MKBT TÁJÉKOZTATÓ 2004 – JANUÁR-FEBRUÁR

 

 

MKBT TÁJÉKOZTATÓ

Megjelenik minden páratlan hónap elején (lapzárta: minden páros hónap 10-én)

Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.

Tel.: 346-0494, tel./fax: 346-0495. E-mail: mkbt@axelero.hu

Szerkesztő: Fleck Nóra. Felelős kiadó: Börcsök Péter

A tájékoztató számára leadott cikkek, anyagok tartalmáért a szerzőik felelősek.

 Floppyn és e-mail-en érkező anyagokat Win 98/Office 2000 ill.  Win 95 /6.0 formátumban tudunk fogadni.

 

 

 

 

TARTALOM

 

    Dr. Kósa Attila  (1942 – 2003)

         PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK

         CHOLNOKY JENŐ  KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZAT

         2003. évi személyi jövedelemadó 1 %

         OSZTRÁK BARLANGI BIZTOSÍTÁS

         BESZÁMOLÓK, JELENTÉSEK, RÖVID CIKKEK

         Montenegrói expedíció, 2003.

         Új részek a Törekvés úti oldalágban

         Bejárási útmutató a Szarvas-zsombolyhoz (Pelsőci-hegy)

 

 

Dr. Kósa Attila  (1942 – 2003)

 

Eltávozott közülünk egy olyan barlangász, aki egész életét a barlangoknak szentelte. 1956 nyarán, 14 évesen találkozott először a földalatti világgal, és ez a találkozás sorsdöntő volt. Attila, vagy ahogy a hazai és nemzetközi barlangász társadalom ismeri, Titi hamarosan a Meteoros barlangászokhoz csatlakozott, az éppen újjáalakuló Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatnak (MKBT) pedig alapító tagja, majd nemsokára egyik titkára lett.

Barlangos pályafutásának kulcsfontosságú állomása az Alsóheggyel való találkozása, mely kapcsolat aztán, a szó legszorosabb értelmében, életének utolsó pillanatáig soha nem szakadt meg. 1958-tól meghatározó alakja volt az itt folyó kutatásoknak. Számtalan új zsomboly feltárása és térképezése fűződik a nevéhez. Doktori disszertációját is az alsóhegyi zsombolyokról írta. Több évtizedes tapasztalatait 1992-ben az Alsóhegyi zsombolyatlaszban foglalta össze.

Az 1970-es évek második felét Líbiában, a Tripoli Egyetemen töltötte, ahol hidrogeológiát tanított. Ekkor volt módja a Szaharában található barlangok tanulmányozására és ezen a területen végzett munkájával széleskörű nemzetközi elismerést szerzett. Később is többször visszatért erre a területre és a líbiai Vízügyi Minisztérium felkérésére 1982-ben magyar kutatókból álló expedíciót szervezett és vezetett ide.

Külföldi kiküldetéséről visszatérve ismét aktívan bekapcsolódott az MKBT életébe. Egyéb munkái mellett hosszú ideig részt vett a rendszeres és alkalmi kiadványok szerkesztésében. Az ő irányításával készült az 1989-ben Budapesten tartott Nemzetközi Barlangtani Világkongresszus szakmai anyagát tartalmazó kötet is. Elnökségi tagként, majd társelnökként segítette a Társulatban folyó munkát. Az MKBT-ben hosszú ideig végzett kimagasló munkájának elismeréseként 1996-ban Herman Ottó-érmet kapott.

Itthon végzett tevékenysége mellett több mint 35 évig tagja volt az amerikai barlangászok társulatának, a National Speleological Society-nek, valamint részt vett a Nemzetközi Szpeleológiai Unió munkájában is. Ez utóbbiban az Informatikai Bizottság tagjaként megalapozója és fejlesztője volt a napjainkra már 8 nyelvű barlangász szótárnak.

Életének utolsó éveire hosszan tartó betegsége nyomta rá a bélyegét. Ez év október közepén elemi erővel tört fel belőle az Alsóhegy utáni vágy. Minden erejét összeszedve elment Szögligetre, majd barátaival fel a hegyre, a szívének oly kedves Szabó-pallagra. Csak utólag tudtuk meg, hogy búcsúzni jött. A vasárnap esti hazatérés után másnap, október 20-án, hétfőn délután végleg eltávozott közülünk.

Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük meg.

 

Hegedűs Gyula

 

ENNYI VOLT!

 

Köszönöm mindazoknak, akik 1967 óta tartó barlangász-pályámon segítettek (vagy hátráltattak)!. Köszönöm azoknak is, akik tevékenységemről nem vettek tudomást – akár véletlenül, akár szándékosan tették ezt!  Mindenkinek további JÓ SZERENCSÉT kívánva búcsúzik

Kraus Sándor

 

 

 

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK

 

ELŐDÁSOK

 

Kórustalálkozó

 

Január 16-án pénteken kórustalálkozót tartunk a Gellért-hegyen, Laci bácsi barlangjában. Ekkor kerül sor a Csodabirodalom című barlangkutató zenés színdarab megbeszélésére.

Érdeklődés Kardos László (Marisnál) 06/70-220-5527.

 

GEO 2004 VII. Világtalálkozó – Délvidéki tájakon

 

Időpont: 2004. augusztus 28. – szeptember 2.

Helyszín: Szeged Tudomány Egyetem

Előzetes program:

aug. 28. regisztráció

aug. 29—30. délvidéki terepbejárás

aug. 31. megnyitó, plenáris ülés a Szegedi Tudomány Egyetemen

szept. 1. szekcióülések, poszterbemutató

szept. 2. utókirándulás a Körös-Maros Nemzeti Park területén

 

Részletes felvilágosítás kérhető:

Magyarhoni Földtani Társulat (1027 Budapest, Fő utca 68.)

e-mail: mail.mft@mtesz.hu - Zimmermann Katalin

http://lazarus.elte.hu/hun/hungeo

http://foldtan.hu

 

 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulattal közösen

2003-ban is

meghirdeti az immár hagyományos

 

 

CHOLNOKY JENŐ  KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZATOT

a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat terhére.

 

 

A pályázat célja: a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat keretén belül működő kutatócsoportok, személyek által a karsztterületeken ill. barlangokban végzett feltáró és tudományos munka dokumentálásának fellendítése, a dokumentáció színvonalának emelése, a KvVM TvH Barlangtani és Földtani Osztálya által a 13/1998. KTM rendelet szerint vezetett közhiteles barlangnyilvántartás és az ahhoz kapcsolódó adattár fejlesztése érdekében.

 

Pályázni két kategóriában lehet:

Egyéni kategóriában a Társulat egyénileg és csoportokban tevékenykedő tagjai egyaránt pályázhatnak a karszt- és barlangkutatással kapcsolatos:

-     2002-ben megjelent magyar nyelvű publikációval;

-     2002-ben elhangzott magyar nyelvű előadás teljes anyagával (az előadás helyének, időpontjának és a rendezvény programjának csatolásával);

-     2002-ben készített szakdolgozattal, TDK dolgozattal vagy középiskolai, szakmai tanulmányi versenyre készült dolgozattal;

-     saját kutatási eredményeket összefoglaló, még nem publikált tanulmánnyal;

- egyéni bibliográfiai tevékenységgel (szakbibliográfia, időszaki bibliográfia);

-     videofilm készítésével.

 

Csoportos kategóriában a pályázaton kizárólag a Társulat keretében működő csoportok, ill. kutató kollektívák (nem megbízásos munkát végző ad hoc bizottságok, legalább három egyéni kutatóból álló munkacsoportok) vehetnek részt 2002. évi jelentésükkel, ill. zárójelentésükkel.

 

A pályázatok értékelésének szempontjai:

Egyéni pályázatok:

·     A témaválasztás újszerűsége                                                       0-10 pont

·     A munka alapossága, szakszerűsége                                           0-30 pont

·     Az elért eredmények jelentősége (egyediség, szakmai újdonság,  
 dokumentatív érték, stb.)                                                          0-40 pont

·     A megjelenítés színvonala (logikai felépítés, nyelvezet, helyesírás,       
illusztrációk minősége, stb.)                                                       0-20 pont

Összesen:                                                                                 100 pont

 

Csoportos pályázatok:

1)  Összefoglalás
(az egyes fejezetek tartalmának tömör összegzése)                      0-10 pont

2)  Feltáró és barlangvédelmi tevékenység
(szöveges ismertetés térkép- és fotódokumentációval, műszaki leírás, stb.)    0-25 pont

3)  Tudományos tevékenység
(karszt- és barlangtani alapkutatás, vizsgálat, megfigyelés, mérés,
kísérlet, kutatási módszer és eszközfejlesztés, stb.)                     0-25 pont

4)  Dokumentációs tevékenység
(kataszterezés, részletes térkép- és fotódokumentáció, film,        
barlangi túrakalauz, útvonal ismertető, bibliográfia, stb.)              0-25 pont

5) Egyéb tevékenység
(rendezvények, tanfolyam, publikációk, oktatás, túraszervezés, stb.)     0-15 pont

Összesen:                                                                                 100 pont

 

A pályamunkák nem tartalmazhatják a KvVM illetve a nemzeti park igazgatóságok megbízásából végzett tevékenységek eredményeit; a Bíráló Bizottság az ilyen adatokat illetve dokumentumokat tartamazó pályamunkákat a pályázatból kizárja. 

 

A pályázatokat öt főből álló Bíráló Bizottság értékeli, melynek tagjait a MKBT javaslata alapján a Természetvédelmi Hivatal kéri fel.

 

Az egyéni és csoportos kategóriában egyaránt egy-egy I., II. és III. díj, valamint különdíj(ak) adható(k). A Bíráló Bizottság a pályázatok értékelését követően fenntartja a jogot a díjak megváltoztatására.

 

Díj                                 Egyéni kategória                 Csoportos kategória

I.                                       100 000 Ft                               300 000 Ft

II.                                        70 000 Ft                               200 000 Ft

III.                                       40 000 Ft                               100 000 Ft

 

Különdíjban az a pályázat részesülhet, ami legalább 60 %-os összteljesítményt (60 pontot), illetve csoport kategóriában a 2., 3., 4. témarészek közül legalább egyben minimum 15 pontot ér el. A Bíráló Bizottság ezen felül pénz- és tárgyjutalmakat, illetve közép- vagy felsőfokú tanintézményben tanuló egyéni pályázó részére ifjúsági díjat is kiadhat. Ezek összegéről és a tárgyjutalmakról a Bíráló Bizottság a pályamunkák ismeretében dönt.

 

Az eredmény ünnepélyes kihirdetésére, a díjak átadására a Társulat 2004. évi Közgyűlésén, áprilisban kerül sor.

 

A pályázatok beadási határideje (postabélyegző kelte): 2004. március 16.

 

  A pályamunkákat két (azonos kivitelű) példányban a következő címre kell beküldeni:

 

Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal

Jelige: "Cholnoky Karszt- és Barlangkutatási pályázat"

1121. Budapest, Költő u. 21.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:

KvVM TvH Barlangtani és Földtani Osztály                   tel.: (1) 325-9503, 325-9504

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat                        tel.: (1) 346-0494, 346-049

 

Tisztelt Kutatótársak kedves Barátunk,Támogatónk!

Az 2003. évi személyi jövedelemadó 1 %-ának

Társulatunk részére történő irányításával – közismerten szerény anyagi körülmények között működő – egyesületünk 2003. évben 503 228 Ft támogatáshoz jutott, melyet teljes egészében a tagság informálását szolgáló MKBT Tájékoztató megjelentetésére fordítottuk.

A Társulat vezetése ezúton köszöni meg mindenkinek önzetlen és a törvényi szabályozás folytán anonym támogatását.

2004-től a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvény elfogadása új fontos körülményt teremt a civil társadalom állami támogatásában. Garantálja, hogy minden évben az adózók által közvetlenül a civil szervezeteknek felajánlott 1%-kal azonos nagyságú, de legalább a felajánlható összeg felével megegyező forrást biztosít a Nemzeti Civil Alapprogram részére, amelynek keretében Társulatunk is támogatáshoz juthat.

Fentiek ismeretében kérjük, hogy a 2003. évre vonatkozó adóbevallásban is a Társulatot támogassátok az SZJA 1 %-ával, mert mostantól még nagyobb jelentőségű a döntésetek.

A rendelkező nyilatkozat kitöltéséhez itt adjuk meg a Társulat adószámát.

A kedvezményezett adószáma:

1

9

8

1

5

8

0

2

 

2

 

4

1

(A nyilatkozattal kapcsolatos tennivalókat minden adózó az APEH által megküldött adócsomagban meg fogja találni.)

VÁLASSZ MINKET ÉS GYŐZD MEG ERRŐL ISMERŐSEIDET, CSALÁDTAGJAIDAT IS !

Köszönettel a Társulat vezetése

FELHÍVÁS A 2004. ÉVI TAGDÍJAK BEFIZETÉSÉRE

 

Teljes jogú tagdíj: 2000 Ft.

Kedvezményes (diák, nyugd., sorkatona, gyes, gyed., munkanélküli) tagdíj 1500 Ft,

továbbá legalább 5000 Ft közhasznú hozzájárulás esetén lehetőség van az adományozó által megnevezett MKBT-tag (kedvezményezett) adott évre szóló tagsági díjnak megváltására.

Egyúttal kérjük mindazon tagtársainkat, akik 2003. évi tagdíjukat még nem rendezték, mielőbb tegyék azt meg. Kívánságra csekket küldünk. Az egyéni és csoporttagok tagdíjbefizetését – hasonlóan az előző évekhez – ezúton is köszönjük!

 

Titkárság

OSZTRÁK BARLANGI BIZTOSÍTÁS

Társulatunk ez évben is központilag intézi az osztrák barlangi biztosítást (hosszabbítás ill. új belépés). Mivel a 2004-re érvényes díjak az osztrák egyesület január 10-én tartandó közgyűlésén kerülnek meghatározásra, kérjük, hogy az érintettek, január 13-ától érdeklődjenek a Társulat Titkárságán. Kérjük továbbá, hogy a telefonon megadott összeget Euroban, valamint a tagsági igazolványt legkésőbb január 21-ig hozzák be a Társulatba., mert ezt követően kerül sor a tagsági díjak rendezésére.

Titkárság

 

BESZÁMOLÓK, JELENTÉSEK, RÖVID CIKKEK

 

Barlangkutatók Szakmai Találkozója

 

A rendezvény 2003. november 7—9. között  a debreceni ATOMKI nagyelőadójában került lebonyolításra az ATOMKI és a Debreceni Egyetem társrendezésével. A rendezvényen 104 regisztrált résztvevő vett részt, 33 tudományos előadás hangzott el, 6 videofilm, valamint 4 poszter került bemutatásra.

Az előadások írásos anyagának leadási határideje 2003 karácsonya volt. Kérjük mindazokat, akik eddig a határidőig Dezső Zoltán részére még nem juttatták el anyagukat, mielőbb tegyék azt meg.

Ezúton is köszönjük a rendezvény színvonalas előkészítését és lebonyolítását.

 

Titkárság

Konferencia tájékoztató

 

Dr. Zámbó László, Társulatunk volt elnöke idén ősszel meghívást kapott az USA-ból, a Karst Waters Institute-tól egy vitaindító előadás megtartására a meghívó által támogatott és szervezett nemzetközi "Interdisciplinary Conference on Epikarst" rendezvényre 2003. október 1—4 között, West-Virginiába, a Washington közeli, történelmi nevezetességű Shepardstown városába.

Az nagy sikerrel megtartott előadás címe "Hydrological and geochemical characteristics of the epikarst based on field monitoring" volt, amiről az előadó a későbbiekben a konferencia más előadásaival együtt rövid beszámolót ad a Tájékoztatónak.

Dr. Leél-Őssy Szabolcs

 

100 éves a Tapolcai-tavasbarlang

 

Tapolca város önkormányzata 2003. november 21—23. között péntektől hétfői tartó rendezvénysorozattal emlékezett a Tapolcai-tavasbarlang felfedezésének 100. évfordulójára. A programban Barlangvilág címmel fotó- és rajzkiállítás nyílt meg a Városi Művelődési Központban. Szombaton az érdeklődők látogatást tehettek a Tapolcai-tavasbarlangban, vasárnap pedig barlangtúrára került sor a Kórház-barlang nem látogatható részében. Hétfőn „Barlangok rejtélyei” címmel egésznapos konferencia keretében 6 előadás hangzott el a barlang múltjáról, a jelenlegi kutatások állásáról és a jövőbeli elképzelésekről.

 

Montenegrói expedíció, 2003.

 

Augusztus első hetére szerveződött egy igen ígéretes barlangos megmozdulás a belgrádi ASAK barlangász klub és a Pizolit csoport égisze alatt. Az FTSK (Susztek Andi, Csóka, Frédi) három tagja meghívást kapott Hajnal Ágitól. A kutatandó terület a Szerbiához tartozó Montenegróban lévő Obzir hegység, amely 1400 m magasságú karszt platójával, nagy reményeket keltett bennünk és a szerbekben is. A legmagasabb csúcs1869 m. Szép mészköves terület, tele karsztos formákkal.

Szállásunk Slatina faluban volt az ottani iskolában és annak kertjében.

Megérkezésünkkor épp egy falusi ünnepség kellős közepébe csöppentünk, a helybéli emberek kedvesen fogadtak, de azért tudták, hogy mi is a NATO-hoz tartozunk. Lassan de biztosan érezhetővé vált, hogy komoly veszély fenyegeti a társaságot, mindenkinek az asztal alá kell innia magát vagy társát. Köblös Csabát az egyik szerb ezüsthátú (volt már sok nagy barlangban, elmúlt 40 éves, stb.) kihívta csatára a Csabát, szegénynek volt olyan pillanata, mikor azt gondolta, hogy  ő fog győzni (egyedül volt evvel a gondolattal). Aztán egyszer csak, mint a csúnya mesében, Csabika próbált szaladni a latrinára, de egy fránya kerítés útját állta, sebaj átdőlt rajta, de legalább elérte a róka lest!

Ezüsthátú barátunk körülnézett aztán, kivel ihatna tovább, belátta, hogy jobban jár, ha a helyiekhez csatlakozik, de itt már nem a kis pohár játszott, hanem a vizespohár. A végeredményt nem érdemes részletezni. Kis triónk egy csöppet kezdte unni az ünnepséget, ezért elindultunk a szemben lévő hegyre, ahol a legmagasabb pont is található. Jó egy órás hegymenet után elénk tárunt a fennsík, csodaszép volt. Rohangásztunk a töbrök és beszakadások között, hogy hol nyílik egy barlang, holnap már hozzuk is a kötelet! De sajna nem volt egy lukság sem, szép szálkő mellett lévő nyelőben, sok-sok követ találtunk, talán még huzat is volt benne. Gyorsan elsétáltunk a Tara kanyon szélére, ez tényleg egy csoda! Azonnal eldöntöttük, hogy ezt megnézzük közelebbről is. Sötétedésben értünk a táborhelyre. Másnap a csapat, vagy 20 fő, a szerbek vezetésével háromfelé szerveződött. Két terepjárót is hoztak a szerbek, megszolgálták a benzinük árát. Vagy tízen visszamentünk a felfelé úton észlelt gyönyörű nyelőkhöz, 10 km-t kocsikáztunk a makadámon. A nyelőket a Baradla  bejáratához lehetne hasonlítani leginkább, egy törésvonal mentén húzódtak szépen sorban, mondtuk is felfelé menet: „ha itt nincs barlang, akkor sehol”. Hát eléggé ledöbbentünk, amikor a nyelők mind el voltak tömődve, és még a környék szikláiban sem volt jelentős barlangkezdemény. Mentünk faluról falura, közben a szerb fiú kérdezte a pásztorokat, hogy hol tudnak barlangot.

Mutogattak egyet, persze az egyik falu dögkútját. Végre megvan, szép zsomboly bejárat!

Első barlangunkra rávetettük magunkat, csak úgy köröztek a csókák a Csóka feje felett, amikor elkezdte a beszerelést. Motoros fúrógépe nagy zsivajt keltett. Jött egy rendesen öreg bácsi, közölte velünk, hogy ebben a barlangban még nem járt senki. Max. 25 m ereszkedés után meanderbe ment át a járat, és utána törmelékben végződött. Egy kissé szomorkásan tértünk vissza a táborba. Esténként igen kellemes tábortűz melletti megbeszélések folytak. Itt derült ki, hogy a másik csapatnak egy szép nagy zsomboly beszerelése jutott, S3-as, a pásztorok Jama - Golovravica néven emlegették. Sajnos az a hír, miszerint előttünk nem járt a környéken barlangász csapat nem volt igaz, ők adták az S-1, 2, 3, stb. jelzéseket. KisMoha szerelte a Lukina méretű (Vecsemnél jóval jelentősebb) lukságot, de a fúrógépe nem vitte a kőzetet. Másnap újra megy, folytatja tovább, a többiek a fiók nevezetű hópárkányon dekkolnak jobb híján, ha kell, segítenek. Másnap két csapatra oszlunk, a szerbeknek mutattak barlangokat a helyi erők, azokat nézzük meg, a tábor feletti hegyen.

Első zsomboly bejáratunk a Tara kanyon leszakadásától 10 percre található. A másik közvetlen a leszakadásból nyílik, ez a kisebb, a Taknyászok (Tegzes I, II) mennek próbálgatni szerencséjüket először. Két fúrás, egy ereszkedés, és utána hóval telített aljfenék sajna. A barlang neve: Snijeznica. Gyerünk a másikba, a neve: Brezdana u Suvoj loki. Sokkal ígéretesebb bejárat, ideális minden szempontból. Egy nitt a lejtő tetejére, egy TK, pár méter séta, utána szép kis kerek akna, egy nittfúrás, azzal le is csúsztam az aljára az aknának. Két irányba ment a járat, lefelé és oldalra egy vízszintes, cseppköves, elszűkülő ág. Megvártam a Csókát, még egy nitt, pár méter után nagyméretű terem, szép díszítéssel, alján törmelék nem is kevés. Sajnos nem megy tovább, kőtömbök zárják el a folytatást, közöttük szarvas és más egyéb csontvázak, agancsok. Másik oldalon a teremben felfedezek egy fólia darabot, kiábrándító, már azt hittük, hogy…, de sajna voltak már előttünk, csak nem nitteltek.

Egy jó szűkület után folytatódik a barlang, a fiatalság még bontogat egyet, ráérünk erre is. Este találkozás a többiekkel, na mi van a nagy zsombollyal? A fúrógép megadta magát, ezért nem igazán tudtak tovább nyomulni. Következő nap a KisMohával megyünk a Bosnyák határhoz, itt nyílik a reményünk. A határ pár méterre van a zsombolytól, nekünk nincs kedvünk fiókban ülni, jobb a napon várakozni. Ezért inkább hozzuk magunkkal a voki-tokinkat. Megbeszélésünk szerint, ha nincs vétel, akkor indulunk utána, a zsomboly rendesen veszélyes, egy ledobott kő végigeshet az egész beszerelt aknán. KisMoha mindig jelentkezik: hány méter mélyen van jelenleg, utolsó jelentése: megérkezett a beszerelés folytatásához. Kint halljuk, hogy felbőg a motor, zene fülünknek. Letelt a megbeszélt idő, Csóka indul a lukba. Andi rájön, hogy a sátornál maradt a sisakja, odaadom az enyémet, ő is lemegy. Csóka tovább viszi a voki-tokit, így lejjebb tud kommunikálni a KisMohával. A barlangnak vége van, nagy dágvány az alja, van egy-két oldal akna útközben. Én kint várok, megnézem magamnak a bosnyák földeken lévő szamócákat. Végre meghallom a mászók zörgését, jönnek sorban. Még van időnk a terepjáró megérkezéséig, gyorsan leugrom a –180 m körüli egytagú aknába, oldalablakot figyelni. Van belőle rendesen, de általában visszakanyarodik a főaknába lejjebb. Az aljától számítva 15-20 méterre szép méretes akna kezdődik, dobálom a köveket és hallgatom az eredményt. Igen, ez nem tócsával végződik mint a főakna, és még lejjebb is megy valamennyit. Felfelé mászva lesek mint a moziban, hát itt ilyen is van, különösen nagy méretű aknák, szépen egymásba csatlakoznak. Lehet, hogy megy tovább, a többiek is bizakodnak. Másnap Csóka és Taknyász I. átmásznak az új aknába, de csak 10 méterrel megy lejjebb az alja. Később Fruzsina és Ági feltérképezik a barlangot, Suntoval és Hilti lézeressel

(a következő számban lesznek a térképek). Mi elmegyünk egy újabb nagyobb luksághoz, az ezüsthátú találta az erdőben, sajnos ezen is van jelzés, S4-es, a pásztorok Jametina - nak hívják. Ide megyünk a másik Taknyásszal, és még sok leánnyal. A bejárata tele van dobálva nagy fenyőfákkal, és az egyik oldalon a kőtömböket csak a föld tartja össze. Nem áll szándékomban aláereszkedni a felsorolt tárgyak alá. Elkezdjük a pucolást, óriási anyagmennyiséget küld le a Taknyászunk, látszik, hogy a Mecsekbe nem csak sétálni járnak. De az 5-7 méteres brutális fatörzsekkel nem bír egyedül, segítek, csípem ezt a melót. Együttes erővel teljesen kitakarítottuk a bejáratot. Megyek lefelé, egy régi nitt 5 méter környékén, jó helyen (többet nem láttam). Lejjebb beverem az első nittet, érzem, hogy alattam nem húsz méter van, folyamatosan a fúrógépre gondolok, jól jönne most! A nitt az utolsó ütésnél megrepeszti a kőzetet, ennek annyi. Elmegy a kedvem mindentől, holnap úgy sincs más program, visszajövünk a géppel. Vissza a táborba.

A többiek kisebb lukakat néztek a másik faluból kiindulva, sajnos eközben egy baleset is történt. Anikóra ráesett egy kő, felsértette az arcbőrét, össze kell varrni. Még szerencse, hogy az egyik terepjárós, fogorvos, szakszerűen ellátta a sebet. Ilyen távoli helyen jobban oda kell figyelni az elsősegély felszerelésre. Újra a S4-es bejáratában vagyunk, a többiek a Tara-kanyon szélére mentek kirándulni. Viszem a fúrógépet, használom rendesen, voki-tokin beszélek a fentiekkel.

Több helyen tisztítom a párkányokat, a kövektől és a fáktól. Gyönyörű kör alakú aknában vagyok, látom végre az alját, remélem elég lesz a kötelem, pont elég. Egy álfenéken állok, nitt már nincsen, a többiekkel nem tudok beszélni. Dobálom a köveket, hát ez bizony 3-4 másodpercet zuhan, és utána még lejtőn megy tovább. Ez a tuti, itt a nagy barlang! Még befúrók egy-két nittet a kikötését, otthagyom ami kell, indulok felfelé. Végre van térerő, na figyeljetek, itt a barlang, a kötelem elfogyott, megyek ki, jöhet két új ember.

Andi és Csóka visszafutnak a táborba még kötélért, a Taknyászok készülődnek a leszálláshoz. Jönnek a Csókáék a kötéllel, de sajnos a Taknyászok is a rossz hírrel. A barlang még ment 40 métert, törmelék az alja és kész. Hát ez ciki, kicsit gyorsan számoltam.

Azért a barlang nagyon szép, nem kell bele overall sem, -80 méterről még lehet látni a bejáratát. Újra jön a térképező duó, dolgoznak rendesen. Este jön az SMS, a többi FTSK lejutott a Berger aljára bivak nélkül, a franciákkal egy barlangtakarító tábor keretében. 

Utolsó teljes nap is eljött, a Tara – kanyont még nem láttuk, irány az alja! Meg is találjuk az utat, 900 métert ereszkedünk le, ez még megy, de fel is kell majd jönni. Megérte! Szálkőben nyomul a folyó, 6-7 méteres víz aljára gyönyörűen le lehet látni. 30-40 méterenként siklók iszkolnak be a vízbe, ahogy sétálunk a parton. Majd hülyét kapunk tőlük, iszonyú hosszúak. A víz hihetetlen hideg, de azért végre fürdünk egyet. Nem értjük a többieket, hogy hagyhatták ki ezt a látnivalót. A felfelé úton megszenvedünk, a nap végig kíséri utunkat sajnos. A többiek kiszerelik a zsombolyokat, és kirándulnak egy utolsót.

Másnap indulunk haza, nagy eredmény nélkül. Az időmilliomosok még lemennek a Kotori – öbölben lévő másik magyar táborba, jópáran indulunk haza. Búcsúzúnk a szerbektől, nagyon rendesek voltak velünk. A két nagy zsomboly azért nem volt rossz, megadta a felfedezés élményét a csapatnak (egy kicsit). A Tara-kanyont mindenkinek meg kell nézni, van lehetőség hajóval és egyéb lélekvesztővel végigevezni az egyik legnagyobb kanyonon.

 

Zsólyomi Zsolt  (Frédi)

Új részek a Törekvés úti oldalágban

 

A Törekvés-úti oldalág nagy gömbfülkéjének az alján található hasadékban történt a bontás.

A hasadék jobb oldalán gömbfülke található, és nagyon áramlott a huzat. A hasadékot kitöltő törmeléket és nagy köveket törtük szét és vettük ki. A jobb oldali gömbfülkében egy légrés vált szabaddá. Az agyagot kibontva egy szűk átbújáson bejutottunk egy emelkedő hasadékba. Az első 5 méter szépen oldott kb. 1 méter széles 1,5 méter magas hasadék agyaggal az alján.

A hasadék 8–ik méterénél a jobb oldalon egy kb. 3 méteres kürtő és látszólag itt a hasadék vége is. A kürtőben nagyon sok táblás barit kristály található 2-3 cm-es élhosszal és 3-5 mm-es kristályszélességgel. A következő túrán a hasadék végét megbontva 2-en visszajutottak a Törekvés út déli végpontjához. A hasadékban V alakú oldások találhatóak a falon.

A hasadék bontása folytatódott, mert idő közben a baloldalon is találtunk egy légrést 2 méterrel a talpszint alatt. Ebbe a hasadékba 2003 12. 03-án nagy erőfeszítések árán sikerült behatolni. A 2 méteres lemélyítés után egy lapos hasadékba jutottunk melyben gyönyörű krokodilhátat találtunk.

A hasadék 3.ik méterénél balra egy 3 méteres hasadék látszik, mely járhatatlanul szűk. Ez a hasadék legalább 7 méter hosszú itt egy elágazás található, balra egy 4-5 méter hosszú oldott képződménymentes hasadék, egyenesen tovább pedig egy 2-3 méteres szűk hasadék. A bal oldali hasadék végén újra balra fordul a járat, ide már csak egy vékonyabb lány fért be. Elmondása alapján a hasadék elég szűk úgy 4 méterig majd egy gömbfülkében kiszélesedik és onnan 60 fokos szögben felfelé tart és összeszűkül. Ebben a 20 méter új részben nincs képződmény, de nagyon oldott a hasadék.

 

Nagy Sándor

Bejárási útmutató a Szarvas-zsombolyhoz (Pelsőci-hegy)

 

Megközelítése: Pelsőcön a vasútállomás felé lekanyarodva az 50-es számú útról, a vasúti síneken áthajtva (követni a síneket), majd éles balkanyar után elindulunk a hegyre. Jó minőségű murvás út. A hegytetőn 0,5—1 km-t autózva erdészházhoz jutunk (még a Vaddisznós-zsomboly előtt) ill. közvetlenül az út mellett turista-útjelző tábla. Itt leparkolva gyalog indulunk tovább. Az erdészházzal szemben az út jobb oldalán indul egy földőt, a nagy rét szélén továbbhaladva elmegyünk az esőbeálló mellett (jó bivakhely akár 20 embernek is!) az erdőbe. Töbröket kerülgetve 500—1000 m-re bal oldalon fenyves, jobb oldalon rozoga, régi vadászles, piros jelzés a fán. Itt lemenve a kettős töbörbe, kerítéssel körbekerítve találjuk a Szarvas-zsombolyt.

Bejárása: a barlangot két oldalról kezdhetjük beszerelni, kényelmesebb, ha a kerítéstől balra a táblák felől indítjuk a kötelet egy fáról. Beereszkedve az első nittig, onnan kényelmesebb az akna tetején lévő két nittet beszerelni (csn, en), majd 35 m-t ereszkedhetünk faltól távol az első akna aljáig. Innen cseppkőlefolyáson felmászva 7 m-t (fix kötél volt benn) indul a következő akna. Bal oldali falon cseppkőlefolyáson Tk, majd az akna felett fix nitt. 3 m múlva sima kőtábla közepén csn, majd 8—9 m-t ereszkedve a következő akna beszállásához érkezünk. Az akna tetején jobbra áttraverzálunk, segítségnek az állócseppkövet beköthetjük, a lekopott kövek felett a cseppkövek között 2 Tk, majd 1 m-rel lejjebb csn (rossz helyen). Innen 15 m ereszkedés újabb tágas terembe. Alján indul az utolsó sáros akna. A mozdonyszerű cseppkövön Tk, 3 m-rel lejjebb bal oldalon csn. 4 m ereszkedés után elhúzás cseppkövön, majd lejjebb Tk szintén cseppkövön.

 

 

 

  Hajnal Ágnes

[További információk a Szlovák karszt barlangjairól]