←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 214
49. évfolyam
2006. augusztus 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1183/2006/EK rendelete (2006. július 24.) a hasított kifejlett marhák közösségi osztályozási rendszeréről (kodifikált változat)

1

 

*

A Tanács 1184/2006/EK rendelete (2006. július 24.) az egyes versenyszabályok mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére történő alkalmazásáról (kodifikált változat)

7

 

*

A Tanács 1185/2006/EK rendelete (2006. július 24.) az Európai Gazdasági Közösség és az Angolai Népköztársaság kormánya között létrejött, az Angola partjainál folytatott halászatról szóló megállapodás felmondásáról és a 2792/1999/EK rendelettől való eltérésről

10

  

A Bizottság 1186/2006/EK rendelete (2006. augusztus 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

12

 

*

A Bizottság 1187/2006/EK rendelete (2006. augusztus 3.) a 21. cikk egyes tagállamok esetében történő alkalmazása tekintetében a 796/2004/EK rendelettől való eltérésről

14

  

A Bizottság 1188/2006/EK rendelete (2006. augusztus 3.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

19

 

*

A Bizottság 1189/2006/EK rendelete (2006. augusztus 3.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 66. alkalommal történő módosításáról

21

 

*

A Bizottság 2006/70/EK irányelve (2006. augusztus 1.) a politikai közszereplők fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások és az alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követelményeit illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról

29

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/540/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. április 11.) a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a Közösségen belül 2006-ban nem helyettesíthető felhasználásra engedélyezett szabályozott anyagok mennyiségi felosztásáról (az értesítés a C(2006) 1483. számú dokumentummal történt) (1)

35

  

2006/541/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. július 20.) a Bizottság által az 1292/96/EK tanácsi rendelet alapján juttatandó termékek vásárlására és mobilizálására feljogosított nem kormányzati szervezetek élelmiszersegély-beszerzési szabályainak megállapításáról szóló 2005/769/EK határozat mellékletének helyettesítéséről

50

  

2006/542/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 2.) a lóverseny, lovassport-rendezvények vagy kulturális események céljára szánt törzskönyvezett lovak ideiglenes kivitele utáni újrabehozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról szóló 93/195/EGK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 3400. számú dokumentummal történt) (1)

59

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról szóló, 2000. április 19-i 824/2000/EK bizottsági rendelethez (HL L 100., 2000.4.20.) (Magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 29. kötet, 27. o.)

60

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office