2003/6.

Könyvszemle

Angol nyelvű bibliográfia a holokausztról

"Nem valószínű, hogy a közeljövőben bárki is meghaladhatná Braham történetírói teljesítményét" - írta Ránki György az Élet és Irodalomban Randolph L. Braham professzor 1981-ben megjelent The Politics of Genocide (A népirtás politikája) című, kétkötetes, a magyar zsidóság második világháborús tragédiáját feldolgozó monográfiájáról. A Braham professzor fő művének tekinthető monumentális alkotás (amely Magyarországon előbb 1988-ban, majd 1997-ben látott napvilágot) a teljesség igényével, enciklopédikus szándékkal és kivitelezéssel elemzi a magyar zsidóság 1944-1945-ös katasztrófáját, annak előzményeit és utóhatásait.

A New York-i Városi Egyetem politológus professzorára jellemző tudományos totalitásra való törekvés, a minden apró részletet megvilágítani kívánó történészi attitűd más munkáiban is tetten érhető. Tanulmányok és cikkek egész sorát követően 1963-ban Braham professzor gyűjtötte össze két kötetben a magyar zsidók megsemmisítésével kapcsolatos legfontosabb német külügyi, politikai és rendőri szervek által "termelt" dokumentumok százait (The Destruction of Hungarian Jewry. A Documentary Account. I-II) és ezzel nemcsak a külföldi, hanem a Magyarország második világháborús szerepét vizsgáló hazai kutatóknak is nagy szolgálatot tett. A kimeríthetetlen intellektuális energiákkal rendelkező, idén a 80. születésnapját ünneplő tudós - sok egyéb munkája mellett -, az elmúlt évben egy újabb, a holokauszt és a magyar zsidóság modern történetének kutatásához nélkülözhetetlen kézikönyvet állított össze. A The Holocaust in Hungary: A Selected and Annotated Bibliography 1984-2000 (A holokauszt Magyarországon: válogatott és annotált bibliográfia 1984-2000) című munka tavaly látott napvilágot az Egyesült Államokban a Rosenthal Institute for Holocaust Studies, a Social Science Monographs és a Columbia University Press gondozásában.

Braham professzornak ez a műve tulajdonképpen egy évtizedekkel ezelőtt megkezdett gyűjtőmunka immár második, kézzelfogható eredménye, és az 1984-ben The Hungarian Jewish Catastrophe (A magyar zsidó katasztrófa) címmel megjelent annotált bibliográfia második kötetének tekinthető. Az első bibliográfiában Braham 1984-gyel bezárólag gyűjtötte össze a magyar holokausztról és a hozzá kapcsolódó más történeti problémakörökről szóló magyar, német, angol, román, héber, jiddis nyelvű könyveket, cikkeket, tanulmányokat, visszaemlékezéseket, lexikonokat, kronológiákat, bibliográfiákat, térképeket, sőt még verseket is. A 2479 tételt tartalmazó annotált címgyűjtemény a pontos bibliográfiai adatok megjelölése mellett rövid ismertetőt is nyújtott az adott műről. Braham könnyen áttekinthető, logikus struktúrába helyezte el az általa összegyűjtött hatalmas adathalmazt. Az általános áttekintő munkák után a magyar holokauszt előzményeivel (zsidótörvények, munkaszolgálat, kamenyecpodolszki deportálás, újvidéki mészárlás, stb.) foglalkozó műveket helyezte a tematikus rendbe. Ezt követően magát a holokauszt eseménysorát tárgyaló munkák kerültek sorra, szintén kisebb témákra bontva. Itt például a regionális (vármegyék, települések) történésekre vonatkozó bibliográfiai tételek éppúgy megtalálhatók az adott földrajzi egységek alfabetikus rendjébe szedve, mint a magyar zsidók által megjárt koncentrációs táborokkal foglalkozó munkák a lágerek szerint csoportosítva. A harmadik nagy egység a magyar zsidók megsemmisítésének következményeit fókuszba helyező műveket sorolta fel és mutatta be. Itt kaptak helyet például a német és magyar háborús bűnösökkel és pereikkel foglalkozó publikációk (a vádlottak neve szerinti alfabetikus sorrendben), a kárpótlási kérdéseket tárgyaló munkák, vagy az olyan, a magyar holokauszt utórezgéseinek tekinthető témákkal kapcsolatos művek, mint az ún. "Kasztner-ügy". Ebben a részben szerepeltek a holokausztra vonatkozó magyar politikai és szellemtörténeti értelmezések, reflexiók dokumentumai, a neoantiszemitizmus tematikájú közlemények, valamint a nyilas emigráció által a háború után kiadott könyvek. A kötetet Braham tollából származó rövid tanulmány és szómagyarázat vezette be; név-, hely- és szerzőmutató zárta le.

A professzor az első bibliográfia kiadásával korántsem tekintette munkáját lezártnak, és az elmúlt szűk két évtizedben sem hagyott fel a gyűjtőmunkával. Ennek a tevékenységnek az eredménye a bibliográfia nemrég megjelent második része. A The Holocaust in Hungary újabb ezerötszáz címet közöl. Braham itt elhagyta a nagy kronológiai egységeket, és műfaji illetve tematikus bontásban ismerteti az 1984 és 2001 között megjelent, a vészkorszakról illetve a kapcsolódó témákról szóló publikációkat. Az ebben a periódusban napvilágot látott művek mellett a kötet ismertet jó néhány, az 1984-ben megjelent bibliográfiából kimaradt tételt is, ezzel téve teljessé a gyűjtést. Az előző bibliográfiához képest újdonságnak tekinthető, hogy az írott művek, azaz a különböző újságcikkek, tanulmányok, összefoglaló szintézisek, monográfiák és specifikus jelenségeket vizsgáló tanulmányok, memoárok és regények mellett Braham ezúttal felvette a gyűjteménybe a vizuális publikációkat: játékfilmeket, dokumentumfilmeket, fotó- és grafi-kagyűjteményeket, kiállításokat és azok katalógusait is. A megjelent publikációk által alakított tematikában ezúttal kiemelt helyet kaptak a magyar lakosság és a hivatalnokok, valamint a külföldi diplomaták embermentési akcióit, a kontinentális viszonylatban is specifikusan magyar jelenségnek számító háborús munkaszolgálat epizódjait, a magyarországi zsidóüldözés nemzetközi visszhangját, jogi, demográfiai és gazdasági hátterét megvilágító művek. Természetesen ezt a kötetet is név- és helymutató egészíti ki. A 2001 legvégén megjelent gyűjtemény frissességére jellemző, hogy még az azévi budapesti könyvhéten megjelent, vonatkozó tematikájú kötetek is szerepelnek benne.

Braham professzor bibliográfiái hiánypótló és egyben nélkülözhetetlen művek. A bibliográfia segítségével nemcsak a szakmához tartozó vagy laikus magyar olvasók tájékozódhatnak a téma kapcsán az elmúlt több mint másfél évtizedben a nemzetközi porondon napvilágot látott magyar vonatkozású írásokról, hanem egyúttal a magyarul született cikkek, tanulmányok és kötetek százainak létezéséről értesülhetnek a külföldi tudósok és érdeklődők. Mindenki, aki itthon vagy külföldön, bármilyen okból vagy mélységben érdeklődik a magyar holokauszt, a magyar zsidóság és Magyarország modern történelme iránt, könnyen használható, átfogó, a teljességre törekvő és azt el is érő részletességű kézikönyvet emelhet le a polcról. (Randolph L. Braham (ed.): The Hungarian Jewish Catastrophe. A Selected and Annotated Bibliography. Institute for Holocaust Studies of The City University of New York and Social Science Monographs. Distributed by Columbia University Press, New York, 1984. 501 p.; Randolph L. Braham (ed.): The Holocaust in Hungary. A Selected and Annotated Bibliography. The Rosenthal Institute for Holocaust Studies Graduate Center/The City University of New York and Social Science Monographs, Boulder. Distributed by Columbia University Press, New York, 2001. 252 p.

Kádár Gábor - Vági Zoltán

PhD hallgatók


<-- Vissza az 2003/6. szám tartalomjegyzékére