Kisebbségkutatás - 11. évf. 2002. 1. szám

 

1918–1919: lengyel–cseh konfliktusok a volt Tescheni hercegség területének felosztása miatt

Kaminski, Marek Kazimierz: Poczatki polsko–czeskiego konfliktu po pierwszej vojnie swiatowej. = Kwartalnik Historyczny, 107. rocz. 2000. 1. no. 63–91. p.

Az első világháború után a kialakulóban lévő, de az államiság összes kellékével még nem rendelkező Csehszlovákia 1918. október 28-án, a nála is képlékenyebb állapotban lévő Lengyelország pedig 1918. november 11-én kiállította ki függetlenségét.

Az újonnan létrejött két állam határai még korántsem voltak véglegesek. A több fronton harcoló lengyelek a déli szomszéd Csehszlovákiával szemben etnikai határok kialakítására törekedtek. Ez mindenekelőtt a volt Tescheni hercegség területének megosztására vonatkozott, de Csadca környéke, Árva megye és a Szepesség lengyelek lakta szegélyei is szóba jöttek az új határok kijelölésénél. Az utóbbi három lengyel igényt az antant-hatalmak azzal utasították el, hogy a két újonnan létrejövő állam között lényegében a történeti Magyarország határának kell érvényben maradnia.

Jóval nagyobb volt a tét a felettébb vegyes lakosságú Tescheni hercegség jövendő sorsát illetően. Az e régióban működő lengyel és cseh tanács, nevezetesen a Rada Narodowa Slaska Ciesinskogo és a Národní výbor pro Slezko 1918. november 5-én kötött egyezséget a terület nemzetiségi elvű felosztásáról a két állam között.

A szóban forgó megállapodás szerint a hercegségből 1762 km2 jutott volna Lengyelországnak 207 092 lengyel, 16 433 cseh és 63 418 német ajkú lakossal, 519 km2 pedig Csehszlovákiának 99 171 csehvel, 26 758 lengyellel és 13 498 némettel. Az egyezség aláírói úgy vélték, hogy ez a felosztás egy majdani népszavazás keretében (legfeljebb) néhány település hovatartozásának erejéig még módosulhat.

A cseh fél a megosztási egyezséget magára nézve nem ismerte el kötelezőnek, mondván: nem a központi kormányok „műve" a paktum. Csakhogy a csehek a lengyel központi kormányt sem ismerték el, miközben a legkülönfélébb kifogásokkal és csúsztatásokkal hátráltatták ennek az elodázhatatlan egyezségnek a megkötését.

A paktum negligálása elsősorban nem etnikai indíttatású volt. A vérmes cseh követelések valójában gazdasági érdekeket fejeztek ki. Az igen ambiciózus új államnak a karvinai medence kiválóan kokszolható szenet adó bányáira, a trineci (lengyelül: trzyneci) vasművekre és a Csehországot Szlovákiával összekötő vasútvonalra, illetve annak központi – bohumini (bogumini) – csomópontjára volt szüksége. A köztársaság első elnöke, T. G. Masarýk szerint, ha a cseheknek lesz elég szenük, akkor nyomást gyakorolhatnak Bécsre, Budapestre és a bajorokra egyaránt. E nyilatkozatból is kitűnik, a cseh Teschen-politikának „lelke" maga az elnök volt.

A cseh diplomácia perspektivikusan gondolkodott. Általában már jó előre, aztán pedig szüntelenül úgy kérlelte-manipulálta az antant-államok illetékeseit, hogy a háborút követő sorsdöntő időkben lehetőleg a javukra döntsenek. Nem volt ez másként a Tescheni hercegség kérdésében sem. 1918. szeptember 28-án Edvard Beneš a teljesen tájékozatlan Étienne Pichonnal, a francia diplomácia első emberével olyan dokumentumot írt alá, miszerint a hercegség területe a történeti Csehország része, s ennek megfelelően kell felőle a békeszerződésben dönteni.

Az angolokat Beneš – egészen széles összefüggésekben – azzal győzködte, hogy a csehek hivatottak megteremteni, bizonyos értelemben rekonstruálni Közép-Európát, amely se német, se orosz nem lesz. Hogy nagyobb legyen a csehek küldetése iránti bizalom, Beneš kigondolta a nem létező csehszlovák nemzetet, s ezzel az új állam vezető etnikumát erőteljesebbnek tüntette fel, mint amilyen valójában volt (65–66%-nyi az 51%-nyi tényleges cseh helyett).

Mindezek tanúsítják: a Tescheni hercegségért vagy annak nagyobb részéért folyó versengés 1918 novemberében és decemberében még a cseh közvélemény manipulációját helyezte előtérbe. Ennek egyik megnyilvánulása, hogy Karel Kramár miniszterelnök a lengyeleket minősítette a csehszlovák állam legnagyobb ellenségének, s eközben még a magyarok fenyegetésének veszélyességével kapcsolatos sztereotípiák emlegetésétől is eltekintett, kijelentvén: velük szemben a csehek meghatározó kulturális fölényben vannak, s így – legalábbis szellemi síkon – lehengerlik őket.

A lengyelek Teschenben állomásozó véderejük elégtelensége miatti szorult helyzetükben a cseh provokációkra úgy próbáltak reagálni, hogy a két nemzet baráti viszonyban van egymással, és a tescheni kérdés az 1918. november 5-i megállapodást alapul véve tárgyalások útján ugyancsak hamarosan megoldódhat. Ebbéli téziseiket az antant különféle képviselői körében is elő-elővezették.

A csehek azonban nem sokáig maradtak meg a manipulációs fázisban, hanem – katonai fölényük biztos tudatában és bízva az antant-hatalmak körében folytatódott diplomáciai manővereik sikerében 1919. január 23-án támadást indítottak a Tescheni hercegség lengyelek által ellenőrzött területei ellen, s a lengyel hadsereg utóvédharcai és elszakadó hadműveletei mellett elfoglalták a Visztula és az Olša folyó közötti sávot.

Ez az agresszió a csehek várakozásaival ellentétben az antant-hatalmaknál heves tiltakozást váltott ki, nem utolsósorban azért, mert vele a cseh hadsereg megakadályozta, hogy a terület lakossága 1919. január 26-ra meghirdetett választáson a lengyel központi Szejmbe képviselőket válasszon.

A Párizsban tartózkodó Beneš e csehek számára kedvezőtlen fejleményekről többször is tájékoztatta Masarýkot, hogy a hazai közvélemény se maradjon ki a dolgok megismeréséből, nevezetesen abból, hogy az antant-hatalmak azon voltak: minél előbb rendet kell tenni a két fél között. Már 1919. február 1-jén elkészült annak a megállapodásnak a szövege, amelyet a négy nagyhatalom és a lengyel képviselő azonnal aláírt. Hozzájuk két nap múlva – fanyalgással a benne foglaltak miatt, de belátva: a cseh félnek e tekintetben nem lesznek jobb kilátásai – Eduard Beneš is csatlakozott aláírásával.

A megállapodás leszögezte, hogy a jövőben is az 1918. évi november 5-i dokumentumnak megfelelően működjék Teschen területén a helyi igazgatás, a kisebbségi jogok betartására pedig szigorúan figyelni kell. Kijelölték az új demarkációs vonalat is. Eszerint cseh oldalon maradt a karvinai bányavidék és Bohumin, miközben a lengyeleké lett a Visztula és Olša közötti területsáv.

A fentiek alapján a megállapodás a megnövekedett antant-szigorúság ellenére is csehbarát maradt. Általa a lengyel fél jelentős területi veszteségeket volt kénytelen elviselni (1762 km2 helyett 1009 km2 lett az övé). A csehek – persze – sértve érezték magukat, hogy azért nem minden a szájuk íze szerint ment végbe. A két új állam mindenesetre már alakulása első hónapjaiban „elraktározta" a kölcsönös ellenszenvet, amely az első Csehszlovák Köztársaság felbomlásáig erőteljesen „hűtötte le" kapcsolatrendszerüket.

Az itt referált tanulmány lengyel- és csehországi, illetve USA-beli és angliai lengyel levéltárak nem publikált dokumentumaiból merít.

Futala Tibor

 

Vissza