I. évfolyam. 2. szám 2000. július 1., ISSN 1404-7780

•[vissza]


A szerkesztő asztala


LElVÉLVÁLTÁS

Kedves Kormos László!
Kérésére a Magyar Liget előzményeiről röviden a következőket írhatom. A Lundi Lapot minden támogatás és hovatartozás nélkül 1998-ban indítottam. Ebben az évben négy, 1999-ben pedig 12 száma jelent meg. Példányszáma 400- 250 között ingadozott az önkéntes sokszorosítók lehetőségeinek függvényében. Próbáltam a helyi ITEK Akadémia mellé állni, de anyagilag nem támogathattak. 1999 májusában javaslatomra 127 taggal megalakítottuk a Lundi Lap Társaságot. De a vezetőségbe csak olyanokat javasolhattam, akik nem értettek a szerény gazdálkodáshoz, engedtek az itteni téves felfogásnak, miszerint a vezetőség legfőbb dolga az, hogy a valahonnan kapott pénz elköltse. Mivel magam jelentettem be hivatalosan a Társaságot, nevemre érkeztek a számlák, fizetnem kellett pedig a vezetőségében nem vettem részt, mert nem tartottam ildomosnak, hogy a lap támogatására alakult egyesületet az vezesse, akinek a lapját segítik. Év végén a kényszerítő körülményeknek engedve csődöt jelentettem, és lemondtam tagságomról. 2000. március 15. tiszteletére indítottam el azt a lapot, amelyről több alkalommal szóltam már a Lundi Lapban. A Magyar Liget a dél-svédországi magyar családok lapja kíván lenni, mégpedig úgy, hogy magában foglalja mindazon városok magyarságának lapját, akik ezt fontosnak tartják. Eddig - több helyi lap egy újságban - a Magyar Ligetben indítottam a Malmői Lapot, a Kristianstadi Lapot, folytatom a Lundi Lapot, ismertetem a halmstadiak A célok című lapját, és számítok a helsinborgi , a sölvesborgi és más magyar egyesületek közreműködésére is. Lundban legalább nyolcszáz, Dél-Svédországban pedig tízezernél több magyar él. A Magyar Liget mindnyájuk lapja kíván lenni. A közös munka eredményessége érdekében a LMKF Magyar Klubjában Bevezetés az újságírásba címmel tanfolyamot tervezek. Minden magyar egyesületben, ahol erre igényt tartanak, fiókszerkesztőség alakítását javasolom. Tagjaik az anyaggyűjtésben, az írásban, a sokszorosításban, és a lapterjesztésben segíthetnek, idővel aztán önálló munkával készíthetik saját lapjukat, amely a nagyobb körű nyilvánosság céljából a Magyar Liget részeként jelenhet meg. A ML pedig általános érdeklődést kielégítő olvasmányokat közöl (önismeretünket elősegítő írások, történelem, irodalom, nyelvápolás, gyerekoldal, szórakoztató rovatok, stb.), amelyek a családi lap tulajdonságát erősítik.
Ennyi dióhéjban a lap(ok) története és jövője. A Magyar Liget az ISSN 1404-7780 számon került nyilvántartásba. Összefogással még ebben az évben elérhetjük, hogy nyomdában készüljön ezernél több példányszámban. Nagyon fontosnak tartanám, hogy ez a lap is felkerüljön a HUSOR-ra, mert a svédországi magyarok jobb tájékoztatását szolgálná, és azt is, amire folyamatosan nagy szükségünk van: anyanyelvünk ápolását. Előre is köszönöm jóindulatát és fáradozását. Melegen üdvözli:
a szerkesztő.

Tisztelt Tar Károly!
Köszönöm a témát kimerítő levelét! Pont ilyen válaszra volt szükségünk, így elmondhatjuk, hogy tiszta képet kaptunk a Magyar Ligetről, és most már értjük a hátterét is a dolognak. Azt hiszem, nem kell hangsúlyoznom, hogy a HUNSOR is pártoktól és kormányoktól független társadalmi információs forrásként működik, a nemzeti tudat megtartásán és erősítésén, a magyar-magyar kapcsolatok, és a magyarsággal együtt élő népekkel való kapcsolatok fejlesztésén dolgozunk. A magyarok közti minél jobb tájékoztatás megteremtése a célunk, amit itt nem részletezhetek, de ez nyilvánvaló. Természetes hogy Önnel és szerkesztőségével, szívesen vesszük fel a kapcsolatot, és kívánjuk az együttműködést. Céljaink azonosak, a magyarság, a nemzet szolgáltában, közösségünk iránti felelőséggel dolgozunk. Kérem, tekintse levelemet a szükséges jó kezdetének. A HUNSOR célja az, hogy együttműködjön, és további alapot teremtsen az együttműködésre más magyar szervezetekkel, tömegtájékoztatási eszközökkel, újságokkal országunkon belül és azon túl. Véleményem szerint a HUNSOR és az Önök szerkesztősége továbbfejlesztheti az egymásközti kapcsolatot, szívesen fogadjuk cikkeiket, írásaikat, tudósításiakat. Szükségünk van egymásra, együtt kell dolgoznunk mindenütt, ahol erre van lehetőség. Minden beküldött írást szívesen fogadunk, és természetesen, méltóképpen tálaljuk a HUNSOR oldalain.
Tisztelettel:
Kormos László,
a HUNSOR főszerkesztője.
A HUNSOR a Magyar - Svéd Online Források honlapja
http://www.hunsor.nu/

A levélváltás eredményeképpen és Kormos László másfélhetes áldozatos munkájának köszönhetően a Magyar Liget pazar tálalásban felkerült a HUNSOR honlapjára. Munkatársaink, olvasóink, és minden a világhálón kalandozó magyarbarátunk nevében hálásan köszönjük önzetlen, értékes közérdekű szolgálatát.Folyamatos hibavadászatot

Szeretném, ha továbbra is "sértegetnének".

(Töprengés) Munkatársam, kartársam, magyartársam nemcsak tekintetével, hanem egyszer nyíltan, kereken, kertelés nélkül szemembe mondta, hogy ne bántsam az ő hibáit, ő sem bántja az enyéimet. Hát éppen ez az, amit nem vártam, nem akartam, elfogadni nem tudom. Nem emberi hibáinkról volt szó, hanem csak a magyar nyelv használatakor a mind sűrűbben előforduló tévedéseinkről, amelyek felemlítésével úgy tűnik megsértettem, folyamatosan sértegetem. Mit tehetnék? Ha elfogadom ajánlatát, beszélgetéseink nyelve nem tisztul, magyartalanságokkal szennyeződik, és unokáimnak majd nem lesz kivel szót váltaniuk nagyapjuk nyelvén, édes anyanyelvünk aztán keserűvé válik a szájukban. Biztatom magam: hangos szóval nem javítok ki senkit. Most is csak arra kérem mindenféle társaimat, hogy ne haragudjanak rám, ha mindhalálig dadogva és izzadva bár, de megpróbálok tiszta magyarsággal szólni hozzájuk. Tudom, hogy ez nem lesz könnyű, mert hibáimat mások könnyebben felfedezik, mint jómagam, de hiszek abban, hogy lesz néhány követőm és olyanok is, akik majd kijavítanak.

[folytatás ->]A versenyről

A hibavadászok meghirdetett versenyében a részvevők szempontjából az akartnál jobban sikerült első lapszámunk, mert hiba bőven van benne. Akik valóban segíteni akartak telefonáltak, szóltak, írtak a hibákat kiigazítandó. Különösen jó hír, hogy második lapszámunkat már néhány önkéntes olvasószerkesztőséget vállalóval együtt készíthettük. És reméljük, hogy segítőkészségükkel kitartanak mellettünk a jövőben is. Ezért sokszorosítás előtt megküldtük lapunk levonatát Garam Katalinnak, Dr. Somogyváry Ferencnek és Szente Imrének.

A hibavadászati versenyt év végéig folytatjuk, amikor eredményt hirdetünk a következő szabályzat alapján: Minden a lapban fellelhető értelmi hibáért 3, helyesírási hibáért 2, gépelési hibáért 1 pont jár. Megismétlem a Munkatársi verseny előírásait is: Minden a szerkesztőségbe beküldött hírért 5, beszámolóért 6, cikkért 7, képes beszámolóért 8 pont , a skandináv magyarító kiskönyv összeállítását elősegítő minden 5—10 beküldött svéd-magyar kifejezésért pedig 10 pont jár.

Minden 10 pontot elért versenyző könyvjutalomban részesül!
Azok, akik valamilyen okból kifolyólag nem küldtek be még egyetlen megtalált hibát sem, de legalább egy pillanatra elgondolkoztak egyik-másik téves vagy tévesen írt kifejezésen — nyerteseink közé tartoznak! Lapunk megvallott célja éppen az volt és az lesz az elkövetkezőkben is, hogy figyeljük a magunk és a mások nyelvi hibáit. Ha észre vesszük ezeket: közelebb kerülünk kijavításukhoz is. Erről bővebbet a ? oldalon.

Olvasta és véleményezte a Lundi Lapot az LMKF vezetősége, és a többi betét lap is a helyi vezetőség tudtával készült. Mindez azonban nem jelenti a lap valamilyenféle cenzúrázását. A tévedések elkerülése végett ez alkalommal is kijelenthetjük, hogy a Magyar Liget független lap, és igyekszik mindenben a svédországi magyarok érdekeit szolgálni.

Hibaigazítás
Az alábbiakban Szente Imre hibakiigazításai és kételyei következnek, hogy továbbgondolásra serkentsék az olvasót: 1. oldal: "helység és az utcaneveinkben" helyett: a helység- és utcanevekben.

2. oldal. "villámposta" lehetne esetleg "világháló-posta. A "kultúrfórum" magyarosítása egyre késik. Művelődési kör vagy önképzőkör lehetne. (A szerkesztő megjegyzése a továbbiakban is zárójelben: Javasoltuk az időszerű és lényegét kifejező: Társaság megnevezést. Reméljük, ha lassan is, de megérik az idő a jobbításra.)

5. oldal: "Stockholmi" helyett stockholmi. Hol van a Tác-Gorzium térség? (A világháló segítségével kiderült, hogy Győr megyei Tác község határában, Fövenypusztán tárták fel a római kori, több mint négy négyzetkilométernyi területű, hajdan 6-8 ezer lakosú Gorsium nevű város maradványait, ahol 1963 őszén szabadtéri múzeumot nyitottak.)

6. oldal: "...akinek pedig könnyen..." : aki pedig..., "szóbőség" helyett szókincs, "egy kávéskanál tört húst hagyjunk kissé pirulni": itt nyilván kimaradt valami ? ( ... borsot hintsünk rá...), "nehogy a hús és a káposzta elszáradjon": helyesebben: meg- vagy kiszáradjon.

7. oldal: " annak ellenére, hogy erre igényt tartottunk volna" helyett: anélkül, hogy... 9. oldal: "...mint a nyolc oldalát" helyett: mind..., "...emelthettünk" helyett emelhettünk, diszkó helyett riszáló? Ajánlhatom a géptáncot? (Molnos Angéla: Magyarító kiskönyvében: lemezkör, gépzenetánc, lemeztáncterem, riszáló.) A "médium" nem hírközlés, hanem javaslatom szerint hírközeg. (Furcsa, hogy az egyik romániai magyar újságból átvett cikkben a szerző nem hírközeget, tömegtájékoztatási eszközt, hírközlő eszközt használ, hanem az első jelentésében az emberek és a szellemi világ között közvetítő személyt jelölő szót.)

11. oldal: Az ITEK-oldal zagyva idegensége fölháborító. 12. oldal: "adóság" helyett adósság, "sport rovat: egybe, "az összefogás mutatja oroszlánkörmeit": képzavar, "kinyilatkoztatás": nyilatkozat, stb.

A Szente Imre által leltározottak még hosszú sorát azért nem folytatjuk, mert a lap további sokszorosítása előtt a hibák nagy részét kijavítottuk. Hálásan köszönjük Szente Imre példamutató, baráti segítségét. Reméljük, hogy az elkövetkezőkben ilyenformán is számosan sietnek majd segítségünkre. Mint például Németh Rebeka: "Én sajnos már a magyar helyesírást elfelejtettem, de kérem, hogy az újságot szíveskedjenek címemre továbbra is küldeni" — írja, és rövid levele mellé biztatásul egy száz koronást is becsúsztatott a borítékba.

Adományát köszönettel nyugtázzuk, és a Lundi Lapnál előállott hiány törlesztésére felhasználva bízunk abban, hogy a Magyar Ligetet olvasva elfelejtett tudását emlékezetébe idézheti. Juhász Attiláné Baumgarten Emese-Mária a mellékelt 200 koronán kívül jó szóval is bíztat: "További sok sikert kívánok a szerkesztőknek szép munkájukban. " Itt nyugtázzuk — ugyancsak hálás köszönettel —Crisan Eszter (100 kr), Márton Anna (100 kr), Móritz László ( 100 kr) Német Rebeka (100 kr), Szente Imre (100 kr), Alföldi Rita (50 kr) adományát.
Bölcsességtár

Közeledünk a harmadik évezredhez, amelyben a tudás- gazdagság jelentőségében megelőzi az anyagi java termelését... A hűbéri és polgári társadalmat az értelmiségi társadalom követi... Minden más terméknél gyorsabban nő az egy főre jutó szótermelés.
Konrád GyörgyHALLOTTUK

1. - Elnézést kérek! - mondja telefonba az udvarias közember.- Nehéz lesz! - szól kis gondolkodás után a drót túlsó feléről a magyar ember. - Amíg be nem vezetik a képtelefont ez teljességgel lehetetlen.

2. - Úgy gondolom... - kezdi elcsépelt módon mondatát a közember. És amint egyre hosszabbra nyújtja beszéde fonalát, kiderül, hogy csupa közhelyet mond: gondolkodás nélkül beszél.


felelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2000., A.D.