a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Írás tegnap és holnap1. évfolyam 3. szám (1998. május)

Tartalom

 • Guy Pélachaud :

  Hálózatok, elektronikus kiadás, virtuális könyvtár és a realitások

  A tanulmány elemzi a digitális kulturához történő megközelítés pontjait. Ezek: az utópisták, a prgamatikusok, az aggodalmasok. De mind egyetértenek a változások szükségességében. E változások egyik tudományos irányzata lehetne a 21. században a bibliológia. Felveti a kulturális és a szociális mérnök szakma gondolatát.


  Networks, electronic publishing, virtual library and the realities

  The essay analyses the following approaches to digital culture: Utopian, pragmatic and worrying. Nevertheless, all these approaches accept the need for transformation. Bibliology could become in the 21st century a branch of science to deal with these changes. The essay raises the idea of a profession named cultural and social engineers.

 • Rózsa György :
  Modernisation - culture - assistance techniquefr [22.87 kB - HTML]EPA-00413-00003-0020

  Modernizáció, kultúra, technika

  A közlemény öt része: I. Centrum és periféria (Észak-Dél). A kettő közötti szakadék inkább bővülőben, mintsem csökkenőben van, mindenek előtt a centrum rohamos gazdasági fejlődése következtében. Ennek egyik fő oka az életkörülmények javulása és az emberi tényezőbe eszközölt beruházások közötti különbség. II. A kultúra fogalma és a technikai segítségnyújtás: példázatok az emberi tényező jelentőségére a beruházásokban a fejlődő országokban. III. Kulturális örökség és a munkamegosztás: "az egy fedél alatti" kulturális multifunkcionalitás pozitív alternatívája. IV. Kulturális színvonal - írás - elektronizáció: történelmi áttekintés és a "papír nélküli" könyvtár abszurditása. V. Victor Hugo és Leonardo víziói az emberi adottságok kibontakoztatásáról.


  Modernization, culture, technology

  The five parts of the essay: I. Centre and periphery (North-South). The gap between them is increasing, first of all as a consequence of the rapid economic development of the centre. The main difference lies in the improvement of living conditions and in the investments into the human factor. II. The concept of culture and technological assistance: examples relating to the importance of the human factor in the field of investments in developing countries. III. Cultural heritage and the division of labour: the positive alternative of cultural multifunctionality "under one umbrella". IV. Cultural standard - writing - electronization: historical overview and the absurdity of the "paperless library". V. The visions of Victor Hugo and Leonardo about the unfolding of human potentialities.

 • Büky Béla :
  Internet - pour et contrefr [8.78 kB - HTML]EPA-00413-00003-0030

  Az Internet mellett és ellene

  Az "Internet: igen és nem" című tanulmány a világháló nyelvészeti problémáit taglalja, különös tekintettel a magyar nyelvre. A nyelvészeti megoldás nehézségeit tekinti az Internet egyik sebezhető pontjának. Konklúziója: a tudományos könyvtárak és az Internet együttműködése szükséges de ez ne történjék a könyvtárak megrövidítésére.


  For and against the Internet

  The essay discusses the linguistic problems of the Net, with special regard to the Hungarian language. It considers the related difficulties to be one of the vulnerable points of the Internet. It comes to the conclusion that research libraries and the Internet should cooperate but their cooperation should in no way be disadvantageous for libraries.

 • Kardos Krisztina :

  Az országgyűlési könyvtár intézményi helyzete

  Az Országgyűlési Könyvtár mint országos hatáskörű jogi szakkönyvtár ma kettős funkcióval áll az olvasók rendelkezésére. Magyarország egyik vezető tudományos könyvtáraként 800.000 kötetes állományával és modern informatikai szolgáltatásaival mind a tudományos közönség, mind a parlament képviselői és hivatala számára szolgáltat dokumentumokat és információkat. Fő gyűjtőkörébe az állam- és jogtudományok, a legújabb kori egyetemes történelem, a politikatudományok, a magyar és külföldi parlamenti dokumentumok, valamint az ENSZ hivatalos anyagai tartoznak. A könyvtár modernizálódásában jelentős szerepet játszott a nyolcvanas évek végén felgyorsuló automatizáció, a belső előállítású politikai, jogi és sajtóadatbázisok folyamatos fejlesztése. Az Egyesült Államok Kongresszusának 1991 és 1994 között folyó szakmai és anyagi támogatási programja nemcsak a képviselői tájékoztatási szolgáltatások kialakításában, hanem a könyvtár általános intézményi fejlődésében is kiemelkedő szerepet játszott. Egyrészt e program befejeződésének, másrészt a szigorú költségvetési korlátozások következtében a kilencvenes évek közepére olyan helyzet alakult ki, amelyben az Országgyűlési Könyvtár működésének alapvető feltételei is veszélybe kerültek.


  The Library of the Parliament is a specialized research library in the field of law with national responsibilities. It serves its users with dual functions: as a leading research library in Hungary it provides materials and information for researchers, the MPs and the Office of the Parliament relying on its holdings of 800,000 volumes and on its up-to-date computerised information services. The library's main collection interest covers political science and law, contemporary universal history, political sciences, Hungarian and international parliamentary documents, as well as the official publications of the UN. The modernization of the library covered the automation of the work-flow having speeded up in the late 80s as well as the continuous development of political, legal and press databases within the library. The professional and financial support programme of the US Congress in the period 1991 to 1994 played an outstanding role not only in setting up information services for MPs, but also in general institutional development. After closing this programme, owing to strict budgetary restrictions by the mid-90s even the basic preconditions for the library's operation have become endangered.

 • Seres Zsuzsa :

  A könyvszakma átalakulása a 80-as és 90-es években

  A könyvszakma - kiadás és terjesztés - nagy változáson ment keresztül a 90-es években. Lényegesen megváltoztak a tulajdonviszonyok, s ez természetesen szervezeti változásokat is eredményezett. Az e témában végzett kutatásokat ismerteti: milyen jellegzetes problémákkal küzd a könyvszakma, melyek azok a legfőbb kritikus pontok, amelyek meghatározzák az egész szakma állapotát. Keresi a választ arra, hogy a sokszor megfogalmazott "káosz, csőd" valójában mit jelent ezen a területen. Megemlíti az állam szerepének megváltozását, a változás mögött meghúzódó gazdaságpolitikai, s részben művelődéspolitikai filozófiáról is szól, s megvizsgálja, hogy milyen értékrendbeli változások zajlottak le ezekben a szervezetekben, milyen szervezeti stratégiát dolgoztak ki.


  Book publishing and book trade have undergone major changes in the 90s. The property relations have been considerably transformed and have naturally resulted in organizational changes as well. The author discusses related research activities: into the characteristic problems of the book profession, into the main critical areas determining the state of the entire profession. It seeks to answer the question what the "chaos, failure" having been frequently formulated really means in this area. It mentions the changes in the state's role, discusses the economic-political and partly cultural-political philosophy behind the changes, and analyses the changes in values in the related organizations, and the resulting organizational strategies.

 • Havas Katalin :

  A politikai és gazdasági változások hatása a könyvtárakra

  Több évtizedes könyvtárosi szakmai múlttal kalauzol el bennünket a szerző a könykönyvtárak hétköznapjaiba és megvilágítja, hogy a gazdasági átalakulás, a finanszírozási rendszer gyors változásai hogyan rázták meg a könyvtári rendszert. A könyvbeszerzés folyamatáról, a gyökeresen átalakult oktatás igényeiről, a lelassult könyvfeldolgozásról, a könyvtárlátogatók társadalmi összetételének átalakulásáról ad látleletet, hangsúlyozza az írott szöveg értékőrző szerepét, a könyvtárak nélkülözhetetlen jelenlétét változó életünkben.


  The impact of political and economic changes on libraries

  The author guides us into the everyday life of public libraries with a professional past of some decades. She describes how economic transformation and the rapid changes of the system of financing shocked the library system. She reviews the state of the art regarding the process of acquisitions, the needs of the totally transformed education, the technical processing having slowed down, the changes in the social composition of library users. She stresses the importance of the written text in preserving values and the indispensability of libraries in our changing life.

 • Jarmila Burgetova :

  Az olvasói elégedettség kutatása Csehországban (az utóbbi években megjelent könyvek alapján)

  A kutatás célul tűzte ki a könyvpiac működésének vizsgálatát, a publikált könyvekkel kapcsolatos információs források felmérését. Arra a kérdésre is választ keresett, hogy az olvasók elégedettek-e a könyvajánlattal és milyen anaygi lehetőségeik vannak könyvvásárlásra.


  Research into user satisfaction in the Czech Republic (based on books published in recent years)

  The research was aimed at analysing the operation of the book market, the survey of the information sources related to published materials (books). It sought an answer to the questions whether readers are satisfied with the choice of books offered and what their financial opportunities were to purchase books.