Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanács
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland

Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Secretariaat:
Ruiterbaan 1.
5106 RJ Dongen
Tel: 01623-17293
magyar.nl@gironet.nl
Giro: 1999017

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Alábbi honlapok élő web-kapcsolat esetén aktiválhatók!

Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Katolikus Püspöki Kar (hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlapSzervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus MozgalomKeresztény Értelmiségi Társaság

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Magyar Pax RomanaJelentős katolikus irodalom:

Új Ember
katolikus hetilap

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár


Ifjúság:

Katolikus Ifjusági Mozgalom (KIM)

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum


Fontosabb holland katolikus honlapok:

Rooms Katholieke Kerk

Katholike kerk op het web


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op WegSzemelvények más, üzletmentes (!) honlapokból:

Internet Értelmező Kisszótár
szakkifejezések magyarázata kezdő internetezőknek

Google
Ez ma a legjobb keresőprogram

Új Magyar Évezred
negyedéves, értékorientált internet-kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
t.k. zenélő népdalkották gyűjteményével
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
1. szám: 2001 május
Contactblad van de rk Hongaren in Nederland

BEKÖSZÖNTŐ
Kedves hollandiai magyarok! Ez a kiadvány a Hollandiai Katolikus Magyar Egházközségi Tanács (EKT) újszerű internet-hírlevele. Elsősorban a hollandiai katolikus magyarokhoz kíván szólni, de szívesen eljuttatjuk a hírlevelet minden érdeklődő és drótposta címmel rendelkező magyarnak, aki igényét jelzi.
Azért vállalkozunk a kommunikációnak erre a változatára, mert felmérések szerint Hollandiában már most közel minden második ember hozzáfér valamilyen módon az Internethez, évente pedig további 10% jön hozzá. Akinek még nincs internet-levélcíme, egy kis utánajárással munkahelyén, iskolákban, ismerősöknél, sőt esetenkint már az idősek otthonában is kaphat egy névreszóló 'postaládát', többnyire ingyen. Az ilyen hírlevél gyorsan és olcsón eljut minden körzetbe, oda, ahol volt a múltban rendszeresen magyar szentmise és oda is, ahol nem.

Célunk egyrészt, hogy a ma vendéglelkészekre alapozott szentmisék rendjét közöljük, de ugyanakkor minden más, körünket is érintő keresztény/katolikus szellemiségű hollandiai történésre felhívjuk a figyelmet. Ugyanakkor szeretnénk a lelkészhiány által emberi kapcsolatainkban keletkezett űrt valamelyest áthidalni, hogy tudjunk egymás sorsáról, örömeiről, bánatáról.
Végül kihasználva a médium adta új lehetőségeket, közvetítünk a Világhálón elérhető forrásokból legyenek azok magyarországi, hollandiai vagy más eredetűek, melyek -véleményünk szerint- építően kapcsolódnak a társadalom keresztény szellemiségű fejlődésébe.
Egyházközségi hírek:

Közgyűlés/Vezetőségválasztás:  A Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Tanács 2001 április 7.-én közgyűlést tartott, melyre 11 helyi csoport megbízottjai lettek meghíva. A gyűlésen 8 helyi csoport képviseltette magát. Az évi beszámolókon kívül alapszabálymódosításra és vezetőségválasztásra került sor. A leköszönő elnök és titkár (Dr. Komarnicki Egon és Oribabor Júlia) helyére Nickl Károly és Magyar Lászlóné lettek megválasztva. A leköszönő vezetőségi tagok lelkes munkájáért ezúton mondunk köszönetet. További vezetőségi tagok: Tavasszy Attila (ifjúság), Mustó Sándor (pénztáros), Bohus Béláné és Vizi László (pénztári ellenőrök), valamint Udvarhely Tivadar (vezetőségi tag). Az új elnökség munkáját egy országos felméréssel, a helyi csoportokhoz küldött kérdőívvel kezdte. Ezen új egyházközségi Internet-hírlevelet pedig évente négyszer szeretnénk valamennyi érdeklődő elektronikus postaláda (e-mail) címére eljuttatni, amennyiben ezt a címüket közlik velünk.


Magyar szentmisék 2001 folyamán:   Állandó katolikus magyar lelkész Hollandiában -mint ismeretes- nincs szolgálatban. Egyetlen lehetőségünk, hogy a kiküldetésben vagy vendégségben körzetünkben tartózkodó lelkészeket kérjük fel magyar szentmisék bemutatására. A Leuvenben doktori disszertációján dolgozó Bakos Gergely bencés atya már több mint egy éve segít ebben és 2001 utolsó hónapjaiban még néhányszor el tud jönni Hollandiába, de biztos időpontot csak az ősszel tudunk közölni. Ha megoldható, a következő körzetekben fogjuk tőle szentmisék bemutatását kérni: Hága, Rotterdam, Helmond, Arnhem. Azoknál a helyi csoportoknál, ahol az 'Ige és Áldozás' liturgia (Woord en Communiedienst) lehetséges illetve megengedett, feltételezzük, hogy a helyi közösségek ezeket továbbra is megszervezik. A Limburg-i csoportok (Geleen, Kerkrade) jelezték, hogy amíg nincs állandó lelkészünk, addig ők a közeli Aachenbe járnak át magyar szentmisékre.

Szent István nap: Augusztus 26.-án -a szokott módon- 12 órakor a Vianen-i r.k. templomban lesz közös ökuménikus istentisztelet protestáns testvéreinkkel együtt. Katolikus részről a helyi holland plébános mutatja be az Eucharisztiát. A vianeni Magyar Otthonban ebéd után, 15 órakor kezdődik a hagyományos szentistvánnapi ünnepség a Hollandiai Magyar Federáció rendezésében.

Mustó Péter atya tavaszi körútja: Az elmúlt márciusban már harmadízben jött kéthetes hollandiai körútra Mustó Péter jezsuita atya Magyarországról, aki t.k. Arnhemben, Hágában, Rotterdamban és Vianenben mutatott be szentmisét és két körzetben tartott 1-2 napos lelkigyakorlatot. Amennyiben kivitelezhető lesz, szeretnénk 2002-ben is felkérni egy hasonló látogatásra.


Segélyszervezetek híreiből

Tiszai árvíz: A tavasszal a Felső-Tisza kárpátaljai és magyarországi szakaszán kegyetlen árvíz pusztított. Ott, ahol már tavaly is szinte mindenük odaveszett, most véglegesen elsodorta a Tisza az amúgyis szegény nép vályogházait, állatait, vetésüket.
A márciusi Helmond-i szentmise alkalmából 285.- guldent adakoztak a Helmondiak spontán az árvízkárosultaknak. Ezt 300.- guldenre kiegészítve, majd egy további 300.- guldenes adománnyal eljuttattuk a kárpátaljai nagyszőllősi ferences nővérek segítőszolgálatának.Szent István Alapítvány: Május 20.-án Hágában a Stichting Vrienden van Sint Stephan gróf Festetics de Tolna Dénes elnökletével jótékonysági koncertet tartott a Szent István Alapítvány céljaira. A rendkívül színvonalas zenei est, melynek rendezésében a Szent István Alapítvány részéről Küssel József vállalta a munka oroszlánrészét, immár harmadszor került megrendezésre és növekvő sikernek örvend. A fiatal holland és magyar művészek (t.k. a budapesti Liszt Ferenc Akadémiáról) valamennyien lelkes tapsot kaptak. A szünetben festmények és más dísztárgyak kerültek elárverezésre az alapítvány céljaira, mely -mint ismeretes- a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együtt, magyarországi hajléktalan és árva gyerekek segítését végzi. A rendezvény összbevétele meghaladta a 93.000.- guldent. Az ünnepélyen megjelenő Kozma atya pedig egy kisteherautó kulcsát vehette át a rendezőktől. További adakozást az alapítvány sokoldalú munkájához a "Stichting Vrienden van St. Stephan" ABN-AMRO Bank Bloemendaal Nr.43.96.37.066 számlájára kérnek. Ugyanakkor a Zevenaar-i székhelyű "Stichting St. Stephan" bankszámlája továbbra is: Postbank Nr. 336400.Számítógépek az elszakított területekre

Határokon túli cserkész és Pax Romana kapcsolatainkat felhasználva az utóbbi években Hollandiából már tízenkét használt számítógépet juttattunk Szlovákiába, Kárpátaljára, Erdélybe, és a Vajdaságba. Internet-kapcsolatainkat az ottani ifjúsági és segélyszervezetekkel már részben ezeken a gépeken keresztül tarjuk fenn. További gépeket (486-os vagy újabb) -megyegyezés szerint- ezután is szívesen továbbítunk.
A Hollandiai KMÉM-Pax Romana híreiből

A közel 50 éve Hollandiában működő Katolikus Magyar Értelmiségiek Mozgalma évente kétszer rendez 1-2 napos konferenciát, melyen belgiumi illetve rajnavidéki csoportok is részt vesznek. A többnyire világnézeti témákra meghívott előadók gyakran Magyarországról jönnek. Az ez évi tavaszi összejövetel témája helyi jellegű volt, és a kisebbségek beilleszkedéséről, illetve az allochtoon/autochtoon problematikáról szólt. Az értekezést Vizi László vezette be, majd Tüski Márti bibliai szemszögből, Oribabor Júlia pedig a probéma személyes, családon belüli vetületéről szólt. A vita során kiderült, hogy hollandiai vonatkozásban ma főleg a muzulmán vallású bevándorlók vonják magukra a figyelmet, míg Magyarországon ezer éven át másnyelvű etnikai kisebbségek éltek, de ugyanakkor 'magyar'-nak mondták magukat.
Egy kisebb tagozata a hollandiai KMÉM-Pax Romana mozgalomnak a Brabant-i csoportja, mely családias légkörben gyűlik össze kéthavonkint. Áprilisban a Véber család vendégeként a bizánci kereszténység és a török hódoltság magyarországi hatásairól tartott a házigazda előadást.
Katolikus rádió az Interneten:

A Miskolc körzeti ultrarövidhullámú katolikus rádió újabban az Interneten kesztül is hallgatható. URH rádióadók -mint ismeretes- a hagyományos módon csak kis körzetben foghatók. Az egri érsekség jóvoltából az új katolikus rádió most az internet-hálózaton is elérhető éspedig a következő címen: Katolikus Rádió. A vétel minősége az összeköttetés jellemzőitől függ. Ez ma még nem is ideális de tény, hogy az adás így az egész világra eljut! Minden reggel 7 órakor az egri Főszékesegyházból közvetítenek szentmisét.Duna-TV/MTV2 parabolával és az Interneten:

A két, Hollandiában fogható magyar televíziós program vallási adásai szintén jelentősek. Ha teljes szentmisét nem is közvetítenek minden vasárnap (több vallásos műsort igen), az ünnepnapok műsorai szellemi színvonalban kiemelkednek a hétköznapiak közül, messze felülmúlván a kereskedelmi adók színvonalát. A Duna-TV nemrégen, nem csak Európa, de 'a világ legjobb kultúrális adója' díját nyerte el! Műsorukat kora reggel a Vatikáni Rádió negyedórás adásával kezdik.

A Duna-TV és MTV2 műsorait a helyi kábelhálózatok Hollandiában nem közvetítik, de műholdvevővel itt is jól foghatók. Vételükhöz egy kb. 80 cm-es parabolaantenna és egy u.n. beltéri egység (indoor unit) szükséges. A készlet ára az elmúlt tíz esztendőben harmadára csökkent (csomagküldő árúházaknál olykor már 300.- guldenért kapható). Felszerelésüknél fontos, hogy a parabolaantennának "szabad kilátása" legyen déli irányba (a vízszínteshez viszonyított 30 fok alatt). További vételi adatok:

Duna-TV

Műhold: Hotbird IV
Helyzet: 13 fok keleti irányba
Frekvencia: 10.815.08 MHz
MTV2:

Műhold: Hotbird III
Helyzet: 13 fok keleti irányba
Frekvencia 12.130 MHz


Horizontális porlarizáció, PAL rendszer, hang: 6,5 MHz. Ugyanezen rendszerekkel a TV programokon kívül egy megfelelő rádiókészülékkel a Kossuth, Petőfi, stb. magyar rádióműsorok is foghatók.

A Duna-TV adása az Interneten is követhető a következő honlapcímen: Duna-TV.
Ellentétben a műholdvétellel az internet-adás az egész világon megtekinthető. Híreket és fontosabb programokat egy névjegy nagyságó képen 'élőben' lehet követni, illetve egy későbbi időpontban is 'le lehet azokat hívni' és megtekinteni. Az adók Teletext oldalai szintén megtekinthetők az Interneten.


Tárolni ezt a levelet az "Outlook" levelezőnél ".elm" kódolásban, a többinél a "template" módozatban célszerű.
Szerkesztőség:
nickl001@planet.nl
FIGYELEM!

Amennyiben Ön ezt a hírlevelet nyomtatott változatban kapta közöljük, hogy nyomtatott formában ez még egyszer fog 2001-ben megjelenni. 2002-től reméljük és feltételezzük, hogy minden helyi csoportnak lesz legalább egy internet-postaláda (e-mail) címe, ahová hírleveleinket küldhetjük.
Kérjük közöljék velünk mielőbb az ilyen "drótposta" címűket, és minden további internet-postaládával rendelkező, érdeklődő honfitársunk címét. Ezt előre is köszönjük.
Üdvözlettel: Nickl Károly

HÍRLEVÉL   ARCHÍVUM