a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Írás tegnap és holnap1. évfolyam 4. szám (1998. december)

Tartalom

 • Falussy Béla :

  Az olvasási szokások változásai időmérleg-vizsgálatok tükrében

  A szerző az elmúlt 20 év társadalmi, gazdasági, kulturális változásait érzékelteti a megváltozott olvasói szokások tükrében. Megállapításait az 1976, 86 és 93-as időmérleg vizsgálatokra alapozza, és európai kitekintésben is összehasonlításokat tesz. Az 1990-es években bekövetkezett változások során az össznépesség időfelhasználásában a munkanélküliség révén a korábbiakhoz képest nagyobb mennyiségű idő került át a szabadon felhasználható idő keretébe. Ezt az időtöbbletet jelentősen meghaladta a tévé előtt töltött idő növekedése, ami az egyéb szellemi-fizikai aktivitások idejének csökkentését idézte elő. Szinte valamennyi rétegnél csökkent az olvasásra fordított idő is, állapítja meg a szerző.

  Hazánk különös helyzetére utal, hogy az igen alacsony szabad idő és magas tévénézési idő ellenére a hasonló helyzetű országokhoz képest még mindig több időt fordítunk olvasásra. Különösen igaz volt ez 1986-ban, amikor a magyar férfiak az összes olvasására fordított idő nemzetközi rangsorában a 4. helyen álltak. 1993-ra változott a helyzet.

  Ha az olvasáson belül a könyv olvasását helyezzük előtérbe, erre kiugróan magas időt csak az északi országokban - Dániában, Hollandiában, Finnországban - fordítottak.


  The author describes the social, economic and cultural changes of the last 20 years as reflected by the changes in reading habits. His statements are based on time-budget analysis in the years 1976, 1986 and 1993, and are compared on a European scale. During the changes in the 1990s there has been a substantial increase in the time to be freely utilized as regards the time use of the entire population, owing to unemployment. This surplus has been substantially overpassed by the time spent watching television, causing a decrease in the time spent on intellectual and physical activities. The time spent on reading has decreased almost with every stratum. Hungary is in a special situation, as despite the little spare time and the much time spent on watching television Hungarians spend still more time on reading than the inhabitants of countries in a similar situation. This was especially true in 1986 when Hungarian men came to the fourth place in the international ranklist of the total time spent on reading. The situation has changed by 1993.

  As regards the reading of books, its time share is especially high in the Nordic countries (Denmark, Holland, Finland) only.


  Modification dans les habitudes de lecture à la lumière des enquêtes budget-temps

  L'auteur met en relief les changements sociaux, économiques et culturels des 20 dernieres années a la lumiere des changements dans le comportement des lecteurs. L'auteur se base sur les enquetes effectuées en 1976, 1986 et 1993 et les compare a travers des exemples aux comportements européens. Au cours des changements intervenus pendant les années 1990, le budget-temps de la population globale a été différent a cause du chômage et la population possédait plus de temps libre a passer par rapport aux années précédentes. L'excédent du temps libre le temps a permis de passer plus de temps devant la télévision, meme au détriment des activités intellectuelles et physiques. Le temps libre consacré a la lecture s'est diminué aupres de chaque couche sociale - constate l'auteur.

  Notre pays se retrouve dans une situation particuliere, car malgré le peu de temps disponible et le nombre élevé des heures passées devant la télévision, nous consacrons plus de temps a la lecture par rapport aux pays étant dans une situation identique. Ce constat reste valable pour l'année 1986 ou les hongrois ont pris la 4e place au rang international dans les enquetes qui ont présenté les heures consacrées a la lecture, la situation a changé en 1993.

  Si on examine la lecture des livres par rapport a la lecture générale, c'est dans les pays nordiques comme le Danemark, le Pays-Bas et la Finlande que les gens ont consacré le plus de temps a la lecture.

 • Lőrincz Judit :
  Reading and value orientationen [23.91 kB - HTML]EPA-00413-00004-0020

  Olvasás - értékorientáció

  A szerző a kultúra funkcióváltozására hívja fel a figyelmet, különös tekintettel az olvasmányok értékorientációit jelző szerepére. Míg 1976-86-ban a felsőfokú végzettségűek jelentősen több ismeretközlő művet olvastak, 1993-ra csaknem megszűnnek a különbségek, az ismeretgyarapítás hajlandósága nem erősebb, mint az érettségizettek körében. A felsőfokú végzettség s egy határozottabb ízlés valamelyest gátat szab a lektűrök, populáris regények túlsúlyának. A vidéki városokban az olvasmányok csaknem 3/4 része lektűr. Az anyagi javak leszűkülése a szellemi reprodukcióra fordított idő csökkenésével és az olvasmányok minőségének romlásával, azaz a szimbolikus tőke devalválódásával járt együtt az utóbbi évtizedben.


  The author calls attention to the function change of culture, with special regard to the role of reading materials in indicating value orientation. While in 1976-1986 those with a university/college education read considerable more fiction works, by 1993 the differences have almost ceased, their inclination for acquiring knowledge is not stronger than among those with a maturity exam. University/college education and a more definite taste to a certain degree limits the overrepresentation of light reading and popular novels. In rural towns almost three quarters of reading materials belong to light reading. The shortage of financial goods has been accompanied in the last decade by a decrease in the time spent on intellectual reproduction and a deterioration of the quality of reading materials.


  Niveau des lectures - orientations nouvelles

  L'auteur attire l'attention sur le fait que la fonction de la culture est en mutation et que le niveau des lectures prend des orientations nouvelles. Pour exemple; les diplômés du 3e cycle ont lu plus d'ouvrages d'information générale pendant la période de 1976 - 1986 par rapport aux bacheliers, en 1993 ces différences disparaissent, leur envie d'élargir les connaissances ne dépassent celle des bacheliers.

  La formation supérieure et un gout plus marqué font obstacle au contre-poids des lectures et des romans populaires. Dans les villes de la province, trois quarts des lectures sont des romans populaires. Pendant la derniere décennie, la diminution des biens matériels et celle du temps consacré a la reproduction intellectuelle allaient de pair avec la baisse de la qualité des lectures c.a.d. avec la dévaluation du capital symbolique.

 • Nicole Robine :

  A franciaországi olvasáskutatás helyzete és eredményei

  A szerző feltérképezi a jelentősebb kutatásokat a hetvenes évektől a kilencvenes évekig. Idézi egy 86-os időmérleg vizsgálat eredményeit, mely szerint közel tízszer annyi időt töltenek a TV képernyője előtt a franciák, mint amennyit könyvolvasással. Vizsgálja az újságolvasásra fordított időt. Hosszabb lélegzetű elemzéséből kiemeltük az olvasmányszerkezetre vonatkozó adatokat, azok összevethetők a magyar olvasáskutatási eredményekkel.


  State of the art and results of reading research in France

  The author maps the major research activities from the 1970s to the 1990s. She cites the findings of a time-budget analysis in 1986, according to which the French spend ten times as much time watching television than reading books. She investigates the time spent on reading newspapers. From her lengthy analysis the data on reading structure have been extracted, can thus be compared with the findings of reading research in Hungary.


  L'auteur fait le bilan des recherches plus importantes effectuées dans le domaine de la lecture de 1970 a 1990. Elle évoque les résultats d'une enquete budget-temps de 1986. Selon cette enquete, les français passent dix fois plus de temps devant le petit écran qu'a la lecture.

  L'auteur examine le temps libre consacré a la lecture des journaux. De cette grande analyse, nous avons mis en relief les données relatives a la composition de la lecture et les avons comparées aux résultats obtenus a la suite des recherches sur la lecture en Hongrie.

 • S. Nagy Katalin :
  A vizualitás, mint korunk gyermekbetegsége [15.23 kB - HTML]EPA-00413-00004-0040

  Érvek, ellenérvek váltják egymást a művészetszociológus szerző szenvedélyes hangú, vitára hívó írásában. A felnőtt lét velejárójának tartja az írást-olvasást, az intellektuális gondolkodást, a bonyolult gondolatok cseréjét. A nyelv elszegényedéséért, a beszéd korlátozottá válásáért képekre redukált világunkat (televízió, képújság, film, képregény, video stb.) teszi felelőssé. Vizualitás helyett a "szó" értéknövelését pártolja.


  Visuality - the children's disease of our age

  The author, a sociologist of art, discusses arguments and counter-arguments in her passionate discussion paper. She considers writing and reading, intellectual thinking and the exchange of complex ideas to be characteristic feature of adult existence. Our world reduced to images (television, teletext, film, cartoon, video etc.) is responsible for the impoverishment of language, for the limitations in speech. She is for adding a value to the "word" instead of visuality.


  Le visuel, maladie infantile de notre époque

  L'article écrit par la sociologue des arts et sur un ton passionné évoque toute une série d'arguments et de contre-arguments pour inciter le lecteur au débat. L'auteur pense que l'écriture et la lecture, la pensée intellectuelle, l'échange des pensées complexes font partie intégrante de la vie adulte. Elle met en cause le monde réduit aux seuls moyens visuels tels que le petit écran, le télétexte, le ciné-film, le roman-feuilleton la vidéo qui contribuent a l'appauvrissement de la langue et a la baisse du niveau de langage. L'auteur préconise la "parole" par rapport au visuel.

 • Rózsa György :

  Fejlődő országok: modernizáció/informatizálás magyar kitekintéssel

  A szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy a demográfiai előrejelzések szerint a világ jelentősebb többsége fog a fejlődő országok válsággócaiban élni, mint most. A számítógépesítés és a távközlés összekapcsolása valószínűleg elmélyíti az instabilitást, mert a műszaki forradalomnak hiányoznak a társadalmi, kulturális és szervezeti feltételei. A magyar szellemi munka, szakértelem fejlődő országok-beli hasznosíthatóságát veti fel, különösen az oktatás és a szakképzés területén.


  Modernization, information, telecommunication in the developing countries, with a view to Hungary

  The author calls attention to the fact that according to demographic forecasts a more considerable majority of the world's population will live in the crisis areas of developing countries. The linking of computerization and telecommunication will in all likelihood deepen instability as the social, cultural and organizational preconditions for a technological revolution are lacking. He raises the utilization of Hungarian intellectual work, professional skills in developing countries, especially in the field of education and training.


  L'auteur attire l'attention sur le fait que selon les indices démographiques la majeur partie de la population mondiale vivra dans les zones de crise des pays en développement. Selon toute probabilité, l'interconnexion de l'informatique et de la communication va créer une plus grande instabilité, car les conditions sociales, culturelles et organisationnelles de la révolution technique font défaut. Selon l'auteur, le travail intellectuel hongrois et la compétence pourraient etre opérationnels dans les pays en développement, a savoir dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle.

 • Koltay Tibor :

  A szerző számot vet azzal, hogy a hálózat nagy hatékonyságú kommunikációs csatornát jelent sokak számára. Az elektronikus levelezés, a vitafórumok és a hipertext hálózatos megvalósulását jelentő World Widw Web-et jellemezve felsorakoztat néhány olyan jelenséget, amely a hálózaton meghatározza az írás és olvasás jellegét.


  Writing and reading on the network

  The author is aware that the network means an efficient communication channel for many people. Characterizing electronic mail, discussion lists and the World Wide Web as the network implementation of hypertext he enumerates a number of phenomena determining the nature of writing and reading.


  Écriture et lecture sur réseau

  L'auteur tient compte du fait que le réseau représente pour beaucoup de personnes une voie de communication d'une grande efficacité. Outre la correspondance électronique, les débats et les textes passés sur réseau World Wide Web, l'auteur énumere quelques phénomenes qui détermineront l'aspect de l'écriture et de la lecture sur le réseau.

 • Lőrincz Judit :
  A folyóiratok jövője [6.60 kB - HTML]EPA-00413-00004-0070

  Milyen szerepet töltenek be a folyóiratok az értelmiségiek gondolkodásában Franciaországban és Magyarországon című konferencia vitáiból ad rövid ízelítőt Lőrincz Judit. A konferencián résztvevő média szakemberek, újságírók, főszerkesztők hozzászólásaiból azokat említi, melyekben a világháló kettős szerepéről esett szó, a hozzáférés hihetetlen sebességéről és a könyvtárosok, levéltárosok képzeletét messze felülmúló tárolási kapacitásról, mely az elektronikus archívumot lehetővé teszi.


  The future of journals

  The author provides a short summary of the discussions at the conference entitled "The role of journals in the thinking of intellectuals in France and Hungary". From among the contributions of media specialists, journalists, editors she mentions those on the dual role of the Net, on the unbelievable speed of access, on the storage capacity far exceeding the imagination of librarians and archivists and enabling the creation of electronic archives.


  Avenir des journaux

  Judit LORINCZ donne un bref aperçu des débats de la conférence ayant eu pour theme "Le rôle des journaux dans la pensée des intellectuels en France et en Hongrie". Elle reprend le propos des spécialistes en communication, des journalistes et des rédacteurs en chef qui ont abordé le double rôle du réseau mondial, la vitesse inimaginable del'accessibilité et la capacité de stockage des informations. Cet état de la technique - qui dépasse l'imagination des bibliothécaires et des conservateurs - permettra l'archivistique électronique.

 • Sebestyén György :

  Építészet, hálózatok és új technológiák: a könyvtárosok és építészek szakmaközi kapcsolatai

  Az új technológiák, különösen az informatika és a telematika területén, hatalmas változásokat hoznak nap mint nap a könyvtárak munkájában. Ezek a változások kihatással vannak a könyvtárak berendezésére, átrendezésére, ill. az új könyvtárakat olyan szempontok alapján kell megtervezni, amelyek messzemenően figyelembe veszik az új technológiák és az információs társadalom támasztotta követelményeket, igényeket. A téma fontosságát jelzi, hogy a Budapesti Francia Intézet 1998. November 24-én kollokviumot rendezett 'Könyvtárak, építészet és új technológiák" címmel, amelyen rangos francia és magyar szakértők vettek részt mind a két szakma képviseletében. A tanulmány részletesen kitér a kollokviumot összegező szekció ülésére, amelyen Pierre Tailhardat az új Francia Nemzeti Könyvtár gépesítésének egyes építészeti vonatkozásait ismertette, míg Major György, a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár egyik fő tervezője az utóbbi évtized legjelentősebb magyar könyvtárépítésének tanulságairól beszélt. Papp István, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgató-helyettese egyrészt áttekintette az új technológiák hatásait a közkönyvtárak strukturális-funkcionális rendszereire, másrészt vetítés keretében mutatta be a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár bővítésének, átépítésének és átrendezésének koncepcióját.


  Construction, Networks and New Technologies: interprofessional relations between librarians and architects

  New technologies, in particular in the area of integrated automation and state-of-the-art telecommunications, bring tremendous changes day by day in the work of libraries. These changes have a direct effect on the appointments of libraries andl all new constructions of libraries as well as their modernizing alterations should be designed according to the requirements and needs of both new technologies and the information society. The importance ot this topic is highlighted by the fact that the French Cultural Institute of Budapest held a symposium on November 24 1998 entitled "Libraries, Architecture and New Technologies", with the participation of distinguished French and Hungarian experts representing librarians as well as architects. The article examine in detail the concluding session of the symposium, during which Mr. Pierre Tailhardat gave a lecture about some architectural aspects of the integrated automation process in the new National Library of France. Mr. György Major, one of the chief designers of the Katona József Public County Library of Kecskemét, spoke about his experiences as an architect in the most outstanding library construction operation of the last decade in Hungary. Mr. István Papp, deputy director general of the Szabó Ervin Metropolitan Library, overviewed the new technologies' impacts on functional-structural library systems and projected a great number of impressive slides about the modernizing reappointments and constructions in his library.


  Les nouvelles technologies, en particulier dans le domaine des systemes intégrés d'automatisation et les télécommunications, apportent quotidiennement des changements dramatiques dans le travail des bibliothécaires. Ces changements ont des effets directs sur l'aménagement des bibliotheques aussi bien que sur la construction de ces dernieres. Lors de la construction des bibliotheques de ce tournant du siecle les criteres des nouvelles technologies et les besoins de la société de l'information doivent etre pris en compte. L'importance de ce sujet est accentué par le fait que l'Institut Francais de Budapest a organisé un colloque intitulé "Bibliotheque, architecture et nouvelles technologies" qui s"est déroulé a Budapest le 24 novembre 1998, avec la participation des experts chevronnés de la part des bibliothécaires et des architectes, confreres hongrois et francais. L'article examine en détail surtout les communications et le débat de la derniere séance qui avait pour but de récapituler les conclusions du colloque. Sous la présidence du Prof. György Sebestyén, chef du Département de Bibliothéconomie de l'Université Eötvös Loránd, le premier conférencier, M. Pierre Thaihardat, architecte, a fait connaitre ses expériences acquises lors de l'automatisation de la Bibliotheque de France. M. György Major, architecte et M. István Papp, directeur-général-adjoint de la Bibliotheque Publique Métropolitaine ont parlé des travaux hongrois concernant la construction et le réaménagement des bibliotheques publiques hongroises les plus importantes.

 • Ney András :
  Emberi intelligencia és mesterséges intelligencia [5.55 kB - HTML]EPA-00413-00004-0090

  A rövid írás néhány példán keresztül bemutatja, hogy a mesterséges intelligencia körüli több évtizedes eufória csendesebbé vált.


  Human intelligence and artificial intelligence
  The short essay illustrates that the euphoria of some decades has calmed down.


  Intelligence humaine et intelligence artificielle

  L'auteur montre - a travers quelques exemples - que l'euphorie qui dure depuis plusieurs décennies autour de l'intelligence artificielle s'est apaisée.

 • Marie Claude Vettraino-Soulard :
  Écrit, image, oral et nouvelles technologiesfr [3.76 kB - HTML]EPA-00413-00004-0100

  Írás, kép, szóbeliség és az új technológiák

  A párizsi Denis Diderot Egyetemen folyó szeminárium egy előadásáról készült a rövid beszámoló, mely a területi identitás és az univerzalitás gondolatát veti fel, továbbá utal arra, hogy az oktatás szinte új "szakmává" válik az Internet használatával.


  Writing, image, oral culture and new technologies

  Short report of a paper for a seminar held at the Denis Diderot University, Paris. It raises the idea of regional identity and universality, and discusses education becoming a sort of new "profession" due to the use of the Internet.


  Le résumé reprend une des interventions du séminaire dispensé a l'Université Denis Diderot a Paris qui souleve l'idée de l'identité régionale et de l'universalité en faisant allusion a l'aspect nouveau de la profession de l'éducation grâce a l'Internet.

Könyvekről