Muzsika 1999. június, 42. évfolyam, 6. szám, 18. oldal
Arnold Schönberg:
A zenekritikáról
 

Az elmúlt évszázad kétségkívül túlértékelte a tudást. "A tudás hatalom" - hitték akkoriban, és arra a kérdésre, hogy "Mi a tévedés?" azt válaszolták: "Emberi dolog", ahelyett hogy éppen fordítva, azt kérdezték volna: "Mi az ember sajátja?", hogy azt feleljék rá : "A tévedés". És valóban: ha tévedni emberi dolog, akkor a tudás hatalom. Mivel azonban az ember sajátja a tévedés, a tudás csak az a hatalom, amely megakadályoz az önálló megismerésben és vizsgálódásban, az emlékezet pedig a kifinomult érzékek és a mozgékony elme önálló tevékenységét vállalja át. "A tudás illúziójában élt, pedig csupán emlékezett" - mondja Strindberg. Ez így is van - legalábbis részben. A többiről a gondolkodás rutinja gondoskodik, amely minden egyes esetre tud valami analógiát, és mint minden rutin, a szokványos eszközöket látszólag megfelelő jártassággal képes alkalmazni. Az emlékezet-tudás ellen folytatott harc azonban gyakran túlzott, s olykor nem egy, szellemi mankó nélkül helytállni képtelen, közepes koponya tanúsít a tudás, az emlékezet iránt olyan megvetést, amelyre csak náluk jóval kiválóbbak lennének jogosultak. Mert más a tudásról, az emlékezetről lemondani azért, hogy úgy nézhessünk a dolgokra, mintha mi lennénk az elsők, akik megpillantjuk őket, más a már elsajátított tanok és tapasztalatok minden előfeltevésétől megszabadulni, hogy aztán az intuíció segítségével új felismerésekre jussunk, s megint más elfogulatlanul azért nélkülözni minden előfeltevést, mert híján vagyunk a szükséges műveltségnek.
Korunk az elfogulatlanokat emeli piedesztálra. A világnézetek, a megigézően eredeti filozófiai és művészeti mozgalmak kolosszális választéka nyilván a rosszul értelmezett individualizmus terméke, a filiszterek individualizmusáé, és az eredetiség olyan túlértékelését idézi elő, amely megakadályoz bennünket a tisztánlátás és a komótosan mérlegelő vizsgálódás nyugvópontjainak elérésében. In statu nascendi valamennyi új igazság felborítani látszik mindent, amiben korábban hittünk, és azt az illúziót kelti, mintha minden olyan rejtélyt képes lenne megfejteni, mellyel az emberiség mindeddig hiába küszködött. Szinte úgy tűnik, mintha a korábbi tudás kifejezetten akadályt jelentene, mintha azok lennének a legalkalmasabbak az új tan feldolgozására és terjesztésére, akik "nem ismerik a kottát". Náluk nem találnak süket fülekre e csábító eszmék. Az avatatlan így olyan kulturális tényezővé lett, aki az alkotó erőkkel szemben most a sors szerepét játssza, méghozzá olyan kegyetlenséggel, amely alig marad el a céhbelieké mögött.
A művészet, különösen a zene területén a pusztán formalista tudás egyébként indokolt megvetése még egy következménnyel járt: a laikus kritikussá lépett elő. Nem elégedett meg azzal, hogy a "nép egyszerű gyermekeként" az esküdtszék soraiban foglaljon helyet: a "taláros tudós" pozíciójára és hatalmára tartott igényt, s meg is kapta mind a kettőt. Kezdetben persze ebben is volt valami jó. Wagner művei teljes elutasításra találtak a céhbeli muzsikusoknál, akik képtelenek voltak belátni, hogy egy új művészet nem ítélhető meg a régi szabályai szerint, ám kedvező fogadtatásra találtak azon tömegek körében, amelyekre a szó, a költészet, a színház tett mély benyomást. A közönség képes lett arra, hogy költői hangulatok hatása alá kerüljön, és átadja magát azoknak az elemi érzéseknek, amelyeket a tudatalatti nyelve, a zene vált ki. Kialakult a differenciálás képessége is, és a sajátost nemsokára meg tudták különböztetni az utánzástól. Az érzékelés olyannyira fejlődésnek indult, hogy felvette a versenyt a zenészek abszolút hallásának és formaérzékének kifinomultságával, sőt túl is szárnyalta, mert egészen a lényegig tudott hatolni, s az alkotót ott is követni volt képes, ahol még a tudósok is a költészethez folyamodnak, s a szakmacsőszködésnek hallgass a neve. Így lépett színre az impresszionista kritikus.
Ám Wagner, Liszt, Hugo Wolf, Bruckner élenjáró hívei fölött eljárt az idő. Mindenekelőtt a szüntelenül megújuló művészethez képest. De egyébként is: egyszerűen eluralkodott rajtuk a szenilitás. És olyan zárt falanxba tömörültek, amely még haladásellenesebbnek és felfuvalkodottabbnak bizonyult, mint az elődeiké. Mert e hajdanvolt forradalmárok a múltjukat vélték annak a jelennek, amely a jövőt hivatott elnyomni. És miután megőrizték tudatlanságukat, még annak a feladatnak sem tudtak eleget tenni, hogy az esztétikai értékelésnek a tovatűnő hangulatnál és a költői tartalomnál megfoghatóbb mércéjét dolgozzák ki, amikor még e hangulat hatása érvényesült. Ezért aztán az impresszionista kritikus az újabb alkotók fellépésével sokkal kedvezőtlenebb helyzetbe került, mint elődei.
A színházi muzsikus Wagner hatására természetes reakcióként virágzott fel az úgynevezett abszolút zene. Először dal formájában és programzeneként. Aztán mindinkább mint tisztán szimfonikus zene, amely már nem kívánt a költészet szolgálólánya lenni, és került minden olyan vargabetűt, amelynek eredményeként a tudattalan érzéseket először a tudat nyelvén fejezik ki, majd ezeket a fordításokat visszafordítják a tudattalan nyelvére. Itt aztán végképp csődöt mondott az elaggott impresszionista kritikus.
De a nyomdokaiba nem holmi ifjú muzsikusok léptek, hanem újabb impresszionista kritikusok, ezeket azonban már a kényszer szülte. Az olyan jelentős zenész, aki ad a jó hírére, nálunk nem írhat újságba. Párizsban lehetséges az ilyesmi, Berlioz után sokan, így például Debussy és Dukas írtak napilap-kritikákat. Mifelénk azonban egy zenész csak akkor lesz zsurnálkritikus, ha még ének- vagy zongoratanárnak sem jó. Így lett a botcsinálta impresszionista kritikusoké a pálya. Nem volt olyan, a zenétől bármilyen távol eső terület, melynek szépreményű tudósítója ne kerülhetett volna a kiválasztottak közé. Ha egy törvényszéki riporter valaha a templomi kórusban énekelt, az már feljogosította zenei beszámolók írására. Mindenféle mércének az ítélkezésben megmutatkozó eme hiányára csupán a gyámoltalanságnak és a bizonytalanságnak az az állapota hozható fel mentségül, melyben ezek a tudatlan felkapaszkodottak leledzettek. Négyszemközt nem csináltak titkot a tudatlanságukból. Alázatosan hízelegtek, a szemükbe lehetett vágni bármilyen igazságot, szánalmas nyomorúságukban csupán kíméletért esedeztek, hogy mások előtt le ne lepleződjenek. Másnap reggel aztán az ember döbbenten olvasta az újságban azokat a véleményeket és gondolatokat, amelyekkel előző nap ajándékozta meg ezeket az urakat, és olyan magabiztos tálalásban, mintha csak a saját szellemi tulajdonuk volna. Ismét úgy érezte mind, ő az úr, vagy Mahler szavával élve, ő a "főnök", a Világhatalom Kft társtulajdonosa. És úgy lehordták az embert, mintha Beckmessernek soha még a hírét sem hallották volna.
De a mérce hiányát valahogyan palástolni kell, és mivel a hangulat már veszített a varázsából, a tudományon volt a sor, hogy a helyébe lépjen. Felvirradt a történelmi kézikönyvek napja. Ugyanakkor néhány szakkifejezésből - úgyis mint ellenpont, hangszerelés, tudás, disszonancia - létrehozták a minden újdonsággal szembeszegezett tudós fegyverek arzenálját. Elgondolkodtam azon, vajon miért éppen ezek az urak - akik a céhbeliekkel és a wagneriánusokkal ellentétben nem egy bizonyos kultúra védelmét érzik kötelességüknek - hadakoznak ilyen megveszekedett gyűlölettel az új ellen. Arra jutottam, hogy leszámítva a kárörömöt és az irigységet mindazok iránt, akik képesek valamit alkotni, csakis az erkölcsi kétségbeesés lehet az oka. Ezt pedig az a kényszerűség váltja ki, hogy folyvást úgy kell tenniük, mintha értenének valamit, vagy tetszene nekik valami, amiről halvány fogalmuk sincs, valamint tökéletesen hidegen hagyja őket. Ezért biztosak lehetünk benne, ha egy zenekritikus manapság valamely szerző tudásáról beszél, az minden korábbinál megbízhatóbb bizonyítéka annak, hogy ő maga nem tud semmit. Ha a kontrapunktról szól, akkor arról csak annyit tud, hogy "a név ...-ből származik", ha a disszonancia miatt kesereg, akkor azt csak a konszonanciáktól nem képes megkülönböztetni.
A mai zene sok problémát vet fel, megszámlálhatatlanul sokat. De ki látja, ki veszi észre ezeket? Végül is meg kell hagyni, hogy a korábbi konzervatív kritikusok legalább képesek voltak azt a kérdést tanulmányozni, vajon hatásos vagy megengedhető-e, hogy a scherzo megelőzi az adagiót, állhat-e fiszben a második tétel, ha a mű maga f-ben íródott. Ez ma mind ósdi kacat, de azt tudni kell, melyiken mi értendő. Akkor nem siklana el mindenki a problémák fölött. Akkor nem fordulhatna elő, hogy Charpentier, Strauss, Debussy, Dukas zenei prózát komponáljon, anélkül hogy erre valaki is egy szót vesztegetne. Az idősebb kritikusok minden bizonnyal berzenkedtek volna ez ellen, felsorakoztatva a mellette és ellene szóló érveket, végül bebizonyították volna, hogy ez lehetetlen, jóllehet a Mesterek megmutatták nekik, hogy igenis lehetséges. Sok badarságot leírtak volna, de meglett volna az az ellenállás, amely nélkül értéktelen a győzelem. A mi zenekritikusaink még ágyútölteléknek sem jók a művészeti csatákban. A disszonanciák miatt siránkoztak, amikor az egytételes szimfónia problémája volt napirenden, a disszonanciák miatt siránkoztak, amikor új lehetőségek mutatkoztak a dallamfejlődésben. És még akkor is a disszonanciák miatt siránkoztak, amikor nem volt disszonancia. Mint a tanítványaim egyik koncertje alkalmával az a különösen vájt fülű kritikus, aki egy Schubertet összhangzattanilag bizonyíthatóan alig túlhaladó vonósnégyes-tételt az én káros befolyásom jellegzetes termékének kiáltott ki.
A művészeti impresszió befogadásához elengedhetetlen a saját képzelet tevékeny részvétele (ezt a számomra már oly rég ismerős gondolatot nemrég a Fackelban olvastam, Wilde egyik levelében). Csak az az érzés érlel műalkotást, amelyre az ember maga is képes, és végső soron tulajdonképpen szinte minden művészeti benyomás a hallgató képzeletének szülötte. Kiváltója persze a műalkotás, ám csak abban az esetben, ha a kibocsátó készüléken kívül megfelelően hangolt fogadó-berendezéssel is rendelkezünk. Ahhoz, hogy valamely művészeti impressziót műítészként megítéljünk, gyakorlottnak kell lennünk tudattalan érzeteink értelmezésében, ismernünk kell a hajlamainkat és tudnunk kell, hogyan reagálunk a különböző benyomásokra. Ahhoz, hogy akár egyetlen értékítéletet megfogalmazhassunk, képesnek kell lennünk különböző művészeti impressziók összehasonlítására, találnunk kell egy olyan szempontot - vagy a mű sajátos természetéből, vagy legalább a szerkezetéből (megcsináltságából) fakadót - , amelyből kiindulva a műalkotás lényegét megközelíthetjük. Legyünk fogékonyak a múltra, és legyenek sejtelmeink a jövőről. Végül pedig akár tévedhetünk is: de akkor legalább legyünk valaki!
Milyen távol is állnak ettől a mi kritikusaink! Ennek tulajdonképpeni oka nyilván az alkalmatlanságuk, mert a rosszindulat sosem okozhat annyi kárt, mint a butaság. Egy igazi szellemi kapacitás, aki - mondjuk - bosszúból üldöz valamely művészt, minden olyan jellegzetességére fényt fog deríteni, amely joggal ingerel vitára. Ám aki buta, az már attól is kártékony, hogy nem tisztességes. A fejébe veszi például, hogy az egyszerűség bajnokának szegődik. De ha valami egyszerű művet hall, azt mondja magában: "Ezt én is értem, és miután nekem tetszik, csak rossz lehet." És erre lehúzza. Ha valami olyat hall, amit egyáltalán nem ért, ami rendkívüli módon nem tetszik neki, mindjárt tudja, hogy az különösen nagy jelentőségű - úgyhogy lehúzza. Vagy dicsér, de csak azért, hogy borsot törjön egyik kartársa orra alá, akit irigyel, és akinek a helyére pályázik. Vagy csak a dallamra esküszik. Aztán ha valaki dallamos művet ír, kritikusunk a művet banálisnak bélyegezve ismeri el, hogy tetszett neki. Nem mintha akarnánk, de szinte lehetetlen a kedvükre tenni. Nincsenek ugyanis tisztában a saját hajlamaikkal, vagy ha mégis, akkor tudják, hogy ezeket gondosan el kell titkolniuk, hiszen skriblerként kénytelenek legalább törekedni arra, hogy fenntartsák az isteni hasonlatosság valamelyes látszatát.
A kritikának a közönségre immár semmiféle hatása sincsen. Nincs ember, aki adna a kritikusok véleményére. Mert vagy eleve teljesen közömbös, vagy maga is laikus, azaz épp annyira ért hozzá, mint az urak a redakcióban. Az ember vagy ott volt maga is, és akkor tudja, mi történt, vagy nem volt ott, és akkor nem tudja. A tudósítóra egyáltalán nem hagyatkozhat. Az úgyis azt látja, amit látni akar, nem pedig azt, ami történt. Siker helyett bukást, taps helyett füttyöt. A hallgatóságnak tulajdonítja azt az állásfoglalást, amely valójában a sajátja - a kritikusnak ugyanis többnyire hiányzik a bátorsága ahhoz, hogy egyedül képviselje a véleményét. Ha a publikumnak akár csak egy töredékét maga mögött véli, arról számol be, hogy az egész közönség tombolt a felháborodástól vagy a lelkesedéstől. Ha teljességgel lehetetlen a hallgatóság viselkedését félreértelmezni, a kartársainál fog támaszt keresni a közvélemény ellenében. Így a publikum hol a művésszel együtt a szégyenpadra kerül, hol a kritikussal egyetemben megdicsőül. Csak az igazság nem derül ki szinte sosem. Torzítások és gyanúsítgatások (baráti elfogultság, klikkszellem) nélkül még abban az esetben sem úszhatjuk meg, amikor az igazság ugyanolyan célravezető lenne, mint a hazugság.
Az olvasó azonban már ügyet sem vet minderre, hiszen az indítékok eléggé köztudomásúak, ismertek a mértékadó irányzatok, a személyes - baráti vagy ellenséges - viszonyok. De valami mégis mindig megmarad ebből, a jóból is, a rosszból is. A dicséret és a feddés - amely önmagában ugyan hatástalan, mert mindenki érzi, a tiszteletnek milyen mérvű hiánya jellemzi az osztogatóit - szolid üzleti alapokat látszik létrehozni. A művészt ugyanis vagy reklámozzák, vagy hangulatot keltenek ellene, annak függvényében, milyen viszonyban ildomos vele éppen lenni. Márpedig ez hatalom. Aligha hasonlítható össze a tegnap legfőbb hatalmasságainak mindenhatóságával, amely kinevezések osztogatásában vagy megtagadásában testesült meg. Mint annyi másban, ma e téren is kicsinyesség uralkodik: csak bökdösődnek ott, ahol régen ledöftek volna. De a sok bökdösődés összeadódik, és ezer tűszúrás ma talán épp olyan biztosan megbénít, amilyen biztosan valaha egyetlen tőrdöfés is ölt. Ez a hatalom talán nem veszélyesebb, de nehezebben viselhető el, mint a korábbi. Kíméletlenebb, mert mivel sokfelé oszlik, csökken a felelősség mértéke. "X., Y. és Z. legalább annyira felelős, mint én" - hozhatja fel a mentségére bárki. Meg még a negyedik, az ötödik, a hatodik ... fel sem lehet sorolni mindegyiket. Ez az egyes kritikusoknak jóval nagyobb védettséget biztosít, mint a nyílt, személyes kiállás. Nem sok bátorság kell hozzá, hogy együtt csaholjanak. Annál több azonban ahhoz, hogy szembeszálljon velük az ember. Nem mintha megölnének, csak tönkretesznek, eltüntetnek, és ez mindennél rosszabb. Nincs hát mit csodálkozni azon, hogy az a néhány kritikus, akire ez a lesújtó vélemény teljesen nem vonatkoztatható, tétova, határozatlan. Kiváltképp Bécsben. A mi balzsamos levegőnk" ugyan nem alkalmas arra, hogy a gyűlöletnek és az irigységnek örvendetesebb formáit virágoztassa fel, de az állhatatosságnak, a határozottságnak sem igen látszik kedvezni. Minden csak kompromisszum, elővigyázatosság, előkelőség mindenütt. Csak az számít, mi minek látszik - hogy van-e, nincs-e, mindegy: a külszín a döntő!
Így aztán majdnem hogy jobban járnánk, ha még ez a néhány "rendes" kritikusunk sem lenne. Ha Szodomában és Gomorrhában nem találni egyetlen igaz embert sem, talán megkönyörül a haragvó Úristen, és ad egy lehetőséget arra, hogy a szósivatag helyén új kultúra teremjen. De erre nincs sok remény. Bécsben mindig lesz néhány igaz ember, akinek azonban a többivel kell egy követ fújnia: néhány rendes kritikus, aki a muffjában fügét mutat, miközben a legelragadóbb módon cseveg azokkal, akik eladták a lelküket, néhány olyan húszéves, aki a hatvanasok higgadtságával és megfontoltságával képes minden merészebb tettet az elővigyázatosság és az ész korlátai közé terelni, no meg néhány, a tizennégy éves iskolásfiúk megbízhatatlanságával megáldott csintalan, felelőtlen negyvenes, aki a legcsekélyebb tisztelettel sem viseltetik mindama dolgok iránt, melyeket megérteni képtelen.

Fenyves Katalin fordítása

Az írás eredetileg 1909 októberében jelent meg a Der Merkerben (I. évf. 2. szám 59.). A fordítás Schönberg Stil und Gedanke - Aufsätze zur Musik (szerk. Ivan Vojtěch, S. Fischer, 1976, 160) című kötetében közreadott szöveg alapján készült.
A Der Merker már 1911-ben (17. sz., június, 697.) megjelentette az első Schönberg-különszámot, Richard Specht, Karl Linke, Rudolf Réti és Paul Stefan cikkeivel. Schönbergtől a Die glückliche Hand szövegét hozták, a megjelenés előtt álló Harmonienlehréből pedig az Ästhetische Bewertung sechs- und mehrstimmiger Klänge című fejezetet. - A hagyatékban a kézirat nincs datálva.


Egon Schiele akvarellje (1918)


Hirdetés, Allgemeine Musik-Zeitung, 1911:
A Stern-féle konzervatóriumban
a bécsi zeneszerző és esztéta Arnold Schönberg
hamarosan előadássorozatot tart
az esztétika és zeneszerzéstan tárgykörében


1930 július: a Schönberg házaspár Lugano-Bessóban


1930. május 20.: Lehár Ferenc gratulál Schönbergnek
a Máról holnapra bemutatója alkalmából


Francis Poulenc és Schönberg


Az utosó fotók egyike