A legendás vagyon utolsó
maradványainak dokumentumai

Teatrul Maghiar                                           Magyar Színház

Cluj                                                            Kolozsvár

Cluj - Kolozsvár 1923. febr. 6.106

Kedves Barátom!107

Ígéretem szerint utána néztem annak a dolognak, amiről minap beszélgettünk.

Kérlek azonban, ne tekintsd ezt a levelemet rideg hivatalos elintézésnek. Szeretném, ha kiéreznéd belőle azt az őszinteséget, amelyre sok éves zavartalan barátságunk kötelez. Tehát: Nem azért késett eddig az elintézés, mert a vállalat nem lenne teljes elismeréssel boldog emlékű fiad buzgó és hozzáértő szolgálatai iránt, hanem azért, mert a vállalat évek óta rettenetes válsággal küzd. Megírhatom neked: A mozik minden bevételét napról-napra fölemészti a színház, úgy hogy a saját kötelezettségeit annyira nem tudja már teljesíteni, hogy a csőd meredélyén bukdácsol állandóan. Ezért kellett mindent elodázni. Ezért késett az érdemleges elintézés és ez az oka annak is, hogy most is csak a mellékelt 2500 /kettőezerötszáz/ lei készséges és szíves elküldésével tudjuk jelét adni annak, hogy fiad munkájára hálával gondolunk.

Szerető régi híved:

dr. Janovics Jenő

                        Bélyegző:

transsylvania fabrica de film cinematografie

             societate pe actuni

         

Incze Sándor

A Színházi Élet főszerkesztője

Sürgönycím: Színélet  Budapest

                                               Budapest, 1930. május 23.108

                                               VI. Aradi-utca 8-10.

Szerzői jog átruházás109

Ezennel visszavonhatatlanul átruházom Incze Sándor úrra a tulajdonomat képező, s a mellékelt okiratokban reám ruházott szerzői jogokat:

1. Molnár Ferenc "Doktor úr" című vígjátékának filmnegatívját és a film egész világon való kihasználási jogát.

2. Gábor Andor "Palika" című regényének filmesítési jogát.

3. Molnár Ferenc "Andor" című regényének filmesítési jogát.

4. Bródy Sándor "Tanítónő" című színdarabjának filmesítési jogát és a filmjog teljes kihasználását.

5. Szomaházy István bármelyik művének megfilmesítési jogát. (Lila test, sárga sapka).

Incze Sándor úrnak jogában áll a jogokat akár egyenként, akár együttesen értékesíteni.

Mindezen jogok értékesítésére előlegül felvettem

3.000. azaz: Háromezer pengőt

azzal, hogy az eladásból a 3.000. - pengőn felül befolyó összegnek 50%-a Incze Sándort és 50%-a engem illet meg.

dr. Janovics Jenő sk.



Cinema "Urania"

Astra Mozgó

                                                      Dej, 1932, okt. 30.110

                                                      Pinta Regina Maria 3.

Nagyságos Dr. Janovics Jenő úrnak

Cluj - Kolozsvár

Tisztelettel kérjük szíves értesítését, hogy A vén bakancsos és fia, a huszár111 című filmjüket 3 napi lejátszásra megkaphatjuk-e, mikor és milyen feltételek mellett? Tájékozódásul van szerencsénk közölni, hogy mozgószínházunk 188 személyre van berendezve, 5, 8, 10, 14 leies helyárakkal dolgozunk, s a legjobb Lichttonos112 hangos filmekért maximum kettő ezer (2000) lei kölcsöndíjat szoktunk fizetni. - Fenti filmből legfeljebb három előadást tartanánk.

Nb. értesítésétét mielőbb kérve, maradtunk

kiváló tisztelettel:

                                                       aláírás

                                                       Cinema Urania mozgó

                                                       Dej - Dézs



Paramount Film S.A.R.

Paramount Pictures

Bucuresti. I. str. Baratiei. 2.

Telefon             3-8200

                        3-8201                          Telegram: Paramount

                        1932. nov. 2.113

Nagys.

Dr. Janovics Jenő úrnak

Cinema Dacia

Cluj

Van szerencsénk szíves tudomására hozni, hogy A VÉN BAKANCSOS ÉS FIA, A HUSZÁR114 c. filmmel kapcsolatban a következő költségeink merültek fel:

Laboratóriumi költség......................        Lei       1.305.-

Nyersanyag...................................         "        1.696.-

Dramaturg honoráriuma...................         "           800.-

Szállítási díj...................................         "           400.-

Csomagolás...................................         "             50.-

Utánvételezési díj...........................         "             10.-

Kocsiköltség cenzurához................         "             40.-

                                                                   Lei 4.300.-

Lukács főtitkár uruk kifizetett ittlétekor      "       1.500.-

                                    Fennmarad:                                     Lei 2.800.-

mely összeget a filmmel utánvételeztük s egyben tisztelettel közöljük, hogy mihelyt az utánvét befolyt, a vonatkozó számlákat elküldjük b. címükre.

Teljes tisztelettel:

                                                      aláírás

                                                      Paramount Film S.A.R.



Avocat - Rechtsanwalt

Dr. Josef Fischer ügyvéd

Kolozsvár, 1940. szept. 1.115

Nagyságos

Dr. Janovics Jenő igazgató úrnak

Helyt.

Kedves Direktor Úr,

A Transylvania r.t.-nak nálam letétben lévő, az Ön és családja tulajdonát képező részvényeire vonatkozólag bizonyos sürgős intézkedéseket tartok szükségesnek, és ezért engedje meg k. Direktor úr, hogy ennek az ügynek az állását Önnel közöljem.

Amikor a fenti részvényeket Direktor úrtól letétbe kaptam, a következő kimutatással vettem át azokat: Dr. Janovics Jenő 2. 500 drb., Poór Lilly 1000 drb., Betegh Laciné 1500 drb., Ihászné, Poór Erna 300 drb., Károlyi Györgyné, Poór Elza 250 drb. Szóval kezeltem összesen 5550 drb. részvényt, összesen 335.000 lei névértékben.

Hogy mi ezeknek a részvényeknek a valóságos értéke, nem tudom megállapítani. Tény az, hogy évek óta nem fizet a vállalat osztalékot, de mégis érték, - mindenesetre vagyonának utolsó roncsai.

Éppen ezért meg fogja érteni k. Direktor úr, ha az alábbiakban kifejtendők folytán nem merem magam vállalni a felelősséget a részvények további kezeléséért, és Önre kell bízzam, hogy a jogi és tényleges helyzet teljes ismeretében egyedül döntsön a további tennivalókról.

Már a múlt hó folyamán, amikor a román törvény megjelent, említettem Önnek, hogy valamit tenni kell, mert a mozi nem maradhat zsidó kézen és miután a jelenlegi vezető, özv. Fodor Dezsőné, zsidó, valamit okvetlenül tenni kell. Akkor még nem látszott a dolog túlságosan sürgősnek, mert a romániai zsidótörvény hat hónapi határidőt ad a likvidálásra. Most azonban, a tegnapelőtti bécsi döntés után - mely végre boldog valóra váltotta együttesen szőtt titkos ábrándjainkat - a helyzet a mozi tekintetében lényegesen megváltozott, úgy hogy azonnali intézkedések látszanak szükségesnek. Ugyanis a magyar zsidótörvény abszolút kategorikus ebben a tekintetben. Sem a vezetőnő nem maradhat zsidó, sem az eddig szerepeltetett strohmannok, kiket eddig a román nacionalizálási törvények elhárítása végett szerepeltettem, nem maradhatnak meg.

Véleményem szerint most már semmi akadálya nem lesz annak, hogy Ön és családja mint részvényesek személyesen gyakorolhassák jogaikat. Sőt erre feltétlenül szükség is van. Ezért össze is hívtam a közgyűlést, lemondattam a régi igazgatóságot és új igazgatóságot kell választani.

Részemről azt tanácsolom, hogy Fodorné helyett is mást bízzanak meg a vállalat vezetésével. Direktor úr és családja, mint a részvények 55 és fél százalékának tulajdonosa, úgy az igazgatóság megválasztása, mint a vezető kijelölése tekintetében teljes joggal intézkedhet és erre nem is kívánok befolyást gyakorolni. Ha szabad mégis etekintetben egyetlen kívánságot kifejezésre juttatni, ez az volna, hogy az eddigi vezetőnőnek az állása, mint tisztviselőnőé, fenntartassék. Gazdasági ügyekben a magyar zsidótörvény szerint is alkalmazható, és erre kiválóan alkalmas is. Azt hiszem, meg is érdemli, nemcsak azért, mert a vállalatot eddig súlyos nehézségek között fenntartotta, hanem magyar szempontból is kiváló érdemei vannak.

Bizonyára tud róla k. Direktor úr, hogy a románok részéről milyen állandó nyomásnak - valóságos terrornak - volt kitéve, hogy a magyar személyzetet küldje el, és helyette románokat alkalmazzon. Fodorné igazán hősi ellenállást fejtett ki és úgyszólván személyes szabadságának és egzisztenciájának kockáztatásával kiharcolta, hogy az egész román éra alatt egyetlen magyar alkalmazottat nem bocsátott el és így megőrizte ennek a vállalatnak a magyar jellegét. Nem kis dolog, hogy ez az Ön által alapított vállalat a kisebbségi sors nehéz korszakában annyi magyar családnak adott kenyeret. Az alkalmazottak 85 %-a ma is színmagyar, négy zsidó és egy román. Hogy ez az arány megőrizhető volt, ez főként a Fodorné érdeme. Mondanom sem kell, hogy ebben én is támogattam, mert jól tudtam, hogy az Ön intencióit csak is így képviselhetem igazán.

Azt hiszem tehát, jogos ez a kérésem, hogy Fodornéval szemben őrizze meg jóindulatát.

Fentiekre való tekintettel meg fogja érteni, k. Direktor úr, hogy nem tekintem magam alkalmasnak arra, hogy ez ügyben érdekeit tovább képviseljem; arra kérem ennél fogva, bízzon meg mást érdekei védelmével, aki a változott viszonyok mellett erre alkalmas.

Nem szeretném, ha ez a levelem illetéktelen kézbe kerülne. Isten tudja, mi lesz még velünk a magyar főhatalom átvételéig. Vegyen tehát tudomást tartalmáról, és semmisítse meg.

Szívélyesen üdvözli régi

igaz híve:

Dr. Fischer József sk.



                                         

Kolozsvár, 1941. július 18.116

Nagyságos Özv.

Dr. Persian Kálmánné és

Dr. Janovics Jenőné Úrhölgyeknek

Kolozsvár.

Alulírott Özv. Sebestyén Dávidné mint a Kolozsvárt Egyetem utca 3. sz. alatti bérház életfogytiglani haszonélvezője ezennel kijelentem, hogy a néhai Sebestyén Dávid és dr. Janovics Jenő illetve ennek jogutóda a Transsylvania Filmgyár rt. között az Egyetem utca 3. sz. alatti mozgó színház helyiségre vonatkozóan 1918. szeptember hó 23-án kelt szerződésben körülirt bérleménynek t. Cím részére történt átengedését az eredeti szerződésben kikötött időtartamra, vagyis 1944. március hó 31-ig terjedő időre ezennel tudomásul veszem.

Ezzel kapcsolatban minden félreértés elkerülése érdekében ezúton megállapítjuk, hogy a t. Cím által egyetemleges kötelezettséggel fizetendő bérösszeg 6666. 66 (Hatezerhatszázhatvanhat 66)10 arany pengő, továbbá a bérelt helyiségre eső vízvezeték és csatornadíj, valamint a fennálló vagy később kiszabandó egyéb városi terhek.

A bérösszeg valorizációja tekintetében az 1925. április 25-én kelt egyezségben foglalt rendelkezések helyett abban állapodtunk meg, hogy a fenti bérösszeg aranypengőben állapíttatik meg, s így az esetben, ha bármi okból a pengő aranyértéke csökkenttetnék, Önök esetről esetre oly összegű bért tartoznak fizetni, amely összeg a fent kikötött jelenlegi aranypengő értékének megfelel.

Önök ismerik az 1918. szept. 23-án kelt szerződést, valamint az 1925. április 25-én kelt megállapodást, s az ezekben foglalt, s a bérlőt terhelő összes kötelezettségek teljesítését az ott foglalt jogkövetkezmények terhe alatt közvetlenül velem szemben vállalják, s így az ezen szerződésben a bérbeadó részére biztosított bárminéven nevezendő jogot, - jogosítva leszek Önök ellen közvetlenül érvényesíteni.

Az 1925. április hó 25-én kelt egyezség 3.g. pontjában foglalt kötelezettség oda módosíttatik, hogy Önök csupán a Select mozgó összes előadásaira lesznek kötelesek két darab, egyenként 2-2 személyre érvényes bemutatóra szóló jegyet díjmentesen rendelkezésemre bocsátani a szerződésben, illetve a megállapodásban írt jogkövetkezmények terhe alatt.

Önök közvetlen kötelezettséget vállalnak velem szemben az iránt, hogy a bérlemény tárgyát s annak tartozékait a bérlemény megszűntekor a szerződésben, illetve a megállapodásban írt állapotban fogják nekem átadni.

Ezen megállapodás minden illetéke, bélyege kizárólag Önöket terheli. Önök kötelesek ezen megállapodást törvényes határidőn belől illetékezés végett bemutatni, ellenkező esetben a felmerülő bírságot kizárólag Önök kötelesek viselni.

Kiváló tisztelettel:

Özv. Sebestyén Dávidné sk.



F.N.D. igen tisztelt vezetőségének118

Cluj-Kolozsvár

Alulírott, dr. Janovics Jenő, aki 30 éven át egyfolytában igazgatója voltam a kolozsvári magyar színháznak a román-magyar kultúr-közeledés érdekében kifejtett munkásságomért a bukaresti színész-szindikátus 1924-ben egyhangúlag direktóriumi tagjává választott, - tisztelettel kérem, hogy a Select mozgó (Egyetem utca 3.) koncesszióját, melyet tőlem jóhiszemű tévedésből elvettek, visszaadni szíveskedjenek.

Indokaim:

1. A Select mozgót én alapítottam Egyetem mozgó néven 32 évvel ezelőtt és én nyitottam meg 1913. október 30-án. A ház tulajdonosával én kötöttem meg a házbérszerződést 1918. szeptember 23-án és pedig 1944. március 31-ig való érvényességgel. 1920-ban egyéni cégemet Transsylvania néven részvénytársasággá alakítottam át, de az összes részvények az én és családom birtokában maradtak. 1925. április 25-én a házbérszerződésemet átírattam a Transsylvania R.T.-ra, s az ma is érvényben van. 1940-ig az Egyetem (Select) mozgó koncessziója és tulajdonjoga a Transsylvania R.T.-é volt. A bécsi döntés után a magyar hatóságok elvették a Transsylvaniától a moziengedélyt s 50%-ban feleségemnek, Poór Lilinek adták át, a teljes berendezés, gépek stb. azonban továbbra is a Transsylvania R.T.-é maradt. Miután pedig a bécsi döntés után hozott magyar hatósági intézkedések érvényességüket vesztették, világos, hogy az 1940. év előtti jogállapot áll vissza, s eszerint a mozi koncessziója is visszaszáll a Transsylvaniára, amelynek részvénytöbbsége ma is az én birtokomban van, tehát jog szerint a koncessziót nekem kell visszakapnom.

2. 1944. november havában a prefektus úr a Select mozgó engedélyét ideiglenesen részben Bojár Pávelnének, részben Herskovits Dezsőnek és részben Hunyady Péternének adta ki, mert akkor én nem tartózkodtam Kolozsváron. Kétségtelen, hogy ez az intézkedés jóhiszemű tévedésből eredt. Herskovits úr ugyanis azt állította, hogy a mozi 1940 előtt az ő nővéréé volt. Hunyadyné pedig azt állította, hogy ő a cégjegyző volt a mozinál. Mind a két állítás valótlan. Az igazság az, hogy Fodorné Herskovits Pirinek a Transsylvania 10.000 darab részvényéből 500 darabja volt, de én ezt az 500 darab részvényt is a kezemben lévő 1940. szeptember 4-én kelt eredeti elismervény tanúsága szerint megvettem tőle 35.000 leiért és a vételárat kifizettem neki. Herskovits Pirit különben sem deportálták, ő a kiválasztott zsidók közé tartozik, aki Svájcban él jelenleg, fivérének tehát semmiféle jogcíme nem lehet a mozira. Hunyadi Péterné pedig csak 1940 után került, mint tisztviselőnő, a mozihoz, tehát neki sem lehet semmi jogcíme a koncesszióhoz.

3. Miután a Prefektus Úr a koncesszió egy részét Boján Pávelnének juttatta, s ez a rész a Frontul Plugarilor céljait szolgálja, tudomásul veszem, hogy ez a részesedés továbbra is a Bojánné-é maradjon.

4. Már most kijelentem, hogy amennyiben az illetékes hatóságok később úgy határoznak, hogy az összes mozikat kollektív kezelésbe adják, ellentmondás nélkül alávetem magamat ennek az új rendszernek.

5. A méltányosság alapján is engem illet a mozi engedélye, mert tőlem a fasiszta magyar kormány 44 évi színházi szolgálat után minisztertanácsi határozattal megvonta a nyugdíjat azért, mert 1918-19-es forradalmi megmozdulásnak egyik vezető részese voltam, alelnöke voltam az erdélyi Nemzeti Tanácsnak és elnöke a Jászi-féle radikális polgári pártnak és így szélső baloldali politikai magatartásom és "nem árja" származásom miatt nemcsak a színház igazgatói székéből dobtak ki, hanem minden nyugdíjamtól is megfosztottak. Azt hiszem, méltányos, hogy a most kialakult új világrend, amelynek kiharcolásáért én Kun Bélával együtt indultam el /erről is írásos bizonyítékaim vannak, de különben a régi szocialisták ezt jól tudják/ a minimális munka- és életlehetőséget adja meg nekem.

6. Ha a kolozsvári mozik műsorát nézem, megdöbbenéssel kell konstatálnom, hogy ott topognak most is, ahol a fasiszta rendszer alatt topogtak. Semmi sem változott a mozinál, még most is a régi ocsmány silányságokkal traktálják a közönséget. Mert nincs szakember, aki az új világrend szellemének szolgálatába állítsa a mozikat. Ma is "Egy szoknya, egy nadrág", "Mária két éjszakája" és már   hasonló című fércelmények mérgezik a nézők ezreinek lelkét, holott pld. Bukarestben már a leggrandiózusabb orosz és amerikai filmek gyönyörködtetik a közönséget. A filmnek most pedig óriási nevelő és átalakító hatása lehetne a lelkekre. Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy a legrégibb szakember a film terén úgy Romániában, mint Magyarországon ma én vagyok, hiszen történeti tény, hogy a legelső magyar filmeket én gyártottam itt, Kolozsváron, s hogy ezek a filmek nemcsak Európa minden metropoliszát bejárták, hanem még Japánban is bemutatásra kerültek. Volt idő, amikor a filmgyártás mellett egyszerre 26 mozit vezettem az ország területén. Korda Sándor, a világhírű filmrendező, aki most meghívásra Amerikából Moszkvába repült egy filmet rendezni, az én tanítványom volt, és nálam tanulta a mesterséget a másik nagy amerikai filmrendező: Kertész Mihály is. Négy év alatt Kolozsváron 72 spielfilmet gyártottam.

7. A Select mozgó koncessziója nekem azért kell, hogy biztosítsam gondnélküli megélhetésemet. Ha ezt elérem, egész lelkesedésemmel, önzetlenül és minden munkadíj igénylése nélkül állhatok a romániai filmpropaganda szolgálatába. Külföldi összeköttetéseim révén nyomban meg tudom szerezni a szükséges nyersanyagot. Be tudom hozni az amerikai filmtermelés legjavát. Terveket készíthetek a mozikban tartandó kötelező propaganda előadásokra. Megszervezem a "Film-journal" készítését is. Világos, hogy ilyen rövid Journalok /mint pl. mikor az úri hölgyek az utcai szemetet takarították, ahogy az internáltak dolgoznak, ahogy a mezőkön és udvarokon minden talpalatnyi földet  bevetnek, ahogy az üzemekben a munkások a többtermelésért egymással versenyeznek stb.stb./ sokkal nagyobb és maradandóbb hatást keltenek, mint a plakátok és újságcikkek ezrei. Amellett a munkásokat is serkentik, ha látják önmagukat serény munka közben. Ezeket a kis Journalokat minden anyagi áldozat nélkül meg lehet csinálni, mert hiszen kötelezővé lehet tenni a moziknak azok bemutatását és a befolyó kölcsöndíjak bőven fedezik az előállítás kiadásait. Én előttem van a legnagyobb budapesti filmgyártó cég komoly ajánlata: Nagy játékfilmet akar készíteni, s ezek között egy román témájú, románul beszélő és román színészek által eljátszandó filmet. Milyen hatalmas propagandatív erő rejlik ebben a tervben is, ha a témát és a színészeket jól megválogatjuk. És ezer más alkalom és lehetőség kínálkozik arra, hogy a filmek népszerűségét és szórakoztatva nevelő hatását a mai idők szellemének szolgálatába állítsuk.

8. Személyileg még csak annyit akarok leszögezni, ami különben köztudomású tény: Igaz, nem voltam itt a felszabadulás idején, de úgy kolozsvári, mint a budapesti politikai rendőrség tudja, hogy nem az oroszok elől menekültem, hanem azért kellett elmenekülnöm, mert 1944. március 31-én a Gestapo letartóztatott. Annak a karmai közül kellett megszöknöm. Azóta pedig állandóan bujkálnom kellett úgy a Gestapo kopói, mint a nyilasok elől. Véletlen szerencse, hogy életben tudtam átvészelni a szörnyű üldözést.

Újólag kérem az igazság, az emberség, a méltányosság nevében a F.N.D.-t, adják vissza nekem ezt a koncessziót, amely 1940 előtt az enyém volt, és amely létfenntartásom egyetlen alapja.

Kolozsvár, 1945. május 8-án.

dr. Janovics Jenő sk.

[A kérvény elbírálására vonatkozó dokumentum nem maradt fenn, viszont egy 1945. június elsején hatálybalépő megállapodásból kiderül, hogy a mozit továbbra is az ideiglenes engedményesek vezetik, akik Janovics és a Transsylvania R.T. tulajdonában lévő felszerelések használati bére fejében a bruttó jegybevétel 3,75%-át fizetik. Egy másik, dátum nélkül fennmaradt megállapodásból pedig arra lehet következtetni, hogy a Transsylvania részvényeinek 42,5%-át Herskovits Dezső, 5%-át Hunyadiné felvásárolta, s a részvénytársaság vezetését Janovics és Herskovits közösen végezte, viszont ettől kezdve a jegybevételnek csak 1,25%-át fizették Janovicsnak a mozi engedményesei.]