December 2006
Vallás – bölcselet


  Bevezető
  

  Kézemelés Istenre?
  Rigán Lóránd

  Emberi méltóság – filozófiai gondolkodás
  Gáspár Csaba László

  „Ki a bölcs közületek?”
  Bakos T. Gergely

  Az egyháztörténet a teológia és a történetírás metszéspontjában
  Jakab Attila

  Ricardo Reis Tahitin (vers)
  Bogdán László

  A prototeológiától a vallásbölcseletig
  Mezei Balázs

  (1.) Talált vers az utazásról; Harmincöt
  Lászlóffy Csaba

  Devóció, hitvallás, poézis – karácsonyi énekeink értékszerkezete
  Farmati Anna

  Az ökumenikus állapot és párbeszéd Európában
  Nagypál Szabolcs

  Vallás, antropológia, politika
  Losonczi Péter


1956–2006
  Kiket is üldözött a „dolgozók állama”?
  Koczka György

  Közel és távol: 1956
  Kántor Lajos


Tájoló
  Lükő Gábor alapműve és aktualitása a jelenlegi csángókutatásokban
  Kinda István–Peti Lehel


História
  A kisebbségi kérdés megoldásának egy pozitív példája: Dél-Tirol esete (I.)
  Gulyás László


Világablak
  A magyar kultúra irányvételének kérdései európai és finanszírozási összefüggésekben
  Egyed Péter

  Emberek, emberek...
  Dobos László


Mű és világa
  Az örök élet keresztény hite
  Boros István

  Egy lírikus ’56-ban
  Burján–Gál Emil


Levelestár
  „Az idő őrlésének kitéve”
  Sümegi György bevezetőjével


Téka
  Fricska
  Vallasek Júlia

  Kortörténeti diagnózis
  Soós Amália

  Egy pad, két szereplő
  Bálint Enikő

  Olvasószolgálat
  

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  Blogoszféra
  Ferencz Enikő

  Rajzfilm ’56-ról
  S. L.

  Trágár szavak szótára
  R. L.  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

Bevezető

A keresztény egyház megannyi kisebb földi császárságra való feloszlása, elvasárnapiasulása ellenére mégiscsak egységes, kimeríthetetlenül jelentésgazdag üzenetet hordoz. Ez az üzenet ugyanakkor sokat is veszített a maga egykori, sőt mindenkori radikalitásából éppen a róla való beszéd intézményesülése, közhelyes ismertsége folytán. Jóllehet manapság egyre több ember eleve kereszténynek születik, mégsem lesz soha valójában azzá, amennyiben a hite nem minden esetben tudatosan átélt, megértésre törekvő megtérés eredménye.

Felkért tanácsadóinkkal, Gáspár Csaba László és Losonczi Péter vallásfilozófusokkal való együttműködésünk elsősorban arra a kérdésre összpontosított, hogy milyen üzenete van jelenleg a hitnek az értelmiségi számára. Évzáró lapszámunk szerzői, legalábbis közvetve, válaszolnak. Helyet kapnak benne a személyes, esszé vagy tanulmány formáját öltő meditációk mellett a vallásközi, hit és gondolat közötti párbeszéd iránt elkötelezett szövegek, de még a bírálat hangja sem hiányzik. Részleges talán mindez a szigorú értelemben vett tematikus teljességhez, bármiféle reprezentativitáshoz képest, mint ahogy az a fajta spekulatív lendület sem lezárható, melyet a kérdés hordoz. Reményeink szerint korántsem töredezett összképet nyújt ellenben vallásbölcseleti összeállításunk, figyelembe véve, hogy a közölt írások szinte egyöntetűen, műfajuktól és konkrét problémafelvetésüktől függetlenül a hitbeli, dogmatizmustól mentes hitelesség igényével szembesítenek.

Karácsonyi énekeink poétikájáról, értékrendszeréről, késő középkori gondolkodókról, magyar nyelvű egyháztörténet-írásunk hiányosságairól, rendszeres filozófiai eredményeiről, Habermas és Ratzinger vitájáról, korunk ökumenikus törekvéseiről szólnak többek között a tanulmányok.

R. L.