről, valamint az e behozatalra vonatkozó nyilvántartásba vételi kötelezettségről

12

 

*

A Bizottság 1407/2007/EK rendelete (2007. november 29.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Třeboňský kapr OFJ)

16

 

*

A Bizottság 1408/2007/EK rendelete (2007. november 28.) a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IV övezetben és a II a övezet közösségi vizein folytatott simalepényhal-halászat tilalmáról

17

 

*

A Bizottság 1409/2007/EK rendelete (2007. november 29.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES V b övezet Feröer szigeteki vizein folytatott vörösálsügér-halászat tilalmáról

19

  

A Bizottság 1410/2007/EK rendelete (2007. november 29.) a sertéshúsra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

21

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/69/EK irányelve (2007. november 29.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a difetialon hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

23

 

*

A Bizottság 2007/70/EK irányelve (2007. november 29.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv IA. mellékletének a szén-dioxid hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról (1)

26

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/773/Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2007. november 26.) az Európai Atomenergia-közösség részére a Közös Kutatóközpont által végrehajtandó kiegészítő kutatási program egyéves meghosszabbításáról

29

  

2007/774/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. október 30.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás jegyzőkönyvének a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

32

  

2007/774/EK

 
 

*

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából

33

  

Bizottság

  

2007/775/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 13.) a Kínai Népköztársaságból, Magyarországról, Indiából, a Koreai Köztársaságból, Mexikóból, Lengyelországból, Dél-Afrikából és Ukrajnából származó acél drótkötelek és kábelek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatos kötelezettségvállalások elfogadásáról szóló 1999/572/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

44

  

2007/776/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 28.) a 92/34/EGK tanácsi irányelvnek a harmadik országból származó gyümölcstermő növények szaporítóanyagaira, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növényekre vonatkozó behozatali feltételekkel kapcsolatos eltérés kiterjesztésének céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 5693. számú dokumentummal történt)

48

  

2007/777/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 29.) a harmadik országokból származó, emberi fogyasztásra szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 2005/432/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2007) 5777. számú dokumentummal történt) (1)

49

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/778/KKBP együttes fellépése (2007. november 29.) a jogállamiság területére és esetlegesen más területekre irányuló koszovói EU válságkezelési műveletre tekintettel egy uniós tervezőcsoport (EUPT-Koszovó) létrehozásáról szóló 2006/304/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

68

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2000. június 29-i 2000/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 200., 2000.8.8.) (Magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 226. o.)

72

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office