Történelmi Szemle 1998. 3-4. szám

ZIMÁNYI VERA

Supplicationum merita

A Batthyány I. Ádám földesúrhoz és dunántúli főkapitányhoz intézett kérvények kivonatai

A SZÖVEGEKET TÓTH ISTVÁN GYÖRGY, J. ÚJVÁRY ZSUZSA, VARGA J. JÁNOS ÉS ZIMÁNYI VERA TESZI KÖZZÉ

Jobbágyok rendszerint valamely írástudó uradalmi alkalmazott, deák vagy falusi pap, esetleg a betűvetést elsajátított más személy segítségével írtak kérvényt földesurukhoz, hogy ügyes-bajos dolgaikban döntést kérjenek, panaszt tegyenek, terheik enyhítését kíséreljék meg. Ilyen kérvények rendszerint szórványosan maradtak fenn a 16–17. századból, az egykorúak nem tekintették megőrzendő, fontos iratoknak e folyamodványokat, és az ügy elintézése után rendszerint kidobták azokat. Levéltári ismereteim szerint egyedülálló sorozatot képeznek a Batthyány-levéltárban őrzött kérvény-kivonatok, amelyek több ezer jobbágy- és katonakérvény rövid, érdembeli tartalmát, és az azokra adott földesúri választ, döntést tartalmazzák. A korához képest igen precíz igazgatást, magas szintű írásbeliséget bevezető Batthyány I. Ádám elrendelte, hogy tiszttartói rövid egy bekezdésben foglalják össze a benyújtott kérvények érdemleges adatait: a kérelmező nevét, lakhelyét, kérésének rövid tartalmát és indoklását, s e rövid feljegyzések mellé, vagy alá írta a földesúr az adott ügyben hozott döntését.

Egy oldalon négy-öt kérvény kivonata is szerepel, apró betűkkel írva. Az egy hét alatt összegyűlt kb. 15–20, néha 26, vagy akár 30-nál is több kérvényből összeállított kivonatot ív papírokból készített füzetszerűségben foglalták össze. E kis füzeteket az elintézés után öklömnyi kis csomagocskákká, 32-ed ívvé hajtogatták össze, spárgával átkötötték, és Batthyány Ádám saját kezével írta rá kívül: Soplikácziók, Supplicationum merita, Merita supplicationum, valamint a dátumot. A dátum néha elmaradt.

A levéltár rendezésekor magam bontottam fel és teregettem szét ez öklömnyi csomagocskákat, s mindegyiket egyedi számozással láttam el, lehetőleg időrendbe állítva. Nagyon sok megmaradt belőlük, az 1567–1700 közötti évekből két teljes fasciculusnyi irat, de túlnyomó többségük Batthyány I. Ádám idejéből, elsősorban az 1640-es és 1650-es évekből való; a korábbiak és későbbiek csekély számban fordulnak elő. 1–443-as egyedi jelzetet nyertek e füzetecskék, illetve gyakran egyes különálló lapok. Mégis, ha utánaszámolunk, kiderül, hogy nagyon sok elkallódott e kis csomagocskákból: ha csak 16 évre tesszük Batthyány Ádám kialakult rendszerének a korszakát, akkor 832 hét alatt 832 csomagocskának kellett volna keletkeznie. Ha átlag heti 20 kérvénnyel számolunk, akkor ez több mint 16 000 kérvénykivonatot jelentett volna. Ez így nem maradt meg, de a jó egyharmada igen.

Még így is páratlan forrásanyag, mert egy összefüggő, zárt területről, a német-újvári, rohonci, szalonaki és körmendi uradalmakról egy zárt időkörből, az 1640–1650-es évekből származó adatok óriási tömegét őrzi. Az uradalmak alattvalói: jobbágyok, katonák, alkalmazottak mindennapi életének, gondjainak, földesúr és jobbágyai, katonái viszonyának páratlan dokumentumai, melyek a szürke hétköznapok visszatérő nehézségeiről (robotkönnyítésről, gabonasegély-kéréséről) éppúgy tudósítanak, mint egyes, a családokat ért drámai csapásokról (családtagok török rabságba eséséről, tűzvész miatti elszegényedésről, özveggyé vált asszonyok szolgálatra elégtelenné válásáról, stb.). És képet nyerünk a földesúr magatartásáról, állásfoglalásáról, arról a hangnemről, amit “alattvalóival” szemben használt, amely hangnemet a vele egyenrangúakkal folytatott levelezésében vagy hivatalos irataiban nem találunk meg.

Néhányan elhatároztuk, hogy forráskiadványt készítünk ebből az iratanyagból. Szakály Ferenc, Tóth István György, J. Újváry Zsuzsa, Varga J. János és Zimányi Vera a tagjai e vállalkozásnak. Munkánk eredményeiből egy kis bemutatót bocsátunk közre az alábbiakban.

Az egyes “csomagocskákat”, azaz egyedi számozással ellátott füzetecskéket teljes terjedelemben leszámoztuk, a füzeten belül szereplő egyes kérvénykivonatokat alszámmal jelölve. Itt most az 55/1–14., 56/1–20., 101/1–17., 102/1–13., 104/1–14., 173/16., 174/1–15., 195/1–27., 196/1–28., 197/31–36., 198/1–26., 199/1–8., 10–22. számú, illetve jelzetű darabokat adjuk közre. Mutatóban közlünk egy nem kivonatos, hanem teljes terjedelemben fennmaradt kérvényt is (164. sz.), a földesúr információkérésével, a tiszttartó felvilágosításával és a földesúr döntésével. Összehasonlíthatjuk, hogy mennyivel terjedelmesebb, ugyanakkor alig hordoz több lényeges információt a teljes szövegű kérvény, mint a jól elkészített kivonat.

Egy folyamatban lévő és meglehetősen elhúzódva készülő munka alapján nehéz megbízható képet adni e forráscsoport egészéről; az eddig feldolgozott iratok alapján mégis levonhatunk bizonyos óvatos következtetéseket. A kérvényezők személye: jobbágyok, özvegyek, katonák, rabok, időnként egy-egy falu egész népe, uradalmi tisztviselők. A legnépesebb csoport a jobbágyoké. A kérvények tárgya a leggyakrabban gazdasági természetű, anyagi nehézségről, megszorultságról, szolgáltatások könnyítéséről vagy elengedéséről, telekhányad “leírásáról”, vagy ellenkezőleg, puszta telek felkéréséről szól. De ide sorolhatjuk az elmaradt zsold vagy fizetés kérelmezését, továbbá gabona vagy bor kiutalásának, kölcsönbe adásának a kívánságát is. Egy másik, az előbbinél kisebb csoportot alkotnak a török problémákkal és a katonai ügyekkel kapcsolatos kérvények. Egy harmadik csoportba sorolhatjuk az uradalmak különböző rendű és rangú népeinek egymás közötti vitás ügyeiben megszületett kérvényeket, illetve a már folyamatban lévő, vagy várható bírósági (úriszéki) ügyekkel kapcsolatban a földesúrhoz intézett különböző kéréseket. És végül egy negyedik csoportba kerülhetnek a fentiek egyikébe sem illeszthető, különféle vegyes ügyek.

A földesúr döntései az esetek nagyobb részében igenlőek, kisebb részben elutasítóak, illetve nem születik döntés, hanem a tiszttartótól további bővebb felvilágosítást kér az úr, utasítja tisztviselőjét, hogy győződjék meg arról, vajon igaz-e a kérvényező állítása, méltányos-e teljesíteni kérését, érdemes-e arra.

Az iratsorozat legnagyobb értéke az egykori életvitel mindennapi gyakorlatába való betekintés lehetőségében rejlik. Kitűnik belőle, hogy a földesúr ésszerűen, a lehetőség határain belül emberségesen bánt jobbágyaival. Ha meggyőződött arról, hogy valóban nem tudják teljesíteni adózásbeli vagy robotolási kötelezettségeiket (vagy azok egy részét), akkor engedményeket tett nekik, nehogy végképp elnyomorodjanak. Ugyanígy könnyített az özvegyen maradt jobbágyasszonyok helyzetén is, amíg gyermekeik fel nem cseperednek, hogy majd akkor tudják szolgálni urukat. De meglepően sok jobbágyát ismerte személyesen és határozott véleménye volt arról, hogy ez csak semmirevaló, megalapozatlanul siránkozó ember-e, vagy pedig támogatásra érdemes, szorgalmas jobbágy, aki átmenetileg került nehéz helyzetbe. Ha vetéshez kértek gabonát, azt minden alkalommal megadta alattvalóinak az új termésig, de ugyanígy adott búzát, rozsot akkor is, ha tavaszra, nyár végére elfogyott a kenyérrevaló. Az arra érdemeseknek kivételes alkalmakra, úgymint esküvőre, temetésre szintén adott gabonát vagy bort, de az “érdemteleneket” néha durva szavakkal utasította el. Csak akkor tagadta meg az élelemsegélyt, amikor különösen rossz termésű évben neki magának is szűkösen volt már gabonája vagy bora, és nagyszámú földesúri “famíliáját”, magánhadseregének tisztjeit, a várban folyamatosan tartózkodó katonákat kellett abból élelmeznie. – Az is megfigyelhető, hogy katonáinak a kérését még inkább teljesítette, mint a jobbágyokét: a török torkában e magánhadsereg léte életbevágóan fontos, elsődleges volt. Igyekezett fegyelemben tartani e katonákat, és ha jobbágyai katonai túlkapásokról panaszkodtak neki, törekedett rendet teremteni és igazságot szolgáltatni, azonban állásfoglalását jól tükrözi tömör véleménye: “máskor ne veszekedjék katonával az polgár” (197/1. sz.). Ugyan-így tükrözi beosztottjaihoz való viszonyulását az egyik megjegyzése, amelyhez hasonlóakat missziliseiben is szép számmal találhatunk: “Az régi szolgát igen meg szoktam böcsölni, s nem is veszek el semmit tőlük” (172/15. sz.).

Az itt bemutatásra kerülő iratok között kevés foglalkozik a törökökkel kapcsolatos kérdésekkel, török rabságba esett rabok segélykérésével, kiváltásuk támogatásának kérésével. Mindazonáltal kitűnik ezekből az iratokból is, hogy Batthyány nem szívesen ad csererabot kiváltásra, hiszen maga is pénzen vásárolta e rabokat a csatározások után tartott kótyavetyék valamelyikén, ahol a vitézek eladták szerzett zsákmányukat, az esetleg ejtett török rabokat. Ezután a földesúr-főparancsnok őrzi azokat biztos várai egyikében, megalkuszik a rabokkal sarcuk összegéről és behajtja rajtuk annak megfizetését. Természetesen az így beszedett sarc sokszorosa volt annak az összegnek, amelyet katonájának fizetett a rabért a kótyavetyén.

Egy-két alkalommal úgy érezzük, hogy méltánytalanul szűkkeblű volt: pl. 1646-ban, amikor Keresztúr falut elverte a jég és “döghalál” is sújtotta őket, ezért adóelengedést kértek. De Batthyány Ádám ezt válaszolta: “az Isten látogatásáról ... nem tehetünk, s ha ennyi adósságban és költségben nem volnánk, mi is cselekedhetnénk valamit, de így lévén állapotunk, nem látom annak módját” (196/2. sz.). Ugyancsak röviden utasítja el a győrvári plébános kérését is, aki Nagyszombatban könyveket akar vásárolni és ehhez kér némi támogatást (103/1. sz.).

Egy egészen sajátos ügyre derül fény a 195/19. sz. iratból: Olasz Jakab itáliai kalmár, aki Rohoncon telepedett meg, Grazba akart menni vásárolni, de a rohonc-szalonaki uradalmak tiszttartója, Jobbágy Dániel elvette a pénzét, amelyet magával akart vinni és beszolgáltatta földesurának. Magyarul: elkobozta a nála talált pénzt. Batthyány Ádám helyeselte ezt az eljárást, mivel hiába kért kölcsön pénzt a kalmártól, az csak nagy nehezen, “erős kondíciók” mellett adott neki 300 forintot. Ezért helyénvalónak tartja tiszttartója erőszakosságát; majd idővel megadja a kalmár pénzét, és talán valami kis “interest”, kamatot is ad utána.

A jobbágyok egymás közti ügyeinek se szeri, se száma nem volt, és számos esetben kérte az egyik vagy a másik fél az úr támogatását, közbenjárását. Batthyány ilyenkor mindig igyekezett pontosan tájékozódni és az igazságosság, méltányosság és törvényszerűség szerint foglalt állást. De ha olyan ügyekben zaklatták, amely ügyeket a tiszttartó is elintézhetné, haragosan förmedt rá a kérvényezőre.

Meglepetésként hatott az a durva hang, amellyel egyes méltatlannak ítélt ügyekben elutasítja a kérelmezőt. Más irattípusokban (hivatalos beadványokban, főurak egymás közti levelezésében stb.) elképzelhetetlen volt ilyen szitkok használata (195/2., 194/23., 196/15., 196/22. sz.), noha a kor hitvitázó irataiban sem kímélték egymást a civakodó felek, és a végvári katonaság nyelvének a féken tartására is ismételten, de kevés sikerrel tettek kísérletet az egykorú rendtartások. A katonáik közt forgolódó parancsnokok sem tudták kivonni magukat e szitkozódó stílus hatása alól, ha káromkodásra nem is vetemedtek.

Az alább közölt iratokban, a kérvények e sokaságában a sztereotipen visszatérő egyszerű segélykérések mellett az élet tarkasága is mozaikszerűen tükröződik.

Supplicationum merita

1641–1642.

55/1. Szentpeteria Vajda Nagj Miháli jelentvén fogyatkozott állapatját, azon könyörög Nagyságodnak, mindennapi táplálására való eleséget méltóztassék Nagyságod rendelni, mivelhogy az háza népét is föl akarja hozatni, Nagyságodat kéri, adasson neki két szekeret, mellyeken elhozathassa. Pánkaszban nevez egy puszta helt, mellyet eleinten néminemő Toot Ambrus bírt. Nagyságodnak könyörög, méltóztassék neki adni azt a darab puszta földet, amíg Nagyságod igérete szerint más helt adat neki, az kastélhoz közeljebb. Az posztója felől is emlékezik, Nagyságod méltóztatnék megadatni.

Ennek adjanak Csakanibólb gabonát cub. 6, s az minemű pusztát kér, ha senki nem lakik benne, pusztán áll, adják fel nékie. Az két szekeret is adassák meg neki, Eőrségből hogy hozza fel feleségét.

 

aŐriszentpéter bNagycsákány

55/2. Szalafeiena lakozó Kálmán Giörgj jelenti Nagyságodnak, mivel hogy az atyja az Nagyságod szolgája volt, házakra ütvén az törökök, ötöd magokkal vitték el. Az falubeliek penig azelőtt azt fogadták volt nekik, ha szintén elvinni is az török, kiszabadítják, csak fizessenek velek egyaránt. Mast immár semmi segétséggel nem akarnak lenni. Könyörög Nagyságodnak, parancsolná meg Nagyságod nekik, hogy segétséggel legyenek, kolduló levelet is kér.

Tiszttartó uram hivassa az ispánt vagy őrnagyot, s menjen végére, ha reá feleltek, el kell igaszétanok, az hódoló levelet írják meg nekie.

 

aZalafő

55/3. Bortona lakozók, Bilthom Mert, Treffler Tomá és Radafalvaib Berkes Hanz, mellyek az borkóstolásért árestomban tartatnak, tagadják ebbéli cselekedeteket, olbendorfiakra és dobrafalvaiakrac adják az vitát, hogy ük vitték volna Rohonczrad azt az két hordó bort, s mindkettőt levitettík az szekerekről, s azért lett héja az boroknak. Ezen supplicatiojokban megint azt írják, hogy némely rosszak ittak azokban az borokban, de vízzel nem vesztegették. Nagyságodnak könyörögnek, ne cselekedjék vélek érdemek szerint, hanem méltóztassék eleresztetni üket.

Miről soplicáljatok, értjük, azért ez semmi mentség, hanem olyan válaszatok tinéktek, amint az ponicziaknake az latorságtokért, hogy affélét merészeltek próbálni.

 

aRauchwart im Burgenland bRudersdorf cDobersdorf dRechnitz ePunitz

55/4. Nojstifftena lakozó Stumper Jerigh jelenti, hogy az elmúlt esztendőkben más úr jószágából jütt az Nagyságod jószágában, apró neveletlen gyermeki lévén, Noystifftena egy fertály pusztahelt vett föl, és reá akar épülni. Nagyságodnak könyörög, valami kevés gabonával méltóztassék megsegéteni.

Így lévén állapatja az soplikánsnak, adjanak rozsot cub. 2. innéd.

 

aNeustift bei Güssing

55/5. Czákania Nagj Giörgj vajdáné könyörög Nagyságodnak az Nagyságod körmendi törvényszékén a minemő deliberatioja adatott Czinegh Benedekre, a szerint Nagyságod méltóztatnék megelégítetni.

Nem lehet más vállasza már, várjon az törvénytől, az mint kiadtok Czinegnek.

 

aNagycsákány

55/6. Orbanfalvána lakozó Taics Jerigh jelenti Nagyságodnak, hogy ez elmúlt napokban az Szambafaib hegyen egy kis szőlőcskét vett föl, melyet nemrégen kezdett épéteni, mely szőlőt mast az kolosvaric házomhoz akarnák foglalni, aki soha odavaló nem volt, és hegyvámzabot kérnek tüle, Nagyságodnak könyörög, engedné meg neki, mivel az a szőlő még igen neveletlen, hegyvámot sem adott még róla, az szabadságnak az ideje sem tölt ki.

Kegyelmed tiszttartó uram, menjen végére ennek, s informáljon róla, miben legyen állapatja!

 

aOrbánfalu, Urbersdorf bSzombatfa, Sumetendorf cGalasár, Glasing

55/7. Daniel Peter uram szolgája az minemő legént megölt, annak az felesége könyörög Nagyságodnak, Nagyságod tekéntvén nyomorult, gyámaltalan voltát, méltóztassék egy néhány köböl gabonát adatni neki. Az ura díját penig, ha meg akarnák is adni, soha föl nem veszi.

 

Újváratta adjanak rozst cub. 3. Az ura díját hogy fel nem akarja venni, nincsen esze, mert ha ezt megölik is, az ő ura azzal fel nem támod, jobb volna felvenni, úgy tetszik.

aNémetújvár, Güssing

55/8. Fuzessena lakazó Edlmon Mertné jelenti Nagyságodnak. Tavaly, hogy az ura megholt, Nagyságod tekéntvén nyomorult özvegy voltát és neveletlen árváit, adott volt szabadságot neki rabotból és adazásból, míg az gyermeki fölnevelkednek, de tiszttartó uram avval nem gondolván, hanem azt kívánja tüle, hogy újobb confirmatiot hozzon Nagyságodtul azon szabadságról. Nagyságodnak könyörög, mutassa előbbeni kegyelmességét hozzá.

Tiszttartó uram, ha úgy van, hogy azelőtt már adtunk volna szabadságot neki, akomodálja ahhoz magát kegyelmed.

 

aRábafüzes

55/9. Kaponána lakozó Soos Giörgjnek meghagyott özvegye jelenti Nagyságodnak, hogy az atyja, Kovácz Balás, minek előtte meghalt, testamentomot tevén, ezen leányának hagyott egy fertály helt házastul, az fiának is egy fertály helt házastul, azmint az testamentum levélből megtetszik. Az öccse ebben mindezideig semmit meg nem adott neki. Nagyságodnak könyörög, Nagyságod adassa kezéhez azt az egy fertály helt.

Tiszttartó uram parancsolja meg, hogy igaszétsák el törvény szerént kösztök az dolgot.

 

aKerkáskápolna

55/10. Ispankon lakozó Peter Tamás jelenti Nagyságodnak, hogy ez elmúlt esztendőkben az törökök miatt nem lévén maradása, kénszeríttetett onnénd eljüni, azuta fogva fél helihez aminemő földei voltanak, mind Botta Balás bírta üket, senkinek semmit nem fizetett, sem nem szolgált róla, az földeket mind elvesztegette, eleget tiltatta, hogy többöt az földeket be ne vesse, de semmit nem gondolt vele, 4 hold földeit bevetette, Nagyságodnak könyörög, adassa neki azt az négy hold vetést.

Eszt is igaszéttassa el kegyelmed köszöttök törvény szerént vagy másképpen, az mint jobb leszen.

 

55/11. Kapolnána lakozó Berkes Mihaliné jelenti Nagyságodnak, hogy vagyon annak 39 esztendeje, hogy az atyja az eőrségiektül küldetett volt Kanisára valami levelekkel, ugyanakkor az törökök odavesztették. Erőtelen lévén az anyja az fél heltül való szolgálatra, mely hel vagyon Senieházán,b ugyanakkor mindjárt Roká Miklas nevő ember elfoglalta, és hatalmasul bírta mindennemő szolgálattól és adazastól szabados lévén, mivelhogy ennek jó örög hat fia vagyon, azon helt örömöst visszavennék és reá épülnének. De Roka Miklos fia azt pretendálván, hogy 12 forintban volna nála zálogban, ezen dologban törvénye is volt, s meg köllött volna bizonítani neki öreg emberekkel, hogy zálogban vagyon nála. Elment, két ifjú legént vett mellé, akik akkor ez világon sem voltanak, és azokkal bizonított; itt az törvény azt deliberálja, hogy az 12 forintot letevén, úgy nyúlhasson az helhez. Az a’ törvény igen heletlenül [!] lett. Nagyságodnak könyörög, méltóztassék megparancsolni, hogy öreg emberekkel esküdjik meg azon, hogy zálogban vagyon nála.

Miről soplikálj értjök mind tetőled és mind az más féltől, mivel az törvény úgy találta, hogy biszonétson és megbiszonyétotta. Abban kell maradni, mert nem biszonítottál, mert ellene más mód nincsen már benne, hanem az tiszttartó válaszadásával légy kontentus.

 

aKerkáskápolna bSenyeháza

55/12. Eőrséghben Kerkáskapolnán lakozó Szipos Mihaliné jelentvén szegénységet könyörög Nagyságodnak, hogy robotból és szárazpénzből1 lenne engedelemmel neki, míg hat apró árvái fölnevelkesznek, azok fölnevelkedvén, Nagyságod jobbágyi lesznek.

 

Ha így van, tiszttartó uram informáljon felőle.

 

55/13. Kapolnana lakozó Cziga Balasné könyörög Nagyságodnak, tekéntvén árváinak neveletlen voltokat, méltóztassék két esztendőre való szabadságot adni robotból és adózásból.

 

Erről is informáljon tiszttartó uram kegyelmed.

a Kerkáskápolna

55/14. Kapolnás falubana lakozó Bekés István jelenti Nagyságodnak, volt egy nénje, aki férjhez ment Velemelre,b Dobráhozc tartozandó faluban Soós Giörgjhöz, melynek az ura meghalván, megint visszajütt Kopolnára.a Hamis testamentom levelet iratván, az minemő fertály hele maradott az atyjátul, el akarja tüle venni, abban az jószágban penig atyjátul maradott jószág leány ágot nem illet. Könyörög Nagyságodnak, ez ellen tartsa meg igazságában, és ne engedje háborgatni.

 

Tiszttartó uram, láttassa meg kegyelmed eszt törvény szerént kösztök, s igaszéttassa el kösztök az dolgot kegyelmed.

aKerkáskápolna bVelemér cDobrafalva, Dobersdorf

56/1. Poka Szakacz kér vetni való két köböl hajdinát.

 

Az 2 köböl hajdinát inned Újvárróla adják meg neki.

a Németújvár

56/2. Szegény jobbágya asszony Nagyságodnak özve[gy], egy fertály helt bír, gyermeki vannak, apródok. Könyörög szabadságáért.

 

Erről az tiszttartó informáljon.

 

56/3. Vöröskübena vagyon fogva Nagyságod jobbágya, Lénáricz Mihalj. Három felesége vagyon, s azért fogták meg is, a’ rossz emberségért. Mindazonáltal az előbbi felesége könyörög, Nagyságod írna mellette Pálffy Uramnak szabadulása végett, mert még egyszer hozzá akarja venni.

 

Ha még egyszer idejün supplicalni, kiveretem az várasból.

aOerveny KameY

56/4. Szalafejena lakozó Kálman Giörgj könyörög azon, mivel ő egyaránt fizetett a polgárokkal a kanizsai törököknek, s mégis elvitték ötödmagával. Hogy Nagyságod hagyná meg a falubelieknek, lennének segétséggel szabadulásokban, ha úgy nem is adatta vissza vélek azt az pénzt számára, melyet a törököknek fizettek, úgy mint a több polgárok.

 

Írjanak egy levelet oda, hogy az dolog így lévén, adják vissza azt az pénzt neki, az kit kezikbe fizetett az szalafejeieknek.

aZalafő

56/5. Boldisár és Ferencz porkolábok vetni való hajdináért könyörgenek Nagyságodnak.

 

Adjanak mindeniknek három-három köblöt.

 

56/6. Az canisaia deák Nagyságodtul kegyelmesen érteni kívánja, ha Nagyságod akarja-e venni szolgálatját vagy sem: ha nem, Nagyságodat alázatosan kéri, bocsássa el.

 

Megértettük, miről supplikálj. Azért igenis vesszük szolgálatodat, ha venni nem akartuk volna, ide sem küldtünk volna, de még eddig nem érkeztünk reá, hogy rendbe vihettük volna, hanem még egy kevés ideig légy patientiával, mentül előbb lehet, azon leszünk, hogy elrendeljük állapatodat.

aNagykanizsa

56/7. Szent Peteri Kalmán Giörgj Ispánk nevő falujában kér egy puszta helt, mely volt ennek előtte Kovácz Miháljé.

 

Ha vagyon arra való hel, adjanak egy pusztát neki.

 

56/8. A füzesia disznópásztor kér Füzesen egy puszta fertály helt, mely ennek előtte is olyan embereké volt, a Nagyságod marhái pásztora.

 

Adjanak ennek is egy fertály helet, ha vagyon.

aRábafüzes

56/9. Az elmúlt napokban írt volt Zemljén Balás Nagyságodnak, hogy elvétette a csáktornyaia szabóknak marhájokat, azért, hogy a Nagyságod jobbágyit mód nélkül vesztegetnék a muraközi katonák, mert ezek a csáktornyaiak neki kerülvén Szalafejenb lakozó Bokor Jánosnak, ez is szabó, vették el hasonlóképpen minden marháját. Könyörög Nagyságodnak, írna mellette, hogy adnák meg marháját.

 

Simon Jánosnak irnya effelől, hogy adassa meg marháját, és hogy az katonák ellegyenek az jobbágyim háborgatása nélkül, ők tészik az latorságot, és ha itt tartóztatnak érette, ők ismég többet tartnak, az melyből semmi jó egykor nem következik.

aCakovec bZalafő

56/10. Sz. Peteria tizedes Siska Márton kér pénzeért török rabot, hogy válthassa ki Canisárul a fiát.

 

Rabot tall. 100

aŐriszentpéter

56/11. Királj Giörgj, Királj Gergely, Czakanjban a lakozók, Gosztoni alól jöttenek Nagyságod alá, s Nagyságodat szolgálják fegyverekkel, de az atyjok is Nagyságod jobbágya volt, csakhogy elszakadott volt Gosztoni alá. Most Gosztoni azt praetendálja, hogy néki jobbágya fiai, mely nem igaz, s őket kívánja háborgatni. Könyörögnek, Nagyságod írjon Gosztoninak, legyen el afféle nélkül.

 

Az tiszttartó hagyja meg az Csakanja ispánnak, ne hagyja háborgatni ezeket, ha mit nem igazal Gosztonj Janos, keresse törvénnyel.

aNagycsákány

56/12. Roka Bálinth Sz. Peteri tizedes írja egy rabját lenni itt az Nagyságod tömlöcében, melyért Nagyságodtul kér, de nem írja, mit.

 

Kub. Rozs 352

 

56/13. Cseh János rab levelet kér. Canisán volt fogva. [!] Kétszáz tallér sarca Canisán volt fogva.

 

Írják meg az levelet nekie.

 

56/14. Farkas Kerekiárto könyörög szabadulásáért, mert fogva van itt. Oka az, hogy két felesége van, a’ körmendi törvény Nagyságod gratiáján hagyta, az első felesége megengedett néki, az utolsót megtartja, Nagyságodnak jobbágya akar lenni.

 

Keressék föl az porkolábok az vár környékén, ha úgy vagyon az mint írja, hogy az törvény az mi gratiánkon hagyta, s az felesége is megengedett, keressen jo kezeseket, hogy sehová nem megyen az vártul, hanem itt az álgyuk körül és más szükségekbe munkálószik és véghez viszi. És ez szerént bocsássák ki.

 

56/15. Barbelj Miklós ennek megvan, már csak Nagyságod effectuálja.

 

Adjanak egy szekeret neki, hogy az portékáját hozza föl Körmendről, azután jujjön föl Rohonczra és az conventioját megadjuk neki.

 

56/16. Két borti,a tizenöt puniczib jobbágy könyörögnek azon, hogy Nagyságod lenne valami engedelmességgel a bírságban, melyet rajtok akarnak venni, hogy megtréfálták a Nagyságod borait. S most ugyan nem is adhatnak semmit, hanem várnák jövendő termését szőlőjöknek.

 

Megértettük, miről supplicáltok, azért semmit most nem engedünk, hanem azt megcselekesszük, hogy az mint írjátok, az szerént megelégétettek, és elvárunk, de így, hogy kezest hozzatok, hogy akkor megelégétettek, mi is akkor meglátjuk, ha kell, valamit elengedünk benne, avagy nem. Tanuljátok másszor, hogy az Úr borának békét hagyjatok, hanem inkább vizet igyatok, mert az Úr borának drágán esik pinti.

aRauchwart bPunitz

56/17. Dobraia viceporkoláb Nikos Benedek azon könyörög, Nagyságod tisztességesen bocsátassa ki az tisztből, mert nincs módja tovább az szolgálatban, mivel háza messzi lévén, mindene vesztében vagyon, más az háza Csáki uram földjén vagyon, annak is fél az haragjátul, fizetése is inkább mind kevesebbül, nemhogy többülne.

 

Miről supplicálj, megértettük, azért ha nem akarsz tovább maradni, mi az magunk részéről mindgyárt választ adhatnánk, de mivel Forgácsné Asszonyomnak is köteles szolgája vagy, először végezd el ott dolgodat, és azután mi is választ adunk.

aDobrafalva, Dobersdorf

56/18. Dobraia darabantok az Nagyságod előbbi resolutioja szerént kívánják, hogy hátramaradott fizetésekről contentáltassa Nagyságod, azon kívül miulta Nagyságod bírja is Dobrát, mindeniknek 4 köböl gabonája vagyon hátra, azt is kérik, mivel semmi földök nincs, az kiröl élhetnének.

 

Miről supplicáljanak ezek Christof uram megérti kegyelmed. Azért informáljon kegyelmed bennünket felőle, ha úgy vagyon, az mint írják, valahonnéd deputálnunk kell nekiek.

aDobrafalva, Dobersdorf

56/19. Csakania öt hajdú könyörög, Nagyságod ne hadná valami kevés gabona nélkül, mivel földök sincsen, az árvíz is sok kárt tett nálok és életjek nincsen.

 

Samár Mihály, Mazalin János, Tarrod István, Gombos István, Szabó Mihály. Ezeknek egyiknek-egyiknek adjanak Csakanból három köböl gabonát, felét búzát, s felét rosot.

aNagycsákány

56/20. Ponicziaka mindnyájan jelentik Nagyságodnak, hogy soha, miulta Poniczot megszállották az horvátok, heladó sajttal és vajjal nem bántották őket, hanem mast erőltetik, hogy valamint az német vidék, ők is úgy adózzanak és fizessék meg az sajtot és vajat, nyilvánvaló dolog penig, hogy őnekik sem földök, sem rétjek úgy nincs, mint az németeknek. Nagyságodnak könyörögnek, evvel az szokatlan adóval ne bántassanak.

 

Megértettük, miről supplicáltok, azért most nincs ürességünk [!] hozzá, hogy az régi urbáriumot megnézhessük, hanem idejövén másszor, megkeressük, és ha úgy találtatik, hogy nem tartosztok vele, ezután is meg leszen engedve.

aPunitz

101/1. Egész Szalonakia vidéktűl az hel adó gabonát pénzül akarják beszedni az Nagyságod parancsolatja szerént, az mellynek egyben szerzésére elégtelenek. Könyörögnek, hogy Nagyságod előbbeni igazságokban megtartván, gabonául adják meg az szokás szerént.

 

Eztöt én az ti könnyebbségtekért akartam cselekedni, mivel az végekben kell profont gabnát köldeni, s attól az szekerezéstől akartalak könnyebbét[eni] s azért akartam pénzt venni, hogy ott alatt azon gabnát vétetek, az a ti akó gabnátok3 helett.

aSchlaining

101/2. Pőszer Oszmán könyörög, hogy Nagyságod három avagy négy köböl gabonát adatna néki, mert igen fogyatkozott állopottal vagyon kenyérbül.

 

Uyvárata adjanak néki búzát, rozsot cub. 2.

aNémetújvár, Güssing

101/3. Kulcsár Christandlj jelenti, hogy az utolsó égéskor az napa házátúl jött ki az tűz, mind ő s mind penig az városiak sok kárt vallottanak az tűz miatt, mely mint jött legyen ki, senki sem tudja, azon kárvallásokért az kárvallott emberek azt kívánják, hogy egy esztendőbeli Nagyságodnak járandó adójokat ezen kulcsár megadja, mely extendáltatik kétszáznyolcvan forintra és egynehány pénzre, melynek hogy szerét vehesse, elégtelen hozzá, mert mindene elégett. Könyörög, hogy Nagyságod lenne oltalommal hozzá, és ily praetensiojok ellen oltalmazná meg Nagyságod.

 

Tiszttartó uram ennek az dolga súlyos, úgy látom, de nem írja, ha az váras törvénnyel látni, vagy csak úgy vetették reája, informáljon róla, mert ezt is megfizesse, s az mi bortékozlást elveszteget héiában, azért fizetni kell, annyival nehezebb leszen az dolga neki.

 

101/4. Oláh Palkó jelentvén, hogy Szigetena innend vagyon valami pusztaföld, könyörög azon, hogy Nagyságod adná nekie egy esztendeig, és vetethetné be gabonával.

 

Nem tudom itten semmi földemet, menj jobban végére s add értésemre, hol van az két hold föld.

aŐrisziget

101/5. Bolffaja bíró és az egész falubeliek jelentik, hogy az conscriptiokor valami három rétet tudatlan emberek eltagadtak, nem tudván, miben legyen az réteknek állapotjok, melyért Reues György száz talléron marasztotta bírságon, hogy Nagyságodnak letegyék. Könyörögnek Nagyságodnak, hogy Nagyságod engedné meg, mert tudatlanságbul esett.

 

Ez nem igaz, hogy tudatlanságból esett volna, hanem latorságból cselekedtétek, s nem engedjök mind meg, hanem csak az felét, másszor ne légyen.

aWolfau

101/6. Kapronczay János könyörög Nagyságodnak, Nagyságod fizetésében adna nékie bort és gabonát az takarásra, mert szűkűlt állapottal vagyon, és ha Nagyságod kegyelmessegét hozzája nem nyújtja, az takaráshoz vékony szerrel lészen.

 

Bort gabonát nem adhatok, mert sok kell az mi számonkra, majd fizetjök az házi udvar népének, akkor neked is adnak.

 

101/7. Czánj György Bükj Jánosnak adta volt egy házát zálogban, mellyett mast Taba János bír, és záloglevél mellett törvénnyel akarván keresni, de törvént nem akar álloni. Könyörög Nagyságodnak, hogy Nagyságod parancsolná meg Taba Jánosnak, és az Nagyságod körmendi törvényén compareálna s törvény szerént igazodnék el köztök, az zálog pénzzel már kínálta, de föl nem akarta venni Taba János.

 

Az körmendi tiszttartónak irnya, hogy az váras bírájának hagyja meg, hogy ne vontassák egyik terminosról az másikra, hanem lássák meg, kit illet.

 

101/8. Póka Tamás könyörög, hogy Nagyságod az takarásra adna nékie valami öt akó bort.

 

Uyvárróla adjanak néki bort akó 3.

aNémetújvár, Güssing

101/9. Kapitány uram Horuat Matyast, Genczj Bálintot megfogatta és az Nagyságod várában küldtö, mellyre semmi vétkek nincsen, az kik vétkesek voltak, azok elszöktenek. Könyörögnek, hogy Nagyságod jó kezesség alatt bocsátotná el, az mikor kívántatik, mindenkor elő állonak az törvényre.

 

Nincsen mód benne, hogy kezességen kibocsáttassatok, mikor kell, elő nem álétják, mint már ennyihányon [!] történt, mert böntelen nem fogták meg.

101/10. Köueskútj Sándor meg akarván házosulni, és igen vékony állopottal vagyon és lakodalmának kiszolgáltatásához könyörög, hogy Nagyságod valami kevés bor nélkül ne hadná.

 

Uyvárróla adjanak ennek bort akó 5

aNémetújvár, Güssing

101/11. [kihúzva: Christoph deák anyja]

Boczkor Tamásné ura adott volt Christoph Deák anyjának két ökröt, mellyekért adott két hold földet és két szekér szénára való rétet zálogban. Christoph deák megjövén, hatalmasul elvette tőle az földet és rétet, az ökrök ára is oda vagyon, mely felől könyörög viceispán uramnak, hogy contentáltassa azon adósságárul Christoph deákkal, az mely supplicatiot Nagyságodnak beadott, hogy Nagyságod eligazétsa.

 

Ehhez nincsen semmi dolgom, menjen viceispán uramhoz, s igazétsa el ő kegyelme, hiszen mind nemes emberek vagytok.

 

101/12. Erről Nagyságodat tiszttartó uram informálja, miben legyen állapotjok.

 

Értjök az Kegyelmed informátiójából, hogy nem bírnak az földekkel ezek, hanem Óvárt,a Sámfalvátb adják hozzájok segétcségöl, úgy mint szántásra és gabnahordásra, hát rendeljék melléjek segétségöl ezeket a fallukat, amazokhoz, könnyebbségért.

aBurg, Pinkaóvár bHannersdorf

101/13. Körmendi katonák, Katafaj András, Török Boldisár, Bikalj Márton, Konda István könyörögnek, hogy Nagyságod egynehány köböl gabonát adna nékiek szolgálatjokban computálván.

 

Keörmenden adjanak egyik-egyiknek búzát rozsot cub. 2.

 

101/14. Körmendi hajdúk: Gál János tizedes, Fodor György, Horuat Matyas, Nemet Ferencz könyörögnek Nagyságodnak, Nagyságod valami kevés gabona segétséggel lenne nékiek.

 

Keörmenden adjanak egyik-egyiknek búzát, rozsot cub. 2.

 

101/15. Perenyében lakozó Somogyi Ferencz vett egy irtásföldet fl. 64, mellyrül jár Nagyságodnak esztendőnként zab cub. 13, kappan 12. Könyörög, hogy Nagyságod esztendőrül esztendőre engedné meg az zabot, régi jámbor szolgálotjára tekéntve.

 

Nincsen mód benne, mert feles lovonk eszi az abrakot nekönk.

 

101/16. Kouacz Marton és Varga Martonné igyefogyott szegény asszonyok lévén könyörögnek Nagyságodnak, hogy az esztendőbeli adójokat engedné meg Nagyságod nekiek, mert elégtelenek az megadására.

 

Informáljon az tiszttartó erről bennök.

 

101/17. Győruarot körmendi hajdú Fodor György vett volt zálogban Csontos Jánostul valami földeket, Csotos [!] János Kanisa alatt elveszett és az felesége férhez ment s mas azon földeket mással kiváltatta, az pénzt föl nem vette, hanem a bíró kezénél vagyon. Könyörög Nagyságodnak, hogy azon földeket szabadéttatná kezéhez Nagyságod.

 

Az keörmendi tiszttartó igazétsa vagy igazíttassa el törvény szerént köztök.

 

102/1. Harasztifaluiak mind fejenként jelentvén, hogy az határjárásnak terminussa már elközelgett és igen vékony állapottal vannak, könyörögnek, hogy Nagyságod akkorra két csöbör bort és hat köböl gabonát adatna nékiek.

 

Pénzért adatok, de ingyen röstellem, mert nekem is feles költségem leszen akkor s máskor is, ez kölemben nem lészen.

102/2. Rohonczja tartománybélieken az pombaj pénzt kérik, mellynek szerét nem tehetik mastan, könyörögnek, hogy Nagyságod várokoznék, az aratás után könnyebben szerét tehetnék és az mint az pénznek járása vagyon az Nagyságod jószágában, az szerént szedetné be Nagyságod tölök.

 

Egy órát sem várok, hamis kurafiak, mivel mindenkor az volt ebben az jószágimban szokás, hogy Szent György, Szent Mihály napján adták be az pénzbeli adót, az egyik régen elmúlt, az másik is majd eljön egyszersmind, nehezebb volna fizetni az pénzt.

aRechnitz

102/3. Nagy Csatáriaka Gusina Mattyas igen megöregedvén, elnyomorodott, apró gyermekivel együtt, könyörög, hogy Nagyságod az akó gabonábul és pombaj4 pénzbül lenne kegyelmességgel hozzája. Horuat Mattyas, Gusmics Balas zsellérek lévén, ezek is könyörögnek, Nagyságod az pombaj pénzbül lenne engedelemmel nékiek.

 

Az elsőnek az esztendőbéli adaját megengedtök tiszttartó uram, de az másik kettőnek semmit sem, mivel hazudnak, másszor az válaszok három pálca leszen az hazugságért.

aAlsó-, Felsőcsatár

102/4. Velemben Horuat Lőrincz szintén elnyomorodott és betegesült s az Nagyságod robotjához és adózásához elégtelen szegénysége miatt. Könyörög, hogy Nagyságod az adóbul és robotbúl lenne egy ideig engedelemmel, míg meggyógyulna, mert mast nem szolgálhat sem adózhatik Nagyságodnak.

 

Ennek is legyen szabadsága ez esztendőben való állapatjában mindenből, talám meggyógyul, vagy gyermekei jobban felnőnek, hogy szolgálhat.

 

102/5. Falusi István és Falusi Gyurka között az minémő osztály volt, azzal nem contentus Falusi István, könyörög, hogy Nagyságod parancsolná meg Falusi Gyurkának, és az Nagyságod törvényén compareálna, hogy törvény szerént revideáltatnék.

 

Írjanak az tiszttartónak, hogy hagyja meg az mi szónkkal, hogy az mi törvényenkhez tartsa magát, az mint az más pars kéri.

 

102/6. Körmendi katona Büki Péter könyörög, Nagyságod valami kevés gabonát adna nékie, ha szintén szolgálatjában computálja is Nagyságod.

 

Búzát, rozsot cub. 2.

 

102/7. Körmenden Nagy Istvan házat akarván épéteni, könyörög, hogy Nagyságod épétésére adatna fákat és Nagyságod arra is rendelne segétséget, hogy be is hozhatná.

 

Az uyvárya tiszttartónak írjanak, hogy azt az fát adassa meg neki az erdő kára néköl, és az mi segétséggel lehet is.

aNémetújvár, Güssing

102/8. Alhóia Foraor Hanz bír egy fertály helt, mellytül nem adózhatik, sem szolgálhat, mert igen megnyomorodott és sánta. Könyörög, hogy Nagyságod adna szabadságot nékie.

 

Értjök, hogy az hegyből nem akarsz alájönni s azért vagy szegény, de az hegyben nem szenvedjök, hogy lakjál, hanem az faluban menj lakni, az mint az urbáriomban is beírtak, ahhoz tarts [!] magadat.

aAlhau

102/9. Samfaluána Horuat Marko az pombaj pénznek szerét nem teheti, mert igen szegény, sem vonyó marhája, sem fejős tehene nincsen, egy falat kenyérre sem verrad, könyörög, hogy Nagyságod engedné meg nekie, mert elégtelen az megadásához.

 

Ennek az pombain pénz adaját megengedtök ez idén neki.

aSámfalva, Hennersdorf

102/10. Rohonczj sütő inas Krobot Christandlj jelenti, hogy egy szegény öreg ember anyja vagyon, és Óhszalonokona bír egy fertály helt, melytűl sem adózhatik, sem szolgálhat, ő maga penig éjjel-nappal az Nagyságod szolgálatjában forgólódik. Könyörög Nagyságodnak, hogy Nagyságod egy ideig adna róla szabadságot.

 

Ennek az sőtőgyermek anyjának adjanak esztendeig való szabadságot, mivel itten szolgál.

aAltschlaining

102/11. Ez szegény özvegy asszony az mostohafiával megosztozván, az osztály után egy gyermek megholt, mellyért az mostohafia az osztályt föl akarja bontani. Könyörög, hogy Nagyságod illyen igazságában ne hagyja megháborétani, hanem legyen oltalommal Nagyságod nékie.

 

Vagyon válaszod Temlien Ballas levelében, tarts [!] ahhoz magadat.

 

102/12. Rakicsánj mezőpásztor, Kiszilak Mihály, az felesége vétkeiért feleségével együtt fogták meg, és az törvény fölszabadétotta őket, és az tömlöcváltságpénzt meg nem adhatja szegénysége miatt, melyért az porkoláb ismét fogsággal fenyegeti. Könyörög Nagyságodnak, hogy Nagyságod parancsolná meg Wragouicznak, és az tömlöcváltságpénzt engedné meg nékie.

 

Régi szokás ez az váraknál, én teérted el nem vesztem, azért keresd kedvét az porkolábnak.

 

102/13. Berkifaluiak jelentik Nagyságodnak, hogy köztök hét hajdú lakik, azonkívül több szegény özvegy asszonyok is vannak, az kik semmi segétségekre nincsenek, és az katonák lovait ismét Nagyságod reájok szállétja. Könyörögnek, hogy Nagyságod parancsolná meg nékiek, ők is az katonák tartásában lennének segétséggel, avagy kevesebb számú lovakat szállétana reájok Nagyságod, és az ételek felől is tenne dispositiot Nagyságod, mert az mit főzhetnek, az lovasok azt meg nem akarják enni.

 

Mikor annak ideje eljő, akkor értésetekre leszen akaratonk, s ahoz tartsátok magatokat.

 

104/1. Nagyságod jobbágyi, Paszkoncza Adam és Bakos György az napokban küldötték volt fiokat másokkal együtt Egerszegrea ökröket vásárlani, és az országúton szigetiekb reájok ütvén, úgy mint Nező Peti, Kasza Janos és Lapis Balas többedmagokkal, mentéjeket, dolmányokat, puskájok és huszonöt tallért készpénzt tőlők elvontak. Könyörögnek, hogy Nagyságod azokat latrokat fogattatná meg, és kárvallások térülne meg.

 

A szigetib vicehadnagynak írjanak, Tompos Peternek, hogy keresse elő és adassa vissza, mert ha nem, rosszol járnak érte. Az én jobbágyim fosztogatási nélkül ellegyenek, mert rosszol járnak érettek.

aZalaegerszeg bSzécsisziget

104/2. Kerkas Kapolnán Abraham Benedekné ura adott öt pénzes adó helre tíz forintot Kosa Gergely vajdának, ily okkal, hogy az maradéki addig el ne vehessék magátúl, se maradékitúl, míg az tíz forintot le nem teszik, sőt ha valamely földet megganéjoztak, és azon idén letennénk [!] az pénzt az helért, az megganéjozott földet három esztendeig el ne vehessék tölök. Mast Kosa Janos Szent György napján eltiltotta tőle és otthon nem létében három forintot vütt házához, és azzal akarja az tíz forintot megtéréteni. Könyörög Nagyságodnak, hogy ily igazságában ne hagyja, hanem fogjon mellette Nagyságod és az tíz forint tétessék le nékie plenarie, az mint az kötések tartja.

 

Ilyen suplikatioval rossz emberek, mért buséttok, hiszem van tiszttartótok, ahhoz menjetek az ilyennel, eligazítaná köztetek az dolgot, ha nem, úgy jönnétek osztán énhozzám, akkor más válaszatok lenne, így is oda menjetek az tiszttartóhoz, ő eligazítja köztetek az dolgot.

 

104/3. Nagyságod jobbágya, Apati Lőrincz és Apati Mihaly katona. Ezeknek az báttyok, Apati Balas meghalván, és az felesége, míg az báttyok hírét nevét viselte, semmiben nem háborgatták, de mast férhez ment, és sem fia, sem leánya nem maradt, és maradt valami pénzen vett jószága, az mely de jure őket illeti. Könyörögnek, Nagyságod szabaddéttatná kezekhez azon jószágot.

 

Tiszttartó uram, az őrnagytól és ispántól ez dolognak menjen végére, mi kárban s illeti-e ezeket s informáljon róla, mert az más parst sem bánthatni törvéntelenöl.

 

104/4. Ratotj Gaspar kovács, Sipos Istvan, Gosztoni Istvan kovács, Sidó Janos, Ratoti Szabo Benedek könyörögnek Nagyságodnak, Nagyságod szolgálatjokban adna nékiek valami kevés bort.

 

Jó vitézek, nincsen mód az bor adásban, mert igen kiadták, kevés van már, s nékönk sokra kell az bor.

 

104/5. Sennyébena Szardi Kouacz Peter másodmagával Szombathelrűl ment volna haza, és Szentgyörgyvölgyi Janos az országúton űket meg akarta vagdalni és lődözni, de az puskája nem szolgált, ez is maga oltalmában az lórúl levonta másodmagával és megütögették, melyben történt halála, melynek haláláért erős fogságban tartatik. Könyörög, hogy Nagyságod írna mellette Rumj Mihalyné asszonyomnak, ő kegyelme az megholt ember feleségével békéltetné meg, és az díját tehetné le nékie. Az minemő lovat Nagyságod hozzá köldött, nem leszen semmi nyavalyája.

 

Ezt úgy látom, jó barátom emberhalálban jár, nem örömest ártom kezemet hozzája, lássad, ha végezhed [!] dolgot s ha írnék is, nem hiszem, hogy semmit is cselekednék mostan az felesége az megölt embernek, illy ujontában, azutta idővel talán inkább.

aSenyeháza

104/6. Körmendi égettbor égető asszonyok jelentik, hogy az miulta Nagyságod megtiltatta az égett bor árulást az körmendi városon, az ulta nem árultanak, mast az égett bornak égetésétül is eltiltották őket és nem szabad égetnyek. Könyörögnek, hogy Nagyságod engedné meg, és égethetnének, az Nagyságod városán, ha közülök valamely az égett bor áruláson tapasztaltatnék, Nagyságod büntettetné meg érdeme szerént, hanem más urak jószágában és vásárokon fogják árulni.

 

Ez hazugság, mert ha az egyiket megengedjök, másikat is annak szeszi alá megcselekszik, de ha azt cselekszik, csak hogy égetik, és nem árolják, azt megengedtök, de ha valamelyet megtapasztalok, hogy árol, vagy meghalljok, hát 100 forint bírságot veszök rajta.

 

104/7. Inczedja Koczondj Marton Fordely Martonnétul vett fél helet hat forinton, Fordely Thamas és Gergelynek szerzésekbül, melyet reá is írtanak. Fordely Thamas mast az maga házát el akarja adni, és ezen fél helet praetendálja tőle. Könyörög, hogy Nagyságod tartoná meg azon helben.

 

Tiszttartó uram informáljon erről bennönket, mi kárban van ez a dolog.

aDürnbach

104/8. Talhordo Marczin szentiváni adójával tartozik fl 5, könyörög, hogy Nagyságod engedné meg szolgálotjában computálván.

 

Tiszttartó uram, engedjék meg ezt neki szolgálatjában.

 

104/9. Czatarja Zabracz Mattyas ökreit Puskaricz Farkas szolgája hajtotta volt be, semmi kárban nem kapván, melyekért ment, hogy eleressze, és el nem eresztette, hanem rútul szidalmazta, ez is hasonlóképpen vissza felelt, melyért az ká[n]torban5 bírságon maradt. Könyörög, hogy Nagyságod engedné meg nékie.

 

Semmit sem engedek meg mostan, hanem az mikor kiadjok az tiszttartónak, hogy kitől mit szedjen be, akkor meglássok, mit engedönk el benne.

aAlsó-, Felsőcsatár

104/10. Ménespásztorok Szabo Janos és Czőrkemy Mihaly öt esztendőtül fogvást öt forintnál többet fizetésekben föl nem vettek, s azért könyörögnek, hogy Nagyságod fizetéseket és ruhájokat rendelné meg, mert szintén elruhátlanultak.

 

Lehet, hogy pénzt nem adtak többet, de másból fizettek s az mikor az olyan rendbelieknek ruhát és fizetést adnak, az mint ti, hát nektek is megadják, úgy mint az lovászoknak.

 

104/11. Ennek nincsen neve, hanem ötven-ötven forinton maradott társával együtt Nagyságod ellen. Könyörög, hogy Nagyságod engedné meg, és az társának is par[an]csolná meg Nagyságod, hogy békélnék meg vele.

 

Az maradjon arra, mikor Bécsből alá jövönk, semmit se írjanak reája.

 

104/12. Hodászia Barbarics Péter egy fél helt bír. Könyörög hogy még ahhoz felet adna Nagyságod nékie.

[Válasz nincs feltüntetve]

 

aVároshodász, Markt Neuhodis

104/13. Nagy Sennyeben Maraczanj György könyörög, hogy Nagyságod valamelyik váránál kapun való gondviselésbűl venné szolgálotját.

 

Megcselekednék, de mostan nincsen olyan öres hel, ha esik, mindjárt vesszök szolgálatját.

 

104/14. Harasztifaluiak az Erdődj uruktúl bírtak valami rétet faluul az Rábán túl, melytűl az körmendiek eltiltották őket. Könyörögnek Nagyságodnak, Nagyságod szabadétatná kezekhez, mert anélkül el nem élhetnek.

 

Az tiszttartó ennek menjen végére és voltaképpen informáljon róla.

 

173/16. Farkas Menyhart vajda alatta valóival könyörög, hogy pénzzel avagy gabonával segétené meg Nagyságod, mert közülök sokan megfogyatkoztanak, amellett az maga személyérül se felejtkeznék, hanem gabonát avagy bort adatna Nagyságod nekie.

 

Értjük miről suplikáljatok, de én az magaméból nem adhatok előre, mivel akkor semmit ki nem tudok abban, mikor a császár fizet nektek. Hanem várjatok az fizetéstől, akkor megadják nektek.

Merita supplicationum anno 1645. die 5. Martii

174/1. Szalafeiena Bekes Miklos, Bekes Janos és Könye Janos jelentven, hogy az Nagyságod levelére Draskovics uram szekereket és lovokat megadatta, s az portékájokért is kétszáz tallért adatott, noha az ő portékájok többet ért volna kétszáz tallérnál. Azért könyörögnek, hogy Nagyságod megent íratna Draskovics uram Őnagyságának, hogy az többit is adatná meg nekiek.

 

Értjök, mit írtok, de nem hiszem, s csak ily ... szóra immár nem írok az böcsöletes úrnak, így is eleget cselekedett rosszaságtokhoz képest. Lássok, mi portékátok volt, adjátok írásban, s ha látjok módját, úgy íronk még egyszer osztán.

aSzalafő

174/2. Igalj Gyurko ruhátalan levén könyörög, hogy Nagyságod ruházotjára való posztót adatna nekie.

 

[Válasz nincs]

 

174/3. Peterena Szabo Balint az Nagyságod engedelmébűl vett föl egy fél puszta helt,6 mely talán huszonöt esztendeig pusztán állván semmi épület rajta nem volt, az földeit az vizek elmosták, az erdő is fölnyőttö. Könyörög, hogy Nagyságod engedné egy fertály helre, amellett három esztendeig való szabadságot7 is adna Nagyságod, hogy fölépülhetne. Egyébaránt, ha Nagyságod erre nem engedi, pusztán kell hadni.

 

Értjök, miről írsz, de csak meg sem gondoltam, hogy azt cselekedjem, az mit kívánsz. Meglátom, ha pusztán hagyod felvevén már egyszer, anéköl is semmi hasznotokat nem veszem s búsolásom elég van níha miattok latrol való cselekedéstekért.

aŐriszentpéter

174/4. Szent Groton Partos Benedekne özvegységre maradván neveletlen gyermekeivel, könyörög, robotbúl subleválna Nagyságod, míg az gyermeki fölnevelkednének. Azonkívül valami ház darabot bír, melyhez semmi nincsen, s nem is kellene neki, de hogy arra kell kijárni, s vagy 22 esztendeje, hogy arrúl semmit nem adtak, most borpénzt kérnek tőle azon pusztátúl. Azt is Nagyságod megengedné, ne háborgattatna.

 

Tiszttartó uram ennek állapatjáról voltaképpen informáljon, méltó-i kívánsága neki ez iránt.

 

174/5. Kis Szent Mihalyona Kovacs Mathe és Tretner Hans házát az kő megütvén az nyáron, házok és mindenek elégett. Könyörögnek, hogy Nagyságod az pombai pénzt engedné meg, és valami gabona segétséggel is lenne nekiek Nagyságod.

 

Tiszttartó uram erről informáljon kegyelmed bennönket.

aKleinpetersdorf

174/6. Varadj Janos és Szisekj Istvan könyörögnek, hogy Nagyságod rendelne halat nekiek, mivel az böjtön senkinek húst nem adnak.

 

Más böjtökön is így volt az szokás. De halat honnéd rendeljek nem tudom, mivel az magam szökségére is igen szőkön van níha-níha.

 

174/7. Hodosona Kalamar Mihalne szegény özvegy asszony lévén, neveletlen gyermekit fonyással, nagy nyomorúsággal tartja. Könyörög, hogy Nagyságod adóbúl és robotbúl lenne engedelemmel nekie, míg az gyermeki fölnevelkesznek.

 

Tiszttartó uram erről informáljon, ha így van dolga.

aŐrihodos

174/8. Szölnekia praedicator az Nagyságod levelét Balogh Peter uramnak megvitte, hogy azon latrokat megfogassa, melyek az házát fölverték, de őkegyelme azt adta neki váloszul, hogy nincs módja benne, hogy fogattassa, Nagyságodnak abban nagyobb módja vagyon, hogy megfogattassa. Azért könyörög, hogy Nagyságod fogattassa meg őket.

 

Írjonk Balogh Peternek ismét felöle, lássok, mit fog már cselekedni.

aAlsó-, Felsőszölnök

174/9. Horvát vidéki sáfár, Horvat Peter jelenti, hogy szegény megholt Trestyenj Mihalynak adott volt ötven forintot Ber Benedek és Boldisar Deak uraimék előtt, ugyanakkor pecséte alatt levelet is adott magárúl, melyet mind ez ideig sem adott meg. Minthogy penig itt porkoláb uraiméknál egy más partékája vagyon, könyörög, hogy Nagyságod ötven forint érő partékáját porkoláb uraimmal arestáltotná, míg meg nem lenne az ő pénzi.

 

Beör Benedek uram ez miről soplikál im megérti kegyelmed. Ha így van, az mint írja, s még van itten valami partékája térétésire, hát ha érte jönnek, annyi érőt, mint az adósság tartja, tartsanak meg ezért.

 

174/10. Hölgye uram hadnagyságában Karloczj György könyörög, hogy Nagyságod az szecsődia malombúl adatna valami gabonát nekie.

 

Gerdakovics Mattas adass ennek búza, rozs cub. 2.

aMolnaszecsőd

 

174/11. Bakj Mihaly kovács az száz tallérjának elveszése végett supplicál, melyet Csakanyban loptak el tőle, amely már Nagyságodnál nyilván vagyon. Könyörög, hogy Nagyságod módot találna benne, valamint téréttesse meg Nagyságod.

 

Erről írtam Keczernek,8 de ő menti magát ez iránt [a] bajon, s a te dolgod ez iránt, mivel magad sem tudod ez iránt való dolgodat igazán, mint s hogy lett elveszése pénzednek, az mint Keczer uram leveléből megértheted.

 

174/12. A tóásó kéri restantiáját, akár pénzül adja Nagyságod, akár 100 köböl gabonát s 100 köböl búzát kész elvenni. Mennyi legyen a restantia, írja, hogy a tiszttartó jól tudja. Azt kívánja, hogy Nagyságod Regedebena vitesse a gabonát. S ha akar-e Nagyságod adni vagy sem, Nagyságod tudósétsa levele által, itt várja az embere.

 

Értjök kívánságodat s az adósságot is jól tudom, hanem ím mostan hagytam meg, hogy csépeljenek, azután meglátjok, mint adjok az gabnát az adósságban. Mennél előbb azon leszek, hogy contentáljalak arról.

aRadkersburg

174/13. Ez a Greger, mely velünk az táborban volt, kíván nagyobb szállást, hogy kúrálhassa az embereket, 2 lóra szénát, zabot, bort, kenyeret, heti húst, 6 köböl búzát, 10 köböl rozsot, ha Nagyságod kívánja venni szolgálatját.

 

Tiszttartó uram holott lehetne nagyobb szállása, s magával is végezzen az fizetéséről esztendőnként. Azután informáljon róla.

 

174/14. A dobrai molnár ennek előtte még éltében az Istenben elnyugott asszonnyal conveniált volt egy folyosó csinálásra Dobran. A conventio volt f. 80., de a folyosót meg nem csinálta, mivel a tiszttartó a malomhoz hordatta a fát. Vett föl a pénzben 7 foréntot. Könyörög Nagyságodnak, hogy quietálja a tiszttartót 7 foréntrúl, mivel az tiszttartó kéri a molnáron.

 

Semmit sem munkálódtál conventiód szerént, s fizetést vettél föl, kéne mégis quietáljalak az felvett pénzről. Nem látom módját ez iránt.

 

174/15. Barbely Imre jelenti, hogy az rabok között szüntelen sebesek vannak, akiket gyógyétani kelletik, s pénzi nincsen, kivel szerszámot vehessen, mivel két esztendeje, hogy Nagyságod fizetését meg nem adta neki. Könyörög, hogy Nagyságod hátramaradt fizetését adná meg.

 

[Válasz nincs]

Supplicationum merita. Anno 1646. die 5. Martii

195/1. Stremben Nagy István könyörög, hogy Nagyságod kezességen eresztené el, mivel idegen legény és nincsen, ki dolgát forgatná, hogy szabadon lévén, tudhatná maga állapatját forgatni.

 

Ennek megvagyon választja s kezes is vannak [!], de félek rajta, hogy lator leszen ismét.

 

195/2. Talhordo Marczin könyörög, Nagyságod adatna neki három vagy négy köböl gabonát szolgálatjában tudván.

 

Nem régen adták meg, most lószart adnak.

 

195/3. Mileyben Milej János jelenti, hogy maga jószágában az pogányság miatt nem lakhatik, hanem könyörög, hogy Nagyságod Csakanyban Miklos Deák helét conferálná neki, és Nagyságodat róla két lóval szolgálná, s ha mikor kívántatnék, Canisa körül is alkolmassint tudja az utakat.

 

Keczer János uram ez miről supli[kál] megértettük, hanem írják az többi közé, azmint annak rendit már tudja kegyelmed s ha feljön, hát az többivel egyött eligazétsod dolgát.

 

195/4. Katafaluana Hanto Miklós jelenti, 6 esztendeje, miulta szolgálja Nagyságodat az körmendi sereg között. Könyörög, hogy Nagyságod Sás György fél helét adná nekie Nagyságod. [!]

 

Értem, miről suplikálsz, légy veszteg, csak im az ott való heleket rendben akarjok venni, s akkor ezt is eligazétom. Francsics uram informáljon róla, ha puszta-i, kit kér, s polgáré vol[t-é].

aKatafa

195/5. Gal János, Farkas Mihály könyörögnek, hogy Csakanyban Jako Mihály helét adná nekiek s Nagyságodat fegyverekkel szolgálják róla.

 

Olyan választ ezeknek is, mint felől van N. 3.

 

195/6. Maurouicz György jelenti, hogy szegény Petanczi Miklós Kethelena bírt fél helt, mely Zuilyan Mihályé volt. Könyörög, Nagyságod conferálja neki.

 

Azmint értem, hát erre az fél helre, kit kérsz, jobbágy szállott, így nem adhatom ezt oda.

aFelsőkethely, Neumarkt im Tauchental

195/7. Uraim gazdája Horvat András másfél esztendőtül fogva semmit sem vett föl fizetésében. Könyörög, hogy Nagyságod adatna fizetésében egynéhány köböl gabonát vagy pénzt nékie.

 

Értem, miről suplikálsz, de nincsen mostan cséplett gabona, s elég fizetés az, hogy eszel, iszol ingyen itt fenn a várban s alá is viszesz niha az maradikjában.

 

195/8. Orbanfaluaiaka csak 16 lévén, és az Longczalbanb az minémő szőlejét Nagyságodnak munkálódják, kevesen lévén, elégtelenek, hogy az munkáját véghez vigyék, hanem könyörögnek, Nagyságod rendeljen segétséget nekiek, vagy az szőlőben elszakasztván, másoknak putálja, hogy munkálódják.

 

Azt nem cselekszem, hogy elszaggassam szőlőimet kívánságtok szerént, az tiszttartó rendel segétséget nekiek, ha jónak ítéli.

aOrbánfalu, Urbersdorf bLangzeil, szőlőhegy neve

195/9. Jezernyaja Lovasz Mihok jelenti, hogy szegény Madaras Péternek maradt egy puszta hele Rohonczon, melyhez ő is atyafia s az több atyafiak is neki engedik, azkiknek jussok volna hozzá. Könyörög, Nagyságod conferálná nekie.

 

Értem, miről suplikálsz, de ebben semmi sem kel, nem neked is való az a hel.

aJezero, Eisenhüttl

195/10. Rohonczon Vak Jola leány amint igyét proponálja, nehéz értelmesen beirnya, hanem Nagyságod olvassa az supplicatioját.

 

Tiszttartó uram ez miről suplikáljon, megérti, annak okáért mint és hogy disponált, annak mivoltáról nem mondá itt létében kegyelmed mind, ha nem-e volt a kezén, informáljon róla.

 

195/11. Beres Lörincz amiről supplicál, nem írhatni meritumban, Nagyságod olvassa meg.

 

Ez mind hazugság, azmint írod, mert ő mindenkor lator volt, így majd törvények meglesznek Keörmenden, ott elválik dolga.

 

195/12. Rohonczon Gerenczer Jánosra az conscriptiokor 22 esztendeig állván valami puszta hel, pusztán reá írták, hogy három esztendeig szabadsága legyen, s azulta minden esztendőben adót kérnek rajta, az marháját is elhajtották az adóért. Könyörög, Nagyságod minden gratiájával legyen hozzá, mert szegény és öreg ember.

 

Tiszttartó uram informáljon erről, mint és hogy van dolga s értéke.

 

195/13. Beczfölden lakozó János kovács jószágában az török miatt nem lakhatik: könyörög azon, hogy Nagyságod Philip Péter nevő ember helét adná neki Nagyságod [!], és róla másodmagával szolgálná Nagyságodat hajdúul, mesterségével is tud szolgálni.

 

Olyan választja, [!] mint az No. 3 vagyon.

 

195/14. Pongracz Matthias uram jelenti, hogy Uyhegyen dézmában maradt Nagyságodnak egynéhány juha, melyeket az pestis miatt nem exigálhattak. Könyörög, hogy Nagyságod régi jámbor szolgálatjáért azon néhány juhot conferálná nekie fizetésében tudván.

 

Tiszttartó uram informáljon erről, hogy mennyi száma legyen, azmit kér.

 

195/15. Pattantyus legények Jakab Friderik, Morksz Kieczner, Dominicus Canaval, Hanz Trajer, Paul Fronk, ezek jelentik, hogy conventiójok késén adatott ki s állapatjokrul izentek volt az német deák által Nagyságodnak, melyre jó resolutiot adott Nagyságod. Most is könyörögnek, Nagyságod disponáljon felőlök.

 

Tiszttartó uram adasson az itt való, vagy csakani, vagy kirtag9 borok árában nekiek fl 20.

 

195/16. Pattantyus Gáspárné jelenti, hogy Pattantyus Hanzzal három pattantyuslegényt tanétottak együtt, s Nagyságod Pattantyus Hanznak fáradtságáért adott fl 24, de az ő urának semmi nem adatott. Könyörög, hogy Nagyságod szegény urának, tekéntvén jámbor szolgálatját, elégétené meg Nagyságod őtet is.

 

Értem, miről suplikálsz, de eszt az uradnak is megadták még akkor, mint az másiknak, hol nem eleget fizetek neki, kire nem szintén szolgált elegendőt.

 

195/17. Jezernyej Péter apró gyermekének sem ruházat, sem lábbeli nem adatott. Könyörög, hogy Nagyságod adna neki egy dolmánt.

 

Későn jártál, felszabták az abánkat, majd lesz ismét talán, s akkor neked is szabnak.

 

195/18. Szattyáncsinálóné jelenti, hogy az minemő házat Nagyságod az szegény urának csináltatott, abból Varadj János ki akarja űzni, avagy robotoljon tőle, azt kívánja, melyre elégtelen. Könyörög, Nagyságod egy ideig venné oltalma alá, és ne hadná háborgatni s egynéhány köböl gabonával is segétené meg Nagyságod.

 

Tiszttartó uram ezt Varadi János nem bánthatja, mivel én csináltam az házát s más az, hogy ő is csak bitangban bírta, addig, míg én ezt bele iralétottam [!].

 

195/19. Rohonczj kalmár Olas Jacab10 Greczben akarván menni bizonyos partékának vásárlásáért, Jobbagj Dániel uram reá akadván, alkolmas summa pénzit elvette és ide Nagyságodnak megküldte. Könyörög azon, hogy Nagyságod adná vissza nekie, hogy károssá ne maradna.

 

Értem, miről suplikálsz s úgy is van, hogy ide költék, s igen jól is cselekedte az tiszttartó esztet, s ha így nem cselekedett volna, bántok volna. Jut eszedben rossz ember, mely jó móddal és ajánlással tanáltalak én meg téged, mikor pénzre volt szökségem, de mint rossz ember, eltagadtad értékedet, hanem nehezen és erős kondiczok [!] alatt igaz adtál fl 300 s arra nézve az Isten böntetett meg téged hamisságodért, hiszem [!] akkor én nem kértem károdra nézve, így arra nézve énnekem falumat kellett elzálagasítani, így ezzel akarom vagy kiváltani azt, vagy más szökségemre fogom fordétani, jó alkalmatossággal megadom oztán eztet, s azalatt talám [!] adok valami kis interest róla.

 

195/20. Lörincz Páll az miről suplicál, nehéz meritumban venni, Nagyságod olvassa meg.

 

Ennek megvan választja.

 

195/21. Kranicz Matthias ezelőtt is jelentette, hogy az szolgálatbul eresztené el Nagyságod, most is könyörög, Nagyságod eresztené el, vagy penig az ipa fél helétől való adót engedné meg Nagyságod szolgálatjában tudván, mert ha Nagyságod haza nem bocsátja, vagy az adóját szolgálatjában el nem engedi, az ipa feleségét és gyermekit ki akarja az háztul űzni.

 

Már egycer válaszod volt erről s mostan megén újobban hazucc, de harmadcor olyan válaszod lészen, kinek nem sokat örölsz.

 

195/22. Phülöp Péterné jelenti, hogy az ura meghalván két gyermekivel árvául maradt és az minemő házat az ura nagy munkájával és költségével épétett, azon könyörög, hogy Nagyságod tartoná meg benne. Az gyermeki fölnevelkedvén Nagyságodat fegyverekkel szolgálhatják ez után.

 

Értem, miről suplikálsz, légy vesztegségben, s meglássok, mint tarcsonk meg benne.

 

195/23. Czaitana Timar Mártonné és Szabo Gáborné az minemő akógabonával tartoznak Nagyságodnak, annak megadására elégtelenek, mert igen elszegényedtek. Könyörögnek, Nagyságod legyen kegyelmességgel nekiek.

 

Semmit sem engedök, oka, hogy sokra kell neki is mostan az gabna.

aCsajta: Schachendorf

195/24. Konyhasáfár Zuppanicz Pál jelenti, hogy Szeczi Dénes uram ő Nagysága az bátyját megfogatta, ily praetensio alatt, hogy jobbágya lett volna, és ami kevés pénzi vagyon, azt akarja elvenni tőle s nem sokáig Fölső Linduan törvények lesznek. Könyörög, hogy Nagyságod írna mellette, hogy az bátyjának lenne könnyebb törvénye.

 

Ennek én az írásnak nem látom semmire való hasznát, mivel anélköl is, ha bőntelen leszen, nem fogják bántani.

 

195/25. Bortja Czatlos András atyja négy hordócska bort adott volt tavaly Franczicz Gáspár uramnak, hogy pénz szerezvén Nagyságodnak adja és az helet szabadétsa, melyért az cantorban11 fl 16 marasztották. Könyörög, hogy Nagyságod engedné meg neki.

 

Nem engedek semmit is, legyen jámbor és szófogadó, nem bírságolják meg másszor.

aBorth: Rauchwart

195/26. Uyvarja Cziszar Matthias jelenti, hogy Gombkötő Mihály Nagyságod előtt supplicatioja által nagy bűntelen és hamissan bevádolta, s tiszttartó uram törvényre citálta, elégtelen lévén penig Nagyságoddal való törvénykedésre, mivel szegény legény. Baiczban is útja lévén, és az törvényre vissza nem érkezik. Könyörög, Nagyságod ilyen hamis vádolásnak hitelt nem adván, legyen kegyelmes gratiával hozzá, és törvénnyel ne bántassa Nagyságod.

 

Ezen suplikálásodat, hogy czitaltatott az tiszttartó, s jól tudom az okát is, hogy utaid vannak nem csudálom, azt te lássad, az mennyi az törvény napja, arra vissza siess, ez a tanács, ha kárt nem akarsz vallani, ez iránt én fel nem szabadéthatlak.

aNémetújvár

195/27. Novak Ferenc ezelőtt is találta volt meg Nagyságodat fizetése felől. Most is könyörög, rendelje el és Nagyságod fizetésében adjon valami kevés pénzt, mert az mészárosnak adós, és nem tudja mibül megadni.

 

Jól tudom az kivánságodat, s azt is, hogy vezeketet[?!] az kiadott limitatiómban, de már azt mostan másként nem limitálhatjok, mivel immár az esztendőnek majd vége lészen, azután eligazétjok ezt az fogyatkozást.

Supplicationum merita, Anno 1646. die 12. Martii

196/1. Uyvarja Nagy Farkas jelenti, hogy Feler András Boczkai hadakor erre az földre szakadván az atyja tartotta haláláig, azután ő együtt az feleségével s nemrégen meghalván ezen Feler András, maradt taller 18, abbul temetésére mennyit költöttek, az supplicatioja mellett beadott jegyzésbül kitetszik. Könyörög, hogy Nagyságod törvénnyel ne bántsa, mert szegény ember és elégtelen az törvénykedésre.

 

Értem, miről suplikálsz, de én ebben fel nem szabadétlak, lássad, vagy vagy, vagy nem vagy elégséges az törvényre. Tudom, az tiszttartó el nem mulatja dolgát és parancsolatunkat.

aNémetújvár

196/2. Kereszturia polgárok mind fejenként jelentvén, hogy az elmúlt esztendőben az kőesső mindeneket elverte, azután az döghalál közikben esvén, felessen holtanak meg közülök, melyek temetésire ami kicsin pénzek és eledelek volt, elköltötték, és teljességgel elnyomorodtak, s az pombai [!] és egyéb adók megadására elégtelenek. Könyörögnek az Istenért Nagyságodnak, Nagyságod megtekéntvén nyomorult és sok kárvallásokat, ez esztendőbeli adójokat engedje meg Nagyságod, hogy annyival jobban gyarapodván, lehessenek mind Nagyságodnak, s mind magoknak.

 

Értem, miről suplikáltok, az Isten látogatásáról mind egy s mind másból arról nem tehetönk, s ha ennyi adósságban és költségben nem volnák, mi is cselekedhetnénk valamit, de így lévén állapatonk, nem látom annak módját.

aHeiligenkreuz

196/3. Gerdakouicz Matthias felesége értvén az küszögj bírótul, hogy Nagyságod urártul reá maradt küszögj házát, szőlejét és mindenét arestáltatta, az szőlőmunkálódásnak penig ideje már eljött; könyörög, hogy Nagyságod engedné meg, és munkálódtathatná meg, két szolgálotra való fiai is vannak, ha kívántatik, két lóval szolgálhatják Nagyságodat.

 

Értem, miről suplikálj s úgy van, hogy mi arestáltattok azt, mirul meg mivel az te urad számodó szolga volt s károssá nem lehetek, így igazétsa dolgát, én nem bánom, hogy munkáltasd szőllődet s im írtam is az bírónak oda felőle, de az hasznát el nem veszed, ha el nem igazétod urad dolgát.

 

196/4. Nemet Uyvari tartománybeliek jelentik Nagyságodnak, hogy az Nagyságod boldog emlékezetű atyja időtt némi nemő zab adót adtanak az várhoz, de mivel hogy esztendőnként sok quartélyozás vagyon rajtok, azt a zab adót arra nézve nálok hatta Nagyságod, hanem most hertelenséggel reá szorítattanak, hogy azon zab adót beszolgáltassák. Nagyságodnak könyörögnek, azzal a zab adóval ne oneráltassa üket, ha penig egyéb nem lehet benne, Nagyságod méltóztassék aratásig várakozni, mert most igen szűk a zab, kész pénzen sem találhatnak.

 

Értem, miről suplikáljatok, de ez nem az egész tartományt illeti, s így tinálatok maradjon valami, s másnak semmi sem, s ugyan quartélt tart az is, s hogy ennyi ideig gondviselőink elhallgatták, nem volt tudtonkra s ettől esett, s azt is köszönjétek, ha az elmúltat is meg nem kérjök rajtatok, hogy várakozzonk is, nincs mód benne, mert nálonk is szők az zab, ha penig zabot nem adhattok, adjatok pénzt, egy köbölért tall. 1, tanálok én.

 

196/5. Inczedena Horvat Gergely egy fertály helet bír, melytul sem adózhatik, sem robotolhat, mivel megvilágtalanult, és házrul házra kódulván úgy táplálja magát. Könyörög, Nagyságod írassa róla ezen fertály helyt.

 

Tiszttartó uram, ha ez így vagyon, hogy nem elégséges hozzája, írassa le róla kegyelmed.

aIncéd, Dürnbach im Burgenland

196/6. Inczedena Tormas Mihályné özvegységre maradt három neveletlen gyermekivel, semmi vonyómarhája nincsen, és az minemő fél helt bír, attól való szolgálatra és adózásra elégtelen; könyörög, Nagyságod írassa le róla, vagy penig adózásbul és robotbul legyen könnyebbséggel neki.

 

Ez tiszttartó uram, miről suplikáljon, ha ily szegény, mint írja, s nincsen is módja az dolgában, hát informáljon róla kegyelmed.

aIncéd, Dürnbach im Burgenland

196/7. Inczedena Fekete Péter teljességgel elszegényedett, könyörög azon Nagyságodnál, hogy íratná le róla azt az fertály helt.

 

Olyan választja ennek is, mint N. 6 vagyon.

aIncéd, Dürnbach im Burgenland

196/8. Czatlos Miklós fél helytül ami adóval tartozik Nagyságodnak, Nagyságod szegénylegény voltát tekéntvén, engedné meg neki.

 

Semmit sem engedek, mivel nekem sokra kell mostan az pénz.

 

196/9. Czembena Czuparicz János és Sansom Bálint az akó gabonát12 bizonyos üdőtül fogvást meg nem adhatták, mivel csonkák és igen elnyomorodtak, hogy az kenyérben sem ehetnek, ha valaki Isten nevében nem ad nekiek. Azért könyörögnek, Nagyságod engedné meg nékiek.

 

Olyan választjok ezeknek is, mint N. 6 vagyon.

aCsém: Schandorf

196/10. Trombitas Jerglinek két esztendeje, hogy posztó és pénzbeli fizetése meg nem adatott, könyörög, hogy Nagyságod szegénylegény voltát és jámbor szolgálatját tekéntvén, posztó és pénz fizetésért adasson neki bort avagy búzát, gabonábul, borbul, zabbul és ruhábul megfogyatkozván, könyörög, Nagyságod ezekbül segétené meg.

 

Értem, miről suplikálsz, de ez alatt igen kicsént szolgáltál s forgottál körölönk, így fizetésed is úgy adatott meg, se bor se búza nincsen arra való, kit az helett adjak, mikor posztó szép lesz, neked is adnak, mint az többinek.

 

196/11. Vadas István uram gabonábul, borbul, zabbul és ruhábul megfogyatkozván, könyörög, Nagyságod ezekbül segétené meg.

Ezért mind sokat kér, ebben el is kell hadnok, hanem írjanak neki Uyvárra egy comissiot, bort akó 10 adjanak.

 

196/12. Czestregi Péter könyörög, Nagyságod egynéhány köböl gabonával segétené meg és egy vég abával.

 

Az gabna adónk is szők s abánk sincsen, ha az kirendelt borodat még el nem vitted, az megadatik, csak hadnagy uraimat várjok fel hozzánk Körmendre, hogy az kiadó napját el [!] [határozzuk? Nincs befejezve a mondat.]

 

196/13. Simonj Gergely igen megfogyatkozott kenyérbül, könyörög azon, hogy Nagyságod pénzzel vagy gabonával segétené meg.

 

Olyan választja, mint az fölsőnek.

 

196/14. Czernakj Jeremiás deák azon könyörög, hogy Nagyságod valami képes magnak való zab és hajdina nélkül ne hadná.

 

Ha akarnék is adni kívánságod szerént, hát nincsen mód benne, az magonk számára is kevés az, mi megvagyan várainknál.

 

196/15. Rohonczon Golobacz Matthias vett föl egy fél puszta helet, s könyörög azon, hogy Nagyságod az szokás szerént adatna neki szabadságot, míg fölépül, s épületre való fát is adasson Nagyságod neki.

 

Kurva legyen az anyád mind suplikálásoddal együtt, mért busétasz ezzel, mivel az tiszttartó is eligazétaná eztet.

 

196/16. Bagody Thamás Nagyságoddal lévén az táborban lovakbul sok kárt vallott, könyörög, Nagyságod abbeli kárvallásáért legyen segétséggel neki.

 

Írjanak comisiot Keörmendre fl 16.

 

196/17. Drinoczj János jelenti, hogy korcsmát árulván házához szállottak egynéhány ifjú legények, hitelben egynéhány meszöly bort megittak, vévén eszében, hogy az bornak árát meg nem adják, házára lakatot vetett és házátul elment, azonban ezen legények fölverték az házat és az borát hatalmasul mind megitták, melyért törvénykedvén velek, őket száz forinton marasztották az magáéjért, könyörög azon Nagyságodnak, egynéhány forinttal segétené meg.

 

Értem, mint jártál, elég rosszol cselekedtél korcsmállásoddal, noha úgy látom, böntetésed is kelt érette, de hogy eszerét [!] valamivel segéljelek, abban semmi sem kél, hanem az minemő rosszol cselekezlettél, olyan rosszol el is igazétsad dolgodat.

 

196/18. Czakania hajdú Tüskes Mihály az elmúlt Nagyasszony nap tájban Küszögreb hajtott volt eladni tizennégy ökröt, melyeknek az árokat magához vevén, Egervárnálc Kutasd nevő faluban hált, mivel akkor Magyaradon lakott, és az mely háznál hált, az ott való gazda asszony meglátta nála az pénzt s Kaiarie alatt levő körmendi hajdúknak megmondotta, úgy mint Gerenczer Pálnak és Gerenczer Istvánnak, ez utána menvén 88 talérát elvonták. Könyörög, hogy Nagyságod fogatná meg őket.

 

Francsics Gáspár uram ez miről suplikáljon az suplikácziojából megérti kegyelmed, annak okáért igazétsa el kegyelmed dolgát, ha így vagyon, az mint suplikál.

aCsákány, Nagycsákány bKőszeg cEgervár dKis-, Nagykutas eKajár

196/19. Szakaj János Adorianházána jelenti, hogy minemő két török rabot Fanczj uram ide hozott, azokat az atyafiai őérette vették, hogy az török rabságábul kiszabadéthassák, de az őrök ura, Hoszutotj uramnál levő török rabot kívánja tőle, s Hoszutotj uram semmi úttal neki nem akarja adni. Könyörög, Nagyságod írna mellette Hoszutotj uramnak, ezen rabot adná neki és szabadéthatná ki fejét.

 

Értem, hogy Hosztoti [!] rabját kívánják tőled, csudálom, hogy mégis az után jársz s tudod, hogy oda nem adja, mit vesztegetem rajta én is az írásomat, én most bocsátom [!] rabot éretted, ha az kihoz, az két rabodat én elveszem, osztán azért így is kiszabadulsz.

aAdorjánháza

196/20. Gombkötő Janczj az Nagyságod akaratjából immár nyolc esztendeje hogy az mesterségét tanulta, s immár két holnapja, hogy az Nagyságod gombkötői közül eljött és itt Uyvárata vagyon, sok felé való hivatalja lévén, de az Nagyságod híre nélkül nem akart elmenni. Azért ha Nagyságodnak tetszik az ő szolgálatja, Nagyságod rendeljen állapotot neki, ha penig nem, Nagyságod eressze el, hadd keressen magának állapotot.

 

Értem, hogy eljöttél az én gombkötőimtől, én más állapatot annál nem rendelhetek, mivel volt állapatod, de ha rosszol jöttél el és rosszol viselted ott is magadat, az a te rosszaságod az oka, így azt sem szolgáltad meg, hogy tanéttattalak.

aNémetújvár

196/21. Uyvarja fördős Kickner Miklós fogyatkozott állapattal lévén, munkája is kevés járván, könyörög azon, Nagyságod rendelne praevendát13 neki, mint ezelőtt való fördősnek.

 

Elég prevendásom [!] van nekem tenálad nélköl is, hogy kevés munkád van, arról nem tehetek.

aNémetújvár

196/22. Toaso Miklósné Czatarbana jelenti, hogy Rohonczi Gronnamon sógorának az öccsével együtt adott volt kölcsön fl 28 pénzt, többel együtt azon pénzen vett volt egy szőlőt, melyet Horuat Miklós elfoglalt. Könyörög, hogy Nagyságod ezen szőlőt szabadéttassa kezéhez, avagy az pénzi adattassék meg neki.

 

Kurva anyádat kéred s kurva anyádat szabadétok kezedhez, mert ahhoz semmi közöd nincsen, [...] immár mind atyafiak vagytok, immár az elhótt embereknek.

aAlsó-, Felsőcsatár

196/23. Ez az nyomorult asszony jelenti Nagyságodnak, hogy az nagy pusztaság miatt elvetetlen lévén Sylesiabana kölletett hazájából kibontakozni, és az idegen földre jüni. Az úton mindenéből kifosztatott, nem tud kihez folyamodni, Nagyságodnak könyörög, valami kevés alamizsna nélkül ne hagyja.

 

Én arról nem tehetek az hazadból ki kellett bujdosnod és már semmid nincsen, lássad, mint élhetsz ott.

aSzilézia

196/24. Kőrmendi vajda Kelemen György az elmúlt napokban sebben esvén, nincs mivel fizetni az barbélynak. Könyörög, hogy Nagyságod pénzbeli segétséggel lenne nekie.

 

Adjanak Keörmenden az korcsmáról fl 12.

 

196/25. Szigetia vajda Szuk János jelenti, hogy Franczicz uram mutatott neki Körmenden egy puzta helt, mellyel contentus, immár az Nagyságod gratiája, ha Nagyságod neki adja-e.

 

Azon helt Mihali deák neki gondolt adni, add kezéhez ennek.

aSzécsisziget

196/26. Eörsegben Abraham Benedekné negyedmagával árvául maradván igen szegény állapattal vagyon, és szárazadópénzzel14 tartozik fl 1 d 25. Könyörög, hogy Nagyságod engedné meg neki.

 

Sokra kell énnekem az pénz, így semmit sem engedek.

 

196/27. Macholaj Mihály vajdaságában Horvat Miklós könyörög, Nagyságod egynéhány köböl gabonával segétené meg.

 

Hanem ha azért adnék, hogy ol jó viseltétek magatokat mostan az harcon, adjanak mindazáltal ottan búza rozs cub. 2.

 

196/28. Nemet Uyvar alatt Szent Jakabja plebanus értvén, hogy az Rohonczj német plebánia vacal, könyörög, Nagyságod azon plebániát conferálná őneki.

 

Értem, miről suplikáljon kegyelmed pater, az kegyelmed böcsöleti legyen keltén, de még rohonczi fara [!]15 jó patert illet, mivel még ekkoráig olyanok voltak ottan.

aSzentjakab

197/31. Sztinyakona Kerbarczicz Mathénak sem atyafia, sem felesége nem lévén, három neveletlen gyermekével vagyon, és az minemő fél helt bír, elégtelen annak adózásához és robotolásához. Könyörög, hogy Nagyságod egy fertályat íratna le róla.

 

Oly erőben láttalak én téged, mikor suplikacziodat beadtad, hogy nem szökség leirnya rólad az fertált.

aStinatz

197/32. Ispankja Peter Thamás supplicatiojának nehéz meritumát venni, Nagyságod olvassa meg.

 

Írjanak Nadasdi uram kapitányának, Ratki Giorginek mellette, s az ispánjának is Miskére.

aIspánk

197/33. Sz. Peterena Czörgő Máthéné hét neveletlen gyermekivel árvaságra maradott, és az minemő fertály helyt bír, elégtelen, hogy adózzék és robotoljon róla. Könyörög, míg gyermeki egy kevéssé nevelkeznek, Nagyságod az pombaj16 [!] pénz és robotbul lenne könnyebbséggel neki.

 

Semmi sem kel benne, az miről suplikálsz, mivel ti az minemő emberek vagytok, mind ezt fognátok kívánni ezután mindjárt.

aŐriszentpéter

197/34. Toth Balasné özvegy lévén, szeme világátul is alkolmasint megfosztatott, egyébbaránt is oly szegény, az kenyérben is alig ehetik, s az elmúlt esztendőbeli pombaj [!] pénzt meg nem adhatja. Könyörög az Istenért, Nagyságod engedje meg nekie.

 

Tiszttartó uram informáljon róla, ha így van-i ennek dolga, mint suplikál.

197/35. Uyvarja kasznár legény Jandriaseuicz István öreganyja férhez menvén és az mostoha atyja Gamisdorffib hegyen egy szőlejét eladta volt ötven rénes forinton ily okkal, hogy ha valamikor eladó leszen az szőlő, ő vehesse meg és ne szálljon idegenre, most penig az kié volt, minden házanépével megholt, és Nagyságodra szállott azon szőlő, melyet száz forintra böcsültetett tiszttartó uram. Könyörög, pénziért adatná nekie Nagyságod, mivel vér szerént őtet illeti.

 

Az anyád mint s hogy adta el, azt ő tudta, azmint most tiszttartó uram megböcsöltette, jól tudom, az kinek akarjok adni, meglássok, te hol vész annyi pénzt, nem tudom kölemben, hanem magyarázom arra, mint viseled magadat, azmint látom is niha niha az én jovaimmal mint bántok, hát lopásod után teszed annak is szerét úgy látom.

aNémetújvár bGamischdorf, Ganócs

197/36. Mindszentiek az sok reájok szálló katonák és hajdúk miatt szintén elnyomorodtak, minthogy most is az Nagyságod katonái kiszállattak, könyörögnek azon, Nagyságod legyen könynyebbséggel nekiek.

 

Értöm, miről suplikáljatok, gondom leszen reája, ha miben könyebéthetlek benneteket.

Supplicationum merita Anno 1646. die 4. Aprilis

198/1. Nemet Szeczödöna Kovacz Imre amiről suplicál meritumban nem írhatni, hanem olvassa meg Nagyságod.

 

Ez a te dolgod, mint és hogy esett így, de én azmit Sagodi Istvánnak adtam, azt nem revokálhatom meg, hanem ha mit akarsz hasznodra jobbnak lenni, arról magával conveniál [!] róla.

a Németszecsőd

198/2. Szabólegény János jelenti, hogy az Purgoia Strobol az Noistifftib hegyen azminemő szőlejét bírja, azon szőlejért megvitte neki az pénzt, amennyiben zálogban adta volt neki az atyja, de föl nem vette még, azt mondotta, hogy Nagyságod nem földesura s tiszttartó uram semmit nem parancsol neki. És így nem tudja, mit kellessék cselekedni, hanem ha Nagyságod jó tetszése volna, Nagyságodnak adná az pénzt, s Nagyságod szabadéthatná kezéhez az szőlőt és Nagyságod adna oly levelet neki, hogy ezután azon német ne kereshetne rajta pénzt.

 

Tiszttartó uram ez magént miről suplikáljon megérti, hanem informáljon róla voltaképpen, hogy ha látom miben illendő igazságát, úgy foghatok mellette, mivel másét el nem vehetem csak ilyen simpliciter.

aBurgau bNeustift an der Lafnitz, Lapincsújtelek

198/3. Körmendj polgárság közül az esküdteket beírják hajdúságra egy kis adományért, amely nagy fogyatkozásokra vagyon, most is az minemő hajdúkat reájok szállétottak, azoknak [!] semmi contributioval nincsenek. Azért könyörögnek, Nagyságod találna módot benne, és az Nagyságod híre nélkül az polgárok közül ne irattatnának be az hajdúságra.

 

Francsics Gáspár uram ezek miről suplikáljanak, megérti ebből, ha így van, míg annak ideje és módja nem leszen, azmint erről szólottam is kegyelmednek, nem lehet az jobbágyságot beiratni az szolgálatra.

 

198/4. Uyfalubana Polyak Stefelné amiről supplicál, nehéz meritumban irnya, hanem Nagyságod olvassa meg.

 

Az informatiot is megértettem az tiszttartó által, mind az fiad állapatjával egyött, s a te második suplikálásodat is, mit continiáljon [!], de azt heltelen dolognak látom lenni mindenhol, de az informatio helesebb, mivel törvény szerént lett az dolog, meg így nem látom hamis igyedet.

aGüttenbach, Pinkóc

198/5. Czakanybana Bencze Mihály jelenti, hogy háza nincsen, hanem Horuat György nevő Nagyságod jobbágya most beiratta magát az hajdúk közé, s egy egész helet bír, az felét le akarja íratni. Könyörög azon, Nagyságod annak az helynek felét adná nekie.

 

Keczer uram ha alá megyönk Keörmendre, ennek állapatjáról informáljon kegyelmed, ha így van-i s érdemes-i reája.

aNagycsákány

198/6. Letenye tartományabeliek sok inséget szenvednek az muraköziektül és minden munkára erőltetik őket, sokképpen hurcolván, holott mindenkor Szeczzigetheza tartoztanak és szolgáltak az ország rendelése szerént. Könyörögnek, Nagyságod írna mellettek Zrenj uraiméknak, és ne háborgattatnák ő Nagyságok s örömösben szolgálnak Szecziszigetéhez.

 

Írjanak egyszerű interczesionalist [!] mellettek őkegyelmek, hogy ne háborgassák őket, hanem az ország végezése szerént hadd maradjanak abban.

aSzécsisziget

198/7. Királyfaluana Pinter Hanz Czakj uram ő Nagysága jószágábul jött az Nagyságod jószágában, Nagy Magyarj János deák mindenét megtartóztatta, amiét el nem hozhatta, s aminemő ember őtet elhozta, az is megfogatta s 100 tallért kér rajta. Könyörög, Nagyságod mellette fogjon, írjon János deáknak, hogy ne háborgassa, sőt, amije ott vagyon, adja meg nekie.

 

Értem, miről suplikász, de ebben nem látom az módját, mint írjak melletted, mivel akkor kellett volna okosan járnod, mikor eljöttél, mert mindenött szokás az, hogy szökött jobbágynak azmijét ott kaphatják, azhonnéd elszökik, az földesura elveszi, így látom, hogy ottan is cselekedtenek így; ha írok is, ha akarja, megadja, hol nem, azzal is szabad leszen, mindazáltal tiszttartó uram írhat melletted, meglátjok, mi választ ad reája.

aKirályfalva, Königsdorf

198/8. Uyhegyen Dobricz Mikula jelenti, hogy tavaly gabonáját és szőlejét az kőeső elverte s úgy megnyomorodott, hogy nincs mivel háza népét tartani. Könyörög, Nagyságod valami kevés gabonával segétené meg.

 

Tiszttartó uram, ha ennek így van dolga, kegyelmed adasson valamit neki, hogy táplálhassa magát nyavalyás.

 

198/9. Lovaszadja polgárok fejenként azon könyörögnek, Nagyságod az katonákat szállétoná rólok máshová, mert teljességgel elfogyatkoztak és szegénykedtek.

 

Ez semmirevaló, eljönnek rólok immár, ebben egyéb nem lehetett, így kívánta az szökségnek volta.

aLovászad

198/10. Tobaion Kovacs Sztanko jelenti, hogy Tobaion lakozó György kovács az anyját vette volt el Erdődj uram ő Nagysága jószágábul, és ő is az asszonnyal ide az Nagyságod szárnya alá jött, s amije volt az anyjának Erdődj uram ő Nagysága szárnya alatt, azt pénzzé tevén itt Tobaiona szerzett egy más jószágot vele, s az anyja megholt, az mostoha atyjával együtt, és egy kis szelejek maradt, melyet az cantor törvényekben Nagyságodnak ítéltek; könyörög, hogy Nagyságod azon szőlőt adatná vissza neki, mert semmije nincsen, hogy annyival inkább megmaradhatna Nagyságod szárnya alatt.

 

Értem, miről suplikálsz, az törvény nekem nem ítélte volna, ha neked igazságod lett volna hozzá, hogy csak ily szi szóra visszaadjam, abban semmi sem kel, add meg az árát s odaadom, hol nem, annak adom, ki az árát leteszi énnekem, mivel nincsen nekem most arra való időm, hogy valakit ajándékozzak.

aTobaj

198/11. Trombitas Jerghnek az rohonczi sáfár meghagyta az Nagyságod parancsolatjábul, hogy az több katonákkal az udvari sereggel együtt quartélyban szálljon, de minthogy igen rossz lova vagyon, amelyen nem szolgálhat Nagyságodnak, könyörög, Nagyságod fizetésében adna valami kevés pénzt, hogy szerezhetne magának jobb lovat, és szolgálhatna Nagyságodnak.

 

Az miről suplikálsz, értem, az fizetésedet teneked is úgy, mint az többinek megadnák, ha szolgálnál, de hogy így hében hóban szolgálj s az fizetést csak felráncsat, abban nincsen mód, szolgáld meg s megadják fizetésedet.

 

198/12. Hanz Fricz Szalonokj pattantyus az minemő utat maga eleiben vett, azt most az jó úttal végben nem vihette, mivel fizetésében még hátra vagyon, s tiszttartó uram az Nagyságod commissioja nélkül nem akarja contentálni, azért könyörög, hogy Nagyságod adjon egy commissiot tiszttartó uramra, hogy elégétse meg.

 

Amikor annak ideje volt, hogy az szabad leveledet megadtam, akkor semmivel sem voltál adós, immár hogy eddig itt késtél, azt te tudod, mirt, de én arra semmit sem hajtok s ily békességes időben ezt sem szolgáltad meg, azmennyit fizettem.

 

198/13. Gerdákouicz Matthias felesége jelenti, hogy Kőrmenden az ura partékájával együtt az szolgájának maradt egy dolmányra való septuja,17 az fiának egy vég abája, az urának két puskája, szablyája, nyerge és holmi partékája. Könyörög, Nagyságod szabadétaná kezéhez, hogy az fiát lovakra fölsegéthetné, és Nagyságodnak inkább szolgálhatna.

 

Az más suplikacziodra volt választot, de úgy látom, hogy csak így akarod dolgodat elmulatni, kivel kicsent nyersz, de nem hogy ezt, mit kérsz, kiadatnám, de az mid van, sem éred fel vele, mivel én senki haszna kéréseiért kárban nem akarok esni, elégéts [!] meg urad számadásáról, s azután más válaszod leszen, igen tudjok minden állapatokat, mint vannak és voltak.

 

198/14. Czakanja hajdú Vörös Péter jelenti, hogy az minemő háza volt, az elvétetett tőle, és másnak adták, és nincs hol lakni, hanem Goztonban menne, s onnénd is Nagyságod szolgája lenne, csak Nagyságod Daniel Jánosné asszonyom ellen oltalmazná meg.

 

Keczer uram ez miről suplikáljon, megérti, mi okért vették el az helét, informáljon, azután választja leszen neki most Keörmenden.

aNagycsákány

198/15. Budaj Gergely hogy Nagyságtokat szolgálja vagyon 30 esztendeje, s igen fogyatkozott állapattal vagyon, könyörög, Nagyságod lenne pénzbeli segétséggel neki.

 

Keörmendre írjanak egy comisiot ennek fl 10.

 

198/16. Kollat György jelenti, hogy Nagyságoddal az táborban volt, Rimaszombatnál egy lova maradott el, s Nagyságod akkor azzal ajánlotta neki magát, hogy segétséggel leszen. Könyörög, hogy Nagyságod segélné meg és vehetne magának lovat, mert lova nincsen.

 

Körmendreől adjanak ennek fl 12.

 

198/17. Igali Istók jelenti, hogy az bátyja Beszprimbena fogva vagyon s minthogy senki mellette fogó nincsen, könyörög, Nagyságod írna mellette az ott való kapitánnak, lenne szabadulása, s az Nagyságod szolgálatjára kötelezné magát, ha megszabadulhatna, és ha Nagyságod jó akaratja volna, maga is elmenne és az levelet elvinné.

 

Ez mellett én nem írok, mivel azmint informálnak róla, nem méltó, hogy írjak mellette.

aVeszprém

198/18. Száárközj Gergely, Szecződj András és Czegledi István deák könyörögnek, Nagyságod segétené meg őket egynéhány köböl gabonával, kivel tudhatnák házak népét táplálni.

 

Ezeknek adjanak egyiknek egyiknek búza rozs cub. 6. Csakaniból.a

aNagycsákány

198/19. Vayda Vernika [!] azon könyörög, hogy Nagyságod parancsolná meg tiszttartó uramnak, míg az novummal nem él, melyet Nagyságodtul vett, addig Vayda Györgynek ne tenne executiot az deliberatio szerént.

 

Ez nem lehet, mivel törvény ellen volna, az mit kivánsz, ha akkor elaludtad dolgodat, azután láss hozzá, mikor még ideje van.

 

198/20. Gerenczer Andre és Tirk Andre Czaakj uram ő Nagysága jószágábul mentenek Szölnekre,a s az Szent Gothartib tiszttartó fenyegeti őket, és az marhájokat is megtartóztatta. Könyörögnek, Nagyságod mellettek fogván, az marhájok térülnő meg és maradhatnának békével.

 

Az írást megírhatni mellettek, de kicsen hasznot látok abban, mivel én is azt mielném, ha elszöknék az jobbágy alólam, mit tiveletek cselekesznek.

aAlsó-, Felsőszölnök bSzentgotthárd

198/21. Besprimja baromőrző Horuat Pál esett volt rabságban feleségestül, de maga kiszabadult, hanem az felesége száz tallérban sarcolt meg, könyörög, Nagyságod lenne segétséggel neki.

 

Megleszen választja.

aVeszprém

198/22. Kereszturata Szakacz Vincze jelenti, hogy tavaly az kőesső szelejét és gabonáját elverte és immár annyira jutott, csak egy falat kenyere nincsen. Könyörög, Nagyságod segétené meg valami kevés gabonával.

 

Adjanak itt Uyvaratt ennek búza rozs cub. 2.

aHeiligenkreuz im Lafnitztal, Rábakeresztur

198/23. Uyvarja Hagen Tizler Györgynek meghagyott özvegye jelenti, hogy azminemő házban lakik, azt az öregasszony ő Nagysága fizetésében hatvan forintig inscibálta az uramnak, azmint az inscriptionális párjábul kitetszik, melyet Nagyságod[nak] beadott, s ezen házat el akarja adni. Könyörög, Nagyságod engedné meg, adhatná el.

 

Tiszttartó uram láttassa meg kegyelmed azt az állapatot, azmint az anyám inskripczionálisa tartja, s informáljon róla, azután meglátom, mit kell cselekednem véle.

aNémetújvár

198/24. Kocsis Joacz és Kocsis Matthias fallajtárokkal együtt könyörögnek, Nagyságod egy néhány köböl gabonát adatna nékiek.

 

Számot vettetek veletek rövid nap, mit adtak és mivel restálok is nékiek s ti is mint szolgáltatok, azután válaszotok lészen.

 

198/25. Jergh Patrik, Hanz Jergh, Hanz Sporn jelentik, hogy Pattantyus Gáspár meg nem elégéttetett fáradságáért, hogy őket tanétotta. Könyörögnek, hogy Nagyságod contentálná az feleségét, mert az mesterlevelek addig föl nem szabadul, melyrül az Czaigbort informálhatja Nagyságodat.

 

[Nincsen döntés]

 

198/26. Becsben Szakacz Matthiasnak Nagyságod Szilj uram által két aranyat küldött volt, de az egyik hiányos volt, visszaadta Szili uramnak, s mást nem adott érette, most penig igen költségtelen. Könyörög, Nagyságod fizetésében adna neki tíz forintot.

 

Igen rosszol viseled magad, azmint az többi, csak elvesztegették, az mit főztek, s így nem méltó, hogy fizessek, az mi az aranyat illeti, kérd meg Szilitől, mivel az kié volt, visszaadta s tartozik mást adni érette.

Supplicationum merita, Anno 1646. die 11. Aprilis

199/1. Küszögja Balogh Márton és Grueber György Köveskuti Horuat Miklósnak lettenek volt kezesek Kiskomarjb Bodor Györgyért, Szabo Jánosért, Czepeli Gergelyért, Czegledj Balásért és Lasko Jánosért, s Bodor György elveszett, és az többi az török hírekre nézve el nem bocsáttattak, s az törvényre elő nem álléthatták őket, melyért megmarasztották. Könyörögnek, Nagyságod adna novumot benne, és kereshetnék magok igazát.

 

Írják meg nekiek az novomot.

aKőszeg bKiskomárom végvár

199/2. Palffi Lázló Potolja embernek adott volt valami bőröket, melyek árában maradt fl 200 adósa, s meg nem veheti, könyörög, hogy Nagyságod az Potolj bírónak íratna mellette, és contentáltatnék.

 

Írjan az német deák egy interczesiot [!] nekik oda.

aPotoly

199/3. Tonka János vajda jelenti, hogy teljességgel elrongyosodtak és szegénykedtek; Nagyságod segétenék meg őket, könyörögnek, hogy annyival inkább szolgálhassanak Nagyságodnak.

 

Add be lajstromban az neveket rend szerént, azmint az tizedszám van, s eligaszétom osztán dolgotokat.

 

199/4. Telekessj Lőrincz Pál fiát hogy Török Miklós uram Kanisára beköldte, most is oda vagyon. Könyörög, Nagyságod az fiát hozattatná ki Kanisárul Töriek urammal, az mely Nagyságodnál is nyilván vagyon.

 

Erről sokat szóltak szemben, hanem adják Kaldi uramnak s lássa ő kegyelme is, mit cselekedjönk osztán véle.

 

199/5. Körmendj szabad vajda Lakattyarto Ferencznek az minemő házhelet adott volt Nagyságod, ahhoz tartozandó szántóföldekben mások három holdat bírnak. Könyörög azon, Nagyságod azokat is szabadéttatná kezéhez.

 

Ím szintén most azon vagyok, hogy mindenek heléhez való földe meglegyen igazán, így az tied is vissza adatik.

 

199/6. Körmendj Mihaly kovács sógora Szabó István meghalván, az mi pénzi maradt, azt az atyafiai elvették, s ő citáltatott az Nagyságod törvényére érette, melyhez elégtelen. Könyörög, Nagyságod ne procedáljon törvénnyel vele.

 

Értem, miről suplikálsz, de ebben semmi sem kel, az kik elvitték, keresd fel őket, ha tenálad nincsen és atyafi nem vagy hozzája.

 

199/7. Muraiszombatia vajda Bokor István jelenti, hogy Szeczj uram ő Nagysága részére való vajdának egy lovára esztendőnként fl 16 jár, annak széna és abrak, magának ruházatja, őneki penig semmi fizetése nem lévén, könyörög, Nagyságod rendelne fizetést és adna neki conventiot, ki mellett szolgálhatna.

 

Haszontalan kívánságod, azt sem szolgálod meg, az mit fizetnek, az Szécsi mit fizet, ő lássa, de elhiszem azt, hogy nem csak azért ad annyit neki is.

aMuraszombat, Murska Sobota

199/8. Muraszombatia kapus hajdúkat az nemes uraimék arra erőltetik, hogy mint az verrasztók, éjjel kiáltsanak, melyet nem cselekedvén, Balogh Péter uram reájok ment és rutul verte őket; könyörögnek, Nagyságod oltalmazza meg őket.

 

Ne cselekedjétek aztat azután is, ha az nemes ember vigyázót kíván, tartson maga erszényéből olyant magának.

aMurska Sobota

199/10. Muraiszombati sellyérek, kik az város kapuját őrzik, Marinics Gyurko, Horuat Iván, Karba Mathé, Bago Miklós, Takacz Lukácz, Seregh Marko, Pentek Mihály és Szabó Iván jelentik, hogy az Szeczj urak részérül való sellyéreknek esztendőnként tíz tíz rénessek18 jár és négy négy köböl gabonájok, s heleket is bírnak, őnekik penig sem fizetések, sem penig semmi helet nem bírnak. Könyörögnek, Nagyságod rendelne nekiek fizetést.

 

Ezt én az fizetést és szabadságot totaliter hazugságnak tartom, így nincsen is válaszok, hanem Temleni Ballás informálj róla, de úgy, hogy orcádra ez dolog gyalázatosan ne fordoljon jövendőben is.

 

199/11. Nadálja hajdúk könyörögnek, hogy Nagyságod az elveszett hajdúk helyett íratná be az körmendj hajdúk köziben.

 

Ezt fére [!] kell tenni mostan.

aHorvátnádalja

199/12. Körmendj Szűcs Thamás idegen legény lévén megtelepedett itten, egy lovat tart az Nagyságod szolgálatjára, sem szántófölde, sem penig réte nincsen, hanem az Nagyságod földei végiben vagyon egy darab föld, melyet ezelőtt az város marhája járt, s tavaly az tiszttartó egy hajdúnak adta volt, amely most elveszett. Könyörög, azon földet Nagyságod adná nekie.

 

Semmit sem adnak most senkinek is, míg elszánt dolgaimat végre nem viszik elrendelt szolgáim.

 

199/13. Körmendj Taba János igen beteg lévén, nagy fogyatkozásban vagyon, könyörög, Nagyságod valami kevés pénzzel és egy átalag borral segétené meg.

 

Ez is semmire való, fére [!] kell tenni csak.

 

199/14. [Ez a szám hiányzik, számozási hiba]

 

199/15. Kerkaskapolnán Kaczer János hosszú írással proponálja dolgát, nehéz meritumban venni. Nagyságod olvassa meg.

 

[Nincs mellette döntés]

 

199/16. Kapolnasfaluben Berkes Mihály atyja Kanisa elveszésekor vett volt fl 16. Arik Balástul egy fertály helt, azulta mind bírta, most Abraham János el akarja tőle venni. Könyörög, hogy Nagyságod ne engedje háborgatni, holott semmi közi nincs hozzá.

 

Amint írod, hogy semmi közi nincsen hozzá, hát el sem veheti, így mírt jössz énhozzám írással, hiszen van tiszttartód, ahhoz menjél, de az ilyenért meglesz három pálcád.

 

199/17. Pap Istuán vádoltatott, hogy az urátul sok pénzi maradt volna, mely Nagyságodnál is nyilván lehet. Könyörög, Nagyságod az olyan vádolók ellen oltalmazza meg, mivel ha maradt volna is valamie, együtt keresték, noha semmije nem maradt.

 

Ki előtt és miért vádoltattál, én nem tudom, igaz-i, nem-i, de ha az ide való törvényre czitáltattál, elválik dolgod aziránt.

199/18. Valami praedicatorné meghalván Kalamár Ferencznél, amely kinek kinek mit hagyott és mije maradott, az supplicatioval beadott testamentum levelének párjábul kitetszik, mivel az felesége vér szerént való atyafia volt, s úgy legált ötven tallért nekie. Azért könyörög, Nagyságod ne háborgatná törvénnyel, s az testamentum pariaját olvassa meg Nagyságod nagyobb értelemnek mivoltáért.

Semmi sem kel abbul, csak azt meg törvénnyel kellett-i dolga, vagy nem, köllemben semmit sem engedek kérésében meg.

 

199/19. Raba Szent Mihalyon Dericza jelenti, hogy az bátyja, Miklos Máttyás most az török miatt elveszett, maradt 26 talléra ez is szürő, [!] mivel szűrszabó volt, az is penig idegennél vagyon. Könyörög, hogy Nagyságod adatná kezéhez.

Francsics uram, kicsoda ez, ha ott van az inquisiczios [!] seriesben, hát várjon az törvén delliberatiojához [!], addig semmi választja [!] nem leszen.

 

199/20. Czoczan Imre, Istok Gergely, Kenyeres Bencze, Gal János, Toth István és Somogj András az holdultságon lakván, mivel Nagyságodat fegyverekkel szolgálják, igen fenegeti őket az török, könyörögnek, Nagyságod bocsássa el őket, míg feleségek, gyermekek az pogány kézben nem akadnak, mert nem szolgálhatják Nagyságodat.

Ebben az kívánságtokban most, sem azután, semmi sem kel, nem is tudjátok, miér [!] kérték, eddig megottalmaztátok magatokat. azután is ottalmazzátok.

 

199/21. Hetyej Mihály 25 esztenőtül fogvást szolgálja Nagyságodat, s sok károkat vallott, tavaly is egy lova döglött meg s igen elszegénykedett. Könyörög azon, hogy Nagyságod segétené meg.

Majd fizetnek, abból segéljed osztán magadat.

 

199/22. Senyehaziak mind fejenként jelentik, hogy Janosko Péter bevádoltatott volt, hogy az törököknek valami gyermeket adott volna be, s most az törvényben semmi ok nem találtatott hozzája. Azért könyörögnek, Nagyságod az egész falu kezességén eresztetné el, s ha ezután ugyanezen vétekben vádoltatnék, törvényre előállétják.

Olyan latrok vattok, mint az, ki mellett suplikaltok, de az másképpen igazodik el, s az ti dolgotok is féllábó székre fog állani, hamis kurafiak.

Egy teljes szövegű kérvény (1644. január 9. előtt)

164. Nagyságos Kegyelmes Uram. Ez elmúlt esztendőben szintin akkortájban, amikor az mezőnkben levő gabonánkat behordottunk volna, akkor gonosz viletlen szerencse és gonosz emberek szándékokból, éccaka idején pajtám meggyulladván fottig mind gabonámmal együtt épen porrá megégett, ugyannyira Kegyelmes Uram, hogy még az mindennapi kenyérre való gabonát mind kuldulásommal és házonkint való könyörgéssel szereznem kellett, kivel apró gyermekimet és magamat mindeddig táplálom. Noha két fiamat már megházasítattam, kiadván részeket, azok már Nagyságodat szolgálnál [!] jobbágyul, magam penig neveletlen kis apró gyermekimmel nyomorkoszom mindaddig, míg Isten megsegít az mostani nyavalyámból. Nagyságodnak azokáért mint kegyelmes Uramnak alázatosson könyörgök, tekintvén ilyen nyomorult voltomat, méltóztassék kegyelmesen egy vagy két esztendeig robotból való szabadságot énnekem megengedni. Az több adót valamint s valahogy Nagyságodnak beszolgáltatom, csak az egy robotból legyen kegyelmes engedelem Nagyságodtul. Hogy így esmég előbbeni erőt recuperálván, Nagyságodat mindeddig kisz engedelemmel jobbágyul szolgálhassam. Kegyelmes választ várok Nagyságodtul. Nagyságodnak alázatos jobbágya

Sz. Kuton lakozó Kozma Jokl.

Anno 1644. die 9. Januarii. Tiszttartó uram informáljon kegyelmed errül, ha egy pajta égéséért szokás-e annyira való szabadságot adni, vagy nem. Adamus Batthyany.

Nagyságos uram, úgy vagyon, hogy ennek minden gabonája elégett, semmije sem maradott, s mind peniglen szénája, azért az Nagyságod kegyelmes gratiája rajta, meddig adat Nagyságod szabadságot, egy avagy két esztendeig, úgy vagyon, hogy elég kárvallott. Nagyságodnak alázatos szolgája Jobbágy Jeremiás.19

Az kegyelmed informatiójából értjük, hogy ennek gabonája elégett, és semmije sem maradt, melyre nézve adjon kegyelmed egy esztendeig való szabadságot nekie. Actum in Uyvar Anno ut supra die vero 4. mensis Martii. Adamus de Batthyany.

VERA ZIMÁNYI

SUPPLICATIONUM MERITA. EXTRACTS FROM PETITIONS ADDRESSED TO COUNT ÁDÁM BATTHYÁNY I, CAPTAIN-GENERAL OF TRANSDANUBIA

There are few surviving examples of petitions made by serfs, domestic servants and servicemen to their masters in the sixteenth and seventeenth centuries, for it was not considered important to preserve a petition after its subject-matter had been dealt with. Ádám Batthyány, who greatly disliked having to read between ten and twenty and sometimes as many as thirty petitions every week, ordered his staff to prepare a short summary of each petition containing the most important data (the petitioner’s name and address, the purpose of the petition). Batthyány then wrote his decision next to or below this data. At the end of each week, the summaries were collected together into a kind of little notebook. When matters had been dealt with, they were folded into little packages. Batthyány listed the contents of each package on its exterior. Finally the packages were tied together. The packages stayed in this bound form until the classification of the archive.

During classification each notebook received a serial number–and each petition a sub-number. Notebooks (sometimes just single sheets) from the 1640s and 1650s received serial numbers from 1-443. However, if we count and classify them by date of origin, we find that many are missing. For instance, given that Batthyány’s system lasted for a period of sixteen years, there should be 832 notebooks or packages for the 832 weeks in the period. And given an average of twenty petitions per week, there should be more than 16,000 petition summaries for the whole period. In actual fact, however, we have just one third of this number. Even so, this is still a unique source, one that preserves a great quantity of data and information concerning the manorial estates of Németújvár, Rohonc and Szalonak (in a district of Vas county much of which now forms part of Burgenland). The notebooks give details of the everyday lives of serfs, soldiers and servants living on the estates–telling also of their relationships with their master and with each other. The notebooks bear witness both to the difficulties of everyday life and to the more dramatic events affecting families, e.g. capture of family members by the Turks, poverty after a fire, the fate of widows etc. Reading the texts, one also gains an impression of the behaviour and attitudes of the nobleman, e.g. the manner in which he spoke with his `subjects’ (which was very different from the way in which he addressed his equals in official correspondence). Some passages from a contemplated source-book are also provided.

 

1

Szárazkocsmapénz.

2

A szám áthúzva, rosszul olvasható.

3

Akógabona: a földesúrnak járó egyfajta jobbágyi szolgáltatás, amit nem terméshányadban, hanem fix mennyiségben állapítottak meg, a gabonakilenced helyett adták.

4

Pombainpénz, Bannweingeld = szárazkocsmapénz.

5

A “kántortörvénykor”: az évente négyszer (a Szent Kereszt felmagasztaltatása, szept. 24., Luca nap dec. 13., hamvazószerda és pünkösd ünnepköréhez kapcsolódóan) tartott uradalmi bíráskodás alkalmával.

6

Lakatlan jobbágytelket.

7

Adómentességet.

8

Keczer János, a csákányi őrség kapitánya.

9

Kirchtag-borok = búcsúnapi borok.

10

A Batthyány-birtokokon működő itáliai kereskedő.

11

Vö. az 5. sz. jegyzettel.

12

Vö. a 3. sz. jegyzettel.

13

Praebenda: járandóság, ellátmány.

14

Vö. a 4. sz. jegyzettel.

15

Fara: Pfarrer, plébános.

16

Vö. a 4. sz. jegyzettel.

17

Septuch: posztófajta.

18

Rénes forint, rajnai forint.

19

Jobbágy Jeremiás volt ekkor a tiszttartó.