←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 109
50. évfolyam
2007. április 26.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 450/2007/EK rendelete (2007. április 16.) a Gaboni Köztársaság és az Európai Közösség között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről

1

 

*

Halászati partnerségi megállapodás a Gaboni Köztársaság és az Európai Közösség között

3

 

*

A Tanács 451/2007/EK rendelete (2007. április 23.) a Kínai Népköztársaságból származó kézi emelőkocsik és alapvető részegységeik behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megszüntetéséről

8

 

*

A Tanács 452/2007/EK rendelete (2007. április 23.) a Kínai Népköztársaságból és Ukrajnából származó vasalódeszkák behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

12

 

*

A Tanács 453/2007/EK rendelete (2007. április 25.) az Európai Közösségek harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak, valamint a csatlakozást követően legfeljebb tizenkilenc hónapos időszakra a két új tagállamban tisztségben maradó tisztviselők egy részének javadalmazására 2006. július 1-jétől alkalmazandó korrekciós szorzók megállapításáról

22

  

A Bizottság 454/2007/EK rendelete (2007. április 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

28

 

*

A Bizottság 455/2007/EK rendelete (2007. április 25.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

30

  

A Bizottság 456/2007/EK rendelete (2007. április 25.) az 1282/2006/EK rendelet 29. cikkében említett kvóta keretében a Dominikai Köztársaságba történő exportra szánt egyes tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek elosztásának meghatározásáról

32

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2007/249/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. március 19.) az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló 2001/822/EK határozat módosításáról

33

  

2007/250/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. április 16.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésének az Egyesült Királyság részére történő engedélyezéséről

42

 
  

IV Egyéb jogi aktusok

 
  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata (328/05/COL) (2005. december 20.) az állami támogatások anyagi jogi és eljárásjogi szabályainak ötvenharmadik alkalommal történő módosításáról új, 18C. számú fejezet bevezetésével: A közszolgáltatással járó ellentételezés formájában nyújtott állami támogatás

44

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az „európai területi együttműködés” célkitűzés keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív felosztásának a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő rögzítéséről szóló, 2006. augusztus 4-i 2006/609/EK bizottsági határozathoz (  HL L 247., 2006.9.9.)

51
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office