Január 2007
Nagyszeben — múlt, jelen


  Luxembourgtól Nagyszebenig
  Horváth Andor

  Megmutatjuk magunkat a városlakónak és a világnak
  Tibori Szabó Zoltán

  Nagyszeben mint erdélyi „főváros”
  Konrad Gündisch

  Nagyszeben gortiszi kövei
  Horst Schuller–Hajdú Farkas-Zoltán

  III. Zsoltár; XIII. Zsoltár (versek)
  Ştefan Aug. Doinaş

  Az alkotási folyamat és a többnyelvűség
  Joachim Wittstock–Fodor Bálint

  Óda Szebenhez gyermekhangra
  Lászlóffy Aladár

  Az én Nagyszebenem
  László Ferenc

  Újjászületés (vers)
  Lackfi János

  Temetés Szebenben
  Hajdú Farkas-Zoltán


EURÓPAI NAPLÓ
  Európa peremén
  Pomogáts Béla


TOLL
  A diplomácia nyilvános kérdés?
  Vladimír ©tefanovič


HISTÓRIA
  Nobilis vagy kliens?
  Flóra Ágnes

  Nagyszebeni diákok a brassói Honterus Gimnáziumban a 16. században
  Gernot Nussbächer

  A kisebbségi kérdés megoldásának egy pozitív példája: Dél-Tirol esete II.
  Gulyás László


VILÁGABLAK
  A pécsi kísérlet
  Takáts József


MŰ ÉS VILÁGA
  Nagyszeben német irodalma
  Balogh F. András

  Konténerlét
  Keszeg Vilmos


KÖZELKÉP
  Román bankélet az első világháború előtti Erdélyben
  Ion I. Lapedatu

  Nagyszeben: Európa ökumenikus vallási fővárosa 2007 szeptemberében
  Bodó Márta

  Szeben bánja
  Mihály László

  A Siebenbürger Zeitung életei
  Borbáth Zsuzsanna


LEVELESTÁR
  Rólunk szól a történet (Kántor Lajos bevezetőjével)
  


TÉKA
  Egy tündöklő árny Alexandriából
  Bogdán László

  Várostörténet dióhéjban
  Nagy Róbert

  Franz Hodjak kolozsvári megjelenései
  Végh M. Balázs

  A Korunk könyvajánlata (Balázs Imre József ajánlja)
  


TALLÓ
  Kortárs és alternatív
  Musca Szabolcs

  Húsz évig nem írt – bölccsé vált
  K. E.

  Ösztönemberek (film)világa
  Nagy Katalin  LÉPCSŐHÁZ
  

  SZÁMUNK SZERZŐI
  

Musca Szabolcs

Kortárs és alternatív

Mondhatni alapkérdéseket boncolgat az Ellenfény októberi, valamint novemberi száma, válaszokat keresve a kortársiság, az alternatív és a korszerű fogalmakra. Míg az előbbi lapszám e kérdések általános problémáit és a kérdések kapcsán alkotott kísérleti definíciókat járja körül, addig az utóbbi a kortárs dráma útjait próbálja feltérképezni. Az októberi lapszám tematikus problémafelvetései: mi az, hogy kortárs? Milyen a korszerű színház? Mi az, hogy alternatív?

Az említett kérdések fókuszba helyezésének az idei Labán-díj szolgált ürügyéül. A Labán Rudolfról, a 20. századi modern tánc úttörőjéről elnevezett rangos elismerés a magyarországi táncművészet legszínvonalasabb alkotásainak és alkotóinak jár. A folyóiratban független esztéták, kritikusok és újságírók belső levelezése olvasható a máig is sok bizonytalanságot okozó kortárs tánc fogalmáról. A problémafelvetések, vázlatok a kortárs fogalmának lehetséges jelentéseit tárják fel a pontosabb meghatározhatóság reményében. Lőrinc Katalin rövid definíciójában a kortárs tánc olyan jelenbeli kommunikációnak mutatkozik, amelynek tárgya az emberi lét, és amelyet „mai” testek fogalmaznak meg. Nánay István vázlata ezzel szemben a kortárs szót nem időbeli értelemben használja, utalva ezzel a táncprodukció evidens jelen- idejűségére. Nánay ugyanakkor el is határolja azt a többi táncformától (klasszikus balett, néptánc, revü-táncest), és fontos jellemzőként emeli ki a műfaji tendenciák közötti átjárhatóságot. Újabb definíció körvonalazódik Fuchs Lívia hozzászólásában, aki a kortárs és a korszerű közötti különbségre reflektál: ami kortárs (jelenben történő), nem biztos, hogy korszerű is egyben. „A modern tánc nagyjai szinte kivétel nélkül az uralkodó klasszikus hagyomány kritikai meghaladásából indultak ki” – fogalmaz hosszabb terjedelmű írásában Rényi András. A szerző a modernizmus lényegi vonása gyanánt a forma és a stílus továbbfejlesztésében való gondolkodást tartja irányadónak, a formafejlődés kontinuitására épít.

Változatok a korszerű színházra a címe Bíró Kristóf elemzésének, aki a Zsámbéki Színházi Bázis idei termését vizsgálva izgalmas törekvésekként értékeli azokat. A három Godot-előadás mindenképpen új utakat mutat a korszerű színház számára. A sepsiszentgyörgyi (Tompa Gábor), szabadkai (Urbán András) és beregszászi Godot (Vidnyánszky Attila) a téma eltérő értelmezési lehetőségeit mutatja fel. Míg a Tompa Gábor és Urbán Attila rendezte előadások „tisztelettel bántak a szöveggel”, addig Vidnyánszky beregszászi előadása „alapanyagként kezelte az eredeti darabot”, megnyitván ezzel a személyesebb értelmezés lehetőségei felé – véli Bíró Kristóf, hangsúlyozva az előadásokban jelen lévő képzőművészeti elemeket.

Az alternativitásról és az alternatív színházak helyzetéről kapunk összképet Kondorosi Zoltán Hudi Lászlóval, az Alternatív Színházak Szövetségének elnökével készített beszélgetéséből. Az alternatív kifejezés Hudi szóhasználatában egyértelmű jelentést kap: „a színházilag elfogadott trendekhez képest más utakat kereső”. A szó etimológiai értelméhez, a más születésűhöz közelítő alkotói magatartásformákat érthetünk rajta, ellentétben azzal, amit a színházi szakma jelölni szokott a kifejezéssel (független vagy struktúrán kívüli). Ez utóbbi definíció egyben jellemzi is az alternatív társulások házatáján kialakult vagy ki nem alakult patthelyzetet.

A kortárs dráma útjai nálunk és más nemzeteknél címet viseli a novemberi Ellenfény, történetileg és egyben az aktuális történések felől is közelítvén a kérdéshez. Terítékre kerül a legfiatalabb lengyel és cseh drámairodalom, valamint az európai sikerű drámák sorsa a magyar színpadokon. Ez utóbbi téma kapcsán izgalmas szakmai beszélgetés szerkesztett változatát olvashatjuk: Schimmelpfennig magyarországi rendezői nyilatkoznak a kortárs német szerző drámáinak világáról és az általa hordozott színpadi kihívásokról. Bodolay Géza, Schilling Árpád, Bagossy László és Ascher Tamás beszélgetése rámutat a darabok újszerű nyelvezetére, szerkezetére és azoknak magyarországi recepciójára. A Schimmelpfennig-darabok ugyanis az akcióról a beszédre helyezik át a hangsúlyt, ami a kortárs magyar színház látványorientált alkotásaihoz képest új helyzet elé állítja a rendezőket, akár a színház természetének újragondolására is sarkallva őket.

A Schimmelpfennigéihez hasonlóan Sibylle Berg drámái iránt is nő az érdeklődés. Helge életéből egyazon évadban két előadás is született: a Bárka Színház és a kecskeméti Katona József Színház produkciója. Perényi Balázs a darab elemzése kapcsán mutat rá e szellemi trend hátterére: „Sibylle Berg diadalának titka, hogy izgalmas, tradicionális formában tematizál már-már gyanúsan érzékeny kortárs problémákat.” Berg a középkori moralitásjátékok tradíciójához visszanyúlva ír 21. századi szenvedéstörténetet.

A kortárs lengyel, illetve cseh dráma útjait vázolja két írás is a lapban. Nánay Fanni szövege a kilencvenes évek modern klasszikusaitól (Mro¿ek, Gombrowicz, G³owacki, S³obodzianek) 2000 utáni drámaírókig követi a lengyel drámahullám útját irányzatok, iskolák és fórumok bemutatásával. Ehhez kapcsolható Huszár Sylvia összefoglalója is a cseh dráma új irányairól. Ennek esetében a kilencvenes évek eleji új rendezői nemzedék egy csoportja un rá a klasszikus művekre és az azokat megjelenítő hagyományos színpadi megoldásokra, majd pedig megrendelésszerűen fiatal szerzőket kérnek fel új darabok írására. Nyitva marad a kérdés, hogy tartós, maradandó, érvényes színházi megoldásokat hoz-e a kortárs „drámaírói boom”. (Ellenfény, 2006. 7–8)