kritika
A 2010/6. számtól Várad folyóirat számai a www.varad.ro-n érhetőek el.

Kozma Dezső

Élet – és mű

„…Nagyvárad a lázas vágyakozások, akarások városa.”
(Ady Endre, 1901)

Életrajzok, önéletírások, életrajzi regények, az önvallomások különféle formái tanúsíthatják: jelentős személyiségek, alkotók élete egyéni élményeken túlmutató, érdekes, olykor tanulságos olvasmány lehet. Az sem titok, hogy egy író (művész) életének eseményei éppen úgy művészi élményt alakítóvá válhatnak, mint azok a (társadalmi, történelmi, szellemi) körülmények, viszonyok, amelyek közepette egy-egy műalkotás megszületik, egy életmű kiteljesedik. (Vagy nem teljesedhet ki.) A közvetlenül vagy közvetett módon megtapasztalt élmények sok mindent elárulhatnak egy alkotó művéről. Csak példaként emlékeztetnék Petőfire (akinek élete: költészete), az „életes” Móricz Zsigmondra vagy a művészete szempontjából az életét „szerencsésnek tartó” Kós Károlyra.
A tények és a „teremtett világ” szembesítésekor mégis nagyon óvatosnak kell lennünk már csak azért is, mert (ez is közismert) a valós, illetve valósnak vélt világ igen „áttételesen” és sokféleképpen épülhet be a műbe, válhat annak új minőségű részévé, esztétikai értékké.
Mindezt Ady Endre nagyváradi éveit (és a pályakezdést követő váradi látogatásait) elénk táró újabb kiadvány juttattja eszembe: a Noran Kiadónál megjelent, Péter I. Zoltán sokéves kutatómunkájának köszönhető kötet. Címe: Ady Endre regényes életrajza Nagyváradon.
Az erdélyi magyar irodalomban múltja van ennek a „műfajnak”, a magyar klasszikusok (főleg Petőfi, Arany, Ady) itteni kötődéseit feltérképező kiadványoknak. A romániai magyar irodalom lexikona külön címszót szentel legnagyobb íróinknak, költőinknek, rendszeressé váló megemlékezéseink, zarándoklásaink (Koltó, Segesvár, Szalonta, Érmindszent) pedig hagyománnyá nemesült események. De Péter I. Zoltán könyvének nemcsak a sokrétű Ady-irodalomban vannak meg az előzményei, hisz a szerző már másfél évtizeddel ezelőtt összefoglalta kutatásának eredményeit („Hogy látva lássanak…” – Ady Endre Nagyváradon, 1993), majd újabb két kötettel gazdagította ismereteinket (Ady Erdélyben, 2003; Ady és Léda, 2006).
Péter I. Zoltán mostani könyve tehát mintegy összegezése ennek a szenvedéllyel végzett, folyamatos feltáró munkának. Természetesen a folytatás azt is jelenti, hogy az új adatok, a friss szakirodalom más megközelítésre nyújtottak lehetőséget, helyenként a módszert is befolyásolták, a szemléletet is árnyalták.
Kérdések sorát fogalmazhatjuk meg egy ilyen rövid ismertetésben is: Milyen az a város, ahova a fiatal újságíró megérkezett? Mit, mennyit nyújt át nekünk a kötet Ady itteni életéből, hírlapírói működéséből? Miként sikerül életre keltenie egy vajúdó korszakot? Milyen módon közvetíti az olvasónak hosszú évek munkáját?
A könyv írója ilyenképpen vall elképzeléséről az előszóban: „Célunk […] Ady nagyváradi életének ismertetése mellett a korabeli város bemutatása volt. Emiatt Adynak azokból a váradi cikkeiből idézünk, amelyek Nagyváradot mutatják be, illetve a költő itteni életét dokumentálják. Mindezt Ady szemével nézve, tehát azokra az utcákra, terekre, épületekre összpontosítva, amelyek valamilyen módon kapcsolódtak a fiatal újságíró váradi életéhez. De beszámolunk Ady későbbi fontosabb váradi látogatásairól is, ilyen esetekben természetesen szót ejtünk a város jelentősebb változásairól is. Mivel Ady későbbi váradi látogatásait nem lehet kiragadni a költő egész életpályájából, a máshol zajló eseményeket is összefoglaltuk, de apró betűvel szedve.”
Péter I. Zoltán igen jól ismeri a város múltját, gazdag forrásanyagból építkezik. Jórészt a legmegbízhatóbb forrásokra alapoz: elsősorban a kiváló filológusnak, Kovalovszky Miklósnak az Akadémiai Kiadó gondozásában napvilágot látott öt vaskos kötetére, továbbá Ady egykori írótársainak, közeli ismerőseinek, barátainak – Antal Sándor, Hegedüs Nándor, Nagy Endre, Dutka Ákos, Bölöni György, Dénes Zsófia, Bíró Lajos – visszaemlékezéseire, az Ady-értelmezésekre, az életmű leghitelesebb (kritikai) kiadására.
Különösképpen figyelmet érdemlő az a mód, ahogyan Nagyvárad városképének (utcáinak, tereinek, emlékműveinek) alakulását, változásait ez alkalommal is érzékeltetni tudja Péter I. Zoltán. Ebben a keretben tárulkoznak elénk: Várad hajdani lapjai, szerkesztőségei (Szabadság, Nagyváradi Napló), a Vajda János emlékezetének ajánlott, az új nemzedéket megszólaltató antológia (A Holnap) körüli viták, a felépült színházzal és a bemutatott darabokkal foglalkozó Ady-írások, a költő gyakran változó lakhelyei, az írótársak és barátok, a feszültségektől már ekkor sem mentes Léda-szerelem nem minden részletében ismert momentumai, az írás műhelyeinek is számító élénk kávéházak és kiskocsmák, az én belső világáról árulkodó (nem egyszer önértelmező) levelek, vallomások.
Mindezek megidézésével nem csak Ady Endre mindennapjai (éjszakái) elevenednek meg. A történetek, nevek, adatok mögött ott érezzük egy „nyugtalan” vidéki város, egy változó világ hangulatát, megújhodási szándékát, szellemi útkereséseit. És ott érezzük a saját költői hangját kereső, az írást küldetésként megélő költő-publicista egyéniségét. Ahogyan ezt az én belső világára figyelő Németh László több mint hetven évvel ezelőtt megfogalmazta: „Ady élete egy belső teljességet szolgál; költészetét és körülményeit ugyanaz a rendező, kikerekítő elv alakítja.”


A szerző további írásai

1 / 2 arrow

impresszumszerzői jogok

Trafic.ro - clasamente si statistici pentru site-urile romanesti