A dél-svédországi magyarok családi lapja
2. évfolyam 9. szám 2001/5
Lélekgondozó
    Az orgonazenével ünnepelt Magyar protestáns látomások 10 éve Gárdonyi Zsolt orgonamatinéja Lundban Dr Hc Gárdonyi Zsolt, a Würzburgi Zeneművészeti Akadémia előadótanára "Hommage a F. Liszt" c. orgonaművének (Program_2001) svédországi ősbemutatójára került sor szeptember 29-én az ezeréves Lund 1668 óta egyetemi székhelyként működő városának puritán román stílusú, 1080 körül épült és 1103-ban már érseki székhelyként nyilvántartott dómtemplomának négykezes nagyorgonáján. Az 1876-ban először átépített és legutóbb 1992-ben felújított nagyorgona sípjai és a művész gyakorlott játéka méltósággal magasba lendülő megkapó zenei élményt nyújtott.
     Gárdonyi tanár úr korunk kimagasló orgonaművésze, aki a Nyugat-európai Magyarnyelvű Református Lelkigondozó Szolgálat (NyEMRLSz) egyéni tagja, a Magyar Reformátusok Világszövetsége (MRVSz) világtalálkozója himnuszának szerzője. A magyar protestáns egyházzene jellegzetességeivel megalkotott Magyar ének először az 1991-es világtalálkozón hangzott fel, és a művész úr 1991 húsvétján keltezett dedikálásával, amelynek kottája most letölthető állományban honlapunkra került.
     Kereken egy évtized múlt el azóta, hogy Gárdonyi tanár úr vendégünk volt. Akkor 1991. szeptember 10-13. között tartotta negyedik közös Protestáns Látomások -1991 központi téma körüli hittudományi tanácskozását a két nyugat-európai magyar (evangélikus és református) testvérszolgálat (a KÉMELM és a NyEMRLSz). E tízéves megemlékezés és hálaadás bensőséges ünnepélyét tovább növelte a művész úr és édesapja feldolgozásából összeválogatott ősi genfi zsoltárok bemutatójának rendkívüli kifejező ereje.
     Megindultságot kiváltó csodálattal zúgott fel az előadóművész édesapja Gárdonyi Zoltán (1906-1986): "Jövel Teremtő Szentlélek (Veni Creator Spiritus) c. hatalmas orgonaműve. Ugyanez a mű szerepelt egy évtizeddel korábban, azonos helyszínen, a művész úr akkori orgonahangversenyének műsorán is. A zene lobogó fantáziájával felcsigázott hallgatóság, a lelki és a világi béke egyetemes összefüggését is kihallhatta a Allegro maestoso finale záróakkordjaiból, amit méltán jutalmazott meleg tapssal. Gárdonyi Zsoltot a NyEMRLSz világi elnöke köszöntötte a dómban. A hangverseny utáni magánbeszélgetésük témája az 1991-es lundi tanácskozás tízesztendős évfordulójának jelentősége volt.
     Mi történt "a nyugatiakkal" a múlt század nyolcvanas éveinek végén bekövetkezett közép-kelet-európai változások elsöprő forgatagában? Vízióikból mennyi valósult meg? Végleg megszűnt a II. Világháború utáni politika kényszerű kelet-nyugati belső egyházi megosztottság is. Első alkalommal vettek részt a Kárpát-medence történelmi protestáns egyházainak képviselői a nyugat-európai protestáns testvérszolgálatok tanácskozásán. Helyreállt a Kárpát-medence tömbreformátussága és a "nyugatiak" közötti kétoldali lelki vérkeringés. A NyEMRLSz végiglátogatta a Kárpát-medence egyháztesteit. A Délvidék felkeresése a háború miatt későbbre tolódott. Újrafogalmazódott a nyugat-európai magyar reformátusok és evangélikusok önazonossága és igénye a folyamatos anyanyelvi lélekgondozásra. Beteljesedett a NyEMRLSz legfelső igazgató szervének 1991-es döntése, hogy hittudományi tanácskozásait másodévenként váltakozva tartsa, a lehetőségekhez képest a KÉMELM-el közösen. Egymásra találtak a szórvány reformátusok a tömbreformátusság képviselői. Ez a testvéri összetartozás kifejezésre jutott 1992-ben Sárospatakon, 1994-ben Kolozsvárott ill. Nagyváradon, 1996-ban Beregszászon, 1998-ban és 2000-ben a Révkomáromban tartott küldöttközgyűlésen és hittudományi tanácskozáson A NyEMRLSz alapító tagjává vált a MRVSz-nek és Területi Egységgé szerveződött. Testületi tagja lett 1996-ban a Magyar Reformátusok Tanácskozó Zsinatának.
     A NyEMRLSz az 1996-os Világtalálkozóra megjelent világhálón http://www.refnet.cz. Az elektronika áldásival, a magyar ökumené göröngyös útján így a felekezeti különbözőségeink ellenére, egyet előre lépett nemzetünk keresztyén egységét szolgálva. A honlapon bárki számára hozzáférhető friss tájékoztató van a több mint 80 nyugat-európai magyarnyelvű protestáns istentiszteleti helyről és alkalomról. A teljesség kedvéért azokról is, akik a NyEMRLSz-hoz ugyan nem tartoznak, de a magyar protestáns lelki gondozásban rendszeresen részt vesznek. A honlapról letölthető a nyugati református tisztségviselők és egyházi szolgálattevők naprakészen frissített címtára. A NyEMRLSz világhálós levelezőlistája tájékoztat a fontosabb eseményekről. A gyülekezeti kiadványok elérhetők az "Egymást lássátok - halljátok" elve szerint, akár a meglevő honlapok kapcsolásával, akár a NyEMRLSz segítségével (a világhálóra kerülnek azok a kiadványok is, amelyeknek megfelelő műszaki felkészültség hiányában az Internet egyelőre elérhetetlen). Közvetlen kapcsolatot teremtettünk a Kárpát-medence református egyházi honlapokkal és a nagyvilágbeli magyar ajkú egyházi, sőt a nem protestáns honlapokkal is. 2000-ben megalakult a Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége. A KÉMELM-mel közösen létrehozott közös gyülekezeti gondokkal foglalkozó úttörő tevékenységünk, sajátosan újabb feszültséget okozott. Sajnálatos, hogy a szülési folyamat zavarát egyesek mesterségesen szított felekezeti türelmetlenségre és ebből származó megosztottság növelésére szeretnék kihasználni. A felekezeti öntudat megerősödése és feltétlen megtartásának előfeltétele mellet nagyon sok türelem, jóindulat és tapintat szükséges minden fél részéről a protestáns közösségi szellem kialakításához. A kegyelmi idő még tart: az evangélium hirdettetik.
     Így várjuk a megtérés gyümölcseit s áldozatokkal is igyekszünk az atyafiakhoz való hajlandóságra: az egymás terhének hordozására! Maradandó célunk: "A rád bízott drága kincset őrizd meg!" 2 Tim 1,14.
     Dr. Békássy N. Albert