←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 155
50. évfolyam
2007. június 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 655/2007/EK rendelete (2007. június 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 656/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a főbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 586/2001/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 657/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletnek az európai mintarendszerek létrehozása tekintetében történő végrehajtásáról

7

 

*

A Bizottság 658/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében kiadott forgalombahozatali engedélyekkel kapcsolatos egyes kötelezettségek megsértése miatt kiszabott pénzbírságokról

10

 

*

A Bizottság 659/2007/EK rendelete (2007. június 14.) az egyes alpesi és hegyi fajtájú, nem vágásra szánt bikákra, tehenekre és üszőkre vonatkozó behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

20

  

A Bizottság 660/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

26

  

A Bizottság 661/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a vajra szóló export-visszatérítés meg nem állapításáról az 581/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében

30

  

A Bizottság 662/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

31

  

A Bizottság 663/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

33

  

A Bizottság 664/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a 38/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

34

  

A Bizottság 665/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták módosításáról

35

  

A Bizottság 666/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

37

  

A Bizottság 667/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

39

  

A Bizottság 668/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

43

  

A Bizottság 669/2007/EK rendelete (2007. június 14.) az egyes tagállamokban a 2007. március 1-je és augusztus 31-e közötti időszakban a vaj felvásárlásának megindításáról szóló 195/2007/EK rendelet módosításáról

45

  

A Bizottság 670/2007/EK rendelete (2007. június 14.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

46

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/34/EK irányelve (2007. június 14.) a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó 70/157/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (1)

49

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/409/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. június 11.) a közös halászati politika alapján történő regionális tanácsadó testületek felállításáról szóló 2004/585/EK határozat módosításáról

68

  

Bizottság

  

2007/410/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 12.) a burgonyagumó orsósodás viroid (Potato spindle tuber viroid) Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének a megelőzésére irányuló intézkedésekről (az értesítés a C(2007) 2451. számú dokumentummal történt)

71

  

2007/411/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 14.) az Egyesült Királyságban 1996. augusztus 1. előtt született vagy nevelt szarvasmarhafélékből származó termékek bármilyen célra való forgalomba hozatalának betiltásáról és az ilyen állatoknak a 999/2001/EK rendelet védekezési és felszámolási intézkedései alóli mentességéről és a 2005/598/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2007) 2473. számú dokumentummal történt)

74

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/412/IB határozata (2007. június 12.) a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatos biztonságról szóló 2002/348/IB határozat módosításáról

76

  

2007/413/IB

 
 

*

A tanács keretében ülésező Szerződő felek határozata (2007. június 12.) az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezmény (Europol-egyezmény) 6a. cikkének végrehajtására vonatkozó szabályok elfogadásáról

78

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szóló, 1993. április 5-i 93/16/EGK tanácsi irányelvhez (  HL L 165., 1993.7.7.) (Magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 02. kötet, 86. o.)

80

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office