1
Piaget, J: Válogatott tanulmányok. Válogatta és bevezetéssel ellátta Kiss A. Gondolat Kiadó, Budapest.
2
Uo.
3
Eysenck, H. I.: A személyiség és az Eysenck-démon. Típustalanok és személyiségvonások. Szerk.: Halász L. – Marton L. Gondolat Kiadó, Budapest, 1978.
4
I. m.
5
Eysenck, S. B. G. – Matolcsi Á.: Az Eysenck-féle személyiség-kérdőív (EPQ) magyar változata: A magyar és az angol felnőttek összehasonlító vizsgálata. Pszichológia, 1984, 4. 2. 231–240.
6
Kálmánchey M. – Kozéki B.: Az Eysenek-féle személyiség-kérdőív gyermekváltozatának hazai adaptációja (HEPQ). In Mérei F.– Takács F. (1988): Pszichodiagnosztikai Vademecum I. Explorációs és biográfiai módszerek, tünetbecslő skálák, kérdőívek. 2. rész. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988, 282–301.
7
Kozéki Béla: Az Eysenck-féle „Impulzivitás – Kockázatvállalás – Empátia” kérdőív iskoláskorúak részére. Uo. 301–320.