Szentháromság
hm-szalag
Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanács
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland

Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres
Eksterlaan 8.
5731 XV Mierlo
E-mail: nickl@iae.nl Telefon: 0492-661736

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Alábbi honlapok élő web-kapcsolatnál aktiválhatók!


Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Katolikus Püspöki Kar (hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
2004. március

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
In deze uitgave berichten wij over de komende kerkelijke aktiviteiten voor de Hongaren in Nederland in de paastijd 2004 en verder over een kleine selectie religieus-culturele evenementen in Nederland en Hongarije.
Zr. Aloysia kreeg geweldig veel kerstpost. Zij vraagt: "Beste mensen, langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de goede, warme wensen i.v.m. de feestdagen.
U allen wens ik ook voorspoedig en gezegend 2004 toe. Zr. Aloysia Hetesy."


Egyházközségi hírek:

Szentmisék   Mustó Péter SJ atya nagyböjti látogatása során:
Március 20. 15 óra: Hoensbroek/Limburg (St. Janskapel, markt);
Március 21. 12 óra: Hága, Koningin Sophiestr. 45 (St. Liduine kz.)
Március 21. 15 óra: Rotterdam, K. Doormanstr. 337 (Una Sancta)
Március 27. 16 óra: Vianen, Magyar Otthon, bejárat Langeweg 145.-el szemben
Március 28. 12.30 Helmond, Paulus Potterstraat 11. (Pauluskerk.)
Március 28. 15 óra Arnhem, Velperweg 137. (Insula Dei);

Hágában -június, július, augusztus kivételével- minden hónap első vasárnapján 12.00 órakor, Rotterdamban 15.00 órakor Ige- és Áldozási istentisztelet lesz. Húsvét vasár- napján görögkatolikus szentmisét mond Lakatos László atya. Aznap és május 2-án a rotterdamiakat is Hágába várják. Április 4-én Hágában egyházközségi gyűlés is lesz.

A Scharle-testvérek ministrálnak Helmondban...
A Limburg-i magyaroknak évközben módjukban áll havonta magyar szentmisét hallgatni a közeli Aachenben, ahova Lukács József atya minden hó utolsó vasárnapján jön Kölnből.
Jó hír, hogy a szentmisék közelebb, a Dóm melletti St. Jakobstr. 19 alatt lesznek a nővérek kápolnájában d.u. 16.00 órakor. A nővéreknél parkolni is szabad.
A nem felsorolt vasárnapokon és helyeken pedig kérjük a hívő katolikus magyarokat, hogy kapcsolódjanak be helyi holland egyházközségi életbe és ott láto- gassák rendszeresen a szentmisé- ket.

Lelkigyakorlat: Március 25. és 26. este 19.30 órakor Hágában: St. Liduine kerkzaal;
Március 27. 10.30 órakor Vianenben: Magyar Otthon, bejárat Langeweg 145-el szemben; Ugyanott d.u. 16 órakor szentmise.

Beteglátogatás: Egyházközségünkben ez évben sokan betegeskednek. Aki Mustó atya látogatását kéri otthon, március 18. és április 1. között hívhatja szálláshelyén Utrechtben. T: 030-2468717.


Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap


Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Keresztény lapszemle

Magyar Keresztény Portál


Halottaink:

Az elmúlt hónapokban különösen sok hollandiai magyartól vettek földi búcsút szeretteik. 2003. augusztus 31.-én a Limburg-i Landgraafban elhúnyt Csikós Júlia (1926); január 8.-án Hágában, a betegek szentségével erősítve, Simon Juci néni (1910); január 15.-én Helmondban Bankó Irén (1913); január 20-án Hágában Csikós László (1921), január 28-án Arnhemben Vizi-Kováts Sára (1923). Nyugodjanak békében!


Segélyszervezetek híreiből:

A Családok a Családokért kárpátaljai segélyakció második negyedévi kézbevételéről kaptunk visszajelzést. A helyi Ferences Misszió főnöke is jelezte, hogy figyelemmel kíséri a segélyek célba jutását. A befizetéseket továbbra is a Szent István Alapítvány címére kérjük (Stichting St. Stephan, postgiro 336400) "Családok a Családokért" megjegyzéssel. Az alapítvány címe: T. J. Udvarhely címén: Zonegge 910, 6903 EV Zevenaar, T: 0316-330061, e-posta: Udvarhely30@zonnet.nl;


Magyar püspöki körlevél a bioetika néhány kérdéséről

Miként korábban is, a püspökök most is a katolikus hit szerinti álláspontot fogalmazták meg egy nagyon időszerű, a társadalomban és a tudományos világban is jelentős vitákat gerjesztő kérdés kapcsán. Az Erdő Péter bíboros prímás és Veres András püspökkari titkár által felkért, az orvostudo- mány, a biológia, a társadalom-lélektan, az etika és a teológia terén jelentős tevékenységet maga mögött tudó szaktekinté- lyekből álló munkabizottság két évvel ezelőtt kezdett dolgozni a Szent István Társulat által most kiadott, Az élet kultúrájáért címet viselő mű előkészítésén (még nincs az Interneten). A munka során nagymértékben támaszkodtak többek között a Szentatya Evangelium Vitae kezdetű enciklikájának tanítására, valamint a Pápai Életvédő Akadémia állásfoglalásaira. A körlevelet - amelyet elsősorban a papok, katolikus hívek, de mellettük a társadalom minden tagja, kiváltképp az egészségügyben dolgozók, törvényhozók okulására, a társadalmi együttgondolkodás elősegítésére szántak a magyar püspökök - egyházi terjesztésben és a könyvesboltokban is forgalmazzák. Sok szempontból életellenes korunkban ezt az élet mellett érvelő munkát a születés, a Megváltás földi életté válásának ünnepére való készület idején, az adventi időszak közepén: december 11-én mutatta be két szerkesztője: Erdő Péter és Veres András.

Erdő Péter kiemelte, hogy a körlevél jól példázza, hogyan fogalmazódik meg az egyház tanítása a krisztusi eszmények és egy konkrét történelmi, társadalmi helyzet egybevetéséből. Ehhez, mint mondotta, a világi tudományokkal, illetve azok művelőivel folytatott alapos, magas szintű párbeszédre van szükség. Csak így alakítható ki erkölcsi kérdésekre vonatkozó felelősségteljes álláspont.

A körlevél két fő fejezete az emberi élet határpontjai, illetve a genetika és az egészség megőrzése kapcsán szóba jöhető kérdésekkel foglalkozik. Tárgyalja az emberi embrió identitását és jogállását, a magzat élete veszélyeztetésének természettudományos és etikai szempontjait. Tisztázza az eutanáziával kapcsolatos fogalmakat, megfogalmazza az elutasítást, de nem hallgatja el a "kegyes halál"-lal szembeni érvelés nehézségeit sem. A második rész általános ismertetést ad a géntechnikákról, a génmanipulációs és biotechnológiai kutatások etikai és ökológiai vonatkozásairól.Természettudományos és etikai szempontból egyaránt mérlegre teszi a klónozás és az embrionális őssejtekkel kapcsolatos kutatás kérdéseit.

Az emberi élet értékének tudatosítása a hit hatékony és élő átadásán, a nevelésen és oktatáson, valamint a családok, plébániai közösségek, lelkiségi mozgalmak, papi és szerzetesi közösségek támogatásán múlik. Állítják, hogy mindennek záloga az Evangéliumban megfogalmazott felismerés tudatosítása: "Krisztus előbb szeretett minket, mint mi őt" (Jn 4,19), valamint, hogy "amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek" (Mt 25,40b)Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
Text 2e Vatikaanse Concilie

Opus Dei

Katholiek Nieuwsblad


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg


Rádió és TV az Interneten

Közszolgálati TV-adók:

DUNA-TV

M 2

Magyar katolikus rádió:

Magyar Katolikus Rádió Eger
(Minden reggel 7.00 órakor szentmise
az egri Bazilikából)
"Samen Op Weg": Egyesülnek a holland protestáns egyházak

2003. szeptember 12-e nagy nap volt a holland protestáns egyházak életében. Hosszú, évekig tartó egyeztető tárgyalások után született meg az egyezség a HERVORMDE, a GEREFORMEERDE és a LUTHERSE egyházak között.

A "Samen Op Weg" mozgalom 1961-ben született, amikor kilenc hervormde és kilenc gerefor- meerde holland lelkész elhatározta, -inkább álmodva mint konkrétan gondolva-, hogy "Protestantse Kerk in Nederland" név alatt egyesítik egyházaikat. A lutheránusok csak sokkal később, pontosabban csak a közelmúltban csatlakoztak a mozgalomhoz. A teológiai egyeztetésekről eddig kevés publikáció jelent meg.
Aki ismeri a holland protestáns gondolkozásmódot, -amely a múltban többnyire azt hangsúlyozta ami eltérő és nem azt ami közös- az tudja, hogy mennyire nehéz lehetett a fenti folyamat. Ezért is tartott 15 évig és téved aki azt hiszi, hogy a végső szavazásnál mindenki egyetértett. Kilépések, tartózkodások várhatók.
Ugyanakkor a hívők szintjén nagyobb az egyetértés mint a 'hivatalosak' szintjén, és erre alapozzák optimizmusokat a folyamat pártfogói. (www.sowkerken.nl)
A szavazás pozitív eredménnyel zárult. A naggyűlést követő közös istentiszteleten vendégként Simonis katolikus kardinális is részt vett.


Országosan sugároz a Magyar Katolikus Rádió Magyarországon

"Még soha nem volt példa arra, hogy a Magyar Katolikus Egyház országos sugárzású rádiót működtetett volna" - mondta Seregély István egri érsek, amikor a döntés megszületett. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által alapított Magyar Katolikus Rádió Rt. nyertes lett a Petőfi rádió volt középhullámú frekvenciájára kiírt pályázaton.

"Az elmúlt fél évszázad során a közéletből, a közoktatásból, a tömegkommunikációból hiányzott a keresztény fogalmak, gondolkodásmód, szellemiség átadása, ezért a magyar társadalom jó két nemzedéknyi közössége egyszerűen nem érti a kereszténység üzenetét és a keresztény élet tartalmát. Célunk az, hogy a rádió is hozzájáruljon e hiány pótlásához a magyar közéletben, közfelfogásban."A rádiót az egyház evangelizációs eszköznek tekinti és az evangelizáció szolgálatába kívánja azt állítani.
2000. októbere óta Észak-Magyarországon már fogható URH-n a "Magyar Katolikus Rádió-Eger", amellyel az együttműködés természetszerűen szoros lesz.

Hollandiában sem az URH, sem a középhullámú magyar rádiókat fogni nem lehet, de a legtöbb magyar adó a hagyományos sugárzás mellett internet-változatot is üzemeltet. Ez esetben az adás eljut a világ bármely pontjára. Az internet-vétel t.k. egy magyar fejlesztésű, ingyenesen beszerezhető "Világrádió" elnevezésű számítógép programmal is lehetséges. (Idővel utóbbi technikának egy TV-változata is várható.)

Más üzletmentes honlapok t.k.:
Startlap
Startpagina

Internet Értelmező Kisszótár
szakkifejezések

Google
ma a legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjteménye.
Hírlevelünkről:

Négyszer évente meg- jelenő egyházközségi Hírlevelünket minden hollandiai érdeklődő- nek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt nekünk megadja.
A Hírlevél aktuális száma (esetleges programváltozásokkal) a Világhálón, Web-címünkön is elérhető (lásd alább).

Kiadványunkat kinyomtatni a Web-változatról az Int. Explorer böngészővel a legegyszerűbb, a betüket a közepesnél egy mérettel kisebbre állítjuk be. Nyomtatás előtt az oldalakat az "afdrukvoorbeeld" paranccsal ellenőriz- zük.
E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki pedig nem tart igényt körlevelünkre, kérjük jelezze azt. Közreműködésüket köszönjük.

Ismered Magyarországot?

Látogatóban a matyóknál

A 'Mezőkövesd' szó hallatára minden magyarban egyedi népviseletet hordó és felette szépen hímző asszonyok jutnak az eszébe.
Kétségtelen, hogy a külvilág ezeken csodálkozik a legjobban, de a matyók korántsem csak a népművészet megszállottjai. Becsületes, dolgos emberek, tiszta a portájuk és szeretik a vendégeket.

Az új Kelet-magyarországi autópálya nyomvonala Mezőkövesd mellett halad el, így valóban csak egy kis kitérő, hogy bárki meggyőződhessen arról, hogy mi mindenben mesterek még a Matyóföld lakói.

A "Matyóföld" három települést foglal magába: Mezőkövesdet, Tardot és Szentistvánt. A vallásos matyók templomaik oltárképeit maguk festették, megjelenítve azokon saját történelmüket sőt népviseletüket is. Könyvtáruk, néprajzi múzeumuk sok kincset rejteget. De még máig nincs minden kincsük dokumentálva, mert pl. nemrég végeztek csak először helyi népdalgyűjtést a szakemberek. Most jelent meg erről egy népdal-kiadványuk. Igy legalább már azt is tudják bizonyítani, hogy nem járnak a nótáért a szomszédba. Énekkaruknak, tánccsoportjuknak, de még ifjúsági egyesületeiknek is mint pl. a cserkészetnek is nagy múltja van.

Szerencsés aki ünnepkor jár Matyóföldön, mert hát hasonlóan más híres néprajzi vidékhez, Mezőkövesden is a templomban látni a legszebb népviseleteket.


Vajon hány virágot hímeztek már életükben ezek a rózsafűzért szorongató kezek...?A jellegzetes matyó népi hímzés a XIX században kezdett kialakulni és a XX. században teljesedett ki a maga egészen egyedi gazdag szín és formavilágával. Érdemes egyébként a férfiak viseletére is odafigyelni. Nem csak magas pörge kalapjuk egyedi, de teljes öltözékük az.

Nem, a matyók sem járnak hétköznap népviseletben. Nem is lehetne azt munka közben tisztán tartani.

De ha ünnepelnek, felveszik hímzett virágos, rakott szoknyájukat, kötőjüket, különleges fejrevalójukat, beöltöztetik unokáikat még akkor is, ha egyetlen túrista sem jár akkortájt arrafelé.

Szerkesztőség:
nickl001@planet.nl
.
HÍRLEVÉL   ARCHÍVUM