2001/3.

Az OKTK 2000. évi nyertes pályázatai (ezer Ft-ban)


Az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások (OKTK) megalakulásától minden esztendőben közzétette az előző évben támogatást nyert személyek nevét, kutatási témájukat és a támogatás összegét. Ezúttal - főirányonként csoportosítva - a 2000-ben nyertes pályázatok adataival ismerkedhet meg az olvasó. Az általános tájékozódáshoz szükséges közölni, hogy 2000. december 31-ig összesen 1879 személy nyújtott be pályázatot. 1999. december 31-ig az OKTK Titkársága 1762 pályázat beérkezését regisztrálta, így az elmúlt esztendőben az új pályázatok száma 117. A Titkárság a Kuratórium döntése alapján összesen 67 pályázóval kötött szerződést 80 355 ezer forint összegben. A 67 nyertes pályázatból 51 az "új" pályázatok száma, 16 szerződést pedig a Titkárság olyan személyekkel kötött, akik már a korábbi időszakban is kaptak támogatást. (Az 51 "új" nyertes pályázat természetesen nem azt jelenti, hogy csaknem minden második pályázó támogatásban részesült, ugyanis jelentős azoknak a száma, akik még 2000 előtt pályáztak, de pályázatuk támogatására csak 2000-ben kerülhetett sor.) A közölt lista nem azonos azon személyek névsorával, akikkel szerződéskötésre került sor, tekintettel arra, hogy a Kuratórium pozitív állásfoglalását követően szerződéskötés általában két tárca támogatásának birtokában lehetséges.


I. A magyar gazdaságpolitika elméleti megalapozása és a piacgazdasági átmenet gyakorlatát szolgáló gazdaságpolitikai eszköztár

Giró-Szász András: Az EU-hoz való spanyol csatlakozás és integrációs folyamat, és az ebből hasznosítható tapasztalatok a magyar uniós csatlakozás, integráció számára 600 E Ft

Rácz Margit: Németország gazdasági fejlődésének dilemmái és ezek hatása európai integrációs politikájára 1.500 E Ft

II. A termelési, a foglalkoztatási és a tulajdoni szerkezet átalakulása a vállalati szférában, ennek gazdasági-társadalmi hatása

Bársony Erzsébet: A környezetpolitika mikroszintű problémái a hazai ökológiai mezőgazdaságban 1.450 E Ft

Fekete György: Az EU csatlakozás agrárstratégiájának alternatív alapozása 250 E Ft

Gáspár Péter Pál: Innovációs folyamatok állami kezelése 3.000 E Ft

Hajdu Istvánné: A multinacionális vállalatok helye, szerepe, stratégiai és iparpolitikai kezelésének lehetőségei a magyar élelmiszeripar modernizációjának, integrációjának előmozdítása, versenyképességének növelése érdekében 1.000 E Ft

Kukovics Sándor: A tulajdon, a vállalati és a termelési szerkezet, valamint a foglalkoztatási viszonyok átalakulása a magyar agrárgazdaságban 300 E Ft

Szalai Erzsébet: A multinacionális vállalat, mint szociológiai jelenség 3.000 E Ft

III.a A közigazgatás-fejlesztési kormánykoncepciót elősegítő kutatások

Horváth Péter: Kormányzati döntéshozatal 1.500 E Ft

Visegrády Antal: A jogszabályok társadalmi és gazdasági hatékonyságának értékelési módszerei 1.000 E Ft

Zám Mária: A szociális biztonság rendszerének átalakulása a községekben 1.500 E Ft

III.b A terület- és településfejlesztés társadalmi-gazdasági összefüggéseivel, valamint a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos kutatások

Kiss Károly: Ésszerű vízvagyon-gazdálkodás és a termelési biztonság fokozása 1.500 E Ft

Kovács Teréz: A falvak átalakulása és a falupolitika kérdései 700 E Ft

Simonyi Péter: A környezetbiztonság növelésének lehetőségei Magyarországon, tekintettel az EU-hoz történő csatlakozás követelményeire 1.000 E Ft

IV. Az oktatással és tudománnyal kapcsolatos kutatások

Eszik Zoltán: Oktatás, nevelés, gyermekjólét, gyermekvédelem településszintű koordinációja megvalósulása integrált keretekben 1.400 E Ft

Györgyi Zoltán: Stratégiák a szakképző iskolák szakmaszerkezetében 1.500 E Ft

Liskó Ilona: A közoktatás és a szakképzés kapcsolata 2.500 E Ft

Némethné Tóth Ágnes: Tanulásban akadályozott gyermekek iskolai integrálhatóságát vizsgáló eljárás kidolgozása és tanulmánykötet írása 2.500 E Ft

Petró Katalin: Közgazdasági, kereskedelmi és informatikai középiskolák a változás korában 1.500 E Ft

Szívós Mihály: Kutatásszervezési alapkérdések a mai tudományszociológia irányzatainak tükrében 778 E Ft

V. Család és ifjúság problémáinak kutatása

Gyenis Gyula: A családi háttér és az életkörülmények hatása az egyetemi hallgatók biológiai állapotára és életkilátásaira 1.200 E Ft

Kó József: Nehéz helyzetbe került középosztálybeli fiatalok reintegrálási programja 1.500 E Ft

Münnich Ákos: Az egyetemi diákság karrierépítési komponenseinek feltárása 1.500 E Ft

Pauka Tibor: A nagycsaládok és életkörülmények 1.800 E Ft

S. Nagy Katalin: Nők a műszaki pályán a XX. században, különös tekintettel a BME hallgatóira és oktatóira 1.700 E Ft

VI. Társadalompolitikai kutatások

Antal Z. László: A népesség korösszetételének elemzése a KORFA felhasználásával 500 E Ft

Fábián Gergely: Helyi szociális ellátó szervezetek az önkormányzatokban, a fejlett demokráciákban és Magyarországon (a rendszerváltás után a szociális reform előtt) 1.500 E Ft

Neumark Tamás: Közösségi gondozás közös érdekeltségű együttműködése 1.800 E Ft

Őrszigethy Erzsébet: A kilencvenes évek második felében új lakást építő családok helyzetének elemző vizsgálata 4 megye 50 településén 500 E Ft

Wizner Balázs: Roma elit és szervezetek Magyarországon 800 E Ft

VII. Magyarország biztonságpolitikája

Bolgár Judit: Társadalmi és szervezeti sajátosságok figyelembevétele a védelmi szektorban dolgozó egyenruhás nők pályára irányításában és pályán tartásában (nemzetközi kitekintéssel) 1.800 E Ft

Joubert Kálmán: A 18 éves sorkötelesek testfejlettségének, egészségállapotának és szocio-demográfiai jellemzőinek vizsgálata 400 E Ft

Kovács Lajos: A Schengeni Egyezmény követelményeinek megfelelően a határőrség határrendészetté történő átalakítása 1.959 E Ft

Nagy László: Csapatok külföldi állomásoztatásának elméleti és gyakorlati kérdései Európában a II. világháború után 300 E Ft

Németh József: Az Európai Unió új feladata: konfliktusmegelőzés és válságkezelés 750 E Ft

VIII.a Kulturális hagyományaink feltárása, nyilvántartása, kiadása

Barna Gábor: Hetényi János: A Karancs-hegyi búcsú c. dokumentációs anyag megjelentetése a Devotio Hungarorum sorozatban 500 E Ft

Bene Sándor: Egy kanonok három királysága - Ráttkay György horvát históriájáról 500 E Ft

Bognár Zsuzsa: Irodalomkritikai gondolkodás a Pester Lloydban 1.100 E Ft

Cséve Anna: Móricz Zsigmond Naplójának sajtó alá rendezése, a szöveg kritikai igényű jegyzetelése 800 E Ft

Farkas Gábor Farkas: A Nagyszombati Egyetem Könyvtára az alapításkor 1.000 E Ft

Hajdú Mihály: Szabó T. Attila: Erdélyi Helytörténeti adattár I. 250 E Ft

József Farkas: Magyar írók a demokráciáról és a nemzeti kérdésről a Monarchia felbomlásának idején 900 E Ft

Kerényi Ferenc: Szövegkiadási munkák régi és a klasszikus magyar irodalom köréből 650 E Ft

Koltai András: Piarista levéltár kéziratkatalógusa 680 E Ft

Kováts Dániel: Sátoraljaújhely és a Hegyköz helynevei (történeti helynévtár összeállítása) 700 E Ft

Kőszeghy Péter: Isteni igazságra vezérlő kalauz, Pozsony 1637 (BHA) 2.000 E Ft

Monok István: Könyvtártörténeti füzetek IX. és X. kötet 1.000 E Ft

Orosz László: Katona József művei, versek, tanulmányok, egyéb írások kritikai kiadása 1.200 E Ft

Pócs Éva: A magyarországi boszorkányság forrásai - Boszorkányperek III. 2.000 E Ft

Raczky Pál: Az alföldi őskori - új kőkori és bronzkori - települési halmok kataszterének elsődleges adatbázisának publikálása 1.500 E Ft

Szendrei Janka: Musicalia Danubiana kiterjesztett program 1.000 E Ft

Zvara Edina: Intézményi könyvtárak Magyarországon 1526-1750. I. katolikus 720 E Ft

VIII.b Magyarságkutatás

Balázs Mihály: Erdélyi vallásfilozófiai írások 1580-1660 között 400 E Ft

F. Tóth Tibor: A Rákóczi- és Kossuth-emigrációval Törökországba került és ott eltemetett magyar szabadságharcosok kegyeleti helyeinek kutatása 200 E Ft

Gereben Ferenc: A nemzettudat jelenlegi állapota a határon túli magyarság körében egy tudat-szociológiai felmérés sorozat tükrében 900 E Ft

Horák Mária: A "Nemzetőr" mint a magyarságtudat megjelenítője 500 E Ft

Juhász Dezső: Romániai magyar nyelvjárások atlasza VI. kötet 2.565 E Ft

Kovalcsik Katalin: A magyarországi és a romániai beás cigányok összehasonlító kutatása 900 E Ft

Papp Árpád: Vajdaság Néprajzi Atlasza 2.353 E Ft

Papp Richárd: Kulturális antropológiai esettanulmányok a magyar zsidóságról l.900 E Ft

Pintér Tamás: A rodostói magyar történelmi emlékhely kutatása, levéltári dokumentáció elkészítése 600 E Ft

Romsics Ignác: Magyar nemzetpolitikai gondolkodás a XIX-XX. században című kötet összeállítása 400 E Ft

Szapu Viola Magda: Ifjúsági csoportkultúrák (Kaposvári példa) 500 E Ft

Szávai Ferenc: Fodor Ferenc: Teleki Pál 600 E Ft

IX. Magyarország jelenkortörténetének kutatása

Vida István: Magyarország nemzetközi helyzete és külpolitikája 1956-1962 550 E Ft

Főirányon kívüli pályázatok

Niederhauser Emil: Magyar Tudomány 1.000 E Ft

Kiefer Ferenc: Magyar Nyelvi Nagyszótár 5.000 E Ft


<-- Vissza az 2001/3. szám tartalomjegyzékére