←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 169
50. évfolyam
2007. június 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 733/2007/EK rendelete (2007. február 22.) az Európai Közösség és Kanada kormánya között a GATT XXIV. cikke 6. pontjának értelmében folytatott tárgyalások lezárásaként létrejött megállapodás végrehajtásáról, továbbá a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

1

 

*

A Tanács 734/2007/EK rendelete (2007. június 11.) az intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1883/78/EGK rendelet módosításáról

5

 

*

A Tanács 735/2007/EK rendelete (2007. június 11.) a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló 1784/2003/EK rendelet módosításáról

6

  

A Bizottság 736/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 737/2007/EK rendelete (2007. június 27.) a hatóanyagok első csoportjának a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megújítási eljárásának meghatározásáról és azon anyagok jegyzékének létrehozásáról (1)

10

 

*

A Bizottság 738/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az AKCS-jegyzőkönyv és az Indiával kötött megállapodás alapján behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségeknek a 2006/2007-es szállítási időszak tekintetében történő kiigazításáról

19

 

*

A Bizottság 739/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a cukorágazat piacának közös szervezését érintő reform keretében átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 493/2006/EK rendelet módosításáról

22

 

*

A Bizottság 740/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a juhokra, kecskékre, valamint a juh- és kecskehúsra vonatkozó 2007. évi közösségi vámkontingensek megnyitásáról szóló 1994/2006/EK rendelet módosításáról

24

  

A Bizottság 741/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

27

  

A Bizottság 742/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a vajra szóló export-visszatérítés meg nem állapításáról az 581/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében

30

  

A Bizottság 743/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

31

  

A Bizottság 744/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

33

  

A Bizottság 745/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

35

  

A Bizottság 746/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

36

  

A Bizottság 747/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

39

  

A Bizottság 748/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

41

  

A Bizottság 749/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

42

  

A Bizottság 750/2007/EK rendelete (2007. június 28.) egyes cukorágazati termékeknek bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások keretében történő behozatalára vonatkozó behozatali engedélyek kiállításával kapcsolatos egyes korlátok elértté minősítésének feloldásáról

46

  

A Bizottság 751/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

47

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/40/EK irányelve (2007. június 28.) a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről szóló 2001/32/EK irányelv módosításáról

49

 

*

A Bizottság 2007/41/EK irányelve (2007. június 28.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek módosításáról

51

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/444/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. február 22.) az Európai Közösség és Kanada között a GATT XXIV. cikke 6. pontjának értelmében folytatott tárgyalások lezárásaként létrejött megállapodás megkötéséről

53

  

2007/444/EK

 
 

*

Megállapodás az Európai Közösség és Kanada kormánya között a GATT XXIV. cikke 6. pontjának értelmében folytatott tárgyalások lezárásaként

55

  

2007/445/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. június 28.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, és a 2006/379/EK és a 2006/1008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

58

  

Bizottság

  

2007/446/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 21.) az Európai Közösségek Bizottságának a nemzetközi bioüzemanyag-fórumon való részvételéről

63

  

2007/447/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 26.) a tagállamok számára a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos egyes eltérések elfogadásának a 94/55/EK tanácsi irányelv alapján történő engedélyezéséről szóló 2005/263/EK határozat második módosításáról (az értesítés a C(2007) 2587. számú dokumentummal történt) (1)

64

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/448/KKBP közös álláspontja (2007. június 28.) a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről, valamint a 2006/380/KKBP és a 2006/1011/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

69

 

*

A Tanács 2007/449/KKBP határozata (2007. június 28.) a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY) célkitűzései hatékony végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekről szóló 2004/694/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

75

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office