holnap 100
A 2010/6. számtól Várad folyóirat számai a www.varad.ro-n érhetőek el.

A Holnap kronológiája

1907. A váradi fiatal írókat, költőket régóta foglalkoztatta egy új irodalmi társaság létrehozásának gondolata, s egy irodalmi folyóirat kiadása, mely a konzervatív irodalmi élet tespedtségével szemben haladó szemléletet tükrözne, emellett a túlcentralizált Budapest-központú irodalomszemlélettel is szakíthatna. Az irodalmi társaság megalakításához az adott végső lendületet, hogy 1908 februárjában a Premontrei Főgimnázium tanáraként Váradra érkezett Juhász Gyula.1908. február. Antal Sándor – az első antológia szerkesztője, az előszó írója – szerint Váradon a Kis Pipa nevű vendéglőben beszélgettek először Juhász Gyulával egy irodalmi folyóiratról. Adyra már első pillanattól számítottak. Amikor Dutka Ákost és Emőd Tamást is bevonták a tanácskozásba, már nem folyóiratban gondolkodtak, ugyanis a helyi nyomda tulajdonosa, Sonnenfeld Adolf egy antológia kiadását javasolja. Úgy állapodnak meg, hogy bevárják, míg Ady újra Váradra érkezik. (A saját folyóirat terve évek múlva is újra felmerül!)1908. február 27. Ady Nagyváradra érkezik, hogy barátaival tárgyaljon, akik az Emke kávéház hátsó kártyaszobájában gyülekezve vártak rá. Mintegy húszan, fiatal írók, költők, újságírók, tanárok és a város más, szintén fiatal, de tekintélyes polgárai valóságos kis ünnepléssel fogadják. Itt mondják el Adynak, hogy egy modern szellemű irodalmi társaságot szeretnének alakítani, amely egy közös antológiával, azután saját folyóiratával is a nyilvánosság elé léphetne – és amelynek élére Adynak kellene állnia. Ady tudomásul vette a tervet a benne neki szánt szereppel együtt. (Akkori helyzetében – egzisztenciális gondok, támadások, állandó fórum hiánya, magány és leromlott idegállapot – szívesen fogadja a váradi baráti hátteret.)1908. március. Juhász levélben fordul egyetemi barátaihoz, (Babitshoz, Kosztolányihoz, Oláh Gáborhoz) hogy bevonja őket a mozgalomba. Kosztolányi válasza nem ismert, egyes visszaemlékezések szerint ellenszenvvel fogadta Ady „vezérségét”, Oláh Gábor pedig addig szabódott, míg lemaradt. Babits azonban vállalja, s a váradi rokoni kapcsolatokkal rendelkező Balázs Béla is. 1908 tavaszára kialakult az írógárda a hét költő – Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emőd Tamás, Juhász Gyula, Miklós Jutka – összefogása révén. Az antológia szerkesztését Antal Sándorra bízták.

1908. április 1. Ady visszatér a Körös-parti városba. Ekkor történik meg az irodalmi társaság névadása dr. Dénes Sándor nagyváradi ügyvédnek az Orsolya-zárdával szemben levő lakásában. Mivel nem sikerült a társaság nevében megegyezniük (többek közt Göncölszekérre, Hétmagyarokra gondoltak, utalva a hét szerzőre), Adyt sürgetik, aki fáradtan csak annyit mond: „Hagyjuk most, majd holnap.” Erre a többiek örömmel javasolják: legyen a társaság neve: Holnap! (Az antológia címe is ez lett, névelővel ellátva, a hét betű szintén a hét poétára utal.)1908. szeptember eleje. Az antológia anyaga hamar összegyűlt, már 1908 május–júniusára a megjelenését tervezik, de a körülötte zajló viták és sértődések – Antal előszava és költőportréi – miatt, valamint a kiadó kérésére végül csak 1908. szeptember legelején lát napvilágot A Holnap első kötete.


1908. szeptember 27. A személyes találkozást a közönséggel a Vajda János-emlékünnep alkalmából tűzik ki. A közönség soraiban, a városháza dísztermében Ady mellett ott van Léda is. Ez alkalommal mutatkoznak először nyilvánosan együtt Váradon. Az előadás sikeres volt, ezt bizonyítja a Nagyváradi Napló szeptember 29-i másfél oldalas beszámolója is. Ebből is tudható, hogy Emőd Tamás Ady-verseket szavalt (köztük az ekkorra írt Egy néhai költőt [véglegesen: Néhai Vajda János], valamint a Találkozás Gina költőjével címűt), Ady pedig előadást tartott az új magyar irodalomról. Ettől a naptól kezdve a Független Magyarország című napilap lesz a holnaposok budapesti „félhivatalos lapja”, mely rendszeresen közölte a mozgalom terveiről, eseményeiről szóló híreket.1908. szeptember–október. Szokatlanul élénk, országos sajtóvisszhang fogadja az antológiát.1908. október 14. Ady újabb váradi látogatása alkalmával tartják meg A Holnap Irodalmi Társaság hivatalos alakuló ülését az Emke kávéház különtermében. Dr. Dénes Sándor indítványára a Holnap kimondta megalakulását. Elfogadják az alapszabályzat elkészítését, majd A Holnap ügyeinek intézésével tíz tagot bíznak meg. (Miklós Jutka kivételével az antológia résztvevőit, valamint dr. Berkovits Renét, dr. Dénes Sándort, dr. Sarkadi Lajost és Nagy Mihályt. Titkárnak Dutka Ákost és Juhász Gyulát választják.)1908. október 17. Az Emke kávéház különtermében összeül A Holnap alakuló közgyűlésén kijelölt bizottság, hogy megtárgyalják a társaság alapszabályzat-tervezetét. Az ekkor már – A Holnap miatt őt ért sajtótámadások miatt is – nagyon ingerlékeny Ady parázs vitába keveredik Juhász Gyulával Petőfi Sándor és Arany János költői megítélése miatt, s a szóváltás végén Juhász felugrik, becsapja maga után az ajtót és elrohan.


1 / 2 arrow

impresszumszerzői jogok