Szentháromság
hm-szalag
Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanács
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland

Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres
Eksterlaan 8.
5731 XV Mierlo
E-mail: nickl@iae.nl Telefon: 0492-661736

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Alábbi honlapok élő web-kapcsolatnál aktiválhatók!


Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Katolikus Püspöki Kar (hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
2004. szeptember

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
In deze uitgave berichten wij o.a. over de St. Stephanus-viering in Vianen en in Hongarije, alsmede over de data v.d. hl. misvieringen in de komende herfst. Verder berichten wij -zoals altijd- over een aantal religieus-culturele wetenswaardigheden in Nederland en in Hongarije.


Egyházközségi hírek:

Szentmisék
November második felében egyházközségünk vendége lesz Bajzáth Ferenc atya Budapestről. Aki a szentmiséken kívül beszélgetésre, gyónásra, beteglátogatásra kéri, jelezze azt egyházközségünk telefonszámán: 0492-661736.
A szentmiséinek rendje:

November 20.  szombat:   15.00 órakor Hoensbrooek, St. Janskapel/markt
November 21.  vasárnap: 11.30 órakor Helmond, Pauluskerk, Paulus Potterstraat 1.
        "                       "          15.00 órakor Arnhem, Insula Dei: Velperweg 137. (értesítés!)
November 27.  szombat:   17.00 órakor Vianen, M. Otthon, Langeweg 145.-el szemben
November 28.  vasárnap: 12.00 órakor Hága, St. Liduine kerkz. Koningin Sophiestr. 45.
        "                        "         17.00 órakor Amsterdam, Obrechtkerk, Jacob Obrechtstr. 30.
Hágában ezenkívül október 3-án görög katolikus liturgia szerint lesz istentisztelet 12 órakor Lakatos László atyával Nyíregyházáról a St. Liduine kerkzaalban, ahová aznap a rotterdamiakat is várják. November 7-én és december 5-én Hágában és Rotterdamban Ige és Áldozási istentisztelet lesz a szokott helyen. A Limburgiakat minden hó utolsó vasárnapján 16.00 órakor magyar szentmisére várják Aachenben a Dóm melletti St. Jakobstr. 19 alatti kápolnában.

Szent István ünnep otthon és itthon

Magyar ember számára augusztus 20-a egyértelműen az országalapító Szent István király ünnepe. Magyarországon munkaszüneti nap és szinte reggeltől estig követik egymást az országos, de a legtöbb településen helyi ünnepségek is. Reggel Budapesten az országház előtt díszes keretek között esküt tesznek az új tisztjelöltek a szentkorona, a történelmi zászlók, az államelnök és az ország politikai vezetői előtt.

A televíziók a nap folyamán felváltva kapcsolják a történelmi értékelések és a Kárpát-medence ünnepi történéseinek színhelyeit. Késő délután kerül sor az évszázados szokást felelevenítő "Szent Jobb" körmenetre, melyen aranyozott ereklyetartóban Szent Isván épenmaradt jobbját a Bazilikától indulva a sokezres tömeg viszi körbe, a rendek és sok díszes népcsoport részvételével. Az este a Duna-parton fényes tűzijátékkal zárul.
Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap


Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál


A hollandiai magyarság augusztus 22-án a Magyar Federáció rendezésében ünnepelte Szent István napját, délben ökuménikus istentisztelettel a r.k. templomban. A közös istentiszteletet a helyi katolikus plébános és ifj. Tüski Márta református lelkésznő tartotta. Utána közös ebéd, majd ünnepélyes összejövetelel volt a Vianeni Magyar Otthonban.
A nagyon értékes ünnepi előadást Ir. Polgár Kornél tartotta. Az előadás szövege a Federáció honlapján olvasható lesz.


Brabanti KMÉM találkozó

A hollandiai Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom brabanti csoportja szeptember 1-én találkozott Mierloban.
A házigazda előadásásnak a tárgya II. János Pál ECCLESIA DE EUCHARISTIA "Az Egyház az Eucharistiából él" című enciklikája volt. A Szentatyának ez a (14.) enciklikája személyes hangvételű és legfontosabb üzenetére irányul. Lényege az utolsó vacsora történése, ahol Jézus 12 tanítványának megtöri a kenyeret és átadja a bort, mint testét és vérét, kiengesztelvén Atyját ezzel az áldozattal, átvállalván az emberek bűnét.
Meghagyta az apostoloknak e szentség megújításának fontosságát, hiszen tudta, hogy az ember ezután is fog vétkezni, a sátán ezután is fogja áldozatait szedni.
A pápa kiemeli az Oltáriszentség szentmisén kívüli tiszteletének fontosságát is, így a szentségimádást és -a Magyarországon különösképpen díszes- Úrnapi körmenetet.. Ugyanakkor aggódva szól a paphiányból származó Ima és Áldozási istentiszteletek némely gyakorlatáról, mely kevésbé tájékozattaknak talán úgy tűnik mint egy teljes szentmise, de nem lehet az, hiszen legfontosabb történése, az egyidejű átváltoztatás nem mehet végbe.


KMÉM-Benelux-Rajna találkozó Maarssenben

Az őszi KMÉM találkozó Maarssenben november 5-6-án lesz. Előadók péntek este: Tüski Márta lelkésznő a holland protestáns egyházak egyesüléséről, Dr Kibédi Varga Sándor középkori magyar irodalom témaköréből. Szombaton délelőtt Dr. Véber Gyula az egyházi zenéről tart előadást. Meghívók és jelentkezés: Mustó Sándornál: Vechtoever7. 3555SX Utrecht, T: 030-2468717, e-posta: sandormusto@tiscali.nl


Szent József ünnepség Wassenaarban

A wassenari Szent József plébánia 75-éves fennállásának ünnepségei keretében október 9-én, szombaton, 11 órától 16 óraig jótékonysági bazárt rendeznek. A bevételt a Budapest-Józsefvárosi Szent József plébánia céljaira gyűjtik. Az ünnepség alatt Hoffmann Géza zongorázik.
Cim: Wassenaar, Parklaan 28, Sion nevű terem bejárata. A hágai Centraal Stationtól a 43-as autobusszal érhető el.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a rendezőség.


Jubileum
Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én ünnepelte szerzetesi fogadalmának 60 éves évfordulóját Matyasovich Henrik jezsuita atya, aki hosszú évekig volt a hollandiai magyarok kedvelt lelkésze. Egyházközségünk ezúton küldi jókívánságait, kérve a jó Istent, hogy áldja meg őt ezután is minden jóval.


Halottaink

2004. június 11-én elhunyt Hágában a fiatal Deák Márton Péter; június 22-én Heerlenben Lukácsi Rezső Róbert (*Tényő 1936); augusztus 28-án Helmondban Kránitz József (*Süttör 1937). Emléküket őrizzük. Nyugodjanak békében.


Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
Text 2e Vatikaanse Concilie

Katholiek Nieuwsblad


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg


Rádió és TV az Interneten

Közszolgálati TV-adók:

DUNA-TV

M 2

Magyar katolikus rádió:

Magyar Katolikus Rádió Eger
(Minden reggel 7.00 órakor szentmise
az egri Bazilikából)
Egyesültek a holland protestáns egyházak

2004. május 1-én lépett életbe a holland protestáns egyházak egyesülési szerződése. Az egyesült egyházak elnevezése ezután "Protestantse Kerk Nederland". Demokratikus módon elnököt választottak. Tájékoztatásuk szerint két és fél millió protestáns vallású holland hívőt képviselnek. Az egyesülés a hosszú, 15 éves "Samen op weg"-folyamat eredménye. Ugyanakkor maradtak csoportosulások, melyek nem kívánnak tagja lenni a PKN-nek.


Boldoggá avatják az utolsó magyar királyt és osztrák császárt

Október 3-án Rómában II. János Pál pápa boldoggá avatja az utolsó Habsbrug uralkodót, IV. Károly magyar királyt és osztrák császárt.
Nagybátyja, Ferenc Ferdinánd trónörökös szarajevói meggyilkolása után kitört, a magyar nemzetre oly gyászosan végződött I. világháború szomorú történései, kevés fényt vetettek uralkodására. Maga is részt vett a háborúban, de nem akart mást mint annak mielőbb véget vetni. 1916-ban került trónra, de csak két évig uralkodhatott. Koronázására Zita királynő kiséretében a Mátyás templomban került sor, de személyét az ország alig ismerhette meg.
Mélyen hívő ember volt. Nem akart mást mint a birodalom népeinek a békéjét. Nem szerette a császári pompát, nem is a schönbrunni palotában lakott, hanem Badeni villájában, lovait odaadta a bécsi szegényeknek télen szenet hordó fuvarosoknak.
Az első világháború során a német birodalom Ausztria németajkú részét be akarta kebelezni. De a magyar királyi hatalmat sem tudta a háború után IV. Károly gyakorolni, mert a nagyhatalmak annak megakadályozását követelték Horthy Miklós kormányzótól. Ezért és a belső osztrák ellenzék miatt végül 1918-ban lemondott a trónról. 1921. november 1-én feleségével egy angol hadihajón Madeira szigetére számkivetésbe vonult. Ott is halt meg 1922-ben, fiatalon, 35 éves korában, tüdőgyulladásban.
Ismert vallásos beállítottsága miatt hívei később imáikba foglalták, nem csak Ausztriában, de Magyarországon is. Egy az ő személyével összefüggő különös imameghallgatás egyházi elfogadást is nyert. Boldoggá avatásának motivációi között hősiesen keresztény uralkodói jelleme is szerepel.


Ismered Magyarországot?

Csenger, az ország legkeletibb települése

Makovecz Imre magyar építőmester országosan, de a sevillai világkiállítás óta már a határokon kívül is ismert személyiség. Számtalan közelmúltban épült templom, középület, magánvilla tervét készítette vagy személyesen, vagy tanítványai irányításával. De azt, hogy egy magyar településnek nem csak temploma, de szinte minden középülete tőle származik kevesen tudják. Igaz, Csenger nem is esik mindenkinek az útjába...
A reformáció idején Csenger egész népe -f0ldesurukat követve- áttért a kálvinista hitre használván a műemlékértékű, eredetileg katolikus templomot. A községben ma 4500 református mellet 400 római és 600 görög katolikus hívő él. Utóbbiaknak aránylag kis közössége építtette az egyedülállóan szép új templomot.
Más üzletmentes honlapok t.k.:
Startlap
Startpagina

Internet Értelmező Kisszótár
szakkifejezések

Google
ma a legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjteménye.


Hírlevelünkről:

Négyszer évente meg- jelenő egyházközségi Hírlevelünket minden hollandiai érdeklődő- nek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt nekünk megadja.
A Hírlevél aktuális száma (esetleges programváltozásokkal) a Világhálón, Web-címünkön is elérhető (lásd alább).

Kiadványunkat kinyomtatni a Web-változatról az Int. Explorer böngészővel a legegyszerűbb, a betüket a közepesnél egy mérettel kisebbre állítjuk be. Nyomtatás előtt az oldalakat az "afdrukvoorbeeld" paranccsal ellenőriz- zük.
E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki pedig nem tart igényt körlevelünkre, kérjük jelezze azt. Közreműködésüket köszönjük.


Görög-katolikus templomot
600 hívő építtette
Csenger községnek jó az izlése, lakóinak szíve pedig a helyén van és magyarul dobog. Ezt nem csak az bizonyítja, hogy új templomukat Szent Istvánról nevezték el és, hogy a felkérték Makovecz Imre mestert, hogy többi középületüket, -a tőle ismert 'organikus' stílusban/ varázsolja újjá, hanem az is, hogy a háromtemplomos községben méltó helyet kaptak nemzeti emlékeink, éspedig harmónikusan, a tájba illően elhelyezve.
Általános iskola és tornaterem
Az iskola mentén a megkoszorú- zott Petőfi szobor, bejáratánál magyar nemzeti zászló, a falu legszebb terén, egy dombtetőn Szent István újkeltű lovasszobra, az idősek otthona előtt az I. világ- háború elesettjeinek emlékműve, a főút mentén egy székelykapu tanuskodik Kovászna megyei tesvértelepülésükkel ápolt barátságról...
A községháza


A szamosmenti település várja a vendégeket.
Az M-3-as autóút Nyíregyháza és egyben Kárpátalja felé lassan, de biztosan épül. De érdemes a gyümölcstermő Nyírségen átautózni még ma, amikor a bulldozerek még nem vették arra útjukat. Hazájukat becsben tartó derék emberek laknak arrafelé...
Pünkösdtől országosan sugároz a Magyar Katolikus Rádió

Míg a Katolikus Rádió Egerből már két éve sugároz URH hullámhosszakon Észak-Magyarország és a Felvidék felé, addig a volt Petőfi Rádió szolnoki adójának a középhullámú frekvenciája (1341-khz) most országosan a Katolikus Rádió rendelkezésére áll. 2005-től két további dunántúli adó is fogja a vételt segíteni.

A hollandiai magyarokat elsősorban az internet-vétel érdekli, ez pedig párhuzamosan két kódolás szerint fogható: a 'RealAudió' és az 'MP3' eljárásokkal. A szükséges vevőprogramok a webről ingyen letölthetők.
Internetezők tudják, hogy az egyszerű telefonvonalas vagy TV-kábeles kapcsolat mellett az u.n. szélessávú ADSL illetve a szélessávú kábelkapcsolat van feljövőben, melyek lényeses minőségjavulást jelentenek. Ugyanakkor előnyös, hogy ezeknél a legtöbb esetben nem kell percdíjat fizetni, tehát hosszas rádiózás lehetséges.
A Magyar Katolikus Rádió budapesti web-kiszolgálógépe mind a négy fenti lehetőséget támogatja: www.katolikusradio.hu
Ugyanakkor az egri adók is üzemben maradnak, a reggeli, 7-órai szentmiséket továbbra is az egri Székesegyházból közvetítik.
Szerkesztőség:
nickl001@planet.nl
HÍRLEVÉL   ARCHÍVUM