1999/3

Könyvszemle

Ármány és értelem

A végükhöz közeledő Kilencvenes évek számos tétellel gazdagították a lassan növekvő Sántha-bibliográfiát és -biográfiát; amint azt Majerszky Klára A Debreceni Orvosképzés Nagy Alakjai 9. füzeteként megjelent (1995) monográfiájában szakszerűen fel is sorolja. A monográfia I. része bemutatja Sántha életét, orvosi, professzori, tudományos munkásságát, a II. rész "A Sántha-ügy" dokumentumait teszi közzé a legszükségesebb kommentárokkal, a III. rész Sántha máig élő hatását villantja fel. Ehhez tartozik Huszár Tibor most megjelent könyve is.

Huszár Tibor könyvében ugyanis az "Ötvenes évek" mérhetetlen alávalósága és hihetetlen butasága Sántha Kálmán rendíthetetlen tisztességével és kristálytiszta értelmével szembesítve mutatja meg - magától, anélkül, hogy különösebb szerzői kommentárra szorulna - a maga elképesztő mélységeit, és - itt nem hiábavaló a ma annyira lejáratott szó - emberi méltóságot sugárzó viselkedésének, illetve habitusának a tükrében válik érthetővé, miként és miért képes egy kellően elszánt és erőszakos politika szinte tetszése szerint manipulálni, sőt elhomályosítani akár kiemelkedő tudósok elméjét is. Másrészt viszont - és ez, ha tetszik nevezhető a könyv "rejtett dimenziójá"-nak is - az is felsejlik Huszár könyvéből, hogy - nem is föltétlenül csak hosszú távon - a legkegyetlenebb politikai gépezet őrlésében is megőrződhetnek "a szabadság kis szigetei", és éppen a Sántha Kálmánhoz fogható tanúságtételeknek is köszönhetően. A "Sántha-pör", akár háromszázegynehány évvel azelőtt a "Galilei-pör", a kiagyaló politikai gépezet ellen fordult, visszahatott rá, átalakította. A "Sántha-pör" és a Magyar Tudományos Akadémia vonatkozásában azonban még nem következett be a II. János-Pál-i fordulat; jobb tehát, ha visszatérünk Huszár Tibor könyvének az elemzéséhez.

A könyv három fő részből és három kiegészítő részből áll. Az utóbbi három egy politológiai összegezést, egy akadémia-politikai epilógust és egy részletes dokumentum-tárt tartalmaz. Az összegezés jellemzi a "Sántha-ügy" konstrukciós-ideologikus jellegét, és elhelyezi a kor hasonló jellegű ügyei között. Mérlegeli, illetve összegezi, hogyan képződtek, illetve változtak a prioritások az egyes ügyek aktualizálásában, amellyel a politikai elit az általa létrehozott és irányított párt- és tömegszervezeti hálózaton keresztül alkalmazkodni igyekezett a jórészt éppen ő maga által létrehozott virtuális valóság követelményeihez és kihívásaihoz. Az epilógus a hálózat kétségbeesett védekezését mutatja be az önmagának úgyszólván végig érthetetlen és elfogadhatatlan leépülése ellen; azt a megzavarodást és érték-eróziót, ami egyre több "láncszemet" szakított ki a látszólag olajozottan működő hálózatból. A dokumentumtár teljes terjedelmükben közli azokat a jegyzőkönyveket, feljegyzéseket, iratokat, amelyek a könyv első három fejezetének a levéltári megalapozásául szolgálnak.

Az I. rész "A per stációi"-t ismerteti, a rendkívül gondos előkészítéstől és szereposztástól az Akadémia 1951. évi rendes közgyűlésén kihirdetett ítéletig. Bemutatja és értelmezi a kivételes műgonddal felállított "csapdát", amelyben "Sántha Kálmán csak két rossz megoldás között választhatott. "vagy távol marad az osztályülésről, és akkor erősíti azt a látszatot, hogy a vádak valósak s ő azokkal nem mer, vagy nem akar szembesülni; vagy elmegy, de akkor álláspontja kifejtése ellenére részvételével legitimálja az aktust, ily módon maga is dekórummá válik abban a játszmában, amely akadémiai játékszabályok szerint lefolytatott tudományos vitaként kívánja láttatni azt, amit a valóságban boszorkányperek íratlan szabályai szerint bonyolítottak." (16) "Milyen megoldást választott Sántha Kálmán ebben a nyilvánvalóan provokatív helyzetben? Jóllehet pontosan érzékelte, mire megy ki a játék, előzetesen nem kívánta "felborítani az asztalt". A magatartás esztétikumánál - amelyet egyébként igen magasra rangsorolt - fontosabbnak tartotta álláspontja pontos dokumentálását. Orvos volt, agysebész, a klinika számára nemcsak munkahely volt, de olyan kísérleti laboratórium is, amely emberi életek megmentésének esélyeit sokszorozta meg. Ezt a hadállást védeni kívánta, s ha a provokatív akció célja az, hogy ettől az esélytől megfosszák, háruljon minden felelősség dokumentálhatóan e nemtelen akció kitervelőire." (17)

Az I. rész következő fejezeteiből sorra kiderül, milyen következetesen, bátran és racionálisan sikerült Sántha Kálmánnak helytállnia ebben a ravaszul és leleményesen kifundált csapda-helyzetben; mára még a mesterségesen előkapart és tudományosan (Huszár találó fogalomalkotásával "pav-reál" módra) feltupírozott vád is közismert és elismert orvosi közhellyé szelídült: a testi és szellemi túlterheléshez társuló negatív emocionális terhelés komoly (és egyáltalában nem csak "lelki") betegséget okozhat. Nem is erre helyezi Huszár a hangsúlyt, hanem a szereplők és főképpen a szerepek jellemzésére; hisz - legalábbis látható - szereplő az egy Rusznyák István kivételével nemigen akadt, a többiek esetében a nyilvánvalóan előre megírt szerepekhez kerestek - és találtak - tudományosan és politikailag nyomatékos személyiségeket. Annál meglepőbb, hogy - ha nem is a főszereplők körében - akadtak kiemelkedő renitensek: Szentágothai János, Haynal Imre, Kerpel-Flónius Ödön, Hetényi Géza, "akik a korszak adottságainak ismeretében megfontoltan, de határozottan Sántha mellett kötelezték el magukat... Őket elszigetelték, hozzászólásaikat Rusznyák blokkolta, érveiket politikailag minősítette, ám ez sem változtat a tényen: a tudományos beszédmódot, értékszemlétetet egyedül ők képviselték e fórumon". (22) Csakhogy itt - pontosan látta és bátran kimondotta Sántha - nem erről volt szó. A zárt osztályülésen, amelyet szintén Rusznyák vezényelt, ez expressis verbis meg is mondatott: "Nem úgy van, hogy itt van egy támasz, mint ahogy Haynal mondja, hanem arról van szó, hogy van egy ember, aki a legnagyobb tudósaink egyike, ezért felel most és ezért az Akadémia is felel. Évek óta sorozatosan viselkedik úgy, hogy állandóan mindenki, ellenség és barát érzik, hogy a népi demokráciával szemben egész teátrális ellenállási attitűdöt vesz fel. Ezt nem lehet egyszerű botlásnak minősíteni. Más szóval: a tudományos érték nem elsődleges kritérium. Lehet valaki a magyar agysebészet nemzetközi rangú iskolaalapítója, elősegítheti gyógyító munkájával reménytelennek ítélt betegek megmentését, ha nem veti alá magát a kinyilvánított politikai-ideológiai követelményeknek, nincs helye az újjászervezett Akadémián."

A szavazás eredménye nem lehetett kétséges, ám a 19 szavazatból a 14 igen mellett az 5 nem mégis "a Sántha Kálmánnal való szolidaritás kinyilvánításának tényét jelentette", és Rusznyák, még mielőtt megadta volna a szót Sánthának, szükségét érezte, hogy kinyilvánítsa: Sántha Kálmánnak van és lehet jövője. "... Én tudom, hogy ő jó hazafi és tudom, hogy ennek az országnak jó embere és talán még nem látja azt, hogy ennek az országnak árt a működésével, ám ha ezt látja már és be fog kapcsolódni a nagyon súlyos körülmények között, de lelkesen folyó munkába, úgy mi a segítségére leszünk." (32)

Huszár az orwelli "duplagondolat" megnyilvánulásának tekinti Rusznyák szavait, a bensőségessé vált intellektuális képmutatás többieknél is tetten érhető jeleként. Azt pedig, hogy hogyan kell érteni a "segítséget", gyönyörűen demonstrálta a "Fegyelmi tárgyalás Debrecenben".

Sántha Kálmán a kizárását az Akadémiáról megkönnyebbüléssel fogadta; ámde megfosztása katedrájától súlyos csapás volt, s nemcsak reá magára, hanem az egész magyar tudományra és medicinára. Mégis, az ügy felvezetéséhez és a Szovjetunió hasonló tudós-pereihez képest az ítélet enyhének nevezhető. Meglepő továbbá a konspirációs perekben szokásos és jócskán kritizált nyilvánosság csaknem teljes elmaradása. A Sántha-ügy az egyetemi és az akadémiai elit "belügye" maradt, a Párt nem kívánta a nem kis fáradsággal összehordott pert az értelmiség széles körű megfélemlítésére kihasználni, mint mondjuk a "mendelista-morganista" biológia elleni liszenkói propagandát. Miért? És miért csak 1951-ben robbantotta ki a Párt a "Sántha-ügyet", mikor Sántha Kálmán már 1947-től nyíltan és határozottan - ha soha nem is "teátrálisan" - kifejezte egyet-nem-értését nem egy komoly politikai kérdésben "Pártunk és Kormányunk" irányvonalával. Helyi szinten, városi és megyei pártfórumokon el is indult minden egyes ilyen alkalomból a kezdeményezés Sántha Kálmán megregulázására, de nem jutott messze. Miféle "Előzmények, okok, viszonyrendszerek" fogták vissza a "magánszorgalmú ebeket", mígnem 1951-ben eldördült a startpisztoly? S akkor is pontosan mikor és hol? Ezeket a kérdéseket elemzi a II. rész, a mikrohistória szociológiai körültekintésével és egy detektívregény izgalmasságával. Ám Huszár nem enged a "nyomozati paradigma" csábításának, nem keres megalapozatlan összefüggéseket, megmarad a dokumentálható adatok talaján. Az így kialakuló kép viszonylag és nagy vonalaiban egyszerű. 1951-ig a párt-elitben még szóhoz jutottak Sánthát közelről ismerő és éppen ezért feltétlenül becsülő erők, ám a harmadik világháború rémét felidéző 1949-1950-es "Sztálini fordulat" honi hullámai félreseperték őket, és megnyílt az út a Sánthára rég fogukat fenő funkcionáriusok előtt. Horváth Márton sokuk nevében jelentette ki: "Ezt a frátert minél hamarább távolítsák el!" Egyúttal azonban átrendeződött az ellenségteremtés elmélete és gyakorlata is a pávelit virtuális valóságában, és az elrettentés stratégiája a párton belüli ellenségre koncentrálódott. És ezek a változások a gépezet törvényszerűségei szerint végigfutottak a megyei és városi pártbizottságtól az egyetem világán át az Akadémia világáig.

A III. rész azt mondja el, hogyan tükröződött mindez a párt reprezentatív nyilvánosságában és miként függött össze a "Sántha Kálmán ügyében tervezett s a boszorkánypereket általában követő propaganda-hadjárat leállítása" a virtuális valóság átrendeződésével, amelyben - a világháborús fenyegetettség előszelében - célszerűnek látszott ellenlépéseket tenni. "olyanokat, amelyek megnyugtatják az. intelligenciát". (209) Részletesen ismerteti és elemzi Huszár Tibor Rákosi Mátyás beszédét a Politikai Bizottság 1951. június 28-i ülésén. "Azon félév történéseinek, amelyek Sántha Kálmán ügyének is idő- és térkeretéül szolgáltak, ez [a beszéd] a politikai információ újraértelmezett történetét vázolja fel. Rákosi Mátyás olvasatában nem a halmozódó, egymásra torlódó válságjelenségek, a háborúra való felkészülés kényszere jellemezték 1951 első hónapjait, hanem a lendület és a növekvő bizalom. ... Közben azonban - folytatja Rákosi a história felidézését - történt néhány esemény, amely ezzel a lendülettel szemben kisebb-nagyobb hullámot tudott létrehozni. Öt ilyen ügyet nevez meg: a gazdasági helyzetet, pontosabban az élelmezési helyzetet; a Kádárügyet; a kisipar és a kiskereskedelem gyakorlati felszámolását; a kitelepítést és a Grósz-pert. Arról természetesen ebben az értelmezésben nem eshet szó, hogy az említett ötből négy hullámot az első leleplezésére - maga a párt idézett elő". (208)

Salina herceg utolérhetetlenül pontosan megfogalmazza A párduc-ban, hogy az önnönmagát-ámítás képessége elengedhetetlen követelmény annál, aki másokat vezetni akar. Ez az első lépés a hosszú úton, amely végül ellenségek konstruálásához, démonizálásukhoz és tervszerű "leküzdésükhöz" vezet. "S akkor a »kisebb-nagyobb hullámok megtörhetők« ... A hatalmi gépezet tovább működik, a párt pedig politikai téren »még nagyobb követelményekkel léphet fel...«" (211). Huszár Tibor az ellenség-képzés konkrét eseteinek elemzésével és időzítésével egyszerre mutatja be az őrült gépezet működési mechanizmusait, és azt, hogy miért és hogyan került a "Sántha-ügy" hirtelen háttérbe a párt "alvilágának" értékelésében és szemszögéből "a párton belüli ellenség" megsemmisítésével és az egyház megfélemlítésével szemben.

Hátborzongató olvasmány "A párt reprezentatív nyilvánossága és /al/világa"; a legfélelmetesebb azonban az, hogy a leírt gépezet és mechanizmusok nem látszanak a kommunista pártra és a külső és belső hidegháború időszakára korlátozódni. Ha egyszer egy politikai vagy gazdasági elit rálép az önnön magát ámítás útjára és enged a csábításnak, hogy valóságos gondjait és hibáit bűnbakképzéssel "oldja meg", akkor alkalmas körülmények és trendek esetén beindulhat a gépezet, mivel őrült, de van benne rendszer.

Külön meg kell említeni a Jegyzeteket. A mikrohistória mestereiéhez hasonlóan, Huszár Tibor jegyzetei sem csupán a pontos adatolást és a szöveg bibliográfiai-biografikus-filológiai kiegészítését szolgálják. Értelmezik és folytatják a szöveget, új ablakokat nyitnak a szöveg szempontjából tán periférikus, de a téma miatt fontos és érdekes területek felé, bemutatnak a szövegben esetleg épp csak említett tudósokat, részletezik intézmények személyi és szervezeti adottságait, a politikai ellenőrzés és irányítás mindent átható módszereit. Az utóbbi szempontból pl. lásd a 409. jegyzetet: "A főtitkári beszámoló az MTA rendes közgyűlésén e célokat így összegezte: »Az Akadémia közvetlen célkitűzései között tehát szerepelniök kellett tudománypolitikánk ideológiai tartalmára vonatkozó feladatoknak is. Ilyenek mindenekelőtt a következők: 1. A marxizmus-leninizmus tudománypolitikai felfogásának megismertetése a kutatókkal; 2. Az elmélet és gyakorlat egysége elvének hazai viszonyainkra való alkalmazása; 3. A nyugati imperialista államok áltudományossága előtti hajbókolásban megnyilatkozó kozmopolitizmus elleni aktív küzdelem, 4. A Szovjetunió tudományának minél szélesebb körben való megismertetése.« (Alexits György beszámolója CIX. Nagygyűlés, MTA rendes közgyűlése. Akadémiai Értesítő, LVII. köt. 1949-50.)" Ilyen "színvonalas" célkitűzések tükrében válik érthetővé, hogy nemzetközi hírnevű tekintélyes tudósok teljes komolysággal hosszan érvelnek bugyuta vád alapján, bugyuta érvekkel Sántha Kálmán ellen a sztahanov-mozgalom "védelmében", "a dolgozó magyar nép" és a "diákság" nevében. Nehéz eldönteni, mi dominál az érveikben: a félelem, a karrierizmus, a cinizmus, az önámítás, az elvakultság vagy az internalizált képmutatás?

"E könyv 1951 tavaszának történéseit idézi, s így hőseink további sorsának alakulását - vezeti be Huszár Tibor az Epilógust - érdemben nem követjük nyomon. Jegyzőkönyvszerűen mégis rögzítjük a fontosabb fejleményeket, s annak dokumentumait." Ez a rövid epilógus a hozzá tartozó bőséges jegyzetekkel voltaképpen egy új könyv anyaga lehetne az Akadémia vontatott kijózanodásáról és ingadozó útkereséséről a Sántha-ügy tükrében.

A dokumentumok, az Akadémia Orvosi Osztálya 1951. június hó 1-én tartott nyilvános osztályülésének jegyzőkönyvétől a Rákosi Mátyás hozzászólásából közölt részletig döbbenetes erővel illusztrálják és igazolják a szöveg és a jegyzetek fejtegetéseit. A könyvet szakszerűen összeállított biografikus mutató (Némethné Vágyi Karola) és néhány jellegzetes - és jellemző - fénykép zárja.

Huszár Tibor könyve mintaszerűen mutatja be Akadémiánk reagálását az ország történetének egyik tragikus pillanatában; meghajlását a kényszerek nyomása alatt, de a tudomány, az értelem, a hűség erejét is, ahogyan Sántha Kálmán rendíthetetlen alakja köré vonzódtak a ravasz megfélemlítések ellenére is akadémikusok, professzorok, kutatók, orvosok közül néhányan, a körülményekhez képest tán nem is kevesen. (Huszár Tibor: A politikai gépezet 1951 tavaszán Magyarországon. Corvina, 1998. 388 o.)

Vekerdi László


<-- Vissza az 1999/3 szám tartalomjegyzékére