Nyomtatóbarát változat: Országos Közoktatási Intézet > Új Pedagógiai Szemle 2003 november > A magyar államalapítástól az európai uniós csatlakozásig – multimédiás CD-ROM-sorozat

A magyar államalapítástól az európai uniós csatlakozásig

Multimédiás CD-ROM-sorozat

A számítástechnika számos izgalmas lehetőséget rejt magában, és az oktatásban is kiemelt szerepet játszhat. Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazása ma már egyre elterjedtebb a magyarországi iskolákban is, ám sok helyütt az infrastruktúra, a jól felszerelt számítógépes szaktantermek hiánya akadályozza meg a pedagógusokat abban, hogy igénybe vegyék a különböző oktatási segédanyagokat, az internet és az elektronikus levelezés adta lehetőségeket. Viszont egyre több család vásárol számítógépet, így a gyerekek otthon (is) megismerkedhetnek olyan CD-ROM-okkal, amelyek megkönnyítik a felkészülést egy-egy tanórára, dolgozatra vagy versenyre.

Éppen ezért született meg bennünk az elhatározás, hogy a magyar történelem, irodalom és művelődéstörténet legfontosabb korszakait, eseményeit multimédiás CD-ROM-on összegezzük, sok képpel, zenével és videoanyaggal. Az alábbiakban az eddig – magánkiadásban – megjelent műveket mutatjuk be, melyek a technikai fejlődést, az alkalmazott programok változását is illusztrálják.

A koronázó város (Géza fejedelemtől Szapolyai Jánosig)

A sorozat első darabja 1999-ben jelent meg, Géza fejedelemtől Szapolyai Jánosig mutatja be a magyar történelem korai szakaszát, hangsúlyt fektetve a székesfehérvári vonatkozásokra, hiszen e város volt akkoriban az ország központja, a koronázó város, a királyok temetkezési helye. A 3700 képet, 120 perc zenét és videofilmet tartalmazó CD nemcsak a történelem tanítását segíti, hanem az irodalmi, művészettörténeti és zenei oktatást is.

A PowerPoint program felhasználásával készült, ezért használatához először telepíteni kell a Microsoft PowerPoint Viewer 97, illetve a Windows Media Player 2 segédprogramot. (A CD-ken szokásos readme.txt fájl részletes eligazítást ad a telepítésről, a hardver- és szoftverkövetelményekről, az esetlegesen felmerülő hibaüzenetekről, a felhasználói jogokról.)

1. ábra.  A koronázó város című CD-ROM elő- és hátlapja (Slettné Hanzsér Lilla munkája)

Az alapstruktúra a Magyarországon uralkodó királyokhoz kapcsolódik, dinasztiák szerint csoportosítva: Árpád-házi királyok, Anjou-, Jagelló-, Habsburg-uralkodók, Más dinasztiák, Nemesek közül választott uralkodók. Prezentációk segítségével elevenedik meg a középkori magyar történelem és művelődéstörténet. Nemcsak a királyok életét, uralkodásának fő jellemzőit, a kor politikai és hadi eseményeit dolgoztuk fel, hanem más tudományterületek kutatásait is felhasználtuk, sőt számos legendát, érdekességet is beépítettünk. Csak néhány címet említünk: Öltözködés és divat a középkorban; A lovas nomád életforma; A Dunántúl népi építészete; Bajvívás a végeken; Templomok, haranglábak; A Hantos-széki kunok; Vár- és várostrom a XIV. század elején; A szerémi bor a középkorban; Corvinák; Drakula; A lovagi kultúra kezdetei Magyarországon; Az Ómagyar Mária-siralom.

A CD nyolc főfejezetből, valamint az ezekhez tartozó alfejezetekből áll:

Az egyház és a királyok

Épületek

Királysírok

Koronázás

Élet a királyok idején

Királyok

Történelem a királyok idején

Legendák, mondák, történetek

A videofelvételek a város mai arcát mutatják be: a Wathay-szobortól a Romkerten át a Géza térig. A CD készítése során felhasznált irodalom részletes jegyzékét is közöljük.

Fehérvár és a török kor (Mohácstól Rodostóig)

A sorozat második darabja 2001-ben készült el, a magyar történelem két nagy korszakát, a 150 éves török uralmat és a Rákóczi-szabadságharcot mutatja be. Az 1541–1711 közötti időszak legjelentősebb eseményei mellett a kor szokásairól, kultúrájáról, vallási küzdelmeiről, mindennapjairól, neves személyiségeiről ad képet több ezer fotóval, térképekkel, mintegy háromórányi zenével és tizenöt hangosképpel illusztrálva. A szövegben elhelyezett linkek biztosítják az egyes fejezetek közötti kapcsolatot. Olyan ez, mintha több könyvet olvasnánk párhuzamosan.

2. ábra.  A Fehérvár és a török kor című CD-ROM elő- és hátlapja (Slettné Hanzsér Lilla munkája)

Bornemisza Pétertől Petrőczy Kata Szidónián és a Fehérvárhoz több szállal kötődő Wathay Ferencen át Zrínyi Miklósig megelevenedik a magyar irodalmi élet, de érdekes alfejezet szól például a könyvnyomtatás elterjedéséről, a bibliafordításokról, a korszak híres kapitányairól, a Habsburgok és Európa viszonyáról, Erdélyről, az aprófalvakról, a tokaji borról, a török árnyjátékról, az iszlám vallásról és építészetről. A videofelvételeken a mai Székesfehérvár utcarészletei, az egykori palotai vár, a szabadbattyáni Kula-torony látható. Részletes forrásjegyzék ad tájékoztatást a felhasznált szakirodalomról.

Célunk ugyanaz volt, mint az első CD-nél: a magyar történelem e korszakát a lehető legérdekesebben, legteljesebben bemutatni úgy, hogy történelem-, irodalom-, rajzórán egyaránt használható legyen, az általános és a középiskolában is. Olyan oktatási segédeszközt készítettünk, melyet a gyerekek otthon is könnyen használhatnak a felkészüléshez, és a szaktanárok számára is jelentős segítséget nyújt egy-egy tanóra megtervezéséhez.

A CD öt főfejezetre és a hozzájuk kapcsolódó alfejezetekre tagolódik:

Magyarország

Törökök

Habsburgok

Székesfehérvár

  • 16. század
  • 17. század
  • Wathay Ferenc
  • Videó
  • A Rákóczi-szabadságharc