Fizikai Szemle nyitólap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1995/1. 18.o.

HELYÜNK EURÓPÁBAN

Fizika az Európai Unió országaiban a nyolcvanas években

Ez a nemrég elkészült felmérés a fizikai alapkutatások helyzetét és eredményességét vizsgálta az európai közösség országaiban és Magyarországon. A részletes tudománymetriai elemzést a holland Természettudományi Kutatási Alap (FOM) és a magyar Tudományos Akadémia Braun Tibor vezette Informatikai és Tudománymetriai Kutatócsoportja közösen végezték. A kutatók összesen 13 ország - az európai közösség országai Luxemburg kivételével (amelynek nincs értékelhető aktivitása), valamint Svédország és Magyarország - tudományos publikációs tevékenységét és azok idézettségét vizsgálták az 1980-1989 időszakban. A részletes eredményeket a “Physics in the European Union in the '80s" címmel megjelent kiadvány tartalmazza.

A, felmérés a fizikán belül 9 témacsoportban végezte el a vizsgálatokat, amelyek a PACS (Physics and Astronomy Classification Scheme) osztályozásnak felel meg. A felmérés "bibliometriai indikátorok" segítségével történt, amelyek a tudományos publikációs tevékenység mennyiségére és minőségére nézve adnak felvilágosítást. Előre kell bocsátani, hogy minden ilyen típusú vizsgálatban van némi önkényesség, mivel a tudományos teljesítmény objektív mérésére nem létezik egyértelműen definiált módszer Azt is hangsúlyozni kell, hogy a vizsgálatok megbízhatósága természetszerűleg függ a használt adatbázis pontosságától. A magyar fizikusok külföldi intézetből datált publikációit természetesen nem vették figyelembe.

Egy ország publikációs tevékenységét legjobban a világban publikált tanulmányok számának az adott országra eső hányada jellemzi. Ez a hányad szakterületenként különböző Lehet; azért a szakterület, illetve a teljes tevékenységre vonatkozó mutatók hányadosa az aktivitási index (A1) azt jelzi, hogy azon a területen a vizsgált ország kutatási (publikációs) tevékenysége a világ átlagához hogyan viszonyul.

A publikációk minőségével erős korrelációban van a cikkekre eső hivatkozások száma. Az összes publikációkra vonatkozóan definiálható az átlagos idézettség. Az illető országra vonatkozó átlagos idézettséget az európai országok publikációira vonatkozó átlagos idézettséghez viszonyítva definiálható a relatív idézettség, amely már nemzetközi összehasonlítást is lehetővé tesz.

Szokás még definiálni a kiemelkedően idézett cikk fogalmát, amely egy bizonyos időtartamra vonatkoztatva egy bizonyos idézettségi számértéket jelentősen meghalad. Ezekben a vizsgálatokban kiemelkedő mértékben idézettnek tekintettek egy publikációt, amelynél a közlés évében és az azt követő két évben az összes idézetek száma elérte vagy meghaladta az adott országra jellemző átlagos idézettség tízszeresét. Nyilvánvaló módon a kiemelkedően idézett publikációk az összes publikációnak csak igen kis töredékét teszik ki, ez a hányad azonban szintén jellemző a vizsgált populáció publikációs tevékenységének szakmai színvonalára, kutatómunkájának “minőségére".

A módszertani ismertetés helyett az olvasó természetesen inkább arra kíváncsi, hogyan szerepel Magyarország ebben az európai összehasonlításban. Az összes szakterületet összesítve a publikációs tevékenység terén hazánk a tizedik helyet foglalja el, megelőzve Görögországot, Portugáliát és Írországot. Az átlagos idézettség terén országunk már csak Portugáliát előzi meg. Ugyanakkor a kiemelkedően idézett publikációk arányát tekintve Magyarország feljön a nyolcadik helyre (0,25 %), maga mögé utasítva Olaszországot, Belgiumot, Portugáliát, Spanyolországot és Írországot.

A magyar kutatók publikációs tevékenységére a széleskörű nemzetközi együttműködés jellemző. Ennek köszönhető, hogy olyan területeken is eredményesen dolgoztak (például részecskefizika, űrkutatás), ahol itthon nem állnak rendelkezésre nemzetkőzi színvonalú kutatási eszközök és nagyberendezések. Viszont egyes területeken mutatkozó csökkenés annak tulajdonítható, hogy mind több magyar kutató dolgozik külföldön, és cikkét idegen intézetből datálja.

A következő fordításban közöljük a tanulmány Magyarországgal foglalkozó fejezetét. Ebből látható, hogy a magyar fizikai kutatások színvonala a nyugat-európai országok mércéjével mérve is elfogadható, egyes területeken pedig a teljesítmények nagyon jónak mondhatók. Nincs ok azonban a megelégedésre, mivel a kutatási tevékenység különböző mutatói a vizsgált évtized második felében csökkenő tendenciát mutatnak. Előzetes becslések szerint ez a tendencia a 90-es években is folytatódni látszik; ennek oka feltehetően a tudományos kutatásra fordított összegek elmúlt években tapasztalható látványos csökkenése.

Bencze Gyula

Magyarország

A tanulmányozott 13 európai ország közt Magyarország a 10. helyet foglalja el a publikált fizikai tárgyú tanulmányokat tekintve. (Ez a világtermék 0,3 %-a.) A magyar publikációk száma gyorsan emelkedett 1980-84-ről 1985-1989-re. (48 % növekedés, miközben az európai publikációszám 16 %-kal, a világ publikációszáma 13 %-kal nőtt.) A magyar fizikai publikációk hivatkozási hatása

MAGYARORSZÁG HELYE EURóPÁBAN

 

Relatív idézettség

Országsorrend

Világrészesedés

 

80-84

85-89

80-84

85-89

80-84

85-89

0 Általános fizika

0,50

0,66

13

10

0,25 %

0,62 %

1 Részecskefizika

1,70

0,30

1

13

0,33 %

0,32 %

2 Magfizika

0,67

0,61

9

12

0,38 %

0,50 %

3 Atom- és molekulafizika

0,51

0,52

12

12

0,31 %

0,39 %

4 Fenomenológia és alkalmazott fizika

0,50

0,43

12

13

0,17 %

0,19 %

5 Folyadékok, plazmák, kisülések

0,65

0,22

11

13

0,10 %

0,14 %

6 Kondenzált anyag (szerkezet, mechanikai, termikus tulajdonoságok)

0,57

0,37

11

12

0,31 %

0,40 %

7 Kondenzált anyag (elektromos, mágneses, optikai tulajdonságok)

0,52

0,45

10

12

0,30 %

0,32 %

8 Interdiszliplináris

0,72

0,59

7

11

0,41 %

0,50 %

9 Geofizika, csillagászat, asztrofizika

0,34

0,82

13

8

0,16 %

0,28 %

Teljes fizika

0,68

0,52

10

12

0,28 %

0,37 %

csökken: Magyarország 1980-1984 közt a 10., 1985-1989 közt a 12. helyet foglalta el a relatív hivatkozáshányad tekintetében. Külföldi társszerzőkkel írt publikációk száma 33 %-ról 39 %-ra emelkedett. Az első táblázat Magyarország európai átlaghoz viszonyított relatív idézettségét tünteti fel, a két ötéves periódusban. Megadja, hogy Magyarország hányadik helyet foglalja el a 13 európai ország mezőnyében, és hogy a Magyarországról datált publikációk a világ hasonló szakterületen kifejtett publikációs tevékenységének mekkora részesedését (hány százalékát) teszik ki.

Az 1985-1989 periódusban Magyarország megerősítette helyezését a geofizikában-csillagászatban-asztrofizikában, ami mind a világrészesedésben és a hivatkozottság jelentős emelkedésében megmutatkozott. Viszonylag gyenge Magyarország a folyadékok-plazmák-elektromos kisülések területén, itt legalacsonyabb mind a világrészesedésben, mind a relatív idézettségben. Az idézettségi hányad nagyon leesett a részecskefizikában.

A fenti táblázat azt mutatja, hogy Magyarország mennyire volt eredményes az egyes tudományágakban szakterületi fölbontásban. A tízéves periódusban Magyarország a következő öt területen volt legaktívabb (a szakterületen képviselt világhányadát a fizika egészében elfoglalt világhányadhoz viszonyítva):

 1. Magreakciók és szórás: aktivitási index 2,82
 2. Statisztikus fizika és termodinamika: 2,57
 3. Atomok és molekulák elektronszerkezete: 2,38
 4. Nukleáris technika és energetika: 2,11
 5. Biofizika: 1,82

Második táblázatunk megadja Magyarország publikációinak hatását a két vizsgált időszakban: az egy publikációra vonatkozó idézetek számát viszonyítva az európai átlaghoz. Két területen van Magyarország az átlag (1) fölött:

 1. Részecskefizika: 1,70
 2. Naprendszer: 1,64

A kondenzált anyag elektronszerkezeténél az egy publikációra eső átlagos idézettség 0,27-ről 0,74-re nőtt, közben a publikációs aktivitási index 0,8-ról 0,6-ra csökkent. A fizika Magyarországon legerősebben művelt négy tudományága (magas aktivitási indexszel és idézettségi aránnyal):

 1. Naprendszer: aktivitás 0,90; idézettség 1,64
 2. Statisztikus fizika és termodinamika: aktivitás 2,57; idézettség 0,64
 3. Magreakciók és szórás: aktivitás 1,65; idézettség 0,77
 4. Fizikai kémia: aktivitás 1,65; idézettség 0,77.

Végezetül közöljük magyar szerzők nyolcvanas években publikált tanulmányainak listáját, amelyekre a közlés évében és az azt követő két évben nyert összes idézetek száma eléri vagy meghaladja a Magyarországra jellemző átlagos idézettség tízszeresét. Itt a Physics Classification Scheme szakterületi osztályozását követjük. Megadjuk, hogy a kérdéses cikk a szakterület világ-rangsorában hányadik helyet foglalja el és (zárójelben) a megjelenést követő 2 évben hány hivatkozást szerzett.

Kiemelkedően idézett magyar publikációk a világsorrendben

RÉSZECSKEFIZIKA:

8. KUTI GYULA, POLONYI JÁNOS, SZLACHÁNYI KORNÉL -
Physics Letters 898, 199, 1981 (122)

21. HASENFRATZ ANNA, HASENFRATZ PÉTER -
Physics Letters 93, 165, 1984 (68)

ELEKTRONTRANSZPORT KONDENZÁLT ANYAGBAN:

11. MIHÁLY GYÖRGY, MIHÁLY LÁSZLÓ -
Physical Review Letters 52, 149, 1984 (42)

FIZIKAI KÉMIA:

11. KERTÉSZ JÁNOS, VICSEK TAMÁS -
Journal of Physics A V19, L257, 1986 (41)

BIOFIZIKA:

19. SARKADI BALÁZS -
Biochemica et Biophysica Acta 604, 159, 1980 (43)

NAPRENDSZER:

2. GRINGANZ, GOMBOSI, APATHY, SZEMEREY, SOMOGYI,SZEGŐ, SZENDRŐ, SZENDRŐ, TÁTRALLYAI, VARGA -
Nature 321, 282, 1986 (67)
5. SAGDEEV, SZABÓ F., SZABÓ L., SZEGŐ, BALÁZS, ENDRŐCZY, GÁRDOS, KANYÓ, NYITRAI, RUSZNYÁK, SZALAI, TÓTH, VÉRHALMI, ZSENEI -
Nature 321, 262, 1986 (62)
8. SAGDEEV, SZEGŐ KÁROLY -
Geophysical Letters 13, 85, 1986 (51)
11. SAGDEEV, SZEGŐ KÁROLY -
Nature 321, 259, 1986 (39)

Web-szerkesztő megjegyzése: A (MAGYARORSZÁG HIVATKOZOTTSÁGA táblázat a Fizikai Szemle nyomtatott kiadványában tekinthető meg.)