Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 300
50. évfolyam
2007. november 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1342/2007/EK rendelete (2007. október 22.) az Orosz Föderációból származó egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó egyes korlátozások kezeléséről

1

 

*

A Tanács 1343/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a közös halászati politika irányításához szükséges adatok begyűjtésére és kezelésére vonatkozó közösségi keret létrehozataláról szóló 1543/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

24

  

A Bizottság 1344/2007/EK rendelete (2007. november 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

25

 

*

A Bizottság 1345/2007/EK rendelete (2007. november 15.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

27

 

*

A Bizottság 1346/2007/EK rendelete (2007. november 16.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3LMNO övezetben folytatott grönlandilaposhal-halászat tilalmáról

30

 

*

A Bizottság 1347/2007/EK rendelete (2007. november 16.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek az IFRS 8 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard tekintetében történő módosításáról (1)

32

 

*

Az Európai Központi Bank 1348/2007/EK rendelete (2007. november 9.) az euro Ciprus és Málta általi bevezetését követően a kötelező tartalékoknak az Európai Központi Bank által történő alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezésekről (EKB/2007/11)

44

  

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/63/EK irányelve (2007. november 13.) a 78/855/EGK és a 82/891/EGK tanácsi irányelvnek a független szakértő által a részvénytársaságok egyesülése vagy szétválása alkalmával készítendő jelentésre vonatkozó követelmény tekintetében történő módosításáról

47

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/738/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. október 9.) az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2006/125/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

49

  

2007/739/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. október 22.) az Európai Közösség és az Orosz Föderáció közötti, egyes acéltermékek kereskedelméről szóló megállapodás megkötéséről

51

  

2007/739/EK

 
 

*

Megállapodás az Európai Közösség és az Orosz Föderáció közötti egyes acéltermékek kereskedelméről

52

  

2007/740/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. november 13.) a Holland Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról

71

  

Bizottság

  

2007/741/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 8.) a közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003–2008) végrehajtására irányuló 2007. évi munkaterv, valamint a támogatásokra vonatkozó éves munkaprogram elfogadásáról szóló 2007/102/EK határozat módosításáról (1)

73

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office