FŇĎoldal

Korunk 1927 Január

A modern iparművészet szelleme


Németh Antal

 


Egy-egy kor művészeti akarásának az iparművészet néha hívebb képét tükrözi, mint a festészet, vagy szobrászat, melyek az anyag törvényeitől és a lelki diszpozíció fokától eltekintve gátlás nélküli megnyilatkozások. Az iparművészet ugyanis az embernek a praktikumhoz, az élet reális vonatkozásaihoz való viszonyát is kifejezi, tehát plasztikusabban érezzük az alkotó szellem korszerű sajátságait, mint más művészetek esetében. A történelem megtanította a művészetek fejlődésének kutatóit arra, hogy vannak korszerű művészetek, melyek teljesebben és hiánytalanabbul reprezentálják egy-egy nagy emberközösség szellemét, mint ennek testvérművészetei, amik fölött a hegemoniát ez az egy tartja a kezében. Igy vagyunk tanui ma a táblaképírás alkonyának és a hosszú idő óta dekadenciában lévő építészet hajnalának, az architektonikus látás mindenben való hangsulyozásának. Az új, konstruktiv világnézetű ember, aki hátatfordított az impresszionista létszemléletnek máskép rendezi be maga körül az életet, mint az előttünk járó generáció, és minden hozzátartozó tárgyat a maga szellemének képére és hasonlatosságára fonnál meg. Igy a modern belső-architektura, a lakás berendezése, a butorok intimebb, lelki kulisszatitkait fecsegik ki a mai embernek, mint írásai, képei, szobrai.


A Neue Werkkunst VII. kötete bemutatja Kozma Lajos belső-architekturai alkotásait és kivitelezett berendezéseit hatvannyolc táblán. Végiglapozva a kötetet, a mai kor Jánus-arca rajzolódik ki előttünk, a mai átmeneti koré, melynek iparművészete a nemzeti romantika stílusának mély és termékeny nedvekben gazdag talajáig ereszti le gyökérszálait, lombja pedig a keleti szellem adta formakincs tiszta szférájáig nyúlva fel, szívja magába egy ma nagyon aktuális világnézet új életre melegítő napjának sugarait. Kozma lakásainak birtokosai még a ma individualista burzsoái, az a tér azonban, mely kialakul körülöttük, tisztán áttekinthető megkomponáltságával, minden dekorativ felékesítettsége ellenére is jelzi az új célszerűségi puritánizmus esztétikájának felismerésében rejlő megváltozását az idők szellemének. Az ajtók, ablakok, menyezet, bútorok egységesen kialakított dús dekorálása neoprimitiv, részint magyar-népies, részint ind-plasztikai stilizálásával a gazdag magyar fantázia korszerű formábakristályosodását jelenti és egyben megmagyarázza Kozma Lajos kivételes európai sikereit. Nyugat kiélt formavilága nem tud újat mondani, nem tud önmagából sem megújulni, de a kihasználatlan művészeti energiákkal rendelkező magyarság ugyanolyan exotikumot jelent számára — csak európai hangszerelésben — mint az orosz művészet, vagy a még tökéletesen nem appercipiált mai primitiv népek bizar forma-polifoniája. A romantikus magyar pszihe revelációi Kozma alkotásai a romantikus lendületre képtelen, a célszerűséget kizárólagos esztétikai értéknek kikiáltó, a konstruktivizmus mechanisztikus világnézetéig menekülő nyugati ember számára, hirdetve egy kis népfaj nagy alkotótalentumát.


Igy lesz Kozma Lajos a modern ipar művészet átmeneti korszakában ennek a korszerű művészetnek reprezentativ manje, akinek alkotásai minden egyéni meghatározottsága ellenére is adequat kifejeződései a mai iparművészet szellemének. (Budapest)


 


Vissza az oldal tetejére