Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 056
48. évfolyam
2005. március 2.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 354/2005/EK rendelete (2005. március 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 355/2005/EK rendelete (2005. február 28.) A boranalízis közösségi módszereinek meghatározásáról szóló 2676/90/EGK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 356/2005/EK rendelete (2005. március 1.) a merevítőrudas zsákhálók és a passzív halászeszköz jelölésére és azonosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

8

 

*

A Tanács 2005/15/EK irányelve (2005. február 28.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK irányelv IV. mellékletének módosításáról

12

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/169/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. február 24.) az Europol igazgatójának a harmadik államokkal és nem európai uniós szervekkel kötendő megállapodásokra irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásáról szóló, 2000. március 27-i határozat módosításáról

14

  

Bizottság

  

2005/170/EK

 
 

*

A Bizottság Határozata (2004. június 16.) a Belgium, Németország és Hollandia által bejelentett, Rotterdam, Antwerpen és a Ruhr-vidék között épülő propilénszállítási csővezeték építéséhez adott támogatásokról - C 67/03 (ex N 355/03) - C 68/03 (ex N 400/03) - C 69/03 (ex N 473/03) (az értesítés a B(2004) 2031. számú dokumentummal történt) (1)

15

  

2005/171/EK

 
 

*

Bizottsági határozat (2005. február 23.) az ellenőrzött anyagoknak a Közösségen belüli nem helyettesíthető felhasználásra 2004-ben engedélyezett mennyiségi felosztásáról a 2037/2000/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében (az értesítés a B(2005) 293. számú dokumentummal történt) (1)

25

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a gépjárművekben jelentkező rádiófrekvenciás interferenciára (elektromágneses kompatibilitásra) vonatkozó 72/245/EGK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez igazításáról, és a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK irányelv módosításáról szóló 2004/104/EK bizottsági irányelvhez (HL L 337., 2004.11.13.)

35

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal