Szentháromság
Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanács
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland

Ingeschr. b.d. K.v.K
's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres:
Oranjehof 13.
3761 KB Soest
E-posta: bohus001@planet.nl Telefon: 035-601-0837

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Alábbi honlapok web-kapcsolatnál lehívhatók


Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Katolikus Püspöki Kar (hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
2005. június

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
Tijdens de oecumenische St. Stephansviering op 21 augustus om 12 uur in de r.k. Parochiekerk in Vianen (Brederodestr. 2) zal de hl. mis door pastoor van de parochie wordt gelezen, terwijl in de protestantse dienst door Márta Tüski wordt voorgegaan.
Wij schenken in deze uitgave aandacht aan onze overledenen alsmede aan de begrafenis van de zeereerw. heer György Hegyi in Wenen, vroeger lange jaren aalmoezenier van de Hongaren in Nederland. Zoals gebruikelijk besteden wij ook kort aandacht aan enkele religieus-culturele evenementen in Nederland en in Hongarije.

Egyházközségi hírek:

Szentmisék Kérjük egyházközségünk minden tagját, hogy rendszeresen vegyenek részt helyi holland egyházközségük szentmiséin, mivel katolikus magyar pap a nyáron nem tartózkodik Hollandiában. A Hága-Rotterdam-i ima és áldozási istentiszteletek minden hónap első vasárnapján szeptembertől folytatódnak. A limburgi magyarokat pedig kérjük csatlakozzanak továbbra is a németországi Aachen valamint a belgiumi Eysden-i magyar miserendhez.

Szent István nap Vianenben
A hagyományos Szent István napi ünnepség vasárnap, augusztus 21-én lesz Vianenben. Az ünnep déli 12 órakor ökuménikus istentisztelettel kezdődik a vianeni római katolikus templomban (Brederodestraat 2). Katolikus részről a helyi holland plébános, protestáns részről Tüski Márta lelkésznő szolgálnak.
Utána ebéd a Magyar Otthonban, majd 15 órától Szent István megemlékezés, melyen az ünnepi beszédet drs. Vizi Felícia mondja. Az ünnepi eseményekre mindenkit szeretettel vár a (rendezőség), a Hollandiai Magyar Federáció.

Habemus Papam!

A II. János Pál pápa temetésére öt világrészről Rómába zarándokolt híveknek nem kellett sokáig várni, míg a kardinálisok megválasztották maguk közül Szent Péter utódát.
Választási együttlétük alig két napig tartott, máris fehér füst szállt fel a Szixtusz kápolna kéményéből és megkondultak a vatikáni harangok: "habemus papam" azaz "van pápánk!"
XVI. Benedek pápa, Joseph Ratzinger 1927. április 16-án született a Passau-i egyházmegyéhez tartozó Marktl am Inn községben. Édesapja a csendőrség tisztje volt, régi bajor földműves családból származott.
1946-tól filozófiát és teológiát tanult a Müncheni Egyetemen és a Freisingi Filozófiai és Teológiai Főiskolán. 1951. június 29-én szentelték pappá. Négy évi pasztorációs munka után a Freisingi Szemináriumban tanár, 1959-től a fundamentális teológia egyetemi tanára Bonnban. 1962-től a II. Vatikáni Zsinat teológiai szakértője. VI. Pál pápa 1977-ben müncheni érsekké, majd bíborossá nevezte ki. 1981-ben II. János Pál a Hittani Kongregáció prefektusává tette meg, mely hivatalban később hajlíthatatlan hite miatt 'világhírre' tett szert. A Katolikus Egyház Katekizmusát összeállító pápai bizottság elnöke lett, majd 2002-től a bíborosi kollégium dékánja, így a pápaválasztáson személyesen elnökölt.
1978-ban Magyarországon tett látogatásakor az országunkat "keresztény Európa egyik megalapozó- jának" nevezte. Könyvei magyar fordításban a Szent István Társulat kiadónál jelentek meg.
Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap


Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál


Halottaink

Az elmúlt tavasszal több hollandiai magyart kísértek utolsó útjára családjai, ismerősei és a magyar közösség: Heerlenben február 11-én, 71 éves korában, Vas Andrást, Hágában március 1-én, 97 éves korában Schneidersnét született Szántó Erzsébet, Mária Teréziát, Brunssumben április 9-én 69 éves korában Varga Gyulát.
Emléküket őrizzük. Nyugodjanak békében!


Hegyi György atya is hazament

Ft. Hegyi György, aki 1972-től kilenc éven át volt a hollandiai magyarok lelkésze, 2005. február 23-án visszadta lelkét teremtőjének. Bécsben érte a halál, ahol 1986 óta az ausztriai magyarok gondját viselte. Tervezgette, hogy közeli nyugdíjazása után 50 éves pappászentelését Hollandiában is megünnepelheti, de a Teremtő e helyett az örök hazába rendelte.

Korán árva gyerek lett. Édesanyját korán elvesztette, édesapja, Hegyi István, a 2. Világháborúban a Donkanyarnál tűnt el 1943. január 15/16-án, amikor a befagyott Don folyón harckocsikkal átkelve megindult a nagy szovjet támadás...
A kommunista börtönöket megjárt, ma 90 éves Regőczy István atya volt az, aki őt később befogadta és a Hontalan Sasok csapatában pappá nevelte. Felszentelésére ma 50 éve, 1955. június 19-én került sor, amit 18 éves pasztorációs szolgálat követett a váci egyházmegyében.


Hegyi atya utolsó hollandiai szentmiséjén Helmondban 2002. októberében
Belgiumba települését követően 1972-től Hollan- diában kilenc éven át végezte a magyarok lelki gondozását. Itt különleges népszerűségre tett szert, mert fáradhatatlanul látogatta a magyar csalá- dokat szerte az országban.

1982-től átvette a Szolgá- lat című folyóirat szerkesztését és kiadását Ausztriában, majd négy évvel később elvállalta a bécsi magyar lelkészséget.

Bajzáth Ferenc atya Budapestről részt vett a temetésén és így számol be erről:
A bécsi és az ausztriai magyarság képviselői szinte teljes létszámban jelen voltak: azok, akik valamit is számítanak az emigrációban. A bécsi érsekséget a helynök, a külföldi magyarokat az őt temető dr. Cserháti Ferenc kanonok képviselte. dr. Miklósházi Attila a világ magyarjainak püspöke levélben köszöntötte a gyászolókat, dícsérte Hegyi atyát. Nemcsak a bécsi egyházmegye és egyházközség képviselői búcsúztak tőle, de szót kaptak régi szemináriumi osztálytársai, barátai, tisztelői is. A requiem komolysága, a magyar zászlóval letakart koporsó, a cserkészek tisztelgése, a több mint 60 pap és a sokszáz gyászoló arról beszélt: élt egyszer egy árva magyar gyerek, aki az Úristennek akart szolgálni. Ugyan messzire szakadt hazájától, de csak azért, hogy Hollandiában és Ausztriában összetartsa, vígasztalja, segítse árvaságra jutott népünket. Imádkozzunk érte, és ha Bécsben járunk, látogassuk meg sírját: a bécsi köztemető (Zentralfriedhof) 2. kapujának temploma mögött.....
Corona nővér nem tudott a temetésen részt venni, de kevéssel később együtt ellágattunk a helyszínre: "Azon a keddi napon, amikor a sírt megláttuk, választ kaptunk a kérdésre: ki is volt Hegyi atya! Sírja közvetlenül a temető szép temploma mögött, a papok parcellájában található. Négyen nyugszanak ott, bécsi papok, plébánosok, a bécsi Érsekség tisztségviselői. Ez a sír azonban más volt, mint a többi: tele volt virágokkal. Némelyik cserépben állt, a másik vázában, volt amelyiket csak úgy beszúrtak a földbe: az egyetlen sír, melyen a virágok arról beszéltek, hogy az, aki ott nyugszik, az lelkükben él. Ottlétünkkor a bécsi magyar cserkészcsapat vonult ki, hogy gitáros énekkel újra elköszönjön atyjától, a cserkészpaptól. Pár nappal előttünk a rokonok jártak sírjánál Magyarországról.


Segélyszervezetek híreiből
Kérjük az ukrajnai/beregszászi Családok a Családokért segélyakció résztvevőit adományaikat rendszeresen folyósítsák a Szent István Alapítvány számlájára:
Stichting St. Stephan bankszámla: Postbank 33 64 00 (Zevenaar). Felvilágosítás: T.J. Udvarhely, Zonegge 09-10, 6903 EV Zevenaar; T: 0316-330061.
Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
Text 2e Vatikaanse Concilie

Katholiek Nieuwsblad

RORATE RK Nieuws


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg


Rádió és TV az Interneten

Közszolgálati TV-adók:

DUNA-TV

M 2

Magyar katolikus rádió:

Magyar Katolikus Rádió Eger
(Minden reggel 7.00 órakor szentmise
az egri Bazilikából).
Emlékeink II. János Pál pápáról

A világ napról napra, óráról órára követhette II. János Pál szenvedését és küzdelmét közeledő halá- lával, élőben megtapasz- talván mélységes hitéből fakadó mondását betegá- gyán: "ezt ki kell bírnom, Krisztus sem szállt le a keresztről!"

'Boldoggá a szentatyát' skandálta a fiatalok tömege a temetésén. Azok a fiatalok, akiknek olyan szigorú következetességgel mutatta az utat az életszentségre...

A Magyar Posta emlék-bélyeget bocsátott ki II. János Pál emlékére ( Hősök Tere: 91, Pannonhalma: 96)

Nekünk magyaroknak történelmi volt amit neki köszönhetünk. Hiszen a bátor lengyel pápa imával és személye teljes beveté- sével harcolt a vasfüg- göny lebontásáért és eredményesen!
Beszédeit magyarországi látogatásaikor magyarul olvasta fel, és számtalan esetben különkihall- gatáson fogadta a magyar fiatalokat, nem egyszer a cserkészeket, akik egy-egy rózsafüzért kaptak tőle.
Egy bánata a magyarságnak félúton maradt: a moldvai csángómagyar katolikusok hiába kérték őt, hogy küldjön katolikus magyar papot a Csángóföldre. Tudjuk, hogy a szentatya eltéríthetetlen szándéka volt a keresztény egyházak egyesítése. Fontosnak tartotta a (romániai) ortodox egyházzal történő kibékülést is és nyilván ettől remélte a katolikus pap engedélyezését is majd a Csángóföldön.

Temetésén nem csak, hogy minden keresztény egyház képviseltette magát, de kezet adtak egymásnak izraeliták, muzulmánok és még sokan mások, akik évszázadok óta egymás ellenségei voltak.


"Venite adoremus".... útban a Kölni Katolikus Ifjúsági Világtalálkozóra

Többszázer fiatal készül az augusztus 15. és 25. közti rendkívüli kölni eseményre: összejönni, barátkozni, imádkozni, énekelni, együtt tervezni a kor katolikus jövőjét.
Hatalmas erő ered az ilyen ifjúsági találkozókból. Hiszen a résztvevők nagyrészt abban a korban vannak, amikor keresik a másikat, fogékonyak godolataikra, érzéseikre és nincsen annál felemelőbb, mint amikor észreveszik, hogy az is a maga módján, a maga nyelvén, de ugyanazokakat az értékeket vallja, ugyanazt az Istent tiszteli és ugyanahhoz imádkozik saját és szerettei jövőjéért.
II. János Pál pápa hangoztatta: az egyház nem lépheti át a harmadik évezred küszöbét anélkül, hogy ne fordulna a fiatalokhoz, mint az evangéliumi üzenet címzettjeihez. A fiatalok, mint új-evangelizálók feladata, hogy az üdvösség jó hírét elvigyék korunk társadalmának minden rétegéhez, minden földrészre, megújult apostoli buzgósággal és a nyelvezet frissességével. Maga is készült Kölnbe, de már nem adatott meg neki a részvétel. Benedek pápa részt vesz és örömmel követi elődje kezdeményezését.
Hollandiából számtalan plébániai csoport készül (még protestánsok is!). Azokat a magyar fiatalokat, akik szeretnének magyar csoportba kerülni, Bajzáth Ferenc atya szívesen látja budapesti csoportjukba. Jelentkezni nála kell személyesen: bthf@freestart.hu
Más üzletmentes honlapok t.k.:

Startlap
Startpagina

Internet Értelmező Szótár (szakkifejez.)

Google
ma a legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjteménye.



Hírlevelünkről:

Négyszer évente meg- jelenő egyházközségi Hírlevelünket minden hollandiai érdeklődő- nek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt nekünk megadja.
A Hírlevél aktuális száma (esetleges programváltozásokkal) a Világhálón: home.planet.nl/ ~mickl001/ekt.html web-címen is elérhető.

Hogyan kinyomtatni?
Kiadványunkat legegyszerűbb Web-címünkről kinyomtat- ni. Nyomtatás előtt az oldalakat az 'afdruk- voorbeeld' (page preview) paranccsal ellenőrizzük és ha kell a széleket (margókat) beállítjuk.

E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki pedig nem tart igényt körlevelünkre, kérjük jelezze azt. Közreműködésüket köszönjük.

Hagyományos Úrnapi körmeneten Egerben...

Este 6 óra: a Bazilika zsúfolásig tele, még a lépcsőkön és a földön is ülnek. Az ünnepi szentmisét dr. Seregély István érsek mondja. Amikor az orgona egy percre szünetel, felemelően cseng a közel kétezer hívő éneke a kiváló akusz- tikájú nagytemplomban... A kórus ütemesen énekel, nem nyújtják.... hiszen még hosszú ünnepség van hátra!
Az Eucharisztia évében különösen díszes úrnapi körmenetre került sor a barokk városban.


A bazilikából indulva elöl minis- tránsok utánuk a cserkészek majd a katolikus iskolák: a Cisztercita és az Angolkisasszonyok gimnáziumá- nak növendékei (képünk), egyház- községek képviselői, az egri 'fertálymesterek' díszes sora, majd az egri katonazenekar. Utóbbi - végigmenetelvén a városon - hibátlanul játszotta egyházi éneke- inket emelvén a körmenet ünnepé- lyességét, a háború előtti Úrnapi körmenetekre emlékeztetvén a körmenet idősebb résztvevőit.


A zenekart követte az egyháziak hosszú sora, majd a csengőjüket kitartóan lengető ministránsok csapata, utána a fehérruhás elsőáldozók virágszirmot szóró 'angyalkái'.
(Soraiktól nem messze anyukák és nagymamák vártak készenlétben, óriási zacskókba rejtett virágokkal, hogy még az utolsó oltárig fussa...)

Az Oltáriszentséget Seregély érsekatya maga vitte fiatal izmoskarú baldahintartók között.

A körmenet a bazilika lépcsőit elhagyva a ferenceseknél felállított első szabadtéri oltárhoz vonult. Itt az evengélium felolvasása majd a plébános rövid, de tartalmas beszéde után, az első áldást kapták a résztvevők. Ezután a szűk barokk utcákon a menet tovább kanyargott a Minoriták templomához a Dobó térre, majd a belvároson keresztül a püspöki palota kapujánál felállított oltárhoz, végül vissza a bazilikába.
Felemelő élmény volt, minden korosztály számára!

Szerkesztőség:
nickl001@planet.nl
HÍRLEVÉL   ARCHÍVUM