MKBT TÁJÉKOZTATÓ 2004 – MÁJUS - JÚNIUS

 

MKBT TÁJÉKOZTATÓ

Megjelenik minden páratlan hónap elején (lapzárta: minden páros hónap 10-én)

Kiadja a  Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.

Tel.: 346-0494, tel./fax: 346-0495. E-mail: mkbt@axelero.hu

Szerkesztő: Fleck Nóra. Felelős kiadó: dr. Leél-Őssy Szabolcs

A tájékoztató számára leadott cikkek, anyagok tartalmáért a szerzőik felelősek.

 Floppyn és e-mail-en érkező anyagokat Win 98/Office 2000 ill.  Win 95 /6.0 formátumban tudunk fogadni.

 

 [!]

 

 

TARTALOM

 

FROJIMOVICS PÉTER

Dr. RÁDAI ÖDÖN

TÁMOGATÓINK

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK

XLVIII. BARLANGNAP

BESZÁMOLÓ A RÉGÉSZETI TANULMÁNYÚTRÓL

A TÁRSULAT VEZETŐ SZERVEINEK ÜLÉSEI

KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS

A KARSZT ÉS BARLANG ALAPÍTVÁNY A 2003. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA

CHOLNOKY JENŐ KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZAT 2003. ÉVI EREDMÉNYE

 

 

FROJIMOVICS PÉTER

1941–2004

Frojimovics Péter építészmérnök, Társulatunk alapító tagja 2004. február 12-én, 62 éves korában elhunyt.

Mint 14 éves kisdiák lett tagja 1955-ben a Budapesti Vörös Meteor S. E. Természetbarát Szakosztályának, és attól kezdve majd minden hétvégén együtt járta a hegyeket a szakosztály fiataljaival. Két évvel utóbb, 1957-ben alapító tagja volt a Meteor Barlangkutató Szakosztálynak, az év nyarán már ott volt a Balázs Dénes vezette első alsó-hegyi barlangkutató expedíciónkon, ahol részt vett több barlang – köztük a Bába-völgyi (Szádvári) l. sz. víznyelőbarlang, a Favágó-barlang, az Iskola-zsomboly, a Káposztáskerti-forrásbarlang, a Magastetői-barlang – feltárásában, első bejárásában és fölmérésében. Attól kezdve közel két évtizeden át elmaradhatatlan résztvevője volt az alsó-hegyi barlang- és zsombolykutató munkáknak. Rendszeresen részt vett a meteoros barlangászok kutatómunkáiban, nyári kutatótáborain, részese volt számos újonnan feltárt barlang és zsomboly első bejárásának, térképezésének.

Az 1961-ben egyik alapító tagja volt a Magyar Barlangi Mentőszolgálatnak, majd részese több eredményes barlangi mentésnek, amelyek nyomán az Életmentő Érdemérem kormánykitüntetést is kiérdemelte.

Közben építészmérnöki diplomát szerzett a Műszaki Egyetemen. Kivételes tehetségű kivitelező építész volt, nagyszerű épületek sora őrzi maradandóan emlékét, köz-tük a magyar szívgyógyászat központja, az Országos Kardiológiai Intézet remek épü-letcsoportja a Nagyvárad tér közelében, vagy a Mexikói úton az Országos Agy- és Idegsebészeti Intézet korszerű, új szárnya és még számos rangos épület, melyeknek főépítésvezetője volt. Az évek során megnősült, családot alapított. A munka és a család töltötte ki életét, régi barlangkutató társaival már ritkábban találkozott, de a baráti érzések nem lazultak, és a találkozókon együtt örült velünk.

Utoljára közeli barátja és zsombolykutató társa, Kósa Attila búcsúztatóján voltunk együtt Vele. Tudtuk, hogy Ő is súlyos beteg, de nem sejtettük, hogy alig három hónap múlva Tőle is búcsúznunk kell. A Kerepesi temetőben szomorú szívvel vett búcsút Tőle sok barlangkutató meg barlangi mentő társa és barátja.

Emlékét szeretettel megőrizzük.

Dr. Dénes György

 

Dr. RÁDAI ÖDÖN

1927—2004

Társulatunk alapító tagja életének 77. évében 2004. március 7-én elhunyt. 1991-től 2000-ig volt a Karszt és Barlang Alapítvány Kuratóriumának tagja. 2000-től Társulatunk tiszteletbeli tagja.

Mindig nagyon nehéz egy minden tekintetben teljes és gazdag élet méltatását néhány sorba sűríteni. Rádai Ödön esetén ez szinte lehetetlen. Oly sok téren volt úttörő, olyan sok mindenben alkotott nemcsak maradandót, hanem kimagaslót, hogy azt felsorolni is hosszú volna.

Olyan korban élt, amikor az egyéni tehetséget alig engedték kibontakozni. Ő azonban még ilyen körülmények között is megtalálta a módját nemcsak annak, hogy kivételes képességeit megcsillogtassa, hanem, hogy csodaszép dolgokat  modelle-ket, eszközöket, műszereket, könyveket, rádió és TV-előadásokat – teremtsen, valamennyiünk örömére.

Még nehezebb volna életét csak egy-két szűk aspektusból – barlangkutatóként, hidrológusként – felvillantani. Hihetetlenül gazdag személyiségében mindez folya-matosan jelen volt, szétválaszthatatlanul összefonódva széleskörű műveltségével, humorával és anekdótázó kedvével.

Élvezte az életet és tudta azt, amit csak nagyon kevesen tudnak: hogy hogyan kell azt teljes mélységében élni.

Számunkra ő volt a „Dönci”. Szerettük őt – és most nagyon hiányzik.

v      v      v      v      v

TÁMOGATÓINK

 

Örömmel indítjuk útjára új rovatunkat, ahol reményeink szerint minden alkalommal újabb és újabb nevek láthatnak napvilágot, akik kiemelten közhasznú adományaikkal hozzájárulnak a Társulat működéséhez. Nagylelkű felajánlásukat ezúton is köszönjük.

Tájékoztatásul az alábbiakban közöljük az igénybevehető kedvezmény mértékét, melyhez a Társulat a szükséges igazolást megadja.

Magánszemély esetén kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő tár-sadalmi szervezet részére befizetett pénzadomány adókedvezménye 30 %, jogi sze-mély esetén kiemelkedően közhasznú szervezet részére nyújtott támogatás esetében a pénzadomány adókedvezménye  100 000 Ft. Tartós adományozás kedvezménye a második évtől kezdődően a fenti korlátokon belül további 5 %.

 

 

 

Maucha Gergely 1000 Ft

Tarnai Tamás 3000 Ft

Aquifer Kft. 20 000 Ft

Barlang Bt. 20 000 Ft

Hydrosis Kft. 20 000 Ft

v   v   v

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK

 

ELŐADÁSOK

a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületének vetítőtermében (II. Pusztaszeri út 35.)

 

Május 19. (szerda) 18 óra

Kocsis Ákos: Baradlai remények a Bakonyban (?)

Az ország víznyelők szempontjából legfrekventáltabb karsztos területe a Déli-Bakony bazalttal fedett központi része. A számos időszakos búvópatak földalatti útja és újramegjelenési helye azonban a mai napig ismeretlen. E kérdésekre csak feltételezéseink vannak, mivel kimutatott víznyelő-karsztforrás összefüggés sehol sem ismert a Dunántúli-középhegység főkarsztjában.

Ugyanakkor a víznyelők jelentősége és nagy száma miatt a főkarsztban joggal feltételezhető egy hazai viszonylatban példátlan nagyságú barlangrendszer. Megismeréséért jelenleg is folynak az erőfeszítések, igaz, ezt nem kíséri országos szintű érdeklődés. Kezdeti eredményeket viszont így is sikerült elérni (pl. Zsófiapusztai-víznyelőbarlang és az Öreg-köves-barlang mélyszakaszának feltárása).

A videovetítéssel kísért előadás e nagy ismeretlen barlangrendszer(ek) víznyelőit és a feltárási kísérleteket mutatja be. Egyben igyekszik a nagy lehetőséget rejtő terület iránt a hiányzó érdeklődést felkelteni.

 

 

 

 

HÉVIZES BARLANGOK

GENETIKÁJA ÉS KÉPZŐDMÉNYEI

 

Nemzetközi konferencia

a Pál-völgyi-barlang felfedezésének

100. évfordulója alkalmából

 

2004. június 21–24.

Budapest

 

 

PROGRAM

 

 

Június 21. hétfő

 

800

Regisztráció (Szemlő-hegyi-barlang vetítőterme)

1000

Hivatalos megnyitó, üdvözlések (Szemlő-hegyi-barlang vetítőterme)

1100

Szakelőadások (Szemlő-hegyi-barlang vetítőterme)

 

Takácsné Bolner Katalin: A rózsadombi barlangok morfológiájának és ásványegyütte-sének összehasonlító elemzése 

 

Müller Pál Mihály: Mélykéreg vagy köpeny-eredetű széndioxid szerepe a budai barlan-gok keletkezésében

 

Korpás László: Negyedidőszaki travertinok mint paleo-karsztvízszintek jelzői a Budai-hegységben

 

Péntek Kálmán: Gömbüstök fejlődésének matematikai modellezése

 

Ebédszünet

1430

Szakelőadások (Szemlő-hegyi-barlang vetítőterme)

 

– Lorberer Árpád: Budapest termális karsztforrásainak és hévízkútjainak vízföldtani jellemzői

 

Sásdi László: Széndioxid tartalmú gázbuborék szerepe a hévizes barlangok kialakulá-sában

 

Pavuza, Rudolf: Hydrothermalkarst in Österreich

 

Audra Philippe: Hidrotermális karszt és barlangok Dél-Franciaországban. A barlangok üledékkel kapcsolatos jellemzői és genetikája

 

Szabó Zoltán: Morfológiai elemek néhány miocén kori mészkőben keletkezett barlang-ban

1630

Szakmai látogatás a Szemlő-hegyi-barlangban

1800

Dia- és videovetítés (Szemlő-hegyi-barlang vetítőterme))

 

Kalinovits Sándor: Molnár János-barlang (diavetítés)

 

Kiss Attila: Pál-völgyi-barlang (diavetítés)

 

Palatinus József: Magyarországi barlangokból (sztereodiavetítés)

 

 

Június 22. kedd

 

900

Szakelőadások (Szemlő-hegyi-barlang vetítőterme)

 

Kardos Annamária: A Gellért-hegy barlangjai

 

Leél-Őssy Szabolcs: A József-hegyi-barlang fejlődéstörténete

 

Sásdi László: A Mátyás-hegyi-barlang üledékes kitöltésének vizsgálata

 

Szabó Zoltán: A budapesti Ferenchegyi út barlangjainak feltárása

 

Erőss Anita–Kalinovits Sándor–Mádlné Szőnyi Judit: A budai Molnár János-barlang karszthidrológiai bemutatása

 

Nyerges Attila: A Solymári-ördöglyuk

 

Ebédszünet

1400

Látogatás a Gellért-hegy hévizes barlangjaiban és forrásainál

1800

Videovetítés (Szemlő-hegyi-barlang vetítőterme)

 

– Feigel Lóránd: Budapest barlangfőváros (video 30 perc)

 

– Gotva Attila: Források nyomában (video 35 perc)

 

– Simon Béla: Pál-völgyi-barlang (video kb. 30 perc)

 
 
Június 23. szerda
 

900

Ünnepi szakülés a Pál-völgyi-barlang felfedezésének 100. évfordulóján

 

Szakelőadások (Szemlő-hegyi-barlang vetítőterme)

 

Székely Kinga: A Pál-völgyi-barlang történetének jelentősebb személyiségei

 

Hazslinszky Tamás: A Pál-völgyi-barlang kiépítésének és idegenforgalmának alakulása

 

Takácsné Bolner Katalin: A Pál-völgyi-barlang képződmény-ritkaságai

 

Nyerges Atttila: A Pál-völgyi-barlang térképe

1100

Üdvözlések, köszöntések (Pál-völgyi kőfejtő)

 

Székely Kinga: Szemelvények a Pál-völgyi-barlang feltárásának korai időszakából

1200

Könyvbemutató, barlanglátogatás

1300

Közös ebéd a konferencia résztvevői részére (Pál-völgyi kőfejtő)

1500

Szakelőadások (Szemlő-hegyi-barlang vetítőterme)

 

– Zentay Péter: A Pál-völgyi-barlang feltáró kutatása 1980-tól napjainkig

 

– Takácsné Bolner Katalin: Denevérfaunisztikai vizsgálatok a Pál-völgyi-barlangban

 

Rajczy Miklós–Buczkó Krisztina–Hazslinszky Tamás: Küzdelem a lámpaflóra ellen – Pál-völgyi-barlang (1992–2004)

2000

Hangverseny a Pál-völgyi kőfejtőben (Miskolc Dixieland Band)

 

v   v v
Ezen a napon a Pál-völgyi-barlangnál alkalmi posta működik, ahol az évforduló alkalmá-ból megjelent és barlangi bélyeggel benyomott képeslap kapható első napi bélyegzéssel.

Az esti hangverseny a konferencia résztvevői számára ingyenes, érdeklődők 700 Ft-os áron vásárolhatnak jegyet, mely barlanglátogatásra is érvényes.

 
 
Június 24. csütörtök
 

900

Szakelőadások (Szemlő-hegyi-barlang vetítőterme)

 

Kocsis Ákos: Újabban megismert termálkarsztos barlangok a Dunántúli-középhegységi karszt K-i részén

 

Tóth Judit–Dezső József: A siklósi Váraljai-barlang kiválásai, gömbfülkéi és a barlangi tó vízkémiája

6

 

 

 

 

Kolláth János: A tapolcai barlangrendszer kutatásának újabb eredményei

 

Szabó Zoltán: A Tapolcai-tavasbarlang hidrológiai és morfológiai viszonyai

 

Lénárt László: Termálkarsztok Észak-Magyarországon és Dél-Szlovákiában; hévizes barlangképződésre utaló nyomok e területek barlangjaiból

1400

Zárófogadás (Szemlő-hegyi-barlang vetítőterme)

Részvételi díjak (forintban, mely tartalmazza az ÁFÁ-t)

Teljes jogú résztvevő

részt vehet a konferencia valamennyi rendezvényén (nyitó- és zárófogadás, 23-án ebéd, szakelőadások, vetítések, barlanglátogatások és barlangtúrák, hangverseny), megkapja a konferencia valamennyi kiadványát (programfüzet, információs anya-gok, előadásösszefoglalók, előadások kötete).

25 000

Kísérő résztvevő

részt vehet a konferencia valamennyi rendezvényén (nyitó- és zárófogadás, 23-án ebéd, szakelőadások, vetítések, barlanglátogatások és barlangtúrák, hangverseny).

20 000

Látogató jegy

részt vehet a szakelőadásokon és vetítéseken

6 000

 

Megjegyzés:

A részvételi díjakból a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tagjai 50 %-os kedvezményt kapnak.

v v   v

XLVIII. BARLANGNAP

2004. június 25—27. Budapest, Pál-völgyi kőfejtő

 

A barlangkutatók hagyományos összejövetelét a Társulat a Pál-völgyi-barlang felfedezésének 100. évfordulója köré szervezett rendezvénysorozat keretében, a budapesti barlangkutató csoportok közreműködésével szervezi.

Szállás: saját sátorban a kőfejtőben.

Mivel a kőfejtő területére gépkocsival nem lehet behajtani, a rendezvény ideje alatt a gépkocsik őrzését a parkolóban biztosítjuk.

A barlangtúrákon karbidlámpa használata csak a Mátyás-hegyi-barlangban és a Solymári-ördöglyukban engedélyezett.

Részvételi díj: 2000 Ft, MKBT tagoknak 1000 Ft.

A részvételi díj magában foglalja: a barlangtúrákon való részvételt, sátorhelyet és a higiénés létesítmények használatát, a szombat esti vacsorát, a rendezvény alkal-mából kiadott képeslapot, valamint az évforduló tiszteletére nyomott pólót.

A Molnár János-barlangban történő búvármerülés részvételi díja a regisztrációs díjon felül egységesen 6000 Ft. A résztvevőknek saját felszerelést (ruha, 2 lámpa, maszk és uszony) kell hozni, a levegő- és nitrox-töltést központilag biztosítjuk.

PROGRAM

Péntek

14 órától regisztráció

Barlangtúrák a Ferenc-hegyi- és a Pál-völgyi–Mátyás-hegyi-barlangokba.

Szombat

9 órától Marcel Loubens Kupa barlangverseny (a verseny nevezési díja csapatonként

1500 Ft, az első három helyezett csapat értékes vásárlási utalványt nyer).

930 órától barlangtúrák a Bátori-, Ferenc-hegyi-, Pál-völgyi–Mátyás-hegyi-, Szemlő-hegyi-barlangba, Solymári-ördöglyukba és a Molnár János-barlangba (búvármerü-lés); valamint felszíni kirándulás a Gellért-hegy hévizes barlangjaiba és forrásaihoz.

17 óra: a Barlangi Mentőszolgálat bemutatója

19 óra: vacsora

20 óra: vetítés a kőfejtőben felállított rendezvénysátorban:

Feigel Lóránd: Budapest barlangfőváros (video)

Gotva Attila: Források nyomában (Molnár János-barlang (video)

Kalinovits Sándor: Molnár János-barlang (dia)

Kiss Attila: Pál-völgyi-barlang (dia)

Kovács István: Gipszbarlangok Podóliában (video)

Kovács István: 2003. évi Szelek-tábor (video)

Palatinus József: Magyarországi barlangokból (sztereo dia)

Simon Béla: Pál-völgyi-barlang (video)

Stibrányi Gusztáv: Spirit of exploration – Carlsbad Cave (video)

21 órától: tábortűzgyújtás, a Marcel Loubens Kupa eredményhirdetése, közös éneklés

Vasárnap

10-től barlangtúrák a szombati programban szereplő barlangokba.

A rendezvény ideje alatt büfé és a Mountex támogatáakéntl mászófal működik.

Mindenkit szeretettel várunk

MKBT és a közreműködő csoportok

v    v   v

HÁGÓ KUPA

2004. május 21–23.

Csapatverseny az Almási- és Vecsem-bükki-zsombolyban, egyéni verseny a Ménes-völgyben.

Szállás a Szalamandra-ház kertjében.

Regisztráció: május 21. péntek 16 órától.

Információ: Kunisch Péter (Kagyó): 30/556-9805

Sok sikert kíván a Rendezőség

v     v    v

A VULKÁNSZPELEOLÓGIAI KOLLEKTÍVA JUBILEUMI TÁBORA

Tállya, 2004. július 3—11.

A Vulkánszpeleológiai Kollektíva 2004. július 3—11. között Európa mértani közép-pontjában, Tállyán tartja 20. nyári táborát. A tábor célja a Tokaji-hegység barlang-kataszterezésének folytatása. A korábbi években már négy alkalommal rendeztünk a hegységben tábort és ezek eredményeként 270 barlangot dolgoztunk fel. Eddig viszont nem volt még időnk és alkalmunk a hegység déli és nyugati részét tüzetesen átvizsgálni. Tállyai táborunk tartama alatt szeretnénk ezt pótolni. A térképek és a hely-történeti írások alapján úgy véljük, hogy ezeken a részeken is számíthatunk korábban fel nem dolgozott barlangokra.  Továbbá tervezünk még  barlangi  témájú ismeretterjesztő előadásokat és egy méltó jubileumi megemlékezést tevékenységünk 20. évfordulója alkalmából. A tábor központja a Zempléni Árpád Általános Művészeti Is-kolában (Tállya, Rákóczi u. 16.) lesz, melynek udvarán lehet sátorozni és parkolni, továbbá közösségi helyiségként használhatunk két tantermet, tisztálkodásra pedig a tornacsarnok zuhanyozóját. Az élelmezést és az útiköltséget a résztvevők maguk állják. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, de különösen a korábbi táboraink nosztalgiázni is vágyó résztvevőit. Bővebb felvilágosítással szolgál a kollektíva vezetője:

Eszterhás István

Isztimér, Köztársaság út 157.

Tel: 06-22/420-086

 

NYÁRI KUTATÓTÁBOR A SZUADÓ-VÖLGYBEN

A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület immár 10. alkalommal szervezi meg hagyományos nyári kutatótáborát a Mecsek hegységbe, a Szuadó-völgybe. A tábor helyszíne: Orfűtől délre, 3 km-re, a Szuadó-völgyben, a nyári táborozóhelyen (a kék kereszt jelzés nyomvonalán). Időpont: 2004. június 18—július 4. További infor-máció: 06-30/335-5294, Rostás Attilánál.

Szeretettel várunk mindenkit!

SZKBE

 

2004. ÉVI BARLANGKUTATÓ PROGRAMOK A MŰVÉSZETEK VÖLGYÉBEN

Barlangkutató Múzeum, Öcs, Szabadság u. 13.

 

Július. 23.

10–18 Barlangkutató Múzeum nyitás

„ Az Ősember művészete a barlangokban „ címmel

A múzeum bemutatja az ősember művészetét, mint az első művészt, aki lakhelyén a barlang falára alkotott. A kiállítás a továbbiakban bemutatja a barlangkutatáshoz kapcsolódó tevékenységeket, művészi értékeket, mint például ásványok vagy a kövek művészetét. A Kab-hegy és környékének bemutatásán túlmenően, beszámolnak a világ nagy barlangjaiban tett expedíciókról.

20–24 Barlangkutató tábornyitó, tábortűz, nyársalás, beszélgetés, éneklés.

Július 24.

10–18 Részvétel a Fenntartható Magyarország, fenntartható Völgy Konferencián

Hely: Taliándörögd, Faluház

Július 25.

10–18 Fenntartható turizmus, Konferencia

Július 26.

10–12 Barlangkutató iskola

Előadás: keletkezési elméletek, földtan, barlangok keletkezése

14–16 Barlangkutató felszíni kirándulás, túrafelszerelés, autó.

Útvonal: Kapolcsi Pokol-lik, Taliándörögdi Pokol-lik

10–18 Barlangkutató feltáró túra

Július 27.

10–11 Barlangkutató Iskola

Előadás: barlangföldtan, ember a barlangokban

14–16 Barlangkutató felszíni kirándulás, túrafelszerelés, gyalogtúra

Útvonal: Öcs környéki látnivalók, ősforrások, tavak, lápok

10–18 Barlangkutató feltáró túra

Helyszín: Baglyas 1-2. víznyelőbarlang

Július 28.

10–12 Barlangkutató iskola

Előadás: barlangjárás, barlangi balesetmegelőzés, barlangi mentés

14–18 Barlangkutató felszíni kirándulás, túrafelszerelés, autó

Útvonal: Pulai bazalt-barlang, Farkas-árok és barlangjai

10–18 Barlangkutató feltáró túra

Helyszín: Baglyas 1-2 víznyelőbarlang

Július 29.

10–12 Barlangkutató Iskola

Előadás: barlangkutatás, barlangdokumentáció

13–16 Barlangkutató felszíni kirándulás, túrafelszerelés, autó

Útvonal: Padragi-sziklák-barlangja, Csárda-hegyi-barlang

10–18 Barlangkutató feltáró túra

Helyszín: Baglyas 1-2 víznyelőbarlang

Július 30.

10–16 Barlangkutató Iskola

Előadás: a világ nagy barlangjai, barlangi környezetvédelem

13–16 Barlangkutató felszíni kirándulás, túra felszerelés, autó

Útvonal: Kab-hegy és barlangjai

19–21 CSODABIRODALOM

Természetvédő, barlangkutató rockopera, (zenés túra)

CD bemutató

Előadja az Effekt Együttes és a Kis Maris Rock Vokál

Hely: Barlangkutató Múzeum, barlangkutatók színpadán

Július 31.

10–16 Barlangkutató feltáró túra, barlangkutató felszerelés, autó

Helyszín: Baglyas-víznyelőbarlang

Augusztus 1.

10–16 Barlangi kirándulás, túra felszerelés, autó

Helyszín: Bújólik

18–24 Barlangkutató Múzeum zárása, záró tábortűz

Barlangkutató kórus koncert

Kardos László

06 70 220 55 27

 

SZLOVÉNIAI TANULMÁNYÚT

 

A Tájékoztató ez évi január–februári számában már meghirdetett tanulmányút végleges időpontja: szeptember 8–12. Az eddigi jelentkezések alapján a várható autóbuszköltség 18–20 000 Ft, MKBT tagoknak 12–14 000 Ft, ami az esetleges to-vábbi jelentkezések függvényében változhat.

Kérjük az eddigi (és esetleg további) jelentkezőket, hogy fejenként 5000 Ft előleget f. év június 10-ig a Társulat Titkárságához eljuttatni szíveskedjenek.  Végleges programot az előleg befizetése után küldünk.

 

BESZÁMOLÓK

 

BESZÁMOLÓ A RÉGÉSZETI TANULMÁNYÚTRÓL

2004. április 16—18. között a Társulat Régészeti Munkabizottságának és a Társulat  Titkárságának közös szervezésében 3 napos tanulmányútra került sor  a  Bükk

ősrégészeti szempontból jelentős barlang-jainak bejárására, kapcsolódva a február-ban és márciusban a Szemlő-hegyi-barlang vetítőtermében megtartott 4 előadáshoz. A tanulmányúton 32 fő vett részt. A mostoha időjárási körülmények (szombaton egész napos eső), valamint a lillafüredi parkolóban feltört két autó okozta kellemetlenségektől eltekintve a tanulmányút a résztvevők egy-hangú megállapítása alapján rendkívül jól sikerült. Valamennyien egyetértettek abban, hogy a Társulat egyik jövőbeni feladata ha-sonló színvonalú és szakmai ismereteket nyújtó kirándulások szervezése.

 

 

A tanulmányút résztvevői az Istállós-kői-barlangnál

Ezúton is köszönetet mondunk Regős Józsefnek, a rendkívül magas színvonalú, ugyanakkor élvezetesen előadott szakmai vezetésért és a Debreceni Búvár Klub túrán résztvevő tagjainak példaértékű vendégszeretetéért, mely lehetővé tette, hogy a túra résztvevői a Csurgó-kúti kutatóházban 2 éjszakát tölthettek kultúrált körülmények között.

F. N.

 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

 

A TÁRSULAT VEZETŐ SZERVEINEK ÜLÉSEI

Elnökségi ülés határozatai, 2004. április 14.

E-15/2004 Elfogadta az előző időszakról szóló elnöki tájékoztatót.

E-16/2004 Elfogadta 60 fő 2003. évi tagsági díját nem rendezett társulati tag tagsági viszonyának felfüggesztését, valamint jóváhagyta 4 fő új belépő felvételi kérelmét.

E-17/2004 Megtárgyalta a főtitkári beszámolót, melyet néhány apróbb javítással a küldöttközgyűlés elé terjeszt.

E-18/2004 Elfogadta a közhasznúsági beszámolót, melyet a küldöttközgyűlés elé terjeszt.

E-19/2004 Tagdíjemelési javaslatot fogadott el, melyet először a választmányi ülés, majd a küldöttközgyűlés elé terjeszt.

E-20/2004 A Karszt és Barlang Alapítvány kuratóriumi tagjainak lejáró mandátumával kapcsolatban úgy határozott, hogy az előző kurátorok újraválasztását terjeszti elő a küldöttközgyűlésen.

 

Választmányi ülés határozatai, 2004. április 14.

V-8/2004 Elfogadta az elmúlt választmányi ülés óta eltelt időszakról szóló beszámolót.

V-9/2004 Tagdíjemelési javaslatot fogadott el, melyet a küldöttközgyűlés elé terjeszt. (Megjegyzés: a küldöttközgyűlés a javaslatot visszautalta a Választmány hatás-körébe, javasolva a részletesebb kidolgozást..)

V-10/2004 Jóváhagyta az Elnökség javaslatát, mely szerint a Karszt és Barlang Alapítvány kuratóriumi tagjainak újbóli megválasztását javasolja a küldött-közgyűlésnek.

v    v    v

KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS

2004. április 24.

A Társulat részleges tisztújító küldöttközgyűlését 2004. április 24-én tartotta a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületének vetítőtermében. A küldöttközgyűlésen meg-jelent küldöttek száma 44 fő, a szavazati joggal nem rendelkező résztvevők száma 12 fő volt.

A küldöttközgyűlés keretében az Érembizottság az alábbi kitüntetéseket adta át:

A karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló eredményért adományozható Vass Imre éremmel – a Mecsek és a Villányi-hegység barlangjainak feltáró kutatásában évtizedek óta betöltött, jelentős felfedezéseket eredményező irányító szerepének elismeréseként – Rónaki Lászlót tüntette ki;

A karszt- és barlangkutatás területén végzett kiemelkedő, kollektív tudományos munkáért adományozható Kadić Ottokár emléklapot a Gerecse Barlangkutató és Természetvédő Egyesületnek ítélte oda a Gerecse-hegység barlangjaiban hosszú idő óta folytatott, szisztematikus és szakszerűen dokumentált denevérfaunisztikai kutatásaik elismeréseként.

A küldöttközgyűlés

– 80. születésnapja alkalmából Horváth Jánost,

– 70. születésnapja alkalmából Hazslinszky Tamást és Maucha Lászlót,

– 60. születésnapja alkalmából Kerti Bélát, Rill Attilát és Szenthe Istvánt

emléklappal tüntette ki.

A küldöttközgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

az Érembizottság előterjesztése alapján a Társulat tiszteletbeli tagjává választotta:

– Dr. Szentes Györgyöt, a Társulat ma is aktív alapító tagjainak egyikét, aki közel fél évszázados munkássága során a karsztok és barlangok feltáró és tudományos kutatása, illetve dokumentálása terén is jelentős érdemeket szerzett;

– Várszegi Sándort, a MHT Zsombolykutató Munkabizottságának alapító tagját, aki több mint fél évszázada betöltött irányító szerepe és kiemelkedő feltárási eredményei alapján meghatározó egyénisége a bükki barlangok kutatásának;

– Vidics Zoltánnét, a FTSK Barlangkutató Szakosztályának volt vezetőjét, aki az Égerszög  környéki  barlangok kutatása terén elért eredményeivel és e barlangok védelme érdekében évtizedeken át kifejtett munkásságával vívta ki a barlangkutató társadalom tiszteletét (K-1/2004);

– elfogadta a 2003. évről szóló főtitkári beszámolót (K-2/2004);

– elfogadta a 2003. évről szóló közhasznúsági beszámolót (K-3/2004); lásd alább;

– elfogadta a Felügyelő Bizottság a 2003. évi gazdálkodásról szóló jelentését (K-4/2004);

– elfogadta a Karszt és Barlang Alapítvány Kuratóriumának a 2003. évről szóló közhasznúsági beszámolóját (K-5/2004);

– a Társulat lemondott vezető tisztségviselői helyére dr. Leél-Őssy Szabolcsot elnökké, Nagy Sándort főtitkárrá választotta.  Az eddig társelnöki tisztet betöltő Leél-Őssy Szabolcs helyére Kiss Attilát választotta. A Felügyelő Bizottsági tagsági helyet betöltő Kiss Attila helyére Csepreghy Ferencet kooptálta (K-6/2004);

– megválasztotta a következő négy éves időszakra a Karszt és Barlang Alapítvány Kuratóriumának tagjait: a Kuratórium elnöke Hegedűs Gyula, tagjai Borzsák Sarolta, Polacsek Zsolt, Tarnai Tamás, dr. Végh Zsolt (K-7/2004).

 

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatot a Fővárosi Bíróság 1999. január 19-én 13.Pk.60.438/1989/11 számon 1998. január 1. napjától kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette.

1. Beszámoló a kiemelkedően közhasznú tevékenységről

– A Társulat tagjai, kutatócsoportjai és egyéni kutatói által karsztvidékek és barlangok bejárásával, megismertetésével, feltárásával olyan társadalmilag hasznos tevékeny-séget végeztek, amelynek megismertetésével, hasznosítási javaslatok kidolgozásával állami és önkormányzati szervek munkáját támogatták.

– Karsztterületek és barlangok rendszeres bejárásával és kataszterezésével, járatok térképezésével olyan természetvédelmi (barlangvédelmi) feladatokat láttak el, amelyek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény végrehajtását segítették elő.

– Tagjai a megszerzett ismeretek széles körű elterjesztésével (előadások, publikáci-ók, szakmai találkozók megszervezése) a társadalom tudatformálását szolgálták.

– Hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel együttműködve, a magyar karszt- és barlangkutatás, az ehhez kapcsolódó érdekképviseleti és szakmai-tudományos tevékenysége koordinációs, információs feladatok ellátására is kiterjedt.

– A Társulat könyv-, térkép- és dokumentáció tára egyedi gyűjteményeinek nyilvános használhatóságával szintén közhasznú tevékenységet lát el.

2. A fentiekben részletezett kiemelkedően közhasznú tevékenységek kiadásaihoz 2003-ban

– a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzattól a Cholnoky Jenő karszt- és barlang-kutatási pályázat lebonyolításához 1 800 000 Ft-ot,

– a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzattól a Magyar Államkincstáron keresztül „Egyéb természetvédelmi és környezetvédelmi nevelést, oktatást elősegítő feladatok” címmel barlangi túravezető szaktanfolyam támogatására 1 500 000 Ft-ot,

– az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságától a Társulat Nemzetközi Szpeleológiai Unió részére történő nemzetközi tagdíjbefizetéséhez 271 002 Ft-ot

– a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium által kezelt bérkeretből a Társulatnál alkalmazott ügyvezető titkár illetményének emelésére 157 040 Ft-ot kapott a Társulat.

3. 2003. év folyamán a Társulat a magánszemélyek jövedelemadójának 1 %-ából 503.228 Ft-ot kapott, melyet a tagság informálásának érdekében kéthavonta megjelenő MKBT Tájékoztató megjelentetésére és a tagokhoz történő eljuttatására fordítottunk.

4. A Társulat törvény szerinti vezető tisztségviselői részére a Társulattól 2003. évben kifizetés nem történt. A Társulatban munkaviszonyban álló alkalmazott részére 2003. évben járulékokkal együtt 1.603.000 Ft került kifizetésre.

Budapest, 2004. április 13.

Börcsök Péter

főtitkár

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZEK, KÖZTESTÜLETEK
KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE – 2003 ÉV

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év (eFt)

Tárgyév

(eFt)

1.

A. Befektetett eszközök (2—5. sorok)

1151

792

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3

 

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

1148

792

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

-

-

5.

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

-

-

6.

B. Forgóeszközök (7—10. sorok)

4554

3241

7.

I. KÉSZLETEK

1918

1862

8.

II. KÖVETELÉSEK

 

79

9.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

-

-

10.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

2636

1300

11.

C. Aktív időbeli elhatárolások

2

271

12.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6.+ 11. sor)

5707

4304

13.

D. Saját tőke (14. — 17. sorok)

2809

2721

14.

I. INDULÓ TŐKE

3307

3307

15.

II. TŐKEVÁLTOZÁS

707

-498

16.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

-

-

17.

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

-

-

18.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNYALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

209

-88

19.

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNÍY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

-

-

20.

E. Céltartalék

-

-

21.

F. Kötelezettségek (20. — 21. sorok)

2444

1583

22.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

-

-

23.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

2444

1583

24.

G. Passzív időbeli elhatárolások

454

 

25.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.–20. +21. + 24. sor)

5707

4304

 

 

 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZEK, KÖZTESTÜLETEK

KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA — 2003 ÉV

 

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év (eFt)

Tárgyév

(eFt)

 

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1. — 5. sorok)

14854

13069

 

2.

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás

1044

883

 

3.

a. alapítótól

-

 

 

4.

b. központi költségvetéstől

-

 

 

5.

c. helyi önkormányzattól

 

 

 

6.

d. egyéb, ebből 1 %

429

883

 

7.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

5090

3872

 

8.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

7516

5897

 

9.

4. Tagdíjból származó bevétel

1027

977

 

10.

5. Egyéb bevételek

177

1440

 

11.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1. — 11. sorok)

-

-

 

12.

C. Összes bevétel (1. + 9. sor)

14854

13069

 

13.

D. Közhasznú tevékenység költségei

14645

13157

 

14.

1. Anyag jellegű ráfordítások

6095

5807

 

15.

2. Személyi jellegű ráfordítások

5497

5646

 

16.

3. Értékcsökkenési leírás

427

520

 

17.

4. Egyéb ráfordítások

2626

1184

 

18.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

-

 

19.

6. Rendkívüli ráfordítások

-

-

 

20.

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1. — 6. sorok)

-

-

 

21.

1. Anyag jellegű ráfordítások

 

 

 

22.

2. Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

23.

3. Értékcsökkenési leírás

 

 

 

24.

4. Egyéb ráfordítások

 

 

 

25.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

26.

6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

F. Összes ráfordítás  (D+E sorok)

14645

13157

 

28.

G.  Adózás előtti eredmény (B–E)

209

-88

 

29.

H. Adófizetési kötelezettség

-

-

 

30.

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G–H)

-

-

 

31.

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D sor)

209

-88

 

Tájékoztató adatok eFt-ban

 

Megnevezés

Összeg

32.

A. Személyi jellegű ráfordítások

5646

33.

bérköltség

1937

34.

megbízási díjak

334

35.

tiszteletdíjak

-

36.

személyi jellegű egyéb költségek

2822

37.

bérjárulékok

887

38.

B. A szervezet által nyújtott támogatások

830

39.

ebből: A Korm. rend. 16. §. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

-

 

 

 

A KARSZT ÉS BARLANG ALAPÍTVÁNY A 2003. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA

A Fővárosi Bíróság a 12.(14) Pk. 64 456/14 számú, 2001. november 22. napján hozott végzésével a 887. sorszám alatt nyilvántartásban levő Karszt és Barlang Alapítványt (a továbbiakban: KBA) közhasznúvá nyilvánította.

Az Alapítvány közhasznú tevékenységei – a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) alapján – a következők:

a) tudományos tevékenység, kutatás (Kszt.26.§ c/ 3. pontja),

b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés(Kszt.26.§ c/ 4. pontja),

c) természetvédelem, állatvédelem(Kszt.26.§ c/ 8. pontja),

d) környezetvédelem(Kszt.26.§ c/ 9. pontja).

A Kszt. előírásai szerint a KBA-nak évente közhasznú jelentést kell készítenie, melyet annak Kuratóriuma fogad el. A KBA alapító okirata szerint az elfogadott közhasznú jelentésről a Kuratóriumnak az alapító Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatot (a továbbiakban: MKBT) annak küldöttközgyűlésén kell tájékoztatnia.

A KBA jelenlegi Kuratóriumát az MKBT 2000. szeptember 27-én megtartott küldöttközgyűlése választotta meg a következők szerint:

Hegedűs Gyula                   elnök

Borzsák Sarolta                   titkár

Dr. Végh Zsolt                      gazdasági vezető

Dr. Leél-Őssy Szabolcs     kuratóriumi tag

Schäfer István                   kuratóriumi tag

A Kuratórium megbízatása a kijelölést követő negyedik év június 30-ig tart, tehát az MKBT 2004. április 24-én megtartásra kerülő küldöttközgyűlésének új Kura-tóriumot kell választania a 2004. július 1.–2008. június 30. közötti időszakra.

A Kuratórium az elmúlt négy évben az Alapító Okiratban lefektetettek szerint végezte munkáját és eszerint gazdálkodtunk a ránk bízott vagyonnal is. Minden év tavaszán pályázatot hirdettünk meg a hazai barlangkutatás, ezen belül elsősorban a tudományos kutatás és a terepi feltáró kutatások segítése érdekében. Pályázni minden alkalommal visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásra lehetett. A pályázati felhívásokat az MKBT Tájékoztatóban tettük közzé. A benyújtási és bírálati határidőt úgy állapítottuk meg, hogy az odaítélt támogatások a nyári táborok idejére már felhasználhatóak legyenek. Döntéseinknél kiemelt figyelmet szenteltünk a Karszt és Barlang folyóirat kiadásának támogatására.

Az Alapítvány mintegy 7 millió Ft-os vagyonát sikerült megőriznünk, gyarapítani azonban nem. 2002-ben kezdeményezés történt a Lukács-kupa Nemzetközi Barlangászverseny, valamint a Kessler Hubert búvárdíj pénzforgalma bonyolítása érdekében történő csatlakozásra, azonban egyik sem valósult meg. 2003-ban pályázatot nyújtottunk be a Környezetvédelmi Alap Célfeladat fejezeti kezelésű előirányzathoz a „Társadalmi szervezetek és alapítványok környezet- és természetvédő programjainak és tevékenységeinek támogatása” című pályázatra, de nem kerültünk a nyertesek közé, így ezen az úton sem sikerült pénzforrásainkat gyarapítanunk.

A Kuratórium döntése értelmében az Alapítvány kockázatmentes értékpapírokban tartja a vagyonát és évente a hozam kerül felhasználásra. Az alapításkori időszakhoz (1990) viszonyítva bekövetkezett fokozatos hozamcsökkenés eredményeképpen a felosztható összegek is csökkentek.

A 2001-2004 között meghirdetett pályázatok eredményének összefoglaló adatait a jelentés 1. melléklete mutatja be. 2003-ban az MKBT a Karszt és Barlang folyóirat kiadására pályázatot nem nyújtott be, a Kuratórium azonban az erre szánt támogatási összeget más célra nem használta fel, számítva arra, hogy a kiadvány – ha késéssel is – meg fog jelenni.

 

A Karszt és Barlang Alapítvány 2003. évi gazdálkodása

 

2003. évi bevételek

  2003. évi  működési költségek

 

 

 

  Bank költség

18135

 

Bank kamat

1181

  Nyomtatvány, posta

1339

 

Bevételek összesen:

1181

  Kiadások összesen:

19474

 

 

 

 

 

 

2003. évben kiutalt támogatások

 

 

 

Szegedi Barlangkutató E:                25000

 

 

 

Ariadne támogatás                          55000

 

 

 

Troglonauta támogatás                   50000

 

 

 

Vulkánszpeleo Kollektíva                25000

 

 

 

Pro Natura támogatás                     40000

 

 

 

Karszt és Barlang Folyóirat támogatás

300000

* 2002-ben odaítélve

 

 

összesen                                       500000

 

 

 

BEVÉTEL

 

KIADÁS

 

 

1. Kamatok, befizetések

 

 

 

2. Pályázati támogatások

500000

 

 

3. Működési költségek

19474

 

 

összesen:

1181

519474

 

 

Alapítványi törzsvagyon

 

 

 

értékpapír befektetés                  6700000

 

 

 

értékpapír hozam               665000

 

 

 

 

törzsvagyonérték 2003. december 31.

 

 

 

7365000

 

 

 

 

 

 

 

2003. január  1.

7 268 375

 

2003. december 31.

7 415 082

 

amelyből

 

 

értékpapírban befektetés         

6 700 000

 

        értékpapír hozam

   665 000

 

bankszámlán

     49 225

 

készpénzben

          857

 

 

A pályázatok nyertesei a kapott támogatásokról a szabályoknak megfelelően hiánytalanul elszámoltak.

A KBA 2003. évről szóló pénzügyi beszámolóját a 2. melléklet tartalmazza.

A KBA az elmúlt négy évben központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatást nem kapott.

A KBA vezető tisztségviselői az elmúlt négy évben az Alapítványtól semmilyen juttatásban nem részesültek.

A jelen közhasznú jelentést a KBA Kuratóriuma 2004. április 21-i ülésén megtárgyalta és elfogadta.

Budapest, 2004. április 24.             

Hegedűs Gyula

a Karszt és Barlang Alapítvány Kuratóriumának

elnöke

 

 

CHOLNOKY JENŐ KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZAT 2003. ÉVI EREDMÉNYE

 

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat keretén belül működő kutató-csoportok, személyek által a karsztterületeken és barlangokban végzett feltáró és tudományos munka dokumentálásának fellendítése, a dokumentáció színvonalának emelése, a KvVM Barlangtani és Földtani Osztálya által a 13/1998. KTM rendelet szerint vezetett közhiteles barlangnyilvántartás és az ahhoz kapcsolódó adattár fejlesztése érdekében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulattal közösen 2003-ban is meghirdette az immár hagyo-mányos Cholnoky Jenő Karszt- és Barlangkutatási Pályázatot a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat terhére.

A pályázatra a megadott határidőig összesen 22 pályamunka érkezett be; ám többen nem olvasták el részletesen a pályázati kiírást (miszerint úgy a csoport kategóriában, mint az egyéni kategória bizonyos témaköreiben csak 2002. évi munkákkal lehet pályázni). Így a kiírásnak megfelelő, a jelen pályázat keretében értékelhető pályamunkák száma összesen 15 volt; ebből egyéni kategóriában 8, csoport kategóriában 7 pályamű érkezett be.

      Az 5 tagú bíráló bizottság (a MKBT képviseletében Börcsök Péter, dr. Korpás László, Maucha László és Szablyár Péter; a KvVM képviseletében Takácsné Bolner Katalin) a pályamunkákat a pályázati kiírásban megadott szempontok szerint pontozva, az alábbi döntéseket hozta:

 

CSOPORT KATEGÓRIA

I. díj – 300 000 Ft

Alba Regia Barlangkutató Csoport (95 pont)

A csoport jelentése a már „megszokott” magas színvonalú, tartalmas kötet; ami egy állami kutatóintézet tevékenységével vetekedő kutatóbázisról és munkáról ad számot. A tudományos tevékenység az adatgyűjtés-rendszerezés fázisaiban, és ennek megfelelő formában rögzített, nélkülözve a fellengzős megállapításokat. A kitűnően szerkesztett kép- és ábraanyagból kiemelkednek az igen szemléletes barlangábrázolások; az elmúlt 40 év során készített Évkönyveik tartalmát feldolgozó dokumentációs fejezetrész gyors eligazodást tesz lehetővé az egyes témák iránt érdeklődőknek. Különösen példamutató a csoport „kutatóállomásának” fejlesztését bemutató fejezet, ami sok ötletet adhat a hasonló célkitűzések megvalósításához.

II. díj – 200 000 Ft

MKBT Vulkánszpeleológiai Kollektíva (84 pont)

A Kollektíva 2002. évi tevékenységét bemutató Évkönyv ugyancsak a szokásos formában, tartalommal és színvonalon készült. Mintaszerű a végzett kisebb volumenű feltáró munkák dokumentálása és az aprólékos részletességű tudományos megfigyelések azonnali rögzítése. Nagyobb lélegzetű tanulmányai (A Gaja-szurdok földtani és barlangtani bemutatása, A sziklakápolnák és barlangmonostorok c. dolgozat, illetve a gyökérsztalagmitok pusztulásának bemutatása) alapos irodalomkutatásokat és helyszíni megfigyeléseket tükröznek. A kötet legértékesebb része a kataszterezési munka eredményeinek bemutatása, melyet mintaszerű térképanyag mellett gazdag fotóillusztráció tesz szemléletessé.

III. díj – 150 000 Ft

Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület (77 pont)

Az Egyesület 2002. évi jelentése igényes kivitelű, jól szerkesztett kollektív munka; ami a feltáró kutatások és a dokumentációs munkák terén egyaránt dicséretes aktivitásról ad számot. Ez utóbbi tevékenységük különösen üde színfoltja az Abaligeti-barlang történetéhez kapcsolódó adatgyűjtés keretében egy, a XIX. sz. második feléből származó német nyelvű vers és magyar fordításának értékelő közreadása. A fentiekhez képest a tudományos tevékenységük – ami most 3 barlangban végzett radon-vizsgálatokra és 11 barlangban végzett téli denevérszámlálásra terjedt ki – még erősíthető.

 Különdíjak – 100 000-100 000 Ft

Tudományos tevékenységért

Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület (e témában 20 pont)

Az Egyesület kitűnő szerkesztésű, jól áttekinthető jelentése tartalmilag minden részletre kiterjed; de a feltáró és dokumentációs fejezetekből kiérződik, hogy 2002. évben energiájuk jelentős részét a megbízásos kataszterezési munkák kötötték le. A pályamunka gerincét alkotó öt tudományos dolgozat ugyanakkor változatos témákat ölel fel igényes és színvonalas, részben diplomamunka-szintű kidolgozással.

Feltáró és állagvédelmi tevékenységért

Troglonauta Barlangkutató Egyesület (e témában 21 pont)

Az egyéni szerkesztésmódú pályamunka legszínvonalasabb része a Nincskegyelem-aknabarlangban és a Zöld-barlangban folytatott feltáró tevékenység bemutatása, ami mellett kiemelt dicséretet érdemel a Naszályi-víznyelőbarlangban végzett állagvédelmi tevékenységük (bejárat és környezetének rendezése, Ördögmalom kerülőjének biztosítási munkái, kötélpályáik felújítása). A pályázat felépítését illetően a jövőben javasolt az ezekre vonatkozóan a pályázati kiírásban rögzítettek figyelembe vétele is.

2002. évi tevékenységükért

Styx Barlangkutató Csoport (összesen 70 pont)

A példamutatóan fejlődő, aktív csoport bemutatott teljesítménye minden témakörben dicséretes, ha kiemelkedőnek még nem is minősíthető. Eredményes feltáró kutatásaik – így különösen a Csodabogyós-barlang mélységének -128 m-re növelése – szakszerűen dokumentáltak, tudományos adatgyűjtő tevékenységük újabb témakörökkel (ásványtani, üledéktani, genetikai vizsgálatokkal) erősödött; a pályamunkát számos színes grafikon és fénykép illusztrálja – de a térképek rajztechnikáján még van mit javítani.

Labirint Karszt és Barlangkutató Csoport (összesen 66 pont)

A nyomtatott könyv minőségű, számítógéppel szerkesztett kis kötet méltón reprezentálja egy kis létszámú kutatócsoport aprólékos, jól dokumentált tevékenységét. Kiemelkedő a Cser-szegtomaji-kútbarlang tervszerű továbbkutatása, az egyéb feltáró munkák során előkerült leletek tudományos feldolgozása, még akkor is, ha ezt ténylegesen nem a csoport végezte. A közölt térképek korrektek, a bőséges fotómelléklet azonnal „képbe hozza” az érdeklődő olvasót; s tudatos barlangi ismeretszerzés igényére utalnak a csoport szervezett programjai is.

Csoportos pályázatok

 

Pályázó:

 

Össze-foglalás

0-10 p.

Feltáró munka

0-25 p.

Tudományos

0-25 p.

Dokumentáció

0-25 p.

Csoportélet

0-15 p.

 

Összesen

 

 

Megjegyzés:

Alba Regia Barlangkutató Csoport

10

23

24

23

15

95

I. díj

Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport Egy.

9

17

14

16

10

66

Különdíj

Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület

10

17

18

18

14

77

III. díj

Styx Barlangkutató Csoport

10

17

16

16

11

70

Különdíj

Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület

9

15

20

16

13

73

Tudomá-nyos különdíj

Troglonauta Barlangkutató Egyesület

4

21

14

17

10

66

Feltáró-állag-védelmi

különdíj

Vulkánszpeleológiai Kollektíva

10

17

20

23

14

84

II. díj

EGYÉNI KATEGÓRIA

I. díj – 100 000 Ft

Szőke Emília: A környezet-érzékeny karsztok szennyezettség vizsgálata az Aggteleki-karszt példáján c. dolgozata (84 pont)

A pályázatra beküldött TDK-dolgozatban a szerző újszerű témát dolgoz fel a forrásvizek és barlangi talajok nehézfém-vizsgálatával. Kidolgozása alapos és túlnyomórészt szakszerű, az elért eredmények pedig a rozsnyói ipartelepek alkalmi légszennyező hatásának igazolásával ugyancsak jelentősnek minősíthetők. A dolgozat színvonalát tovább emelik a gondos kivitelezés, a szöveg szabatos megfogalmazása, a szép ábrák és fényképillusztrációk is.

Simon Béla: Abisso Gortani és Csak egy kis víz c. videofilmjei (87 pont)

A két, erősen eltérő színvonalú videofilmből álló pályamunkából a Bíráló Bizottság első-sorban az előbbit ítélte kiemelkedőnek, ami technikailag professzionális operatőri telje-sítménnyel, kitűnően világítva és vágva mutatja be azt a csapatmunkát, amely a Gortaniban elért magyar sikerekhez vezetett. Ez a film dramaturgiailag és szakmai információtartalmát tekintve is alapos, kiérlelt, és – a záróképtől eltekintve – minden percében élvezhető alkotás.

II. díj – 70 000 Ft

Szabó Zoltán: A Mátyás-hegyi-barlang Agyagos tavának megfigyelése c. tanulmánya (79 pont)

A pályamunka a Mátyás-hegyi-barlang Agyagos tavának 5 évre terjedő vízszintmeg-figyeléseit dolgozza fel és értékeli. Bár ez utóbbiak terén vannak még hiányosságok, a sokoldalú és nagy számú adat, információ és vizsgálati eredmény, illetve mindezek kitűnő minőségű ábrázolása a munkát jelentős kutatási eredménnyé avatják.

Ifjúsági különdíj – 40 000 Ft

Kassai Piroska: Az Őshévíz munkája a Keszthelyi-hegységben c. dolgozata (64 p.)

A középiskolai pályázatra készült tanulmány témaválasztása kitűnő, alapossága és szakszerűsége a „felnőtt mezőnyben” is dicséretes. A jó stílusban írt, gondosan szerkesztett és szépen illusztrált pályamunka – néhány pontatlanságtól, illetve a szerző fiatal korára visszavezethető hiányosságtól eltekintve – szinte hibátlan; az elért eredmények sorából kiemelkedik a feldolgozott barlangok tipizálása.

Különdíjak – 40 000-40 000 Ft

Sásdi László: A Mátyás-hegyi-barlang üledékes kitöltéseinek vizsgálata c. pub-likációja (68 pont)

A Karsztfejlődés VIII. konferencia kiadványban publikált pályamunka témaválasztása érdekes, bár nem új. Jól dokumentált, szakszerűsége azonban nem kielégítő, anyagvizsgálatai hiányosak és következtetéseinek pedig csak kis része megalapozott. A jól szerkesztett és szépen illusztrált munka jelentős eredménye ugyanakkor a dicséretes következetességgel végzett megfigyelések alapos és részletes dokumentálása.

Eszterhás István: A mérsékelt öv jégbarlangjai bazaltban  c. publikációja (67 pont)

A Karsztfejlődés VII. konferencia kiadványban megjelent cikkében a szerző egy eddig kevéssé vizsgált természeti jelenséget mutat be nemzetközi kitekintéssel; amelynek alapján újszerű értelmezéssel, a tufás-porózus rétegek illetve a törmelékes szerkezet nagyobb hőszigetelő képességére vezeti vissza ezen jégbarlangok kialakulását. Az illusztrációk hiánya sajnos csökkenti a dolgozat értékét.

Pénzjutalom – 20 000-20 000 Ft

Buda László–Prakfalvi Péter: A mátraverebélyi (Szentkút) Betyár-barlang kuta-tástörténete, földtana, vízföldtana és genetikája c. tanulmánya (57 pont)

A pályamunka témaválasztása újszerű, de kidolgozása féloldalas. A jó és szakszerű földtani leírást szegényes, kevéssé dokumentált barlangföldtani jellemzés követi; stílusa bonyolult, kevéssé olvasmányos, s van még mit javítani az illusztrációk és a megjelenítés színvonalán is.

László Zoltán: Rézsük és sziklafalak védelme természetes és mesterséges anyagokkal c. előadása (51 pont)

A miskolci Szakmai Napokon elhangzott előadás barlangvédelmi szempontból fontos témával foglalkozik, de a szerző napi munkájából átvett fogalmak automatikus adaptálása a barlangok természet alkotta környezetére esetenként erőltetett. A pályamunka egységesebb szerkezetben és jobb minőségű ábrákkal értékelhetőbb lett volna.

A TÁJÉKOZTATÓ AZ INTERNETEN

 

Az MKBT Tájékoztató előző számában a Tájékoztató elektronikus úton történő továbbításával kapcsolatban megjelentetett felhívásra mindössze 45 tagtársunktól érkezett válasz.

Hárman jelezték, hogy továbbra is hagyományosan postai úton kérik a kiadványt, s mindössze 42 tagtársunk igényelte a kiadvány e-mailban történő továbbítását. A felmérés igazolta az előzetes várakozásokat, így amíg az igénylők száma legalább a 100 főt el nem éri, a Tájékoztatót továbbra is a hagyományos nyomdatechnikával készítve, postai úton juttatjuk el tagjainkhoz. Az elektronikus változat ezután is felkerül a www.barlang.hu honlapra, ahonnan letölthető.

 

HÍREK, HIRDETMÉNYEK

 

KÖNYVÚJDONSÁG

 

 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság kiadásában megjelent a

BÉKE-BARLANG

A Komlós-patak felszín alatti útja

c. kiadvány.

A rendkívül igényes és szép kivitelű mű szövegét Szunyogh Gábor írta, az 1:250 mé-retarányú térkép Szunyogh Gábor és Kisbán Judit munkája. A kiadvány egyes fejezetei foglalkoznak a barlang felfedezésével, álta-lános jellemzésével, a barlang látnivalóinak részletes bemutatásával, a topográfiai fel-méréssel. A kiadványban szereplő színes felvételeket Borzsák Péter és Egri Csaba készítette.

A kiadvány ára: 2900 Ft.

Megvásárolható a Titkárságon. Vidéki tagjaink részére kívánságra utánvéttel, postai úton is eljuttatjuk.

 

KÜLFÖLDI RENDEZVÉNYEK

SPELEOPHOTOGRAPHY 2004

12. nemzetközi barlangfotó-verseny és kiállítás

Rendezi a Szlovák Természetvédelmi és Barlangtani Múzeum, a Szlovák Szpeleológiai Társulat és a Szlovák Barlangok Igazgatósága Liptószentmiklóson.

Beküldhetők legalább 18x24 cm-es fekete-fehér és színes képek. A fotók hátoldalára a szerző nevét, címét és a mű címét kell felírni. Egy pályázó maximum 10 fotót küldhet be.

Beküldés határidő: 2004. szeptember 29. A kiállítás: 2004. november 3–30. között.

Beküldési cím:         Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

SPELEOFOTOGRAFIA 2004

Školska ul. č. 4.

031 01 Liptovsky Mikuláš

Slovakia

Jelentkezési lap és további információ beszerezhető a Titkárságon vagy a http://www.smopaj.sk címen.

v    v    v

14. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus

2005. aug. 20—28. Athén

A Társulat (az 1997. évi svájcihoz hason-lóan) autóbuszos tár-sasutazás szervezé-sét tervezi a kongresz-szusra. Kérjük, hogy az előkészítés meg-kezdése érdekében az érdeklődők az előzetes részvételi szándékukat 2004. szept. 30-ig je-lezzék a Titkárságon. Költségkalkulációt csak a jelentkezők lét-számának ismereté-ben tudunk készíteni.

Előkirándulások: 2005. augusztus 12—20.

Utókirándulások: 2005. augusztus 29—szeptember 7.

Fontosabb határidők:

előadás-összefoglalók beküldése: 2004. október 31.

kiállítások, standok bejelentése: 2004. december 31.

előadások anyagának beküldése: 2005. január 31.

film-, fotó-, médiafesztiválon való részvétel bejelentése: 2005. jan 31.

előzetes jelentkezés kirándulásokra: 2005. március 31.

Részvételi díjak (Euroban):

 

 

Teljes jogú

Részleges# diák

Kísérő*

2004. 06. 30-ig

160

100

100*

80*#

2004.06.01—2005.01.31 között

200

140

140*

110*#

2005. 02. 01. – 05. 30 között

220

160

160*

130*#

2005. 06. 01-től

250

200

200*

150*#

Jelmagyarázat: * kongresszusi kiadvány nélkül, # nyitófogadás nélkül

A teljes jogú részvételi díj magában foglalja: valamennyi kongresszusi szekción való részvételt, kongresszusi táskát, azonosító kártyát, kongresszusi kiadványt, nyitófogadást, tengerparti partyt, részvétel visszaigazolását, 1 napos kongresszusi kirándulást.

Részvételi díj átutalható: Hellenic Speleological Society 5051-006608-908 Win Bank (Piraeus Bank). Az átutalás másolatát kérik a 30-210-3643476 telefonszámra faxon megküldeni.

Részletes tudnivalók a www.14ics-athens2005.gr honlapon. Jelentkezési lap beszerezhető a Titkárságon.