Az 1989-ben Közép- és Kelet-Európa országain végigsöprő rendszerváltás-hullám természetszerűen magában hordozza a régió egy nemcsak méltatlanul háttérbe szorított, de az elmúlt évtizedek hatalmi gépezete által gyakorlatilag erőszakkal felmorzsolt társadalmi csoportja -- a polgárság -- előtérbe kerülésének virtuális lehetőségét.

A negyven évnyi totalitarizmust követő posztrevolucionista évtized immanens velejárója a politikai, társadalmi, gazdasági, művelődési és életformabeli törekvések közelítése egyrészt a bolsevizmus által felszámolt polgári társadalom, másrészt a mai nyugati polgári demokráciák felé. Mit jelent azonban ma a polgárság le nem redukálható sokszínűséget feltételező fogalma? Hogyan sikerül vagy sikerülhet-e egyáltalán a 20. század végén egységesítenünk az igen változatos polgár-, polgárság-képet? Polgárosodásra vagy sokkal inkább társadalom- építésre van-e szüksége a radikális strukturális változásokat maga mögött tudó Közép- és Kelet-Európának?

Ezekre és hasonló kérdésekre keres választ augusztusi lapszámunk, mely ismert hazai és külföldi szakemberek segítségével a kérdéskört történetiségében és földrajzi kiterjedésében egyaránt körül kívánja járni -- és az Olvasó szintén e KORUNK-számban találkozhat a tematikához tangenciálisan közelítő Hans Georg Gadamer exkluzív interjújával, melyben a századik évében járó heidelbergi filozófus a rítusoknak a (nemcsak polgári) társadalomban játszott szerepét fejtegeti.

K. K. GY.

Harmadik folyam X/8. 1999. augusztus

 

HANS-GEORG GADAMER - "Rítusok nélkül nehezebb lenne az életünk" (Hajdú Farkas-Zoltán interjúja)

KIRÁLY LÁSZLÓ - Születések napja, Elkésett vers Páskándi Gézáról (versek)

GYÁNI GÁBOR - Polgárosodás és a honi polgárság múltja

POMOGÁTS BÉLA - Polgári ethosz és polgári társadalom

SZÁNTAI JÁNOS - Az elvarázsolt városlakó beszélyeiből (A rejtett város,A víziváros, A talált város -- versek)

ADRIAN MARINO - Egyszerű gondolatok a polgári társadalomról(Kovács Kiss Gyöngy fordítása)

POSZLER GYÖRGY - "Híd-avatás" -- fél századra

GÖMÖRI GYÖRGY - Bevezető egy 17. századi lengyel vershez

MARCIN NIEBOROWSKI - 1658-as válasz az 1650-ben írt szatírákra (vers -- Gömöri György fordítása)

KÁNTOR LAJOS - A tűz és a víz?

LÁSZLÓFFY ALADÁR - Egy nemlétező lovas szobor különböző vetületei

FRENKL RÓBERT - A polgárosodás és a sport

KOVALSZKI PÉTER - Polgárerények az ezredvég Amerikájában

TÁJOLÓ

KELEMEN ZOLTÁN - Krúdy Gyula és a pszichoanalízis

TOLL

LÁNG GUSZTÁV - Kor és szerep

LÁSZLÓFFY ALADÁR - Rodostorinó

SKULTÉTY CSABA - A Márai-hullám Itáliában

ORBÁN ISTVÁN - Kádár Tibor, a rebellis üstökös

VILÁGABLAK

BALLA BÁLINT - A szűkösségek elleni létküzdelem és a Szabadegyetem

KÖZELKÉP

BALÁZS LAJOS - A polgárosodás jelei (tünetei) egy hagyományőrző paraszti közösségben

HISTÓRIA

ROMSICS IGNÁC - Irodalom és sajtó a Horthy-korszakban

GYARMATI ZSOLT - Az ellentétek érdekes városa: a korszerűsödő Kolozsvár (1867-1914)

MŰ ÉS VILÁGA

TÓTH GYULA - Deák Tamás siratása

TÉKA

BALÁZS IMRE JÓZSEF - Gábriel Ventuza kámzsája (Svédasztal)

SZEKÉR ENDRE - Márai, a polgár vallomásai

DEMETER LÁSZLÓ - Spira György: A pestiek Petőfi és Haynau között

Olvasószolgálat

TALLÓ

Sz. G. - Polgárság vagy középosztály?

KÉP

KÁDÁR TIBOR

Számunk szerzői