FŇĎoldal

Korunk 1927 Január

A ‚ÄěKorunk‚ÄĚ hirei

 


Levél előfizetőinkhez!


Most amikor a Korunk második évfolyamának első számát tesszük le előfizetőink asztalára, úgy érezzük, hogy néhány magyarázó szóval tartozunk úgy az elmult, mint a most következő évet illetőleg.


Mindenek előtt magyarázatot kiván az, hogy a 11. számmal befejeztük az évet s januárral új előfizetést nyitunk, mivelhogy ilyképpen az előfizetők tizenkét szám helyett csak tizenegyet kapnak.


Köztudomású, hogy a nyomdai árak és a papir árak a mult év folyamán 40 százalékkal emelkedtek, úgy, hogy a Korunk előállítási költségei az év második felében 40 százalékkal magasabbak voltak, mint az előfizetési dijak megállapításakor a mult év elején. Hogy költségvetésünk egyensulyát helyreállítsuk, a második félévre fel kellett volna tehát emelni az előfizetési dijakat. Az előfizetőkre nézve kevésbé terhesnek véltük azonban, ha az előfizetési dij emelése helyett úgy hozzuk be a nyomdai árak emelkedése által előállott hiányt, hogy egy számmal kevesebbet adunk az évfolyamban s így egyben elérjük azt is, hogy az új évfolyam a naptári évvel kezdődjék. Ez a közvetett előfizetési dij emelés, amellett, hogy előfizetőink tényleg nem érzik meg, jóval kevesebb is, mint amennyit a nyomdai árak emelkedése indokolttá tenne. Hiszen egy szám elmaradása csupán egy hatodával emeli a második félévi előfizetési dijat, míg az előállítási költségek ugyanakkor több mint egy harmaddal felemelkedtek.


Ugyancsak a nyomdai előállítási árak jelzett emelkedése (amihez most még az adminisztrációt megdrágító 100 százalékos postai tarifaemelés is járul) teszi szükségessé az előfizetési dijak felemelését a most kezdődő évre. Ha az előállítási költségek emelkedésével arányosan akartuk volna felemelni az előfizetési dijakat úgy legalább 40 százalékkal magasabban kellett volna azokat megállapítanunk a mult éviekhez képest. Remélve azonban azt, hogy a példányszám emelésével sikerülni fog az igy előállott hiány egy részét behozni, az előfizetési dijakat csak kisebb mértékben, 40 százalék helyett csak 25 százalékkal emeltük fel. Uj előfizetési dijaink tehát a következők:

egy évre


860.— Lei


½


460.— „


¼ „


250.— „


egyes szám


100.— „


 


Hisszük, hogy előfizetőink teherbiróképességét e föltétlenül szükséges, kismértékü előfizetési dij emeléssel nem vettük tulságosan igénybe.


Mindamellett módot akarunk nyujtani azoknak, akik sokalják ezt az előfizetési dijat, hogy mégis előfizetői lehessenek a Korunk-nak.


Közismert dolog, hogy a géptermelésben az egy darabra eső előállítási költség az előállított darabok számának növekedésével fokozatosan kevesbedik. Minél több példányban állítjuk tehát elő a Korunkat, egy példányra annál kevesebb költség esik. Ugy hogy, aki hozzájárul a példányszám emeléséhez, az ugyanannyit tesz, mintha nagyobb előfizetési dijat fizetne. Azoknak tehát, akik sokalják az előfizetési dijat, azt proponáljuk, hogy új előfizetők szerzésévei mentesítsék magukat az előfizetési dij fizetése alól. Kiadóhivatalunk kalkulációja szerint annak,


 


aki 5 új előfizetőt szerez, ugyanazon időre teljesen ingyen,


aki 3 új előfizetőt szerez, ugyanazon időre 50% engedménnyel,


aki 2 új előfizetőt szerez, ugyanazon időre 25% engedménnyel,


aki 1 új előfizetőt szerez, ugyanazon időre 10% engedménnyel


 


tudjuk adni a szemlét. Minthogy a Korunk csak most lép második évfolyamába, még sokan nem ismerik, úgy, hogy mindenki találhat ismerősei között legalább 2—3 érdeklődőt, akiket megnyerhet előfizetésre. Megkérjük a szemle azon barátait is, akiknek nem céljuk az előfizetési dij alól mentesíteni magukat ily propaganda akcióval, hogy ennek dacára most az új évfolyam megindulásakor csináljanak propagandát a Korunknak ismerőseik körében s igyekezzenek egy-két új előfizető megnyerésével a szemle megerősitéséhez hozzájárulni. Az akció megkönnyítése végett minden előfizetőnk példányához mellékeltünk egy előfizetési ivet, amelyet kérünk lehetőleg e hó végéig a szerkesztő címére beküldeni.


Ugyancsak mellékeltünk minden példányhoz egy tartalommutatót és egy postautalványt s megkérjük előfizetőinket, hogy legkésőbb e hó 20-ikáig küldjék be előfizetési dijukat.


Különösen kisebb helyen lakó előfizetőink kényelmére készíttetünk ízléses és tartós bekötési táblákat a Korunk első évfolyamához. Ára 150 lej. Aki igényt tart rá, jelentse be egy levelezőlapon legkésőbb e hó 20-ikáig, hogy a februári számmal már elküldhessük cimére.


A „Korunk” szerkesztője


 


 


Vissza az oldal tetejére